Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program COOPERATION 7. Programu Ramowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program COOPERATION 7. Programu Ramowego"— Zapis prezentacji:

1 Program COOPERATION 7. Programu Ramowego
Program COOPERATION 7. Programu Ramowego. Konkursy w obszarze priorytetu Transport. Możliwości uczestnictwa w projektach badawczych. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Mikołaj Pyczak

2 7. Program Ramowy UE 2007-2013 Informacje ogólne

3 Budżety kolejnych Programów Ramowych
mld euro

4 7. Program Ramowy UE 2007-2013 obszary
Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 217 Euratom 2 751 JRC 1 751 mln euro

5 7. Program Ramowy UE struktura obszarów
COOPERATION (32 413) Health (6 100) Food, Agriculture and Biotechnology (1 935) Information and Communication Technologies (9 050) Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (3 475) Energy (2 350) Environment (including Climate Change) (1 890) Transport (including Aeronautics) (4 160) Socio-economic Sciences and the Humanities (623) Security and Space (Space 1 430, Security 1 400) IDEAS (7 510) PEOPLE (4 750) CAPCITIES (4 217) Research Infrastructures (1 715) Research for the benefit of SMEs (1 336) Regions of Knowledge (126) Research Potential (340) Science in Society (330) Coherent development of research policies (70) Activities of International Co-operation (180) Non-linear actions of the JRC (1 751) Euroatom (2 751) TOTAL: mln euro

6 Obszar „COOPERATION” Transport i Aeronautyka w 7. Programie Ramowym

7 Aeronautyka – tematyka konkursów w 2007 roku
Pierwsze konkursy (FP7-AAT-2007-RTD-1 i FP7-AAT-2007-TREN-1): The Greening of Air Transport Green Aircraft Ecological Production and Maintenance Green Air Transport Operations Increasing Time Efficiency Aircraft Systems and Equipment for Improved Aircraft Throughput Time Efficient Air Transport Operations Ensuring Customer Satisfaction and Safety Passenger Friendly Cabin Passenger Friendly Air Transport Operation Aircraft Safety Operational Safety Improving Cost Efficiency Aircraft Development Cost Aircraft Operational Cost Air Transport System Operational Cost Protection of Aircraft and passengers Pioneering the Air Transport of the Future Breakthrough Technologies Step Changes in Air Transportation Ogłoszenie konkursów: 22 grudnia 2006 Zamknięcie konkursów: 3 maja 2007

8 Aeronautyka – tematyka przyszłych konkursów
The Greening of Air Transport Increasing Time Efficiency Ensuring Customer Satisfaction and Safety Improving Cost Efficiency Protection of Aircraft and passengers Pioneering the Air Transport of the Future Tematy badawcze kolejnego konkursu ustalane będą w 2007 roku. Możliwe jest zgłaszanie propozycji obszarów zainteresowań ! Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: Planowane ogłoszenie kolejnego konkursu w priorytecie Aeronautyka rok 2008

9 Transport powierzchniowy– tematyka konkursów w 2007 roku
Transport powierzchniowy – konkurs FP7-SST-2007-RTD-1: The greening of surface transport The greening of products and operations Environment- friendly and efficient industrial processes Encouraging and increasing modal shift and decongesting transport corridors Logistics and intermodal transport Interoperability and Safety Ensuring sustainable urban mobility New transport and mobility concepts High quality public transport Improving safety and security Integrated safety and security for surface transport systems Strengthening competitiveness Competitive industrial processes Competitive surface transport products and services Cross-cutting activities for implementation of the sub-theme programme Stimulating participation of Small and Medium Size Enterprises Stimulation Research with International Cooperation Partner Countries Raising awareness of potential job opportunities in the surface transport sectors Stimulating radical technological changes The "Future maritime policy„ and surface transport research International cooperation with developing countries on passenger public transport Ogłoszenie konkursu: 22 grudnia 2006 Data zamknięcia: 5 czerwca 2007

10 Transport powierzchniowy– tematyka konkursów w 2007 roku
Transport powierzchniowy – konkurs FP7-SST-2007-TREN-1: Encouraging and increasing modal shift and decongesting transport corridors Logistics and intermodal transport Maritime and inland waterway transport Ensuring sustainable urban mobility Innovative strategies for clean urban transport Ogłoszenie konkursu: 22 grudnia 2006 Data zamknięcia: 5 czerwca 2007 Ogłoszenie konkursu: 22 grudnia 2006 Data zamknięcia: 28 czerwca 2007 Planowane ogłoszenie kolejnych konkursów – rok 2008

11 Transport powierzchniowy – tematyka przyszłych konkursów
Clean and energy efficient gasoline and diesel power trains Electric power-trains and hybrid technology Hydrogen and fuel cells for all surface transport modes Holistic noise and vibration abatement Preventive and emergency interventions to protect marine, coastal and land environments Efficient interfaces between transport modes Improved services in terminals Intelligent highways New vehicle concepts for the delivery of goods Efficient urban freight delivery systems Information based safety systems Advanced and cost effective infrastructure construction and monitoring concepts Innovative product and system concepts Competitive transport operations Tematy badawcze kolejnego konkursu ustalane będą w 2007 roku. Możliwe jest zgłaszanie propozycji obszarów zainteresowań ! Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: Planowane ogłoszenie kolejnego konkursu w priorytecie Transport powierzchniowy rok 2008

12 Zagadnienia transportu i aeronautyki w innych priorytetach obszaru „COOPERATION”
ICT (Information and Communication Technologies): ICT for Intelligent Vehicles and Mobility Services Konkurs FP7-ICT OTWARTY Data zamknięcia 8 maja 2007 Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne: EU/USA coordinated call “impact of nanoparticles on health and environment” Rapid manufacturing concepts for small series industrial production Production technologies and equipment for micro-manufacturing Multifunctional materials for the future vehicles Konkursy FP7-NMP2007-LARGE-1 Konkursy FP7-NMP2007-SMALL-1 Konkursy FP7-NMP2007-SME-1 1szy ETAP ZAMKNIĘTY Data zamknięcia 4 maja 2007 Dołączanie do projektów w drugim etapie: FP7-NMP2007-LARGE-1 – przed FP7-NMP2007-SMALL-1 – przed FP7-NMP2007-SME-1 – przed Środowisko (transport jako źródło zanieczyszczeń środowiska): Megacities and regional hot-spots air quality and climate European cohort on air pollution Konkurs FP7-ENV ZAMKNIĘTY Data zamknięcia 2 maja 2007 Energia: Fuel Cells Biofuel use in transport Conversion technologies for zero emission power generation Innovative strategies for clean urban transport Konkurs FP7-ENERGY RTD ZAMKNIĘTY Data zamknięcia 3 maja 2007 Konkurs FP7-ENERGY TREN OTWARTY Data zamknięcia 28 czerwca 2007 Bezpieczeństwo: Intelligent urban environment observation system Security of critical infrastructures related to mass transportation Integrated protection of rail transportation Detection of abnormal behaviour of vehicles & threats, both in wide and small land areas Main port security system (including containers) Surveillance in wide maritime areas through active and passive means Konkurs FP7-SEC OTWARTY Data zamknięcia 31 maja 2007

13 Typy projektów

14 Kryteria oceny wniosków
Doskonałość naukowo technologiczna - trafność koncepcji i jakość celu projektu, - nowa wiedza ponad ‘state of the art’, - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania - adekwatność struktury zarządzania - jakość konsorcjum - uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie) Potencjalne korzyści – rozwój, promocją, wykorzystanie wyników - wkład na poziomie europejskim - adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników, - zarządzanie własnością intelektualną

15 Wysokość dofinansowania
Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (ale dla organizacji publicznych non-profit, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP do 75%) Działania wdrożeniowe – do 50% Frontier research, działania koordynujące, wspomagające – do 100% Zarządzanie – do 100%

16 Obszar „CAPACITIES” Badania na rzecz MŚP w 7. Programie Ramowym

17 Informacje ogólne www.kpk.gov.pl
Cele projektów realizowanych w ramach obszaru „Możliwości” Wzmocnienie „możliwości innowacyjnych” MŚP Zwiększenie wkładu MŚP w rozwój rynków i produktów opartych na nowych technologiach Zwiększenie nakładów na badania Lepsze wykorzystanie wyników projektów badawczych i zdobytej wiedzy Zmniejszenie luki pomiędzy badaniami i innowacjami Dwa typy projektów realizowane w ramach programu „Możliwości”: Badania na rzecz MŚP Ukierunkowane głównie na MŚP o małym i średnim potencjale badawczym, jak również na te o wysokim potencjale, w których występuje potrzeba outsourcingu działalności badawczej. Celem projektów jest tworzenie nowej wiedzy lub rezultatów o widocznym potencjale, w celu poprawy istniejących i wytwarzania nowych produktów, procesów i usług dla MŚP. Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP Odbiorcami projektów są stowarzyszenia działające na rzecz MŚP. Celem projektów są wstępne problemy badawcze, problemy technologiczne związane z rozwojem i implementacją zagadnień legislacyjnych oraz problemy związane z całymi sektorami przemysłowymi

18 Tematyka projektów www.kpk.gov.pl Obszary tematyczne konkursów
Realizowane projekty mają charakter oddolny. W przeciwieństwie do priorytetów badawczych obszaru „COOPERATION” projekty mogą nawiązywać do dowolnych zagadnień badawczych (brak narzuconej tematyki !). W ramach programu „CAPACITIES” firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie badań na własne potrzeby !! Otwarte konkursy FP7-SME „Badania na rzecz MŚP” Data zamknięcia konkursu: 4 września 2007 FP7-SME „Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP” Data zamknięcia konkursu: 1 czerwca 2007

19 Transport i Aeronautyka przykłady dobrych praktyk z 6 PR.

20 Polskie jednostki B+R w projektach 6. PR. - Aeronautyka
Akronim Tytuł Instrument Czas trwania ECO-ENGINES Energy Conversion in Engines NoE NACRE New Aircraft Concepts Research IP ExtreMat New Materials for Extreme Environments MCMACM Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification ToK FUSION Fundamental studies of transport in Inorganic Nanostructures STREP 36 months ADLAND Adaptive Landing Gears for Improved Impact Absorption AERONET III Coordination Action Aircraft Emissions and Reduction Technologies Scratch IV Services for CollaboRative SMEs Aerospace Technical research, IV SSA HISAC Environmentally friendly high speed aircraft UFAST Unsteady effects of shock wave inducedseparation ERA_NET Air transport Net CA SAFE PIPES Safety assessment and lifetime management of industrial piping systems UPWIND Integrated wind turbine design AEROCHINA Promoting scientific cooperation between Europe and China in the field of multiphysics modeling, simulation, experimentation and design methods in aeronautics

21 Duży i mały przemysł projektach 6. PR. - Aeronautyka
Acronym Title Company CAST Crashworthiness of Helicopter on Water: Design of Structures using Advanced Simulation Tools PZL Swidnik MALVINA Modular Avionics for Light Vehicles in Aeronautics COCOMAT Increasing safety and MATerial exploitation of COmposite airframe Structures by accurate simulation of Collapse FRIENDCOPTER Integration of technologies in support of a passenger and environmentally FRIENDdly heliCOPTER HELISAFE TA HELIcopter Occupant SAFety Technology Application ADVICE Autonomous Damage Detection and Vibration Control Systems SPIDER-WIN Supply Information Dynamic Exchange and Control by Web-based Interaction Network KMM-NoE Advanced Multicomponent MAterials for Durable and Safe Structures AVALON Multifunctional textile structures driving new production and organizational paradigms by textile SME. Interpretation Across high-added-VALue SectOrs for knowledge-based product/service creatioN ADLAND Adaptive Landing Gears for Improved Impact Absorption PZL Mielec CESAR Coste Effective Small Aircraft MagForming Magnesium Forming technologies development for the aeronautic industry ULTRATECH Rzeszow FILMFREE Novel digital radiography technology WSK Rzeszow NEWAC Nickel Alloy Machining Optimization VITAL New Aero Engine Concepts

22 Transport i Aeronautyka przykłady projektów z udziałem MŚP z Polski

23 Projekt ADLAND Adaptive Landing Gears for Improved Impact Absorption
Projekt MAGFORMING Development of New Magnesium Forming Technologies for the Aeronautics Industry Cel projektu: Rozszerzenie istniejącego stanu wiedzy, dotyczącego obróbki plastycznej stopów kutego magnezu do zastosowań w przemyśle aeronautycznym. Cel projektu ma być osiągnięty poprzez opracowanie narzędzi i metodologii dla technologii przemysłowych oraz przeprowadzenie studiów wykonalności opracowanej technologii na potrzeby sektora aeronautycznego. Polskim partnerem projektu jest MŚP – Ultratech Sp. z o.o Wysokość dofinansowania projektu z Komisji Europejskiej: 1,89 miliona € Projekt ADLAND Adaptive Landing Gears for Improved Impact Absorption Cele projektu: To develop a concept of adaptive shock-absorbers To develop technology for actively controlled shock-absorbers applicable in landing gears (MR fluid-based or piezo-valve-based) To design, produce and test in flight the chosen full-scale model of the adaptive landing gear Polskim partnerem przemysłowym jest PZL Mielec Wysokość dofinansowania projektu z Komisji Europejskiej: 1,77 miliona €

24 Możliwości wsparcia dla młodych naukowców

25 Możliwości wsparcia dla młodych naukowców
Krajowy Punkt Kontaktowy oferuje różne możliwości wspierania uczestnictwa w projektach badawczych 7. Programu Ramowego: Organizacja szkoleń, dni informacyjnych, spotkań brokerskich Możliwość uzyskania informacji nt. źródeł finansowania projektów badawczych w Programach Ramowych Szkolenia z zakresu przygotowywania wniosków projektowych (zagadnienia finansowe, merytoryczne przygotowywanie wniosków, zarządzanie projektem) Możliwość spotkań z potencjalnymi koordynatorami projektów, uczestnictwo w spotkaniach brokerskich i biznesowych Dołączanie do przygotowywanych projektów Duża liczba projektów w każdym konkursie, do których poszukiwani są partnerzy (10-15 w każdym konkursie) Pomoc merytoryczna w dołączaniu do konsorcjów (zagadnienia finansowe…) Wsparcie w przygotowywaniu wniosków projektowych Identyfikacja potrzeb i pomysłów na wnioski projektowe Wsparcie w przygotowywaniu wniosku Poszukiwanie partnerów i dołączanie do konsorcjum Wsparcie w organizowaniu spotkań konsorcjum Inne Oprócz powyższych narzędzi wsparcia, KPK uczestniczy (jako koordynator i partner) w projektach wspierających, których celem jest pomoc oraz zwiększanie udziału polskich naukowców w projektach 7. PR. Wsparcie projektu obejmować może: Przygotowywanie wniosków projektowych Wsparcie finansowe dot. uczestnictwa w spotkaniach konsorcjów projektowych, konferencjach tematycznych, spotkaniach brokerskich Konsultacje projektowe

26 Możliwości wsparcia dla młodych naukowców - projekty pomocowe
Projekt DonQ Air Cel: wsparcie dla MŚP z sektora aeronautycznego lub powiązanych Działania: Identyfikacja i analiza potrzeb technologicznych w MŚP, Identyfikacja pomysłów na wnioski projektowe Przygotowanie 5 pełnych projektów i złożenie we właściwych konkursach 7. PR. Dołączanie MŚP do przygotowywanych projektów Organizacja szkoleń i dni informacyjnych z zakresu możliwości pozyskiwania funduszy na działalność badawczą Strona internetowa projektu: Projekt EURO-TRANS Days Cel: wsparcie dla MŚP z sektora transportu powierzchniowego Organizacja dwóch międzynarodowych konferencji (Warszawa październik 2007, Paryż luty 2008) połączonych ze spotkaniami brokerskimi i B2B. Umożliwienie wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy biznesowej i wsparcie w tworzeniu wniosków projektowych. Strona informacyjna i rejestracja dostępne są pod adresem:

27 Możliwości wsparcia dla młodych naukowców - projekty pomocowe
Projekt HUNPOL Trans Cel: wspieranie uczestnictwa węgierskich i polskich organizacji badawczych transportu powierzchniowego w 6. Programie Ramowym UE. Podejmowane działania będą sprzyjać pogłębieniu współpracy naukowo-badawczej między Polską a Węgrami oraz innymi państwami członkowskimi i krajami trzecimi. Strona internetowa projektu: Projekt AUTO-IN Cel: wsparcie dla MŚP z sektora motoryzacyjnego lub powiązanych Działania: Identyfikacja i analiza potrzeb technologicznych w MŚP, Identyfikacja pomysłów na wnioski projektowe Wsparcie w przygotowaniu wniosków projektowych Dołączanie MŚP do przygotowywanych projektów Strona internetowa projektu: W ramach projektu AUTO-IN, Krajowy Punkt Kontaktowy poszukuje partnerów do trzech przygotowywanych projektów

28 Poszukiwanie partnerów do projektów
Tytuł projektu: Development of standards, recycling and reusing methods applied to insulating panels for isothermal transport Cele projektu: Design of environmental friendly insulating panels Develop alternative uses for panel materials and components Design insulating panels for reusing and remanufacturing Specifications to allow testing for reusing/remanufacturing from panel residues Increase the value and quality of the materials to ease recovery Poszukiwani partnerzy R&D: Component design and simulation capabilities. Knowledge of polymeric, adhesive and fiber materials. Testing and validating facilities, component and material characterization. Recycling experience Więcej informacji:

29 Poszukiwanie partnerów do projektów
Tytuł projektu: Industrial implementation of Plastic-Rubber components by using a simplified and lower cost manufacturing process Cele projektu: Material Characterization and Bi-Component Joint Analysis Redesign of Metal-Rubber components into Plastic-Rubber Selecting injection technologies and facilities Design of injection molds Component manufacturing Characterization and validation of new components Industrial implementation Poszukiwani partnerzy R&D: Component design and simulation capabilities. Knowledge of Plastics and rubbers. Testing and validating facilities, component and material characterization Więcej informacji:

30 Poszukiwanie partnerów do projektów
Tytuł projektu: Industrial implementation of silicone rubber to replace conventional rubber Cele projektu: Redesign of conventional rubber components into silicone Rubber Selecting injection technologies and facilities Material Study: Characterization and Simulation Parameters Design of injection molds Component manufacturing Characterization and validation of new components Industrial implementation Poszukiwani partnerzy R&D: Component design and simulation capabilities. Knowledge of Silicone and convectional rubbers. Testing and validating facilities, component and material characterization Więcej informacji:

31 Poszukiwanie partnerów do projektów
Tytuł projektu: Adaptive Distributed Intelligent Fleet Management (ADIFMan) Cele projektu: Objective 1: Dynamic & overall optimisation of all routes of a given vehicle fleet • Approach: • adaptive vehicle route optimisation; on-line, real-time • 24 hours active and decentralised system; all vehicles wireless on-line with other vehicles in close proximity Objective 2: Decision support • smart 2D/3D user interfaces for drivers & customers; presentation of alternative routes, timing, load and load distributions • secure interaction with driving user Objective 3: Dynamically adaptive, scalable middle ware • distributed virtual reality middle ware for managing the shared enterprise data • distributed data management with minimal networking • scalability through load distribution and avoiding central servers Poszukiwani partnerzy: Transportation company interested in on-line & real-time fleet route & capacity optimisation Więcej informacji:

32 Poszukiwanie partnerów do projektów
Tytuł projektu: The Development of an Advanced Independent Rear Suspension (IRS) System for Heavy Vehicles Cele projektu: The “SafeDrive” project aims to overcome the disadvantages of rigid axle suspensions by developing an independent trailing arm suspension with an innovative, novel, low energy need, system allowing both active and passive constant camber to ground in roll, as well as active stability control. This IRS will be designed for a standard rear axle, driven, twin wheel (12.00 R20) tyre arrangement that can take a load at ground of 11 tonnes. The system will also monitor, prevent and correct driver attempts to exceed safe stability limits. The overall system will allow for a greater safety (increased stability/increased tyre/road friction/human error compensation) of buses and trucks, while lowering the noise and vibration passed on to the frame. Poszukiwani partnerzy: An LE (Large Enterprise) lorry manufacturer / An LE bus manufacturer Więcej informacji:

33 Poszukiwanie partnerów do projektów
Tytuł projektu: Safe and Sustainable Cryogenic Structures of Transport Cele projektu: Objectives: To investigate and apply the fracture criteria as the materials come from the plastic state to the brittle one in the cryogenic environment; to evaluate the mechanical properties of both separate layers and interfaces of composites; To apply defined criteria for the effective evaluation of exploitation reliability; To formulate the recommendations of sustainability assessment for the composite materials and structures used in cryogenic environment Targets: Materials Combination Metal/Composite: Metals – aluminium and aluminium alloys, copper; Composites – carbon-fiber, glass-fiber. Structures: Cryogenic containers, pipes, pressure vessels Poszukiwani partnerzy: Duży przemysł, MŚP, jednostki badawcze Więcej informacji:

34 Poszukiwanie partnerów do projektów
Tytuł projektu: Stand-alone renewable power system for homestead and car Cele projektu: Sizing, optimizing and compatibility of subsystems of the stand-alone renewable power system with Redox type electrochemical power storage, Development of the power system, Adaptation of electromobile, Installation of the whole power system, Experimental research of the system in natural conditions. Poszukiwani partnerzy: Research and development institution specialized in light-duty transport Companies for electromobile adaptation (SMEs specialized in repair of electromobiles) Companies specialized in power storage and charging systems Companies specialized in installation of renewable power systems (WT and PV) End user from other country having considerable resources of solar energy Więcej informacji:

35 Poszukiwanie partnerów do projektów
W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie zgłoszenia „Expression of Interest” dostępnego na stronie: i przesłanie na adres:

36 Przydatne adresy www.kpk.gov.pl www.kpk.gov.pl Siódmy Program Ramowy
Strona Krajowego Punktu Kontaktowego Siódmy Program Ramowy Konkursy Konkurs dla ekspertów

37 Dziękuję za uwagę Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy mikolaj
Dziękuję za uwagę Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy w. 159


Pobierz ppt "Program COOPERATION 7. Programu Ramowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google