Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowe Ramy Kwalifikacji Kształcenie na potrzeby pracodawcy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowe Ramy Kwalifikacji Kształcenie na potrzeby pracodawcy"— Zapis prezentacji:

1 Krajowe Ramy Kwalifikacji Kształcenie na potrzeby pracodawcy
Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechnika Częstochowska Jacek S. Leszczyński, Monika Bednarek Śniadanie z Przedsiębiorcami 5 czerwca 2014r.

2 NOWY PORZĄDEK PRAWNY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 Poz. 1365) – częściowo obowiązuje Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym …(Dz.U. Nr 84 Poz. 455) – już obowiązuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia – obowiązuje od 1 października 2011 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji, w tym opisów efektów kształcenia dla obszarów kształcenia – już obowiązuje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych - obowiązuje od 1 października 2011 r. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów – obowiązuje Dygresja: Możliwe jest opracowanie własnych programów kształcenia !

3 KOMPETENCJE SPOŁECZNE
NOWY PORZĄDEK PRAWNY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym …(Dz. U. Nr 84 Poz. 455) – już obowiązuje Art.1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany: Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego – opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego Kwalifikacje – efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawniona instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia Efekty kształcenia – zasób czynników uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę ucząca się Profil kształcenia – profil praktyczny, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych albo profil ogólnoakademicki, obejmujący moduł zajęć służących zdobywaniu przez studenta pogłębionych umiejętności teoretycznych WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI KOMPETENCJE SPOŁECZNE

4 NOWY PORZĄDEK PRAWNY W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA
Obszar kształcenia - zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.3)). Program kształcenia – opis określonych przez uczelnie spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS ECTS - Europejski System Transferu Punktów (ECTS, ang. European Credit Transfer System) – zbiór procedur, które zostały opracowane przez Komisję Europejską, gwarantujących zaliczanie studiów krajowych i zagranicznych do programu realizowanego przez studenta w macierzystej uczelni. Komisja Europejska promuje w ten sposób współpracę pomiędzy uczelniami w zakresie wymiany studentów. 60 punktów ECTS odzwierciedla wkład pracy wymaganej do zaliczenia pełnego roku akademickiego; na semestr przypada zwykle 30 punktów.

5 Charakterystyka prowadzonych studiów
Program kształcenia dla kierunku ENERGETYKA I stopień kształcenia – profil praktyczny Charakterystyka prowadzonych studiów nazwa kierunku studiów: Energetyka poziom kształcenia: studia I stopnia, 6 poziom KRK profil kształcenia: studia o profilu praktycznym forma studiów: studia stacjonarne  tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier przyporządkowanie kierunku do jednego lub większej liczby obszarów kształcenia: kierunek Energetyka należy do obszaru studiów technicznych

6 PRZYKŁAD OPISU KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

7 PRZYKŁAD OPISU MODUŁÓW KSZTAŁCENIA

8 PRZYKŁAD SPOSOBU SPRAWDZENIE ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Opis sposobu sprawdzenia efektów kształcenia Przewodnik po przedmiocie zawiera miary oceny efektów kształcenia i ich odniesienie do założonych na kierunku efektów kształcenia. Przewiduje się następujące szczegółowe formy weryfikacji: kolokwia, egzaminy, raporty, sprawdziany, opracowania, głos w dyskusji, ocena postawy studenta, egzamin dyplomowy. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii zespołu, przedkłada na koniec roku akademickiego radzie jednostki ocenę stopnia realizacji efektów kształcenia. W składzie zespołu znajdują się nauczyciele akademiccy stanowiący minimum kadrowe dla kierunku. Analiza założonych efektów kształcenia zostanie przeprowadzona w następujący sposób: -nauczyciele akademiccy, odpowiedzialni za realizację przedmiotu, otrzymają ankiety oceny założonych kierunkowych efektów kształcenia; -ocena efektów dla przedmiotu zostanie sporządzona według następującej formuły n – liczba studentów przypisana do grupy dziekańskiej (indeks j=1,…,n) – zgodnie z protokołem zaliczeniowym lub protokołem z egzaminu pj – ocena dla rozważanego efektu zdobyta przez „j”-tego studenta stepi,k – stopień realizacji „k”-tego efektu kształcenia w „i”-tym przedmiocie -na podstawie ocen cząstkowych, Zespół dokona oceny założonych efektów kształcenia według następującej formuły m – liczba przedmiotów, do których został przypisany kierunkowy efekt kształcenia ECTSi – liczba punktów ECTS przypisana do „i”-tego przedmiotu strk – stopień realizacji „k”-tego efektu kształcenia na kierunku -zespół opracuje raport przedstawiający ocenę stopnia realizacji dla każdego z założonych efektów kształcenia -raport będzie stanowić podstawę do modyfikacji programu studiów w kolejnym cyklu kształcenia.

9 KILKA POZIOMÓW WSPÓŁPRACY
Uczelnia Patroni Mentorzy System dualny Program stypendialny System praktyk i staży Udział pracodawców w zajęciach dydaktycznych Program Mentor

10 PROGRAM PRAKTYK I STAŻY
SYSTEM DUALNY System wzorowany na programach stosowanych w Niemczech. Zakłada udział pracodawców w kształceniu inżynierów od 1 semestru, włączając w to pobyt studenta u pracodawcy Wyznaczenie dla studentów opiekunów ze strony Wydziału i Przedsiębiorcę (partnera programu), którzy wytyczają indywidualną ścieżkę rozwoju, wybierają tematykę projektów i prac dyplomowych PROGRAM STYPENDIALNY Przemysłowi partnerzy programu (patroni) fundują stypendium dla wybranych prze siebie studentów. Wybrany student otrzymuje również opiekuna ze strony przedsiębiorcy (patrona) PROGRAM PRAKTYK I STAŻY Od 1 semestru jeden dzień w tygodniu spędzony u pracodawcy Trzymiesięczne praktyki u pracodawcy Program staży absolwenckich

11 UDZIAŁ PRACODAWCÓW W DYDAKTYCE
Udział w wyborze przedmiotów dla każdej ze specjalizacji Wyznaczenie narzędzi i programów, wykorzystywanych w czasie ćwiczeń i laboratoriów Udział pracowników w zajęciach w charakterze wykładowców Udział praktyków w opracowaniu skryptów i podręczników PROGRAM MENTOR Program polegający na zaangażowaniu podczas laboratoriów i warsztatów doświadczonych pracowników (grupa 55+) w charakterze asystentów prowadzących.

12 WNIOSKI Z REGULACJI PRAWNYCH
Zmiany weszły w życie w roku akademickim 2012/2013 Mamy dwa podstawowe profile kształcenia: ogólnoakademicki, praktyczny Efekty kształcenia to: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne Profil praktyczny - dodatkowy semestr na praktykę (semestr VI) Kształcenie z Pracodawcą przyśpiesza proces wdrożenia przyszłego pracownika do pracy w przedsiębiorstwie Prowadzenie zajęć ze studentami przez wybitnych praktyków i ich udział w opracowywaniu programu nauczania, w tym określenia efektów kształcenia oraz sposób realizacji praktyk studenckich i staży. Profil praktyczny umożliwia korzystanie ze specjalistycznych szkoleń i uzyskanie nowych umiejętności np. komunikacyjnych, organizacyjnych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie.

13 PROPOZYCJE PRZEDMIOTÓW DLA PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORSTW
BHP i ergonomia Ochrona własności intelektualnej Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne Działalność gospodarstwa energetycznego na rynku Gospodarka energetyczna Ochrona środowiska w energetyce Projektowanie Praca dyplomowa inżynierska Praktyka

14 Zapraszamy Państwa do współpracy z
Instytutem Zaawansowanych Technologii Energetycznych Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Kontakt: Mgr inż. Monika Bednarek Tel:


Pobierz ppt "Krajowe Ramy Kwalifikacji Kształcenie na potrzeby pracodawcy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google