Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 M.E.Wolfgang, F.Ferracuti (1967) Rodzaje zabójstw w zależności od stopnia zaplanowania:  zabójstwo planowane – gdy sprawca działa z premedytacją (ok.5%zabójstw)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " M.E.Wolfgang, F.Ferracuti (1967) Rodzaje zabójstw w zależności od stopnia zaplanowania:  zabójstwo planowane – gdy sprawca działa z premedytacją (ok.5%zabójstw)"— Zapis prezentacji:

1  M.E.Wolfgang, F.Ferracuti (1967) Rodzaje zabójstw w zależności od stopnia zaplanowania:  zabójstwo planowane – gdy sprawca działa z premedytacją (ok.5%zabójstw)  czyny niezaplanowane (emocjonalne, związane z nagłą, zaskakującą sytuacją kryzysową wyzwalającą gwałtowne reakcje emocjonalne)

2 M. Wolfgang: w pracy pt. Patterns In Criminal Homicide zwracał uwagę na to, że w opisie zabójstwa należy kłaść nacisk na motywację działania sprawcy oraz relacje łączące sprawcę i ofiarę >po latach ujął rzecz bardziej kategorycznie, twierdząc, że każde zabójstwo może być opisane przede wszystkim przez analizę motywu działania sprawcy (M.Wolfgang, M.A. Zahn, L.L.Weinreb: Homicide: Encyclopedia of Crime and Criminal Justice, s.852)

3  H.Janowska (1974): Zabójstwa:  - w obronie godności osobistej  - z motywów erotycznych  - z motywów ekonomicznych  - w obronie życia własnego lub osób bliskich  - w celu eliminacji świadka innego przestępstwa  - zabójstwa dzieci  -z motywów patologicznych

4  A.Szymusik (1971, 1972) (na podstawie badań 50 zabójców) Zabójstwa:  -z powodu stałych nieporozumień i narastającego konfliktu  - z powodów chuligańskich –bez konkretnych przyczyn  -z motywów psychotycznych  -z motywów erotycznych i seksualnych  -z motywów ekonomicznych

5  D.Lester (1977) (rozwinięcie propozycji Megergee) Zabójcy:  -kontrolujący się nadmiernie (generalnie spokojni, gwałtowni okazjonalnie)  -o zdecydowanie obniżonej samokontroli (agresywni, atakujący, impulsywni)

6 J.K. Gierowski (1989) Sprawcy zabójstw w zależności od motywów bezpośrednich:  1. motywy ekonomiczne  2. motywy seksualne  3.motywy urojeniowe  4.motywy zemsty  5.motyw poczucia krzywdy  6.poczucie zagrożenia lub brak motywu

7 J.K.Gierowski i inni (2002): 6 grup sprawców wyodrębnionych wg motywu wiodącego:  Sprawcy zabójstw na tle seksualnym  Sprawcy działający z motywów urojeniowych  Sprawcy działający z motywów ekonomiczno-rabunkowych  Sprawcy, dla których wiodącym motywem była zemsta  Sprawcy działający w poczuciu krzywdy i urazy  Sprawcy działający w poczuciu zagrożenia

8 1. Sprawcy zabójstw na tle seksualnym:  - czyny w związku z działaniem zmierzającym do pobudzenia lub zaspokojenia popędu seksualnego  - współwystępująco motywy: poczucie zagrożenia, chęć pozbycia świadka, motywy erotyczne

9 2.Sprawcy działający z motywów urojeniowych:  czyny w związku z procesem chorobowym, mającym wpływ na zaburzenia procesów poznawczych oraz intensywność i treść przeżywanych emocji  współtowarzyszą: poczucie zagrożenia, zazdrość, patologiczne poczucie krzywdy

10 3. Sprawcy działający z motywów ekonomiczno-rabunkowych:  motywom towarzyszą: poczucie zagrożenia lub intencja pozbycia się świadków czynu przestępnego

11 4. Sprawcy, dla których wiodącym motywem była zemsta:  współwystępuje z zazdrością, motywem erotycznym, poczuciem krzywdy lub emocjonalno-afektywnym (walor psychopatologiczny)

12 5. Sprawcy działający w poczuciu krzywdy i urazy:  towarzyszą im poczucie zagrożenia, motywy emocjonalno-afektywne

13 6.Sprawcy działający w poczuciu zagrożenia, lęku:  towarzyszą im motywy emocjonalno- afektywne (treść emocji negatywnych trudna do ustalenia)

14  w całej badanej populacji zabójców przeważały warunki nie sprzyjające właściwej socjalizacji  najbardziej niekorzystne warunki kształtowania osobowości ustalono u sprawców działających z motywów seksualnych (negatywna atmosfera, przewaga kar fizycznych i psychicznych, agresywne wzory zachowania, skłonność do zachowań ucieczkowych)

15  stosunkowo duża częstotliwość we wszystkich grupach  niekorzystne dla rozwoju psychicznego były najczęściej urazy czaszkowo- mózgowe oraz choroby z odczynem oponowo- mózgowym  w grupie zabójców seksualnych najczęściej symptomy neuropsychiatryczne (nadpobudliwość psychoruchowa, moczenie nocne, objawy nerwicowe) oraz większe skłonności sadystyczne (dręczenie zwierząt w dzieciństwie)  grupa najbardziej upośledzona biopsychicznie: sprawcy działający z poczuciem krzywdy i urazy (charakteropatyczne cechy osobowości, zaburzenia tempera mentalno-popędowe, nadmierna drażliwość, trwale obniżona samokontrola emocjonalna)

16  U sprawców działających z motywów seksualnych i urojeniowych oprócz miernie nasilonych zaburzeń psychoorganicznych odnotowano też poważne zaburzenia psychoseksualne, które manifestują się jakościowymi i ilościowymi zaburzeniami popędu (dewiacjami)  Sprawcy działających z motywów seksualnych i urojeniowych ujawniali częściej niż pozostali zabójcy tendencje autodestrukcyjne (próby samobójcze

17  Ogólny poziom inteligencji:  - zmienna w niewielkim stopniu różnicująca wyodrębnione grupy zabójców  - u prawie wszystkich sprawców stwierdzono niższą niż przeciętnie tzw. inteligencję społeczną (umiejętność planowania i przewidywania w sytuacjach społecznych, uświadamianie zachowań społeczno-moralnych, przewidywanie następstwa zachowań)  - wielu sprawców cechuje sztywność spostrzeżeniowa, skłonność do perseweracji i obniżony krytycyzm

18 Wnioski:  sfera poznawcza badanych uniemożliwia im efektywne kontrolowanie ich struktur popędowo-emocjonalnych  samokontrola jest szczególnie upośledzona u osób z organicznymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego (OUN) – w badanej populacji jest to ponad połowa wszystkich sprawców

19 Poziom Intro/Ekstrawersji (koncepcja H.J.Eysencka)  w całej populacji dominuje introwertywna struktura osobowości (m.in. utrudnia nawiązywanie kontaktów emocjonalnych i wywołuje skłonność do rozwiązywania konfliktów i zaspokajania potrzeb w sferze wyobrażeniowej np. nasilone fantazje sprawców na tle seksualnym)  poziom neurotyzmu wysoki u większości sprawców zabójstw  introwersja wraz z wysokim neurotyzmem odpowiada za gotowość do kumulowania napięcia emocjonalnego

20 Sprzyjające agresji spontanicznej:  - brak poczucia kontroli nad otoczeniem  - silnie zaznaczone poczucie mniejszej wartości i potrzeba jej umocnienia  - brak poczucia własnej tożsamości Ponadto u wszystkich badanych zabójców:  -brak dojrzałości emocjonalnej  -znacznie nasilony egocentryzm  -brak zainteresowań  -ogólnie niski poziom aspiracji

21  „Wszystkich sprawców zabójstw, niezależnie od przyjętych motywów wiodących, charakteryzował bardzo wysoki poziom labilności i pobudliwości emocjonalnej, mała odporność na stres, wysokie pogotowie lękowe, skłonność do załamań w sytuacjach trudnych”

22 Hipoteza badawcza: grupy sprawców wyodrębnione na podstawie kryteriów motywacyjnych różnią się pod względem roli i znaczenia lęku w genezie procesów motywacyjnych  >> Lęk odegrał poważną rolę w etiologii agresywnego i przestępczego zachowania wszystkich sprawców zabójstw; towarzyszył wszystkim motywom bezpośrednim, niezależnie od racjonalnego czy irracjonalnego charakteru

23  Sprawcy zabójstw na tle seksualnym: - chłód emocjonalny, skłonność do kumulowania i kontrolowania napięcia, sztywność percepcyjna i rozbudowanie sfery marzeniowo-wyobrażeniowej pozostają w związku z mechanizmami rozwoju osobowości, które powstały na skutek tłumienia i kontrolowania stanów niepokoju, wrogości i lęku

24 Sprawcy działający z motywów urojeniowych:  -charakteryzuje ich nasilony, psychotyczny lęk dezintegracyjny towarzyszący procesom chorobowym, będący odzwierciedleniem postępujących zmian patologicznych  -trudności w odreagowaniu napięć i konfliktów emocjonalnych  -decydujący w motywacji urojeniowy lęk towarzyszący zaburzeniom procesów poznawczych

25 Sprawcy działający z motywów ekonomiczno-rabunkowych:  - lęk był zmienną towarzyszącą przygotowaniom a agresja miała najczęściej charakter instrumentalny  -czyny w bezpośrednim związku z głęboko zaburzonym procesem socjalizacji, wysokim poziomem agresywności, ekstrawertywną osobowością, częstymi urazami i obciążeniami biologicznymi (przeżywany w dzieciństwie lęk i niepokój został skanalizowany w skłonnościach do atakowania innych)  -większa rola lęku w sytuacjach, gdy został zaburzony plan działania (zagrożenie zdemaskowania, eliminacja świadka) – wówczas lęk jest adekwatną reakcją pociągającą za sobą najczęściej zmianę poziomu regulacji czynności z poznawczej na popędowo-emocjonalną oraz agresji z instrumentalnej na gniewną lub emocjonalną

26 Sprawcy, dla których wiodącym motywem była zemsta:  - w kształtowaniu się motywacji zabójstwa przeważały czynniki sytuacyjne w postaci długotrwałych i narastających konfliktów z otoczeniem  -przeżywany w dzieciństwie lęk, niepokój i obawy uległy swoistej transformacji w utrwaloną postawę wrogości, nieufności i podejrzliwości wobec innych ludzi (warunkowany zaburzonym rozwojem osobowości mechanizm rzutowania swoich negatywnych emocji na innych ludzi)

27 Sprawcy działający w poczuciu krzywdy i urazy  -silny związek między czynem a bardziej stałymi cechami osobowości  -sprawcy ekstrawertywni, impulsywni, skrajnie agresywni, drażliwi, wybuchowi i chwiejni emocjonalnie  -specyficzny rodzaj agresywności związanej z zaburzeniami osobowości, przebiegającej wg schematu: lęk-gniew-agresja (zgeneralizowana postawa wrogości doprowadziła do sytuacji, w której niemal każdy zewnętrzny sygnał może być oceniany jako zagrażający i budzący lęk)

28 Sprawcy działający w poczuciu zagrożenia, lęku i o niesprecyzowanym motywie zbrodni:  -nieadekwatność zachowania i gwałtownych reakcji  -poczucie zagrożenia i lęku odgrywa u nich bardzo istotną rolę w uruchamianiu gwałtownych, nieadekwatnych do sytuacji zachowań agresywnych  -głównym generatorem lęku jest uszkodzony OUN (patologiczna rola lęku w genezie zabójstw)

29 Mechanizm zapewniający efektywną samokontrolę (silne ego) jest warunkowany kilkoma czynnikami, z których najważniejsze są:  - stopień dojrzałości mechanizmów popędowo- emocjonalnych (polega na wzrastającej, w miarę rozwoju i dojrzewania, zdolności do modulowania reakcji emocjonalnych, w efekcie czego forma i siła reakcji będą się zmieniały w zależności od okoliczności)  - spójność i równowaga struktur poznawczych (określana przez stopień zgodności pomiędzy „ja- rzeczywistym”a „ja-idealnym”, zdolność adekwatnego spostrzegania rzeczywistości lub odpowiedni do możliwości jednostki poziom aspiracji)

30 Zewnętrzne warunki znoszące lub osłabiające samokontrolę w których poczucie własnej tożsamości zostaje osłabione (następuje osłabienie funkcji regulacyjnych własnego „Ja”) Phil Zimbardo :  -sytuacja anonimowości  -rozdzielenie odpowiedzialności  -uczestnictwo w grupie  -stan ogólnego pobudzenia  - intensywna sensoryczna stymulacja o niezróżnicowanym charakterze  -sytuacje nowe, obce, nieznane  -działanie czynników osłabiających lub przerywających czynności mechanizmów regulacyjnych (np.alkohol)

31 W badanej populacji wyodrębniono 3 grupy:  Sprawcy o osobowości nieagresywnej (34%) [w dawnej terminologii: socjopatia]  Sprawcy o osobowości umiarkowanie agresywnej (52%) :brak skłonności do bezpośredniego ataku, wysoki poziom głębiej ukrytej wrogości, lęku, tłumienie negatywnych uczuć i emocji, dość wysoka samokontrola [dawniej: nerwica]  Sprawcy skrajnie agresywni (14 %): łatwo i często przejawiający tendencje do otwartego ataku [w dawnej terminologii: psychoza]

32 Wnioski:  Wysoka agresywność sprawców zabójstw pozostaje w bezpośrednim przyczynowym związku z nieprawidłowo przebiegającą socjalizacją, słabą interioryzacją norm i zasad moralnych i identyfikacją z podkulturą przestępczą.  Grupy sprawców różnicował ogólny poziom agresywności i wrogości:  -najbardziej agresywni byli sprawcy działający z motywów rabunkowo-ekonomicznych i seksualnych, najniższy poziom agresji u sprawców z poczucia krzywdy oraz sprawców działających w poczuciu zagrożenia i lęku  - u sprawców zabójstw na tle seksualnym dominował wysoki poziom ukrytej wrogości


Pobierz ppt " M.E.Wolfgang, F.Ferracuti (1967) Rodzaje zabójstw w zależności od stopnia zaplanowania:  zabójstwo planowane – gdy sprawca działa z premedytacją (ok.5%zabójstw)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google