Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała Barbara Bilińska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała Barbara Bilińska"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała Barbara Bilińska
Metody nauczania Opracowała Barbara Bilińska

2 Kłopoty z definicją Metoda nauczania to celowo i systematycznie stosowany sposób kierowania pracą uczniów w procesie dydaktycznym, użyty ze świadomością możliwości jego zastosowania.

3 Wybór metody Dokonywanie świadomego wyboru metody lub strategii nauczania będzie możliwe dopiero wtedy, gdy nauczyciel będzie wiedział: wśród jakich metod nauczania może wybierać; co stanowi o sile, a co o słabości każdej z tych metod; jakim celom służy każda z nich; jak używa się każdej z nich w praktyce.

4 Wybór metody To jakie metody nauczania wybierzesz i jakie ćwiczenia zaproponujesz zależy od: celów lekcji uczniów otoczenia (pomieszczenie) dostępnego sprzętu stanu emocji uczniów

5 Preferencje uczniów Jakie metody nauczania uczniowie lubią najbardziej? (wyniki badań przeprowadzonych na grupie uczniów w wieku od 11 do 18 lat) uczniowie lubią aktywność: rozmowy w grupach, robienie różnych projektów, tworzenie; (np.: dyskusja w grupie 80%, gry/symulacje 80%, przedstawienia teatralne 70%, projektowanie 67%, eksperymenty 63%, ćwiczenia laboratoryjne 57%) zdecydowanie nie lubią metod biernych (najgorsze notowania ma wykład 11%) Wniosek: im bardziej zajęcia angażują uczniów i im większej wymagają od nich aktywności, tym bardziej są przez nich lubiane. Rozmaitość metod jest interesująca dla uczniów, a nauczycielowi pomaga w radzeniu sobie z wieloma wymagającymi i rytującymi problemami, przed jakimi staje w klasie.

6 Pamięć uczenia Jaki procent materiału przyswojonego za pomocą różnych metod nauczania lub różnych aktywności uczniowie potrafią sobie przypomnieć: słuchanie – 5% czytanie – 10% metody audiowizualne – 20% pokazy prowadzone przez nauczyciela – 30% dyskusja w grupach – 50% ćwiczenia praktyczne – 75% uczeń uczy innych lub na gorąco wykorzystuje zdobytą wiedzę – 90%

7 Style uczenia się wykorzystanie zmysłów:
wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy; sposób przetwarzania informacji: prawopółkulowy (wizualny lub holistyczny) i lewopółkulowy (werbalny lub sekwencyjny); konkretny lub abstrakcyjny; refleksyjny, teoretyk, pragmatyk, aktywista; teoria inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera

8 Sześć głównych szlaków wiodących do mózgu
Wzrok Słuch Smak Dotyk Węch Wykonywanie czynności

9 Style nauki w typowej grupie uczniów, a wyniki badań
Dotykowy/kinestetyczny – 37% Słuchowcy – 34% Wzrokowcy – 29%

10 Wzrokowcy Wykład z wizualizacją Mapy mentalne Wykresy Schematy
Metaplan Drzewko decyzyjne Praca z mapą 6 myślowych kapeluszy Plakaty Plansze Ilustracje

11 Słuchowcy Wykład Pogadanka Teksty czytane przez nauczyciela
Odgrywanie ról Prezentacje Dyskusje

12 Czuciowcy (dotykowcy/kinestetycy)
Drama Pokaz Mapa mentalna Inscenizacja Doświadczenia Gry ruchowe

13 Dwie półkule naszego mózgu
Lewa półkula: widzi rzeczywistość w częściach, sekwencyjnie, językowo, logicznie Prawa półkula: widzi rzeczywistość jako całość, przestrzennie, muzycznie, obrazowo

14 Wykorzystywanie lewej lub prawej półkuli mózgowej podczas nauki
poznawać temat krok po kroku pracować nad szczegółami i powoli budować obraz całości koncentrować się nad wąskim zagadnieniem pracować nad każdym kolejnym krokiem pojedynczo i po kolei zasady i struktury raczej logikę i intuicję raczej fakty niż własne doświadczenia widzieć szerszy kontekst, znać cel i rozumieć znaczenie zająć się najpierw całością i stopniowo dochodzić do szczegółów poznawać rzeczywistość na własny, intuicyjny sposób unikać zasad, struktur i szczegółów tworzyć związki między tematami i dostrzegać wzorce

15 Aktywiści Aktywiści lubią działanie.
Aktywiści lubią mieć władzę, stać w świetle jupiterów, prowadzić innych. Głębokie doświadczenia, podejmowanie ryzyka, dramatyzm i podniecenie. Aktywiści nie lubią bierności ani zadań wymagających przestrzegania porządku.

16 Aktywiści Lubią: gry i symulacje pracę w grupach
rozwiązywanie problemów wywiady studium przypadku wizyty zajęcia praktyczne korzystanie z urządzeń technicznych twórcze działania zadania otwarte dokonywać prezentacji odgrywać role

17 Refleksyjni Refleksyjni lubią retrospekcję.
Lubią mieć czas do namysłu i na podjęcie decyzji. Zwracają uwagę na szczegóły i chcą mieć okazję do wymiany poglądów.

18 Refleksyjni Lubią: pokazy oglądanie scenek z odgrywaniem ról
uczenie się na podstawie wykonywanych doświadczeń powtórzenia czytanie przysłuchiwanie się debacie dyskusje (refleksyjne) analizowanie dowodów, argumentów

19 Teoretycy Lubią teorie, modele, koncepcje, systemy i myślenie abstrakcyjne. Lubią dociekliwe pytania, intelektualny krytycyzm. Logiczne, systematyczne, obiektywne podejście. Teoretycy nie lubią aktywności nieuporządkowanej, z pozoru bezcelowej ani zagłębiania się w uczucia.

20 Teoretycy Lubią: korzystanie z idei w celach krytycznych
zadania zamknięte dyskusje (teoretyczne) zadania oparte na ideach poświęcanie uwagi szczegółom pytania teoretyczne typu: Co by się stało, gdyby…? pracę teoretyczną debaty

21 Pragmatycy Pragmatycy lubią widzieć sens.
Lubią działania mające wyraźny związek z przyszłym zawodem, kierunkiem studiów lub umiejętnościami praktycznymi, na przykład symulacje i pytania praktyczne.

22 Pragmatycy Lubią: studia przypadku
pokazy i ćwiczenia umiejętności praktycznych symulacje projekty praktyczne odgrywanie ról realistyczne rozwiązywanie problemów stosowanie teorii w praktyce

23 Rodzaje inteligencji Językowa – sprawność w korzystaniu z języka w mowie i piśmie; Matematyczno-logiczna – sprawność w operowaniu liczbami i logiką; Wizualno-przestrzenna – umiejętność rozumienia map i planów oraz myślenia trójwymiarowego; Muzyczna – sprawność związana z muzyką i rytmem; Przyrodnicza – świadomość i umiejętności związane ze światem przyrody; Interpersonalna – empatia, umiejętność pracy w grupie; Intrapersonalna – świadomość siebie, umiejętność regulowania własnego myślenia; Kinestetyczna – sprawność ruchowa i manualna.

24 Klasyfikacja metod Nauczania
wg K. Sośnickiego podające poszukujące dyskusyjne wg Cz. Kupisiewicza oparte na: słowie obserwacji i pomiarze działalności praktycznej wg B. Nawroczyńskiego laboratoryjne wg Z. Wiatrowskiego kierowania samodzielną pracą uczniów wg K. Kruszewskiego słowne oglądowe praktyczne gier dydaktycznych wg J. Zborowskiego służące opracowaniu nowego materiału utrwalania sprawdzania wyników nauczania wg W. Okonia podające (uczenie się przez przyswajanie) problemowe (uczenie się przez odkrywanie) waloryzacyjne (uczenie się przez przeżywanie) praktyczne (uczenie się przez działanie) wg T. Nowackiego nauczania teoretycznego: wykład pogadanka dyskusja opis opowiadanie wyjaśnienie nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności pokaz ćwiczenie instruktaż inscenizacja

25 Klasyfikacja wg F. Szloska

26 ZASADY DOBORU METODY NAUCZANIA
Jeśli chcesz, by uczniowie: poznali się nawzajem, zaangażowali się w pracę grupy dzielili się swobodnie pomysłami i doświadczeniem stosuj: pracę w małych grupach, dyskusję, łamanie lodów.

27 ZASADY DOBORU METODY NAUCZANIA
Jeśli chcesz, by uczniowie: poznali nowe wiadomości (fakty), uzyskali ogólny pogląd na jakieś zagadnienie lub problem, poznali logiczny punkt widzenia, stosuj: wykład, dyskusję panelową, film, odczyt, ale po metodach muszą nastąpić metody aktywizujące.

28 ZASADY DOBORU METODY NAUCZANIA
Jeśli chcesz, by uczniowie: rozwijali umiejętności, wdrażali to, czego się nauczyli, zdobyli nowe doświadczenia, stosuj: ćwiczenia, symulacje, odgrywanie ról.

29 ZASADY DOBORU METODY NAUCZANIA
Jeśli chcesz, by uczniowie: tworzyli nowe rozwiązania, odnieśli je do własnego doświadczenia lub sytuacji, zaakceptowali kontrowersyjną ideę, stosuj: dyskusje grupowe, badanie indywidualnych przypadków, odgrywanie ról.

30 Metody aktywizujące Metoda przypadków Metoda sytuacyjna
Metoda inscenizacji Dyskusja dydaktyczna Metoda projektu Metoda tekstu przewodniego Symulacje Gry dydaktyczne

31 Na zakończenie Jeśli będziesz korzystać ze wszystkich stylów nauczania i różnorodnych metod nauczania, twoje lekcje będą urozmaicone i uczniowie na tym skorzystają. Zrozumienie własnych upodobań i słabości przyniesie twoim uczniom korzyści, szczególnie jeśli będą korzystali ze swoich mocnych stron i pracowali nad słabościami. Dzisiaj uważa się, że każdy styl pokazuje temat z innej perspektywy, wszystkie nawzajem się uzupełniają i wspierają, nie można więc korzystać z nich zamiennie. Rozmaitość metod czyni pracę nauczyciela bardziej stymulującą i przyjemniejszą.

32 Przegląd metod aktywizujących

33 Metody aktywizujące BURZA MÓZGÓW
Metoda ta znana jest także pod nazwą: giełda pomysłów. Angażuje wszystkich uczniów, każdemu dając możliwość nieskrępowanej wypowiedzi. Zgłaszane pomysły są zapisywane na tablicy. Uczniowie analizują je i wybierają te, które pomogą rozwiązać problem.

34 Metody aktywizujące DEBATA „ZA” I „PRZECIW”
Metoda może być wykorzystana przy omawianiu kontrowersyjnych tematów. Zadaniem uczniów jest zaprezentowanie argumentów „za” i „przeciw” oraz przekonanie innych do swoich poglądów. Uczniowie dowiadują się, jak należy dyskutować, wyrażać swoje zdanie bez prowokacji i osobistych ataków. Wprowadzając tę metodę, nie należy narzucać uczniom swojego punktu widzenia. Każda grupa musi mieć taki sam czas na wypowiedź. Przebieg Określenie tematu debaty. Podział uczniów na dwie grup Wyznaczenie czasu na przygotowanie argumentów. Prezentacja argumentów. Podsumowanie wyników debaty oraz ocena jakości i siły argumentów. Na zakończenie można przeprowadzić w formie tajnego głosowania badanie opinii uczniów na dany temat.

35 Metody aktywizujące DRAMA
Drama jest metodą pozwalającą przekazywać treści kształcenia w powiązaniu z przeżyciem i doświadczeniem. Nie jest inscenizacją ani teatrem. Polega na improwizacji, skłania uczestników do wchodzenia w role, a nie do ich odgrywania. Może być wykorzystana do analizy wydarzeń historycznych.  STOP KLATKA (żywe obrazy) Jest to obraz, który uczniowie tworzą w celu przedstawienia wydarzenia historycznego. WCHODZENIE W ROLĘ Uczeń wchodzi w rolę postaci historycznej. Dzięki tej metodzie uczeń może lepiej zrozumieć uwarunkowania różnych zachowań i postaw.

36 Metody aktywizujące DRZEWO DECYZYJNE
Metoda ta jest graficznym zapisem analizy problemu. Służy dokonaniu właściwego wyboru i podjęciu decyzji z pełną świadomością jej skutków. Przebieg Sformułowanie problemu, który uczniowie wpisują w pień drzewa. Określenie celów i wartości najbardziej istotnych dla podejmującego decyzję; uczniowie zapisują je w koronie drzewa. Zaproponowanie jak największej liczby rozwiązań, które należy wpisać w gałęzie drzewa. Określenie pozytywnych i negatywnych skutków każdego rozwiązania z punktu widzenia stawianych celów i przyjętych wartości. Podjęcie najwłaściwszej decyzji. Schemat drzewa decyzyjnego można wypełniać indywidualnie lub w grupach. Schemat drzewa decyzyjnego(od góry): cele i wartości, skutki pozytywne, skutki negatywne, możliwe rozwiązania, sytuacja wymagająca decyzji(pień).

37

38 Metody aktywizujące GRAFFITI
 Metoda ta kształci twórcze myślenie w atmosferze dobrej zabawy. Umożliwia twórcze rozwiązywanie problemów. Można ją wykorzystać na wiele różnych sposobów. Stwarza uczniowi możliwość dzielenia się własnymi pomysłami. Przebieg Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Określa czas pracy. Każda grupa otrzymuje plakat z rozpoczętym opowiadaniem (zdaniem). Uczniowie dopisują ciąg dalszy wydarzeń. Po upływie wyznaczonego czasu przekazują plakat następnej grupie. Plakaty krążą od grupy do grupy zgodnie ze wskazówkami zegara. Zadanie kończy się w momencie, kiedy plakat wróci do grupy macierzystej. Uczniowie wieszają plakaty i odczytują opowiadanie.

39 Metody aktywizujące KULA ŚNIEGOWA
Jest to metoda przydatna przy tworzeniu definicji. Polega na przechodzeniu od pracy indywidualnej do grupowej. Daje każdemu uczniowi szansę na sformułowanie swoich myśli na dany temat, nabycia nowych doświadczeń i umiejętności komunikowania się. Przebieg Uczniowie wypisują wszystkie informacje na dany temat. Następnie w parach odczytują swoje materiały, dyskutują, wybierają istotne cechy i tworzą wspólną definicję, którą zapisują na kartce. Pary łączą się w czwórki, czwórki w ósemki itd. i w ten sposób ustalają wspólną definicję, którą zapisują na dużej kartce.

40 Metody aktywizujące METAPLAN
Metoda ta pozwala na spokojne zbadanie omawianego zagadnienia i wspólne szukanie najlepszego rozwiązania. Skłania do krytycznej analizy faktów, formułowania sądów i opinii. Przebieg Podział klasy na grupy. Przygotowanie plakatu. Przedstawienie problemu. Określenie czasu dyskusji. Tworzenie plakatu. Następnie: Uczniowie odpowiadają na pytanie: Jak jest? (Jak było?). Odpowiedzi zapisują na karteczkach, które przyklejają w wyznaczonym miejscu na plakacie. Jest to diagnoza stanu aktualnego. Następnie notują na karteczkach odpowiedzi na pytanie: Jak być powinno? i podobnie przyklejają kartki w odpowiednim miejscu plakatu. Pytanie to ma sprowokować odpowiedzi wskazujące możliwości poprawy sytuacji. Uczniowie zapisują na karteczkach odpowiedzi na pytanie:, dlaczego nie jest (nie było) tak, jak być powinno? i przyklejają je w wyznaczonym miejscu plakatu. Na tym etapie pracy uczniowie powinni zastanowić się nad przyczynami powstałych nieprawidłowości i błędów. Uczniowie zapisują wnioski na karteczkach, które przykleją w wyznaczonym miejscu na plakacie. Wnioski muszą doprowadzić do poprawy sytuacji zgodnie z sugestiami drugiego pytania: Jak być powinno? Sprawozdawcy prezentują efekty pracy grup. Wnioski ze wszystkich plakatów mogą być zebrane jako wspólne rozwiązanie problemu.

41

42 Metody aktywizujące METODA TRÓJKĄTA
Jest to metoda umożliwiająca twórcze rozwiązywanie problemów. Trójkąt odwrócony wierzchołkiem do dołu symbolizuje problem. Trójkąt podtrzymywany jest przez przyczyny (z lewej strony) i sposoby usunięcia przyczyn (z prawej strony). Przebieg Nauczyciel formułuje problem do rozwiązania. Następnie rozdaje uczniom po dwie kolorowe kartki. Uczniowie na jednej kartce wpisują wszystko to, co pomaga, a na drugiej to, co przeszkadza w rozwiązaniu problemu. Uczniowie odczytują swoje propozycje. Nauczyciel zapisuje na tablicy tylko te przyczyny, które przeszkadzają rozwiązać problem. Każdy uczeń przyczepia do tablicy cenę sklepową (karteczkę samoprzylepną lub magnes) przy przyczynie, jego zdaniem najistotniejszej. Nauczyciel dzieli uczniów na trzy grupy i każdej daje jeden plakat z narysowanym trójkątem. Uczniowie wpisują w trójkąt jedną z trzech przyczyn, które otrzymały największą liczbę punktów. Grupy zastanawiają się nad głównymi przyczynami, podtrzymującymi problem, i zapisują je na podporach trójkąta z lewej strony. Uczniowie zastanawiają się, w jaki sposób usunąć przyczyny podtrzymujące problem, i w pisują swoje propozycje na podporach trójkąta z prawej strony. Sprawozdawcy grup przedstawiają problemy i sposoby ich rozwiązania

43

44 Metody aktywizujące POKER KRYTERIALNY
Poker kryterialny jest grą dydaktyczną, która może być wykorzystana jako wprowadzenie do tematu lekcji, ustalenie ważności kryteriów lub na lekcjach podsumowujących i utrwalających wiadomości. Do gry potrzebne są plansze i zestawy kart z wypisanymi hasłami dotyczącymi określonego zagadnienia. Przebieg Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Ustala reguły gry. Jeden z uczniów rozdaje karty graczom w grupie. Rozpoczynający grę wybiera ze swojego zestawu kartę z hasłem, które według niego jest najważniejsze, i kładzie ją na polu z kryteriami pierwszorzędnymi. Kolejni uczniowie postępują tak samo. W trakcie gry może nastąpić wymiana kart na poszczególnych polach – decyzję o zmianie karty podejmuje cała grupa. Karta, którą usunięto z planszy, wraca do właściciela. Wygrywa uczeń, który jako pierwszy umieści swoje karty na planszy. Przedstawiciele grup prezentują swoje plansze. Odczytują kryteria, które uznali za pierwszorzędne, i uzasadniają swój wybór. Nauczyciel lub uczeń zapisuje kryteria pierwszorzędne na tablicy. Plansza do gry może mieć tylko dwa pola: kryteria pierwszo- i kryteria drugorzędne.

45

46 Metody aktywizujące PUZZLE
Jest to metoda wymuszająca współpracę: aby uzyskać pozytywny wynik każdy uczeń musi skorzystać z pomocy (wiedzy i umiejętności) innego ucznia. PUZZLE I (uczniowie pracują w tzw. grupach eksperckich) Przebieg Każda grupa otrzymuje do przestudiowania inną część tematu, działu itp. Grupy mają za zadanie przedyskutować, rozpracować swoje materiały. Uczniowie muszą na tyle dobrze zrozumieć tekst, aby móc przekazać zdobytą wiedzę. Na hasło „start” uczniowie dobierają się w grupach tak, żeby w skład każdego nowego zespołu wszedł jeden ekspert, który czytał inną partię materiału. Eksperci relacjonują, czego się nauczyli w swoich grupach. Wracają do swoich grup i konfrontują zdobytą wiedzę. Sprawdzają czy wszyscy nauczyli się wszystkiego. PUZZLE II Każdy uczeń w grupie otrzymuje materiał do przestudiowania. Na hasło „start” uczniowie po kolei relacjonują grupie to, czego się nauczyli. Nauczyciel sprawdza, czy uczniowie z poszczególnych grup opanowali całość materiału.

47 Metody aktywizujące RYBI SZKIELET
Metoda ta znana jest jako schemat przyczyn i skutków. Przebieg Na plakacie lub tablicy nauczyciel rysuje schemat przypominający rybi szkielet. W głowie ryby wpisuje dowolny problem. Uczniowie metodą burzy mózgów wymieniają główne czynniki, które miały wpływ na powstanie danego problemu. Wpisują je na tzw. dużych ościach. Nauczyciel dzieli uczniów na tyle grup, ile jest dużych ości. Każda grupa otrzymuje jeden czynnik główny (dużą ość) i w określonym czasie stara się odnaleźć przyczyny, które na niego wpłynęły. Przedstawiciele grup wpisują czynniki szczegółowe (małe ości) na schemat. Z czynników szczegółowych (małych ości) uczniowie wybierają, ich zdaniem, najistotniejsze. Uczniowie wyciągają wnioski i rozwiązują problem.

48

49 Metody aktywizujące SZEŚĆ MYŚLĄCYCH KAPELUSZY
Jest to metoda polegająca na twórczym rozwiązywaniu problemów. Kształci umiejętności porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego stanowiska, uwzględniania poglądów innych ludzi. Sześciu kapeluszom przypisano sześć różnych sposobów myślenia: kapelusz niebieski – pełni rolę szefa grupy, kieruje dyskusją, przyznaje głos mówcom, kontroluje czy jakiś kolor nie jest preferowany w dyskusji, podsumowuje dyskusję, kapelusz czerwony – kieruje się emocjami i intuicją, kapelusz żółty – jest optymistą, wskazuje zalety i korzyści danego rozwiązania, kapelusz czarny – jest pesymistą, krytykuje, widzi ujemne strony proponowanych rozwiązań, kapelusz biały – wydaje opinie wyłącznie na podstawie faktów i liczb, jest obiektywny, używa rzeczowych argumentów, nie poddaje się emocjom, kapelusz zielony – to osoba myśląca twórczo i bardzo pomysłowa, autor oryginalnych rozwiązań.

50 Metody aktywizujące Przebieg
Nauczyciel przygotowuje karteczki w kolorach: niebieskim (2), białym, żółtym, zielonym, czerwonym, czarnym (w liczbie, która umożliwi podział klasy na równe zespoły). Nauczyciel wykonuje sześć kolorowych kapeluszy symbolizujących różne sposoby myślenia i rozwiązywania problemów. Uczniowie losują kolorowe karteczki i kapelusze, tworząc grupy na zasadzie zgodności kolorów. Uczniowie, którzy wylosowali kapelusze, stają się reprezentantami zespołu i biorą udział w dyskusji. Nauczyciel podaje problem do rozwiązania. W określonym czasie grupy przygotowują się do dyskusji, ustalając wspólne, zgodne ze swoim kolorem stanowisko. Po upływie ustalonego czasu na pracę w zespołach następuje dyskusja reprezentantów (kapeluszy) na forum klasy. Uczniowie, którzy wylosowali niebieskie karteczki, zapisują na tablicy pojawiające się w czasie dyskusji argumenty za i przeciw. Dyskusję podsumowuje niebieski kapelusz.

51 Metody aktywizujące Zasady tworzenia map myśli:
Zawsze w centrum umieszczaj rysunek. Rysunki stosuj na przestrzeni całej mapy. Używaj trzech lub więcej kolorów w centralnym rysunku. Wykorzystuj efekt przestrzenności w rysunkach i wokół. Stosuj litery, linie i obrazki różnej wielkości. Uporządkuj odstępy między elementami mapy. Rób właściwe odstępy między elementami mapy.

52 Metody aktywizujące Używaj systemu umownych znaków.
Na każdej linii pisz tylko jedno słowo. Pisz drukowanymi literami. Słowa muszą biec wzdłuż linii. Linie muszą być tej samej długości co słowa. Centralne ramiona narysuj grubą kreską. Postaraj się, by rysunki były jak najwyraźniejsze. Postaraj się, by litery były pionowo.

53

54 Literatura Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczeni literatury, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2009. Buzan T., Mapy twoich myśli, FERIA, Warszawa 2007. Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańska 2013. Nalaskowski S., Metody nauczania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.


Pobierz ppt "Opracowała Barbara Bilińska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google