Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."— Zapis prezentacji:

1 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dyrektor szkoły obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność

2 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” DYREKTOR SZKOŁY KIEROWNIK JEDNOSTKI KIEROWNIK FINANSÓW ORGAN NADZORU ADMINISTRATOR Obszary kompetencji dyrektora

3 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 3 Finansowanie szkół  Budżet państwa  Budżet jednostek samorządu terytorialnego, w tym subwencja oświatowa  Środki pozabudżetowe, w tym środki rady rodziców  Środki Unii Europejskiej 3

4 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 4 Środki pozabudżetowe  Rachunek dochodów własnych szkół (na mocy uchwały rady gminy)  Gromadzone przez organy społeczne szkoły (Rada Szkoły, Rada Rodziców)  Środki organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji (np. fundacje i stowarzyszenia)  Konkursy i granty edukacyjne z różnych źródeł 4

5 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 5 Źródła pochodzenia środków  dobrowolne wpłaty rodziców  zorganizowanie imprezy szkolnej  organizowanie dodatkowych zajęć  pozyskanie sponsorów  prace świadczone na rzecz placówki w ramach wolontariatu  granty, dotacje

6 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 6 Możliwe wydatki  dofinansowywanie wycieczek, imprez  fundusz pomocy  fundowanie nagród dla dzieci  wydawanie gazetki szkolnej, strony internetowej, ulotek i folderów o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, profilaktycznym itd.  finansowanie zajęć pozalekcyjnych  dofinansowanie dzieci rodziców w trudnej sytuacji materialnej  wyrównanie strat spowodowanych przez dzieci  zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego

7 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 7 Dotacja celowa z budżetu  rozwój wychowania przedszkolnego, w tym zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków  rekompensata utraconych dochodów gmin w związku z ustawowym ograniczeniem do 1 złotego wysokości opłaty za każdą godzinę  rekompensata dodatkowych wydatków związanych ze zwiększeniem wysokości dotacji dla tych przedszkoli niepublicznych

8 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Zadania w zakresie finansów szkoły  Sporządzanie planów finansowych szkół  Sprawozdania finansowe szkół  Naruszenie dyscypliny finansów publicznych  Zarządzanie nieruchomością szkolną 8

9 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 9 9 Zadania dyrektora zarządzanie nieruchomością szkolną Wójt udziela dyrektorom szkół, kierującym działalnością placówki, pełnomocnictwa w sprawach gospodarowania mieniem komunalnym potrzebnym do funkcjonowania szkoły Art.. 41 ust. 1 ustawy samorządowej

10 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 10 NIERUCHOMOŚĆ SZKOLNA Budynek i otoczenie Książka obiektu budowlanego Okresowe przeglądy i konserwacja obiektu

11 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 11 Zadania samorządu i dyrektora zarządzanie nieruchomością szkolną Dochód uzyskany z majątku samorządu jest dochodem własnym samorządu. Należności za umowy najmu, dzierżawy i inne, muszą wpływać na konto samorządu. Środki tak uzyskane, mogą jeżeli postanowi tak rada, wrócić częściowo do szkoły

12 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 12 Zadania samorządu i dyrektora zarządzanie nieruchomością szkolną Wójt staje na czele sztabu kryzysowego w sprawach klęsk żywiołowych (powódź i inne żywioły przyrody). Dyrektor każdej jednostki organizacyjnej samorządu, w takich przypadkach, staje się podwładnym wójta.

13 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 13 ZAGADNIENIA  Obowiązki nauczycieli  Bezpieczne warunki pracy i nauki w szkole  Opieka nad uczniami  Zachowania uczniów – zagrożenia

14 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 14 Prawa, obowiązki i zadania nauczyciela Art. 6. KN - nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

15 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 15 Prawa, obowiązki i zadania nauczyciela Art. 4. OSO Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

16 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 16 Czas pracy nauczyciela Konieczność informowania, o podstawowych obowiązkach pracowniczych wynika z art. 100 i 211 kodeksu pracy. Prawo pracy wymaga od dyrektorów, by wszystkie sprawy związane ze sprawami kadrowymi były przedstawiane pracownikowi na piśmie. Dyrektor powinien wręczyć każdemu nauczycielowi zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

17 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 17 Zakres obowiązków Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu pracy: 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, …

18 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 18 Zakres obowiązków Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy: Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonego, …

19 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 19 Zakres obowiązków Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy: …………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………

20 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 20 Zakres obowiązków Zakres uprawnień Pan/i ma uprawnienia do: …………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………

21 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 21 Zakres obowiązków Zakres odpowiedzialności Pan/i jest odpowiedzialny/a za: …………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………

22 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 22 Zakres obowiązków Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy o pracę zawartej dnia ………………………….......................................................... (data i podpis pracownika)(podpis dyrektora)

23 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 23 Zakres obowiązków Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności każdego nauczyciela wymaga dostosowania na dany rok szkolny. Dyrektor szkoły może to zrobić wręczając aneks do zakresu obowiązków.

24 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 24 WARUNKI DO PRACY I NAUKI Wymagania dla pomieszczeń i sprzętu, Urządzenia sanitarne, Temperatura, Regulaminy pracowni, Wychowanie fizyczne, sport, turystyka (regulaminy)

25 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 25 ŻYWIENIE Wymagania dotyczące pomieszczeń, maszyn i urządzeń Jakość zdrowotna produktów Warunki higieniczne dla zatrudnionych System HACCP Książka kontroli

26 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 26 ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD UCZNIAMI Zajęcia lekcyjne Dyżury nauczycieli Wycieczki, zielone szkoły Obozy

27 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” 27 Zachowanie się uczniów w szkole Udział w zajęciach edukacyjnych, zachowanie uczniów Korzystanie z telefonów komórkowych Usprawiedliwiania nieobecności Schludny wygląd Blokady stron internetowych w szkołach

28 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY Nadzór pedagogicznyKontrola zarządcza  przeprowadza ewaluację wewnętrzną;  kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa;  wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań;  organizuje szkolenia i narady;  motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego;  przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego;  obserwuje zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli;  opracowuje plan nadzoru pedagogicznego;  prowadzi dokumentację nadzoru pedagogicznego.  organizuje system kontroli zarządczej w szkole;  wyznacza osoby do nadzoru nad systemem kontroli;  wyznacza pracowników do wykonywania kontroli;  wprowadza do użytku wewnętrznego zasady kontroli zarządczej;  monitoruje systematycznie wykonywane zadania;  prowadzi sprawozdawczość z wykonania planowanych zadań;  ocenia system działania kontroli zarządczej. 28Warszawa 2013 Andrzej Pery

29 „Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Dziękuję


Pobierz ppt "„Budowanie kompleksowego systemu wspomagania rozwoju szkół i placówek w powiecie mińskim” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google