Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona gruntów rolnych i leśnych Świerklaniec, 28.02.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona gruntów rolnych i leśnych Świerklaniec, 28.02.2013."— Zapis prezentacji:

1 Ochrona gruntów rolnych i leśnych Świerklaniec, 28.02.2013

2 2 Etapy wyłączenia gruntów z produkcji: 1.Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na które zgodę wyrażają: - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – w przypadku użytków rolnych klas I- III jeżeli ich zwarty obszar przekracza 0,50ha -Minister Środowiska – w przypadku gruntów leśnych stanowiących własności Skarbu Państwa - Marszałek Województwa – w przypadku pozostałych gruntów leśnych po uzyskaniu opinii Izby Rolniczej Stroną w postępowaniu o wyrażenie zgody jest gmina, a nie poszczególni właściciele gruntów. Ustawa z dnia 03.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004r nr 121 poz. 1266 z późn.zmian.):

3 3 Ustawa z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno: 1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

4 4 1.Uzasadnienie potrzeby zmiany przeznaczenia 2.Wykaz powierzchni gruntów wnioskowanych, z podziałem na klasy bonitacyjne, a w przypadku gruntów leśnych z podziałem na typy siedliskowe lasu 3.Ekonomiczne uzasadnienie projektowanego przeznaczenia Wniosek w postępowaniu o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów powinien zawierać:

5 5 2. Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej. Wyłączenie jest to rozpoczęcie innego niż rolnicze lub leśne użytkowania gruntów. Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klasy I-IIIb oraz użytków rolnych klas IV – VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów wymienionych w art. 2 ust 1 pkt. 2-10 ustawy oraz gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolnicze i nieleśne może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie włączenie. Decyzję zezwalającą na wyłączenie z produkcji wydają: a)W odniesieniu do gruntów rolnych – starosta powiatu b)W odniesieniu do gruntów pod lasami – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych c)W odniesieniu do gruntów wchodzących w skład parku narodowego – Dyrektor Parku

6 6 W przypadku wyłączenia z produkcji gruntów leśnych osoba, która uzyskała zezwolenie na wyłączenie jest obowiązana uiścić, poza należnością i opłatami rocznymi, również odszkodowanie za przedwczesny wyrób drzewostanu. Zwolnieni z obowiązku opłat i należności z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji są: - inwestorzy wyłączający grunty pod inwestycję zwiazane z produkcją rolną -inwestorzy budownictwa mieszkaniowego: a) do 0,05ha w przypadku budynku jednorodzinnego b) do 0,02ha na każdy lokal mieszkalny, w przypadku budownictwa wielorodzinnego

7 7 Dokumenty wymagane do złożenia przy procedurze wyłączenia gruntów leśnych z produkcji: 1.Wniosek ze wskazaniem celu wyłączenia gruntu z produkcji 2.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania lasu lub decyzja o przeznaczeniu gruntów 3.Wypis i wyrys z ewidencji gruntów 4.Wypis z uproszczonego planu urządzania lasu lub opis taksacyjny 5.Dokument potwierdzający prawo własności 6.Zgoda współwłaścicieli 7.Jeśli wyłączeniu z produkcji ma podlegać tylko część nieruchomości należy dołączyć projekt sporządzony przez uprawnionego projektanta z wyszczególnienie wnioskowanego gruntu do wyłączenia Zgodnie z art. 10 Kpa istnieje obowiązek powiadomienia wszystkich zainteresowanych o możliwości wglądu do akt sprawy. Złożenie stosownego oświadczenia skraca termin wydania decyzji przez Dyrektora RDLP.

8 8

9 9 Decyzja wyłączająca grunt z produkcji leśnej 1.Naliczenie należności z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji: Pow. X m3 x średnia cena sprzedaży drewna Pow. – wnioskowana powierzchnia do wyłączenia M3 – należność za wyłączenie z produkcji 1ha gruntów leśnych zgodnie z tab Średnia cena - uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze 3kwartały roku

10 10

11 11 2. Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntów leśnych wyłączonych z produkcji na cele nieleśne : - Opłata roczna w wysokości 10% należności w razie trwałego wyłączenia przez 10 lat, w razie nietrwałego wyłączenia przez okres tego wyłączenia lecz nie dłużej niż 20 lat. Pow. X m3 x 10% Pow. – wnioskowana powierzchnia do wyłączenia M3 – należność za wyłączenie z produkcji 1ha gruntów leśnych zgodnie z tab

12 12 Niniejsza decyzja nie daje prawa do faktycznego wyłączenia w/w gruntów leśnych z produkcji, w tym wycinki drzew. Jest to możliwe po: - otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę - zgłoszeniu wycinki właściwemu staroście lub w przypadku zlecenia nadzoru nad lasami niepaństwowymi – miejscowemu leśniczemu, celem nadzoru wycinki i legalizacji drewna

13 13 Niezwłocznie po dokonaniu faktycznego wyłączenia gruntu z produkcji Wyłączający ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w formie oświadczenia do RDLP załączając: -Pozwolenie na budowę -Świadectwa legalności lub zaświadczenie, że inwestycja nie wymaga wycinki drzew -Zaświadczenia lub operatu szacunkowego określającego wartość 1m2 gruntu w dniu jego faktycznego wyłączenia celem wydania decyzji pomniejszającej należność za wyłączenie gruntów z produkcji o wartość gruntu oraz stwierdzającej powstanie obowiązku uiszczania opłat rocznych

14 14 Zgodnie z art. 12 ust. 2 i 4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych właściciel może w okresie 2 lat zrezygnować w całości lub część z uzyskanego prawa do wyłączenia gruntów z produkcji i otrzyma zwrot należności jaką uiścił, odpowiednio do powierzchni gruntów nie wyłączonych z produkcji. W razie zbycia gruntów wyłączonych w produkcji obowiązek uiszczenia opłat rocznych przechodzi na nabywcę co winno by uwzględnione w akcie notarialnym oraz należy poinformować RDLP.

15 15 PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec ul.Oświęcimska 19 42-622 Świerklaniec swierklaniec@katowice.lasy.gov.pl tel. +48 32 284 48 68, fax +48 32 700 33 71 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ochrona gruntów rolnych i leśnych Świerklaniec, 28.02.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google