Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gramatyka - przydatna terminologia Poniżej znajduje się lista słówek często spotykanych w różnego rodzaju ćwiczeniach leksykalnych i gramatycznych. Przykłady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gramatyka - przydatna terminologia Poniżej znajduje się lista słówek często spotykanych w różnego rodzaju ćwiczeniach leksykalnych i gramatycznych. Przykłady."— Zapis prezentacji:

1 Gramatyka - przydatna terminologia Poniżej znajduje się lista słówek często spotykanych w różnego rodzaju ćwiczeniach leksykalnych i gramatycznych. Przykłady znajdują się w poszczególnych diagramach. Ułatwią one zrozumienie zależności i związków wyrazowych. Przygotowała: Agnieszka Kucharska

2  adjective - przymiotnik  adverb - przysłówek  article – rodzajnik, przedimek  auxiliary – czasownik posiłkowy  comparative – stopień wyższy  conjunction - spójnik  countable – policzalny (rzeczownik)  definite article – rodzajnik określony  demonstrative – wyrażenie wskazujące  determiner - określnik

3  direct/indirect object – dopełnienie bliższe/dalsze  direct/indirect speech – mowa zależna/niezależna  gerund – rzeczownik odczasownikowy  imperative – tryb rozkazujący  indefinite article – rodzajnik nieokreślony  infinitive (full/bare) - bezokolicznik  intransitive verb – czasownik nieprzechodni (nie da się utworzyć strony bierniej)  modal auxiliary – czasownik modalny posiłkowy  noun - rzeczownik  object - dopełnienie  parfect infinitive  past participle – imiesłów czasu przeszłego  plural – liczba mnoga  preposition - przyimek

4  pronoun (personal, possessive, reflexive, relative) – zaimek osobowy, dzierżawczy, zwrotny, względny  quantifier – kwantyfikator ogólny  singular – liczba pojedyncza  subject - podmiot  superlative – stopień najwyższy  transitive - czasownik przechodni (da się utworzyć stronę bierną)  uncountable – niepoliczalny (rzeczownik)  verb - czasownik

5 noun - rzeczownik noun (a dog) rzeczownik countable (a dog) policzalny uncountable (time) niepoliczalny

6 noun singular (a dog) liczba pojedyncza plural (dogs) liczba mnoga

7 verb Verb - auxiliary (be, do, have) czasownik posiłkowy - auxiliary (be, do, have) czasownik posiłkowy - auxiliary modal (can, may…) czasownik modalny posiłkowy - auxiliary modal (can, may…) czasownik modalny posiłkowy - gerund (going) rzeczownik odczasownikowy - gerund (going) rzeczownik odczasownikowy - infinitive (to go) bezokolicznik - infinitive (to go) bezokolicznik - perfect infinitive (have gone) - perfect infinitive (have gone) - past participle (gone) imiesłów czasu przeszłego - past participle (gone) imiesłów czasu przeszłego - transitive (do) czasownik przechodni - transitive (do) czasownik przechodni - intransitive (go) czasownik nieprzechodni - intransitive (go) czasownik nieprzechodni - progressive (going) forma ciągła czasownika - progressive (going) forma ciągła czasownika

8 article – przedimek, rodzajnik article definite (the) określony indefinite (a, an) nieokreślony

9 adjective - przymiotnik adjective ordinary (heavy) stopień równy comparative (heavier) stopień wyższy superlative (the heaviest) stopień najwyższy

10 pronouns - zaimki pronouns personal (she, it, they) zaimek osobowy possessive (mine, yours) zaimek dzierżawczy reflexive (myself, oneself) zaimek zwrotny relative (who, which, whose, that) zaimek względny

11 determiners - określniki determiners articles (a, an, the) zaimki possessives (my, your) przymiotniki dzierżawcze demonstratives (this, that) wyrażenia wskazujące quantifiers (some, any, enough) kwantyfikatory ogólne


Pobierz ppt "Gramatyka - przydatna terminologia Poniżej znajduje się lista słówek często spotykanych w różnego rodzaju ćwiczeniach leksykalnych i gramatycznych. Przykłady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google