Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność"— Zapis prezentacji:

1 obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność
Dyrektor szkoły obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność

2 Obszary kompetencji dyrektora
KIEROWNIK JEDNOSTKI KIEROWNIK FINANSÓW DYREKTOR SZKOŁY ORGAN NADZORU ADMINISTRATOR

3 Finansowanie szkół Budżet państwa
Budżet jednostek samorządu terytorialnego, w tym subwencja oświatowa Środki pozabudżetowe, w tym środki rady rodziców Środki Unii Europejskiej 3

4 Środki pozabudżetowe Rachunek dochodów własnych szkół (na mocy uchwały rady gminy) Gromadzone przez organy społeczne szkoły (Rada Szkoły, Rada Rodziców) Środki organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji (np. fundacje i stowarzyszenia) Konkursy i granty edukacyjne z różnych źródeł 4

5 Źródła pochodzenia środków
dobrowolne wpłaty rodziców zorganizowanie imprezy szkolnej organizowanie dodatkowych zajęć pozyskanie sponsorów prace świadczone na rzecz placówki w ramach wolontariatu granty, dotacje

6 Możliwe wydatki dofinansowywanie wycieczek, imprez fundusz pomocy
fundowanie nagród dla dzieci wydawanie gazetki szkolnej, strony internetowej, ulotek i folderów o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym, profilaktycznym itd. finansowanie zajęć pozalekcyjnych dofinansowanie dzieci rodziców w trudnej sytuacji materialnej wyrównanie strat spowodowanych przez dzieci zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego

7 Dotacja celowa z budżetu
rozwój wychowania przedszkolnego, w tym zwiększenie liczby miejsc i poprawę warunków rekompensata utraconych dochodów gmin w związku z ustawowym ograniczeniem do 1 złotego wysokości opłaty za każdą godzinę rekompensata dodatkowych wydatków związanych ze zwiększeniem wysokości dotacji dla tych przedszkoli niepublicznych

8 Zadania w zakresie finansów szkoły
Sporządzanie planów finansowych szkół Sprawozdania finansowe szkół Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Zarządzanie nieruchomością szkolną

9 Zadania dyrektora zarządzanie nieruchomością szkolną
Wójt udziela dyrektorom szkół, kierującym działalnością placówki, pełnomocnictwa w sprawach gospodarowania mieniem komunalnym potrzebnym do funkcjonowania szkoły Art.. 41 ust. 1 ustawy samorządowej 9

10 NIERUCHOMOŚĆ SZKOLNA Budynek i otoczenie Książka obiektu budowlanego
Okresowe przeglądy i konserwacja obiektu

11 Zadania samorządu i dyrektora zarządzanie nieruchomością szkolną
Dochód uzyskany z majątku samorządu jest dochodem własnym samorządu. Należności za umowy najmu, dzierżawy i inne, muszą wpływać na konto samorządu. Środki tak uzyskane, mogą jeżeli postanowi tak rada, wrócić częściowo do szkoły 11

12 Zadania samorządu i dyrektora zarządzanie nieruchomością szkolną
Wójt staje na czele sztabu kryzysowego w sprawach klęsk żywiołowych (powódź i inne żywioły przyrody). Dyrektor każdej jednostki organizacyjnej samorządu, w takich przypadkach, staje się podwładnym wójta. 12

13 ZAGADNIENIA Obowiązki nauczycieli
Bezpieczne warunki pracy i nauki w szkole Opieka nad uczniami Zachowania uczniów – zagrożenia

14 Prawa, obowiązki i zadania nauczyciela
Art. 6. KN - nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę

15 Prawa, obowiązki i zadania nauczyciela
Art. 4. OSO Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

16 Czas pracy nauczyciela
Konieczność informowania, o podstawowych obowiązkach pracowniczych wynika z art. 100 i 211 kodeksu pracy. Prawo pracy wymaga od dyrektorów, by wszystkie sprawy związane ze sprawami kadrowymi były przedstawiane pracownikowi na piśmie. Dyrektor powinien wręczyć każdemu nauczycielowi zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

17 Zakres obowiązków Zakres obowiązków wynikających z art. 100 Kodeksu pracy: 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. 2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, 2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, …

18 Zakres obowiązków Zakres obowiązków wynikających z art. 211 Kodeksu Pracy: Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany: 1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu, 2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonego, …

19 Zakres obowiązków Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20 Zakres obowiązków Zakres uprawnień Pan/i ma uprawnienia do:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21 Zakres obowiązków Zakres odpowiedzialności
Pan/i jest odpowiedzialny/a za: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

22 Zakres obowiązków Niniejszy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności jest integralną częścią umowy o pracę zawartej dnia …………………………. . (data i podpis pracownika) (podpis dyrektora)

23 Zakres obowiązków Zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy oraz zakres uprawnień i odpowiedzialności każdego nauczyciela wymaga dostosowania na dany rok szkolny. Dyrektor szkoły może to zrobić wręczając aneks do zakresu obowiązków.

24 WARUNKI DO PRACY I NAUKI
Wymagania dla pomieszczeń i sprzętu, Urządzenia sanitarne, Temperatura, Regulaminy pracowni, Wychowanie fizyczne, sport, turystyka (regulaminy)

25 ŻYWIENIE Wymagania dotyczące pomieszczeń, maszyn i urządzeń
Jakość zdrowotna produktów Warunki higieniczne dla zatrudnionych System HACCP Książka kontroli

26 ZAPEWNIENIE OPIEKI NAD UCZNIAMI
Zajęcia lekcyjne Dyżury nauczycieli Wycieczki, zielone szkoły Obozy

27 Zachowanie się uczniów w szkole
Udział w zajęciach edukacyjnych, zachowanie uczniów Korzystanie z telefonów komórkowych Usprawiedliwiania nieobecności Schludny wygląd Blokady stron internetowych w szkołach

28 ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
Nadzór pedagogiczny Kontrola zarządcza przeprowadza ewaluację wewnętrzną; kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa; wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań; organizuje szkolenia i narady; motywuje do doskonalenia i rozwoju zawodowego; przedstawia nauczycielom wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego; obserwuje zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli; opracowuje plan nadzoru pedagogicznego; prowadzi dokumentację nadzoru pedagogicznego. organizuje system kontroli zarządczej w szkole; wyznacza osoby do nadzoru nad systemem kontroli; wyznacza pracowników do wykonywania kontroli; wprowadza do użytku wewnętrznego zasady kontroli zarządczej; monitoruje systematycznie wykonywane zadania; prowadzi sprawozdawczość z wykonania planowanych zadań; ocenia system działania kontroli zarządczej. Warszawa 2013 Andrzej Pery

29 Dziękuję


Pobierz ppt "obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google