Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S EKCJA L OGOPEDYCZNA Alicja Babula Maria Kmiecik Agnieszka Kosiba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S EKCJA L OGOPEDYCZNA Alicja Babula Maria Kmiecik Agnieszka Kosiba."— Zapis prezentacji:

1 S EKCJA L OGOPEDYCZNA Alicja Babula Maria Kmiecik Agnieszka Kosiba

2 O PIEKUNOWIE S EKCJI L OGOPEDYCZNEJ Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska – psycholog, logopeda. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera, z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym.

3 O PIEKUNOWIE S EKCJI L OGOPEDYCZNEJ dr Marta Korendo – jest filologiem polskim i logopedą. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. Ostatnio rozpoczęte badania dotyczą specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera i mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia.

4 O SIĄGNIĘCIA S EKCJI L OGOPEDYCZNEJ

5 U CZESTNICTWO CZŁONKÓW SEKCJI W KONFERENCJACH : Dzięki życzliwości Organizatorów, studenci logopedii mogli w ciągu ostatnich czterech semestrów uczestniczyć w dwóch ogólnopolskich konferencjach jako słuchacze:  Dnia 23 listopada 2010 r. II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna „ Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy ”

6  Dnia 23 listopada 2011 III Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna „ NOWA LOGOPEDIA. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej „

7 S EMINARIA I NTERDYSCYPLINARNE Opiekun Sekcji Logopedycznej prof. Jagoda Cieszyńska przy współpracy z dr Bożeną Rożek z Instytutu Matematyki organizowały od lutego 2011 comiesięczne spotkania studentów logopedii i matematyki, aby mogli wymienić wspólne doświadczenia naukowe i terapeutyczne. Seminaria zostały nazwane przez organizatorów: „ Stymulacja rozwoju funkcji poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” Spotkania odbywały się w pierwsze czwartki każdego miesiąca. Każde seminarium otwierane było referatem na wcześniej ustalony temat, wymianą doświadczeń i zakończone owocną dyskusją.

8 P RZYKŁADOWE TEMATY SPOTKAŃ „Dziecko w świecie geometrii” referat wygłosiła dr Bożena Rożek IM UP (1 marzec 2012) „ Linearne porządkowanie jako warunek umiejętności czytania i liczenia” referat wygłosiła dr Marta Korendo IFP UP (1 grudzień 2011)

9 S ZERZENIE WIEDZY LOGOPEDYCZNEJ Członkowie sekcji logopedycznej mieli możliwość zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności szerszemu gronu odbiorców wygłaszając referat pt. „Przykłady kształtowania pojęcia liczby u małych dzieci. Spojrzenie logopedyczne” podczas jednego z seminariów interdyscyplinarnych, które odbyło się 1 grudnia 2011 w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Studenci wymieniali doświadczenia i obserwacje (w pracy nie tylko z dziećmi zdrowymi, ale również z zaburzeniami rozwojowymi) ze studentami matematyki i oligofrenopedagogiki oraz uczestniczyli w dyskusji.

10 WOLONTARIAT

11 Wolontariat, to zajęcia prowadzone przez studentów logopedii z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej z wykorzystaniem Terapii Rozwojowej i Metody Symultaniczno – Sekwencyjnej.

12 Z ASADY WOLONTARIATU Studenci, którzy chcą podjąć wolontariat zgłaszają taką chęć logopedom prowadzącym zajęcia. Sekcja współpracuje z kilkoma Ośrodkami prowadzącymi terapię dzieci m.in. z Zespołem Diagnozy i Terapii w Krakowie, Gabinetem Logopedycznym „Gżegżółka”, Ośrodkiem Logopedycznym „SY – LA – BA”. oraz wykładowcami a zarazem terapeutami: prof. Jagodą Cieszyńską, dr hab. Danutą Plutą- Wojciechowską, dr Martą Korendo, dr Zdzisławą Orłowską–Popek, dr Mirosławem Michalikiem, dr Haliną Pawłowską-Jaroń.

13 Zajęcia odbywają się w domu dziecka lub studenta raz w tygodniu (czasem częściej). Zajęcia trwają około 60 minut. Terapia jest bezpłatna. Studenci przygotowują pomoce logopedyczne i terapeutyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć. Studenci mają możliwość konsultacji postępów dziecka u prowadzących terapię. Jeśli rodzice wyrażają taką chęć, to wolontariat kontynuowany jest z roku na rok. Studenci często obejmują opieką kilkoro dzieci w jednym czasie.

14 P AŹDZIERNIK 2010 – M AJ 2012 W podanym okresie czasu studenci III roku Filologii Polskiej z Logopedią oraz I i II roku SUM Logopedii objęli opieką na wolontariacie ponad 100 osób Statystyka, która była sporządzana w marcu wskazuje, że:  III rok – 32 osoby  I rok SUM – 101 osób  II rok SUM – 53 osoby

15 O DDZIAŁYWANIA TERAPEUTYCZNE OBEJMUJĄ DZIECI Z RÓŻNYMI ZABURZENIAMI Dzieci zagrożone autyzmem, Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Dzieci zagrożone dysleksją i dyslektyczne, Dzieci z niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy, Dzieci z alalią i afazją dziecięcą, Dzieci z porażeniem mózgowym, Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Dzieci z Zespołem Aspergera, Dorosłe osoby z afazją, Dzieci dwujęzyczne, Dorośli i dzieci z wadami wymowy, Dzieci jąkające się.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


Pobierz ppt "S EKCJA L OGOPEDYCZNA Alicja Babula Maria Kmiecik Agnieszka Kosiba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google