Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z języka angielskiego. Godzi się uczyć i od wroga. Owidiusz Być może Wasz egzaminator!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z języka angielskiego. Godzi się uczyć i od wroga. Owidiusz Być może Wasz egzaminator!"— Zapis prezentacji:

1 z języka angielskiego

2 Godzi się uczyć i od wroga. Owidiusz Być może Wasz egzaminator!

3 K ażdy abiturient zdaje obowiązkowy egzamin pisemny i ustny z języka obcego na poziomie podstawowym.

4 Wyniki egzaminów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie matury! C hętni mogą przystąpić do egzaminu na poziomie rozszerzonym, zdawanego jako przedmiot dodatkowy. Jeżeli wybiorą ten sam język, co w części obowiązkowej, przystępują jedynie egzaminu rozszerzonego – zarówno pisemnego jak i ustnego. Jeżeli wybiorą inny język, mogą zdawać go na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Poziomy w części pisemnej i ustnej nie muszą być takie same. Wyniki egzaminów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie matury!

5 Co wymagane jest na egzaminie LEKSYKA proste struktury leksykalno-gramatyczne umożliwiające formułowanie poprawnych wypowiedzi w zakresie następujących tematów: 1.CZŁOWIEK – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, 2. DOM – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, 3.SZKOŁA – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, 4.PRACA – zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 5.ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, 6.ŻYWIENIE – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne,

6 7.ZAKUPY I USŁUGI – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, 8.PODRÓŻOWANIE I TURYSTYKA – środki transportu, baza noclegowa, 9.KULTURA – podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, 10.SPORT – podstawowe dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, 11.ZDROWIE – higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, 12.NAUKA, TECHNIKA – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z prostych urządzeń technicznych, 13.ŚWIAT PRZYRODY – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, 14.PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, 15.ELEMENTY WIEDZY O KRAJACH obszaru językowego, którego język jest zdawany. Co wymagane jest na egzaminie

7 SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE 1.ROZUMIENIE ZE SŁUCHU tekstu prostego pod względem treści i o niskim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, 2. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO prostego pod względem treści i o niskim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, 3.PISANIE dwóch prostych tekstów użytkowych (krótka forma: jeden z pięciu typów: NOTATKA/WIADOMOŚĆ, ZAPROSZENIE, OGŁOSZENIE, ANKIETA, POCZTÓWKA; drugi, dłuższy tekst to list) 4.MÓWIENIE, w tym: a) udzielanie i uzyskiwanie informacji, b) relacjonowanie wydarzeń, c) argumentowanie, wyrażanie i uzasadnianie własnych opinii, d) poprawne stosowanie środków leksykalno-gramatycznych, adekwatnie do ich funkcji Co wymagane jest na egzaminie

8 1. Simple Present, 2. Present Continuous, 3. Present Perfect, 4. Present Perfect Continuous, 5. Simple Past, 6. Past Continuous, 7. Past Perfect, 8. Simple Future, 9. Future Continuous, 10. Future Simple in the Past, 11. Tryb rozkazujący, 12. Zdania z podmiotem there, 13. Question Tags, 14. Zdania z dwoma dopełnieniami, 15. Strona bierna, 16. Pytania pośrednie, 17. Mowa zależna, STRUKTURY GRAMATYCZNE 18. Zdania podrzędnie złożone różnych typów 19. Wyrażenie used to, 20. Konstrukcja have sth done, 21. Konstrukcja going to, 22. Czasownik i jego formy (w tym phrasal verbs), 23.Rzeczowniki, 24.Przedimki, 25.Zaimki (w tym ilościowe), 26.Przymiotniki i przysłówki, 27.Przyimki, 28.Liczebniki, 29.Spójniki. Co wymagane jest na egzaminie

9 Szczegółowy opis wymagań zawarty jest w informatorze maturalnym, dostępnym za darmo pod adresem Szczegółowy opis wymagań zawarty jest w informatorze maturalnym, dostępnym za darmo pod adresem

10

11 Egzamin pisemny na poziomie podstawowym trwa 120 minut.

12 Arkusz egzaminacyjny Rozumienie ze słuchu (15 pkt) 3 teksty adaptowane o łącznym czasie trwania ok. 6 minut (całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań trwa ok. 20 minut) Rodzaje tekstów: teksty informacyjne (np. komunikaty i instrukcje), rozmowy, wywiady, teksty narracyjne. Typy zadań: Zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

13 Arkusz egzaminacyjny Rozumienie tekstu czytanego (20 pkt) 3 teksty adaptowane o łącznej długości około 1,5 strony A4. Rodzaje tekstów: informacyjne, publicystyczne, narracyjne, literackie. Typy zadań: Zadania zamknięte – prawda / fałsz, dobieranie, wielokrotny wybór.

14 Arkusz egzaminacyjny Wypowiedź pisemna (15 pkt) Zdający pisze 2 teksty użytkowe: krótszy – bez określonego limitu słów, dłuższy – słów. Formy wypowiedzi: krótki tekst użytkowy: dłuższy tekst użytkowy: list prywatny, prosty list formalny. Oba teksty muszą zostać napisane zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści. ?

15 Ł P Z Łączna ilość punktów do zdobycia wynosi 50. Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 30% czyli 15 punktów. Prace są kodowane – nie wolno ich podpisywać, ani na okładce, ani na karcie odpowiedzi ani nigdzie w treści. Ze sobą trzeba mieć dowód osobisty – kto jeszcze nie wyrobił, niech szybko to załatwi.

16 W trakcie egzaminu na sali egzaminacyjnej nie wolno: pisać kolorem innym niż czarny; rozmawiać; zaglądać w prace innych zdających; posiadać ściąg; posiadać jakichkolwiek urządzeń komunikacji elektronicznej; słuchać muzyki; posiadać maskotek; korzystać ze słowników; jeść i pić (z określonymi wyjątkami); opuszczać sali.

17 6

18 Egzamin ustny na poziomie podstawowym składa się z dwóch zadań: 1.Trzy rozmowy sterowane, (9 pkt) w każdej po trzy polecenia (typy rozmów: uzyskiwanie i udzielanie informacji, relacjonowanie wydarzeń, negocjacje) 2.Opis ilustracji oraz pytania do ilustracji (6 pkt) Zdający opisuje ilustrację znajdującą się na wylosowanym zestawie i odpowiada na pytania egzaminującego Odrębnie ocenia się zaprezentowane umiejętności językowe, łącznie za oba zadania (0 – 5 punktów). Razem zdobyć można 20 punktów. Łączny czas trwania egzaminu wynosi 15 minut, w tym 5 na przygotowanie i 10 na odpowiedź. Żeby zdać trzeba uzyskać co najmniej 6 punktów (30%).

19 W trakcie egzaminu na sali egzaminacyjnej nie wolno: pisać po zestawie egzaminacyjnym (jest papier do notatek) prosić o tłumaczenie na polski posiadać ściąg; posiadać jakichkolwiek urządzeń komunikacji elektronicznej; słuchać muzyki; posiadać maskotek; korzystać ze słowników; jeść i pić; opuszczać sali. Można prosić o powtórzenie lub przeformułowanie zadanego pytania, którego zdający nie rozumie.

20 Zadania przykładowe

21


Pobierz ppt "Z języka angielskiego. Godzi się uczyć i od wroga. Owidiusz Być może Wasz egzaminator!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google