Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K ONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K ONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 K ONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2 KONKURSY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014: Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Matematyczny Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy KONKURSY DLA UCZNÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Wojewódzki Konkursu Biologiczny Wojewódzki Konkursu Chemiczny Wojewódzki Konkursu Fizyczny Wojewódzki Konkursu Geograficzny Wojewódzki Konkursu Historyczny Wojewódzki Konkursu Języka Angielskiego Wojewódzki Konkursu Języka Francuskiego Wojewódzki Konkursu Języka Niemieckiego Wojewódzki Konkursu Języka Polskiego Wojewódzki Konkursu Języka Rosyjskiego Wojewódzki Konkursu Matematyczny Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

3 W TEGOROCZNYCH KONKURSACH UCZESTNICZYŁO 35 299 UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z 939 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (tj. 77,28% wszystkich szkół podstawowych)

4 Z ESTAWIENIE ( LICZBA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSÓW ) ROK SZKOLNY 2013/2014 ETAP Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego Wojewódzki Konkurs Matematyczny Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy RAZEM etap szkolny 11 33911 93312 02735 299 etap rejonowy 1 0425151 5483 105 etap wojewódzki 7870131279 Liczba finalistów 452467136 Liczba laureatów 324663141

5 W TEGOROCZNYCH KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH UCZESTNICZYŁO 55 138 UCZNIÓW Z 574 GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO (tj. 85,16% wszystkich gimnazjów)

6 konkurs etap szkolny etap rejonowy etap wojewódzki finalistówlaureatów Biologia5 843173552035 Chemia4 4973961234776 Fizyka4 0243421118328 Geografia5 704209451035 Historia6 3944431164571 J. angielski9 0854741093077 J. francuski277112382414 J. niemiecki2 909173502921 J. polski6 426644905633 J. rosyjski16120734 Matematyka7 822235451728 KWOiE1 996196423210 RAZEM55 1383 417831396432 Z ESTAWIENIE ROK SZKOLNY 2013/2014 ( LICZBA UCZNIÓW NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSÓW )

7 Uprawnienia laureatów konkursów przedmiotowych od 1 września 2014 roku.

8 R OZPORZĄDZENIE M INISTRA E DUKACJI N ARODOWEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH (D Z. U. N R 156, POZ. 1046). Egzamin gimnazjalny od 2012 r. Część pierwsza – humanistyczna: 1. zakres języka polskiego 2. zakres historii i wiedzy o społeczeństwie Część druga – matematyczno-przyrodnicza: 1. zakres matematyki 2. zakres przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia, fizyka, geografia Część trzecia – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy

9 R OZPORZĄDZENIE M INISTRA E DUKACJI N ARODOWEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2013 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW W SZKOŁACH PUBLICZNYCH (D Z. U. Z 2013 R., POZ. 520). Sprawdzian od 2015 r. Część pierwsza – język polski i matematyka Część druga – język obcy nowożytny nauczany jako przedmiot obowiązkowy

10 S ZKOŁA PODSTAWOWA - LAUREACI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Rok szkolny 2013/2014 zwolnienie z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu uzyskanie ze sprawdzianu najwyższego wyniku celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 zwolnienie z obowiązku przystąpienia do: laureaci konkursu z języka polskiego lub matematyki - części pierwszej sprawdzianu - laureaci konkursu z języka polskiego lub matematyki laureaci konkursu z języka obcego nowożytnego, nauczanego jako przedmiot obowiązkowy - części drugiej – laureaci konkursu z języka obcego nowożytnego, nauczanego jako przedmiot obowiązkowy uzyskanie z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranego publicznego gimnazjum

11 G IMNAZJUM - LAUREACI KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO ORAZ LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIADY PRZEDMIOTOWEJ Rok szkolny 2013/2014 zwolnienie z obowiązku przystąpienia do odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uzyskanie najwyższego wyniku z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej Rok szkolny 2014/2015 zwolnienie z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego, nauczanego jako język obowiązkowy - z części trzeciej egzaminu uzyskanie najwyższego wyniku z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego; w przypadku części trzeciej egzaminu – uzyskanie najwyższego wyniku na poziomie podstawowym i rozszerzonym celująca roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu przyjęcie w pierwszej kolejności do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

12 WSTĘPNE USTALENIA ORGANIZACJI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH Dyrektor szkoły odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie etapu szkolnego danego konkursu przedmiotowego i prawidłowe przesłanie dokumentacji po etapie szkolnym.

13 Z ADANIA D YREKTORA ZGŁOSZENIE SZKOŁY DO UDZIAŁU W KONKURSACH Zebranie przez dyrektora szkoły informacji zbiorczej nt. liczby uczniów chcących wziąć udział w poszczególnych konkursach, Dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora zgłasza do kuratorium poprzez formularz on-line liczbę dzieci biorących udział we wszystkich konkursach w danej szkole, Adres dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy e-mailowe szkół podstawowych i gimnazjów województwa wielkopolskiego (podanych w SIO), 29 września 2014 r. Szkoły, które tego dnia nie otrzymają e-maila proszone są o niezwłoczny kontakt tel. 61 85 41 665 Ostateczny termin zgłoszenia szkoły do udziału w konkursach - 6 października 2014 r. godz. 23.59 (po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane)

14 Z ADANIA D YREKTORA PRZED ETAPEM SZKOLNYM KONKURSU Zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 ( Regulaminy zgodnie § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, olimpiad i turniejów zostaną opublikowane do 30 września br.), Zapisy regulaminów co roku są zmieniane i nie można wzorować się na tych ubiegłorocznych. Uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów, Powołanie Szkolnych Komisji Konkursowych zgodnie z regulaminem, Odebranie, na dzień przed konkursem, zadań testowych oraz kluczy odpowiedzi, przesyłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na adres e-mailowy szkoły, podany przez dyrektora w formularzu on-line, Szkoły, które tego dnia nie otrzymają e-maila proszone są o niezwłoczny kontakt tel. 61 85 41 665 powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych z zachowaniem tajemnicy służbowej.

15 Z ADANIA D YREKTORA PO ETAPIE SZKOLNYM KONKURSU ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji papierowej oraz elektronicznej w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu w dostępny dla uczniów i rodziców sposób, zgłoszenie uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego, w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego, poprzez wprowadzenie danych osobowych ww. uczniów do Bazy Konkursowej (formularza on-line). Adres dostępu do Bazy Konkursowej zostanie wysłany w dniu konkursu na adresy e-mailowe szkół podstawowych/gimnazjów uczestniczących w danym konkursie podane przez dyrektora w formularzu on-line, przesłanie, drogą elektroniczną, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu szkolnego, protokołu z prac Szkolnej Komisji Konkursowej do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wyłącznie w formie elektronicznej (format *.doc ) na adresy e-mailowe odpowiednio według rejonu nadzoru, UWAGA! Każda szkoła obowiązkowo musi przysłać protokół, niezależnie od liczby zakwalifikowanych uczniów do etapu rejonowego! uporządkowanie, zabezpieczanie i przechowywanie dokumentacji przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia etapu szkolnego.

16 OGŁOSZENIE Szkoły, które są chętne zorganizować etap rejonowy danego konkursu proszone są o kontakt z Anną Bzowską Wojewódzkim Koordynatorem Konkursów tel. 61 8541 665 lub 882 163 416.

17 DZIĘKUJĘ P RZYGOTOWAŁA : A NNA B ZOWSKA W OJEWÓDZKI K OORDYNATOR KONKURSÓW


Pobierz ppt "K ONKURSY PRZEDMIOTOWE ORGANIZOWANE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google