Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pas terenu wprowadzony do studium uwarunkowań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pas terenu wprowadzony do studium uwarunkowań"— Zapis prezentacji:

1 Pas terenu wprowadzony do studium uwarunkowań
Odległości podstawowe od obiektów terenowych - gazociągi Odległości podstawowe gazociągu o ciśnieniu nominalnym powyżej 0,4 MPa do 1,2 Mpa i średnicy rurociągu powyżej 300 mm określone na podstawie rozp. MPiH z dnia 14.XI.1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać gazociągi na tle pasa niezbędnego do obsługi gazociągu. 20 m 10 m 25 m Pole uprawne Pas terenu niezbędny do obsługi gazociągu (pas eksploatacyjny – pas służebności przesyłu), np. o szerokości 8 m Pas terenu wprowadzony do studium uwarunkowań (pas bezpieczeństwa - pas ochrony funkcyjnej) o szerokości min. 50,31 m Odległości podstawowe od gazociągu Przebieg gazociągu

2 Przepisy dotyczące przejęcia i/lub udostępnienia nieruchomości
w zakresie liniowej infrastruktury technicznej w przypadkach, gdy właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości nie wyrażali na to zgody Lp. Przepis prawny Data obowią-zywania Podstawa udostępnienia nieruchomości Zasady przejęcia nieruchomości lub dysponowania nieruchomościami, odszkodowania 1 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) od 4 czerwca 2009 do chwili obecnej Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydana przez wojewodę (art.5 ust. 1) Nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu stała się ostateczna, za odszkodowaniem (art. 20, ust. 3). Ograniczone prawa rzeczowe wygasają za odszkodowaniem (art. 20, ust. 4). Inwestor nabywa z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawo własności budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali znajdujących się na tych nieruchomościach (art. 20, ust. 6). Jeżeli nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste, użytkowanie to wygasa za odszkodowaniem (art. 20 ust. 12). Za nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między wojewodą, a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości. Uzgodnienia dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 23 ust. 1). Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji (art. 23 ust. 2). W celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia na nich budowy inwestycji a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, wojewoda w decyzji ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości podziemnych, naziemnych lub nadziemnych ciągów, przewodów i urządzeń (art. 24 ust.1). Decyzje w zakresie odszkodowania wydaje wojewoda (art. 24 ust. 2). W przypadku gdy inwestycja w zakresie terminalu wymaga przejścia przez tereny wód płynących, dróg publicznych, bądź tereny linii kolejowej, inwestor jest uprawniony do nieodpłatnego zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji (art. 25 ust.1). Grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji inwestycji w zakresie terminalu oddaje się inwestorowi na czas prowadzenia i eksploatacji inwestycji w użytkowanie za opłatą roczną (art. 26).

3 Zezwolenie na nabycie nieruchomości
Przepisy dotyczące przejęcia i/lub udostępnienia nieruchomości Lp. Przepis prawny Data obowią-zywania Podstawa udostępnienia nieruchomości Zasady przejęcia nieruchomości lub dysponowania nieruchomościami, odszkodowania 5a Dekret z dnia26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz. U. Nr 27, poz. 197 z późn. zm.) od 4 maja 1949 r. do 5 kwietnia 1958 r. Zezwolenie na nabycie nieruchomości udziela Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego na podstawie opinii prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (art. 5, ust. 1) Wykonawca narodowych planów gospodarczych, który uzyskał zezwolenie, przewidziane w art. 5, obowiązany jest wezwać właściciela nieruchomości, niezbędnej dla realizacji planu, aby odstąpił mu tę nieruchomość za cenę określoną na podstawie art. 28 przez wykonawcę, a zatwierdzoną przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (art. 8, ust.1). Tryb wezwania ustali Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może ustalić, że wezwanie będzie dokonane za pomocą obwieszczeń publicznych we właściwej gminie (art. 8, ust. 3). Jeżeli w terminie 15-dniowym od doręczenia wezwania, o którym mowa w ust. 1, lub dokonania obwieszczenia, o którym mowa w ust. 3, nie zostanie zawarta umowa sprzedaży albo zamiany lub umowa przedwstępna w przedmiocie sprzedaży lub zamiany nieruchomości, wówczas wykonawca planu może nabyć niezbędną dla realizacji nieruchomość w drodze wywłaszczenia (art. 8, ust. 4). Wywłaszczenie przewidziane w art. 8 ust. 4, może polegać na odjęciu, ustanowieniu bądź ograniczeniu praw rzeczowych na nieruchomości (art. 8, ust. 5). Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia ustalić odmienny tryb postępowania i właściwość władz przy nabywaniu praw rzeczowych ograniczonych na nieruchomości, niezbędnych do przeprowadzenia przewodów, służących do przesyłania płynów, pary, gazów, elektryczności, do przeprowadzenia teletechnicznych kabli i przewodów napowietrznych oraz do przeprowadzenia urządzeń kolejek linowych i innych pod- i nadziemnych urządzeń technicznych, jak również praw rzeczowych ograniczonych, niezbędnych do korzystania z wymienionych przewodów lub urządzeń (art. 12, ust. 1). Rada Ministrów może również w drodze rozporządzenia ustalić odmienny tryb postępowania i właściwość władz przy nabywaniu na własność nieruchomości o powierzchni do 250 m2, niezbędnych do budowy dróg publicznych, przejazdów, przepustów, rowów odpływowych i innych urządzeń drogowych, do budowy wałów, rowów drenaży i innych urządzeń wodnomelioracyjnych albo też korzystania z urządzeń drogowych lub wodno-melioracyjnych bądź przewodów lub urządzeń, wymienionych w art. 12 ust. 1 (art. 12 ust. 2).

4 Przepisy dotyczące przejęcia i/lub udostępnienia nieruchomości
Lp. Przepis prawny Data obowią-zywania Podstawa udostępnienia nieruchomości Zasady przejęcia nieruchomości lub dysponowania nieruchomościami, odszkodowania 7 Ustawa z dnia 2 maja 1919 r. o wyłącznym upoważnieniu Państwa do zakładania rurociągów, służących do prowadzenia gazów ziemnych, regulowania produkcji i zużytkowania ich (Dz. Pr.P.P. Nr 39, poz. 292) od 9 maja 1919 r. do 1 grudnia 1953 r. Wywłaszczenie na podstawie projektu zatwierdzonego przez rząd (art. 4) Prawo zakładania rurociągów i urządzeń pomocniczych do przewodzenia palnych gazów ziemnych (zakłady gazu ziemnego), tudzież prawo do ich eksploatowania przysługuje wyłącznie Państwu. Ta zasada nie dotyczy: odgałęzień łączących kopalnie z zakładami gazu ziemnego, jak i zakłady te z poszczególnymi konsumentami, rurociągów gazowych, któremi właściciel kopalni produkującej gaz ziemny – rozprowadza gaz wydobyty z własnej kopalni dla własnych celów i dla potrzeb sąsiednich kopalń minerałów żywicznych, przyczem jeżeli długość rurociągu dla celów własnych producenta gazu przekracza 10 klm., a dla celów innych kopalń 2 klm. – Minister Przemysłu i Handlu zadecyduje wedle swego uznania, czy gazociąg taki podlega tej zasadzie. Prawo to może rząd przenieść na zrzeszenia lub osoby fizyczne na czas ograniczony umożliwiający amortyzację zakładu (art. 2). Pozwolenia na budowę zakładów gazu ziemnego (art. 2) udziela Ministerstwo Przemysłu i Handlu na podstawie projektów, nadających się do stworzenia jednolitej sieci rurociągowej w Państwie; pierwszeństwo mają korporacje publiczne, a w szczególności gminy, oraz przedsiębiorstwa przedstawiające projekty zakładów, które mają charakter użyteczności publicznej. Od rurociągów przechodzących przez miasta, przysługuje miastom pierwszeństwo rozprowadzenia gazu do konsumentów (art. 3). Grunty potrzebne do budowy zakładów gazów ziemnych i odgałęzień przewodów głównych, mogą być w razie, gdy właściciele nie godzą się na ich odstąpienie, wywłaszczone na czas ściśle określony w myśl postanowień obowiązującej ustawy naftowej z tem, że prawo do żądania wywłaszczenia przysługuje właścicielowi danego zakładu gazowego, względnie odgałęzienia (art. 4) Po upływie czasookresu, na który prawo nadano (art. 2) przechodzą zakłady gazu ziemnego, o ile im nie będzie przyznane przedłużenie uprawnienia, na własność Państwa bez odszkodowania. Wcześniejszy wykup jest dopuszczalny tylko z ważnych powodów natury publicznej, stwierdzonych, w orzeczeniu Ministerstwa Przemysłu i Handlu, za cenę szacunkową. Zakłady gazu ziemnego gmin własne nie ulegają wykupowi (art. 7). Pod warunkami określonemi w art. 7 rząd może wykupić już istniejące zakłady gazu ziemnego (art. 8) Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy o wyłącznem upoważnieniu Państwa do zakładania rurociągów, służących do prowadzenia gazów ziemnych, regulowania produkcji i zużytkowania ich (Dz. U. Nr 28, poz. 362) od 26 marca 1928 r.

5

6 Przykłady praktyczne – zadanie 3
Oblicz wysokość odszkodowania za szkody związane z istnieniem linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV na działce zabudowanej budynkiem jednorodzinnym. Na działce stoi słup serii B2, typu M6 10 m Dane z runku lokalnego: Cena 1 m2 gruntu pod zabudowę – 200 zł Cena 1 m2 gruntu bez możliwości zabudowy – 70 zł ? Budynek o powierzchni zabudowy 10 x 10 = 100 m kw. droga Słup serii B2, typu M6 Wysokość słupa – 10 m, Długość izolatorów – 1,0 m Wymiary podstawy słupa – 3,90 x 3,90 Powierzchnia o zerowej produkcji wokół słupa – 1m Rozpiętość przewodów – Lewy bok 3,5 m, Prawy bok 2,5 m Odległość budynku jednorodzinnego od przewodów, aby natężenie pola elektrycznego spadło poniżej 1 kV/m – 14,5 m

7 Zadanie 4 Gazociąg przesyłowy (odcinek 2) Pas służebności
Działka 10 Stacja redukcyjna Działka 11/1 Działka 11/2 DANE TECHNICZNE Powierzchnia działki 11/2 – 200m x50m = m2 Powierzchnia zabudowy stacji transformatorowej (4m x 3m) – 12 m2 Długość odcinka 1 na działce 11/2 – 30 m Długość odcinka 2 na działce 11/2 –166 m Długość drogi dojazdowej do stacji – 8 m Opaska techniczna wokół stacji – 1m Szerokość drogi dojazdowej do stacji – 3 m DANE RYNKOWE Średnia cena 1m2 działki budowlanej – 100 zł Średnia cena 1m2 działki bez możliwości zabudowy – 30 zł


Pobierz ppt "Pas terenu wprowadzony do studium uwarunkowań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google