Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2015 POZIOM PODSTAWOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2015 POZIOM PODSTAWOWY"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2015 POZIOM PODSTAWOWY
INFORMACJE ZEBRAŁA I PRZYGOTOWAŁA MGR ANNA BANACH

2 Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w ogólnych i szczegółowych wymaganiach dla IV etapu edukacyjnego zawartych w nowej podstawie programowej (IV.1 i IV.2)

3 CZĘŚĆ PISEMNA poziom podstawowy CZAS TRWANIA – 120 minut

4 Poziom trudności w skali ESOKJ – B1 Za wykonanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 50 punktów (wymagany minimalny próg zaliczenia 30% - 15 punktów)

5 EGZAMIN PISEMNY na poziomie podstawowym będzie się składał z 4 części:
rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych znajomość środków językowych (NOWOŚĆ !) wypowiedź pisemna

6 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Czas nagrania – ok. 20 minut
Teksty autentyczne lub adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka Typy zadań – zamknięte: prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie (3-4 zadania) Udział% w wyniku egzaminu - 30%

7 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH
Teksty autentyczne lub adaptowane Długość tekstów – ok słów Więcej krótszych i bardziej różnorodnych tekstów Typy zadań – zamknięte: prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie (3-4 zadania) Udział% w wyniku egzaminu - 30%

8 NOWOŚCI EGZAMINACYJNE ! ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
W tej części pojawią się wyłącznie zadania zamknięte typu wybór wielokrotny lub dobieranie Udział% w wyniku egzaminu - 20%

9 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH c.d.
Przykładowe rodzaje zadań: Przykład 1. Z podanych odpowiedzi (A, B i C) wybierz tę, która ma znaczenie najbliższe podkreślonemu fragmentowi. 1. Richard is too young to play in the national team. A isn't so old B isn't old enough C isn't as old as 2. I think he's put on weight recently. A lost B gained C watched

10 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH c.d.
Przykład 2. Z podanych odpowiedzi (A, B i C) wybierz właściwe tłumaczenie fragmentu zdania podanego w nawiasie. 1. ___(Nie interesują mnie) any computer games. A I'm not into B I wouldn't like C I don't mind 2.If you buy something on the Internet, you ___ (nie musisz płacić) for it straight away. A mustn't pay B shouldn't pay C needn't pay

11 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH c.d.
Przykład 3. Przeczytaj poniższe minidialogi. Z podanych odpowiedzi (A, B i C) wybierz właściwą wypowiedź jednej z osób. 1. X: It was very kind of you to give me a lift. Y:__________ A Never mind. B Right, thanks a lot. C You are very welcome.

12 2. X: I've just taken my driving test.
A Don't worry, you'll do better next time. B Really? How did it go? C Well done, congratulations !

13 Przykład 4. Z podanych odpowiedzi (A, B i C) wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach każdej pary. 1. Dances ___ the cancan or flamenco are great to watch People tell me I am exactly ___ my mom and I agree. A such as B as C like 2. We were surpirised ___ Maggie's decision to go and live in Canada. Teachers should react immediately when kids laugh ___ each other. A at B by C from

14 FULL ENGLISH BREAKFAST
Each nation has its dishes famous worldwide. The Spanish 1__ for their paella, the Italians – for pizza and spaghetti. What about the English? Well, the most famous dish in Britain is probably the Full English Breakfast. Its main 2__ are fried or scrambled eggs with bacon, sausages, grilled tomatoes, baked beans and mushrooms. Most English people also have toast and orange marmalade. English breakfast played a very important role in the past. Then people did not often eat more than two meals a day. So breakfast needed to provide people 3__ carbohydrates and proteins to keep them going all day. So, next time you're in England, make sure to order this national favourite in a pub or a cafe. You 4__ find it a bit fatty and high in calories but it is absolutely delicious and filling. Tasting it can really help to 5__ out what traditional English cuisine is all about. 1. A are known 2. A foods 3. A from 4. A must 5. A get B had known B meals B with B should B find C have known C ingredients C in C may C look

15 NOWOŚCI EGZAMINACYJNE ! WYPOWIEDŹ PISEMNA
Zamiast podziału na krótki i dłuższy tekst pojawia się JEDNO ZADANIE, w którym uczeń pisze tekst użytkowy o długości słów Polecenie jest w języku polskim i zawiera 4 elementy, które zdający powinien przedstawić i rozwinąć dodając bardziej szczegółowe informacje

16 Początek i koniec wypowiedzi będą podane w arkuszu, zatem zadaniem zdającego jest uzupełnienie informacji podanych w kolejnych punktach polecenia (wymagana liczba wyrazów dotyczy tylko wypowiedzi napisanej przez ucznia) TYPY TEKSTÓW: - list prywatny - - wpis na blogu lub forum internetowym z elementami opisu, relacjonowania, zapraszania, uzasadniania opinii, przedstawiania wad i zalet, różnych rozwiązań i poglądów

17 WYPOWIEDŹ PISEMNA KRYTERIA OCENIANIA
W zadaniu tym ocenie podlega: Treść Spójność i logika wypowiedzi Zakres środków językowych Poprawność językowa

18 KRYTERIA OCENIANIA TREŚĆ
Za przekazanie treści można uzyskać od 0 do 4 punktów. Nie są one jednak przeliczane jak poprzednio – 1 pkt za przekazaną informację ! Do ilu elementów uczeń się odniósł? Ile elementów rozwinął? 4 3 2 1 4 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt 0 pkt

19 SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI
TREŚĆ Ocena jest zróżnicowana w zależności od tego, czy to przekazanie treści odbyło się na poziomie minimalnej komunikacji, czy też zdający potrafił rozwinąć swoją wypowiedź. SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI Można za nie uzyskać od 0 do 2 punktów. Większą liczbę punktów uczeń otrzymuje za zastosowanie takich środków stylistycznych jak na przykład then, so, because. Tekst powinien stanowić logiczną całość.

20 ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
Można też uzyskać od 0 do 2 punktów. Oceniane jest tu zróżnicowanie leksyki i użytych struktur gramatycznych. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA Istotną zmianą jest odejście od mechanicznego zliczania błędów. Większego znaczenia nabiera fakt, czy błędy zaburzają zrozumienie tekstu, czy nie. Za poprawność użytych środków językowych można uzyskać od 0 do 2 punktów. JEŚLI UCZEŃ OTRZYMA 0 PUNKTÓW ZA TREŚĆ – WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH KRYTERIACH PRZYZNAJE SIĘ RÓWNIEŻ 0 PUNKTÓW.

21 WYPOWIEDŹ PISEMNA Przykładowe zadanie
Właśnie przeprowadziłeś/aś się do nowego domu poza miastem. Podziel się swoimi odczuciami na ten temat na blogu. - Napisz o powodach przeprowadzki. - Przedstaw zalety mieszkania poza miastem i je uzasadnij. - Podaj, jakie są negatywne skutki takiej decyzji dla ciebie. - Opisz, jak wygląda twój pokój. Rozwiń każdy z czterech podpunktów w swojej wypowiedzi. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Hi there everybody! We've just moved. ____________________________________________ More info soon, so check my updates regularly. XYZ

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :) Prezentacja została przygotowana w oparciu o materiały informacyjne przygotowane dla nauczycieli przez wydawnictwa Pearson i Express Publishing


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2015 POZIOM PODSTAWOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google