Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2015 POZIOM PODSTAWOWY INFORMACJE ZEBRAŁA I PRZYGOTOWAŁA MGR ANNA BANACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2015 POZIOM PODSTAWOWY INFORMACJE ZEBRAŁA I PRZYGOTOWAŁA MGR ANNA BANACH."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2015 POZIOM PODSTAWOWY INFORMACJE ZEBRAŁA I PRZYGOTOWAŁA MGR ANNA BANACH

2 Egzamin będzie sprawdzał opanowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w ogólnych i szczegółowych wymaganiach dla IV etapu edukacyjnego zawartych w nowej podstawie programowej (IV.1 i IV.2)

3 CZĘŚĆ PISEMNA poziom podstawowy CZAS TRWANIA – 120 minut

4 Poziom trudności w skali ESOKJ – B1 Za wykonanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 50 punktów (wymagany minimalny próg zaliczenia 30% - 15 punktów)

5 EGZAMIN PISEMNY na poziomie podstawowym będzie się składał z 4 części: ● rozumienie ze słuchu ● rozumienie tekstów pisanych ● znajomość środków językowych (NOWOŚĆ !) ● wypowiedź pisemna

6 ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Czas nagrania – ok. 20 minut Teksty autentyczne lub adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka Typy zadań – zamknięte: prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie (3-4 zadania) Udział% w wyniku egzaminu - 30%

7 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Teksty autentyczne lub adaptowane Długość tekstów – ok. 900-1200 słów Więcej krótszych i bardziej różnorodnych tekstów Typy zadań – zamknięte: prawda/fałsz, wielokrotny wybór, dobieranie (3-4 zadania) Udział% w wyniku egzaminu - 30%

8 NOWOŚCI EGZAMINACYJNE ! ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH W tej części pojawią się wyłącznie zadania zamknięte typu wybór wielokrotny lub dobieranie Udział% w wyniku egzaminu - 20%

9 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH c.d. Przykładowe rodzaje zadań: Przykład 1. Z podanych odpowiedzi (A, B i C) wybierz tę, która ma znaczenie najbliższe podkreślonemu fragmentowi. 1. Richard is too young to play in the national team. A isn't so old B isn't old enough C isn't as old as 2. I think he's put on weight recently. A lost B gained C watched

10 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH c.d. Przykład 2. Z podanych odpowiedzi (A, B i C) wybierz właściwe tłumaczenie fragmentu zdania podanego w nawiasie. 1. ___(Nie interesują mnie) any computer games. A I'm not into B I wouldn't like C I don't mind 2.If you buy something on the Internet, you ___ (nie musisz płacić) for it straight away. A mustn't pay B shouldn't pay C needn't pay

11 ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH c.d. Przykład 3. Przeczytaj poniższe minidialogi. Z podanych odpowiedzi (A, B i C) wybierz właściwą wypowiedź jednej z osób. 1. X: It was very kind of you to give me a lift. Y:__________ A Never mind. B Right, thanks a lot. C You are very welcome.

12 2. X: I've just taken my driving test. Y:__________ A Don't worry, you'll do better next time. B Really? How did it go? C Well done, congratulations !

13 Przykład 4. Z podanych odpowiedzi (A, B i C) wybierz słowo, które poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach każdej pary. 1. Dances ___ the cancan or flamenco are great to watch People tell me I am exactly ___ my mom and I agree. A such as B as C like 2. We were surpirised ___ Maggie's decision to go and live in Canada. Teachers should react immediately when kids laugh ___ each other. A at B by C from

14 FULL ENGLISH BREAKFAST Each nation has its dishes famous worldwide. The Spanish 1 __ for their paella, the Italians – for pizza and spaghetti. What about the English? Well, the most famous dish in Britain is probably the Full English Breakfast. Its main 2 __ are fried or scrambled eggs with bacon, sausages, grilled tomatoes, baked beans and mushrooms. Most English people also have toast and orange marmalade. English breakfast played a very important role in the past. Then people did not often eat more than two meals a day. So breakfast needed to provide people 3 __ carbohydrates and proteins to keep them going all day. So, next time you're in England, make sure to order this national favourite in a pub or a cafe. You 4 __ find it a bit fatty and high in calories but it is absolutely delicious and filling. Tasting it can really help to 5 __ out what traditional English cuisine is all about. 1. A are known 2. A foods 3. A from 4. A must 5. A get B had known B meals B with B should B find C have known C ingredients C in C may C look

15 NOWOŚCI EGZAMINACYJNE ! WYPOWIEDŹ PISEMNA Zamiast podziału na krótki i dłuższy tekst pojawia się JEDNO ZADANIE, w którym uczeń pisze tekst użytkowy o długości 80-130 słów Polecenie jest w języku polskim i zawiera 4 elementy, które zdający powinien przedstawić i rozwinąć dodając bardziej szczegółowe informacje

16 Początek i koniec wypowiedzi będą podane w arkuszu, zatem zadaniem zdającego jest uzupełnienie informacji podanych w kolejnych punktach polecenia (wymagana liczba wyrazów dotyczy tylko wypowiedzi napisanej przez ucznia) TYPY TEKSTÓW: - list prywatny - e-mail - wpis na blogu lub forum internetowym z elementami opisu, relacjonowania, zapraszania, uzasadniania opinii, przedstawiania wad i zalet, różnych rozwiązań i poglądów

17 WYPOWIEDŹ PISEMNA KRYTERIA OCENIANIA W zadaniu tym ocenie podlega: Treść Spójność i logika wypowiedzi Zakres środków językowych Poprawność językowa

18 KRYTERIA OCENIANIA TREŚĆ Za przekazanie treści można uzyskać od 0 do 4 punktów. Nie są one jednak przeliczane jak poprzednio – 1 pkt za przekazaną informację ! Do ilu elementów uczeń się odniósł? Ile elementów rozwinął? 43210 44 pkt 3 pkt2 pkt 33 pkt 2 pkt1 pkt 22 pkt1 pkt 1 0 pkt 0

19 TREŚĆ Ocena jest zróżnicowana w zależności od tego, czy to przekazanie treści odbyło się na poziomie minimalnej komunikacji, czy też zdający potrafił rozwinąć swoją wypowiedź. SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI Można za nie uzyskać od 0 do 2 punktów. Większą liczbę punktów uczeń otrzymuje za zastosowanie takich środków stylistycznych jak na przykład then, so, because. Tekst powinien stanowić logiczną całość.

20 ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH Można też uzyskać od 0 do 2 punktów. Oceniane jest tu zróżnicowanie leksyki i użytych struktur gramatycznych. Istotną zmianą jest odejście od mechanicznego zliczania błędów. Większego znaczenia nabiera fakt, czy błędy zaburzają zrozumienie tekstu, czy nie. Za poprawność użytych środków językowych można uzyskać od 0 do 2 punktów. JEŚLI UCZEŃ OTRZYMA 0 PUNKTÓW ZA TREŚĆ – WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH KRYTERIACH PRZYZNAJE SIĘ RÓWNIEŻ 0 PUNKTÓW. POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA

21 WYPOWIEDŹ PISEMNA Przykładowe zadanie Właśnie przeprowadziłeś/aś się do nowego domu poza miastem. Podziel się swoimi odczuciami na ten temat na blogu. - Napisz o powodach przeprowadzki. - Przedstaw zalety mieszkania poza miastem i je uzasadnij. - Podaj, jakie są negatywne skutki takiej decyzji dla ciebie. - Opisz, jak wygląda twój pokój. Rozwiń każdy z czterech podpunktów w swojej wypowiedzi. Tekst powinien zawierać od 80 do 130 słów. Hi there everybody! We've just moved. ____________________________________________ More info soon, so check my updates regularly. XYZ

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ :) Prezentacja została przygotowana w oparciu o materiały informacyjne przygotowane dla nauczycieli przez wydawnictwa Pearson i Express Publishing


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU 2015 POZIOM PODSTAWOWY INFORMACJE ZEBRAŁA I PRZYGOTOWAŁA MGR ANNA BANACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google