Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła prawa.  Konstytucja  Ratyfikowana umowa międzynarodowa  Ustawa  Rozporządzenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła prawa.  Konstytucja  Ratyfikowana umowa międzynarodowa  Ustawa  Rozporządzenie."— Zapis prezentacji:

1 Źródła prawa

2  Konstytucja  Ratyfikowana umowa międzynarodowa  Ustawa  Rozporządzenie

3  większość zwykła (względna) za > przeciw  większość bezwzględna za > przeciw + wstrzymujący się  większość kwalifikowana wyrażona w ułamku (2/3; 3/5)  quorum

4 projekt – 1/5 posłów (92 osoby), Senat – uchwałą, Prezydent RP 30 dni – pierwsze czytanie Sejm - 2/3 głosów; quorum – połowa posłów 60 dni Senat – bezwzględną większością, quorum połowa 21 dni podpisanie i ogłoszenie – Prezydent RP

5 zmiany roz. I, II, XII 45 dni referendum 60 dni większość głosujących

6  15 sędziów wybieranych przez sejm  Kadencja – 9 lat  Nieodwołalność  Zakaz ponownego wyboru  Zakaz łączenia stanowisk  Zakaz pociągania do odpowiedzialności  Wynagrodzenie  Art. 188 – 197 Konstytucji

7 Zadania  Kontrola zgodności aktów normatywnych  Kontrola celów i działalności partii  Spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi organami państwa  Skargi konstytucyjne

8  Grupa mogąca zaskarżyć akt bez względu na jego przedmiot  Grupa mogąca zaskarżyć akt ze względu na jego przedmiot  Każdy ◦ Azyl ◦ Status uchodźcy  Tylko akty obowiązujące ◦ Wyjątek – Prezydent RP

9  Dwustronna – wielostronna powszechna regionalna  Czas trwania: ◦ oznaczony ◦ nieoznaczony

10 1. Negocjacje 2. Parafowanie uzgodnionego tekstu 3. Podpisanie umowy 4. Ratyfikacja umowy 5. Wymiana/ złożenie dokumentów ratyfikacyjnych 6. Wejście w życie

11  Rodzaje umów ◦ nie wymagające ratyfikacji ◦ ratyfikowane samodzielnie przez prezydenta ◦ ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie ◦ ratyfikowane za zgodą wyrażoną w ustawie uchwaloną w szczególnym trybie lub w drodze referndum

12 Zgoda wyrażona w ustawie (art. 89 ust. 1 Konstytucji): ◦ w sprawach pokoju, sojuszy, układów politycznych lub wojskowych; ◦ wolności, prawa lub obowiązki obywateli; ◦ przystąpienie do organizacji międzynarodowych; ◦ w sprawach uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga wydania ustawy;

13 1. Ratyfikacja przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: 1)pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych, 2)wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji, 3)członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej, 4)znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym, 5)spraw uregulowanych w ustawie lub w których Konstytucja wymaga ustawy.

14 „Typ kwalifikowany” (art. 90 Konstytucji) ogólnokrajoweSejm i Senat referendum2/3 głosów quorum połowa

15 1. Rzeczpospolita Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach. 2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. 3. Wyrażenie zgody na ratyfikację takiej umowy może być uchwalone w referendum ogólnokrajowym zgodnie z przepisem art. 125. 4. Uchwałę w sprawie wyboru trybu wyrażenia zgody na ratyfikację podejmuje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

16

17 1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy. 2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową. 3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.

18 Materia ustawowa: ◦ sprawy przewidziane w Konstytucji ◦ sprawy aktualnie objęte ustawodawstwem ◦ „nowe” sprawy nadające się do uregulowania ustawą Sprawy nie nadające się do uregulowania: ◦ „prawa” przyrody ◦ sprzeczne z prawem naturalnym ◦ rozstrzygnięcia normatywne  indywidualne i konkretne  deklaracje, zalecenia, opinię, wyjaśnienia ◦ obowiązki i uprawnienia niewykonalne ◦ obowiązki i uprawnienia niemożliwe do wyegzekwowania ◦ absurdy

19 Projekt ustawy = tekst ustawy + uzasadnienie + projekty niezbędnych aktów wykonawczych Pierwsze czytanie (debata i głosowanie) Komisja sejmu

20 Komisje ◦ Przedmiotowe ◦ Połączone ◦ Nadzwyczajne Parytet

21 Trzecie czytanie – Zwykła większością, quorum połowa Projekt zmienia się w ustawie Komisja sejmowa Drugie czytanie – możliwość wycofania projektu

22 Senat (30 dni) przyjęcie bez zmian uchwała Sejm – Bezwzględną większością, quorum połowa uchwalenie poprawek odrzucenie ustawy w całości brak działań Koniec

23 Prezydent RP (21 dni) Podpisanie i opublikowanie VETO Trybunał Konstytucyjny 7 dni Sejm – 3/5 posłów Koniec niezgodność zgodność Podpisanie i opublikowanie Zwrot do Sejmu Możliwość podpisania z pominięciem

24 1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów. 2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100.000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa. 3. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe jej wykonania.

25 1. Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech czytaniach. 2. Prawo wnoszenia poprawek do projektu ustawy w czasie rozpatrywania go przez Sejm przysługuje wnioskodawcy projektu, posłom i Radzie Ministrów. 3. Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki, która uprzednio nie była przedłożona komisji. 4. Wnioskodawca może wycofać projekt ustawy w toku postępowania ustawodawczego w Sejmie do czasu zakończenia drugiego czytania projektu.

26  Sejm uchwala ustawy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną większość. W tym samym trybie Sejm podejmuje uchwały, jeżeli ustawa lub uchwała Sejmu nie stanowi inaczej.  Art. 121 ust. 3, 125 ust. 2, art. 158 ust. 1

27 1. Ustawę uchwaloną przez Sejm Marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. 2. Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy może ją przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie jej w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm. 3. Uchwałę Senatu odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Senatu uważa się za przyjętą, jeżeli Sejm nie odrzuci jej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

28 1. Po zakończeniu postępowania określonego w art. 121 Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi Rzeczypospolitej. 2. Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją.

29 4. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. 5. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego (…) może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W razie ponownego uchwalenia ustawy przez Sejm Prezydentowi Rzeczypospolitej nie przysługuje prawo wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3.

30 Tryb pilny: ◦ projekt Rady Ministrów ◦ Senat – 14 dni ◦ Prezydent – 7 dni ◦ wyjątki:  wybór Prezydenta RP, Sejm, Senatu, organów samorządu terytorialnego  ustrój i właściwość władzy publicznej  kodeksy  prawo podatkowe

31 1. Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy za pilny, z wyjątkiem projektów ustaw podatkowych, ustaw dotyczących wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, ustaw regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów. 2. Regulamin Sejmu oraz regulamin Senatu określają odrębności w postępowaniu ustawodawczym w sprawie projektu pilnego. 3. W postępowaniu w sprawie ustawy, której projekt został uznany za pilny, termin jej rozpatrzenia przez Senat wynosi 14 dni, a termin podpisania ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej wynosi 7 dni.

32 System kontroli konstytucyjności ustawy: ◦ przez parlament ◦ przez Trybunał Konstytucyjny ◦ przez Radę Konstytucyjną (system francuski) ◦ przez sądy powszechne (system amerykański)

33  Prezydent (1926 – 1989)  Rada Ministrów (1945 – 1952)  Rada Państwa (1952 – 1989)  Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów (art. 234 Konstytucji)

34 1. Jeżeli w czasie stanu wojennego Sejm nie może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia z mocą ustawy w zakresie i w granicach określonych w art. 228 ust. 3 - 5. Rozporządzenia te podlegają zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. 2. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1, mają charakter źródeł powszechnie obowiązującego prawa.

35  Jedyny akt wykonawczy do ustawy  Musi być zawsze oparte na ustawowej podstawie prawnej – delegacja ustawowa  Może być wydawane tylko przez podmioty wskazane w Konstytucji: ◦ Prezydent RP ◦ Radą Ministrów ◦ Prezes Rady Ministrów ◦ Ministrowie ◦ Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

36  Potrójna konkretność delegacji ustawowej: ◦ Wskazuje upoważniony organ ◦ Określa zakres spraw przekazany do uregulowania ◦ Daje wytyczne co do treści rozporządzenia  Zakaz subdelegacji  Nieważność rozporządzenia ◦ Przekroczenie delegacji ◦ Brak delegacji

37 1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. 2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

38 Zakres ◦ sprawy często się zmieniające ◦ zamiany nieprzewidywalne i niezależne od ustawodawcy ◦ określenie szczegółowe trybu działania

39 Kontrola rozporządzeń ◦ Trybunał Konstytucyjny; ◦ Kontrola sądów administracyjnych; ◦ Kontrola Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady Ministrów; ◦ Kontrola podmiotu wydającego rozporządzenie (autokontrola).

40  Delegacja ustawowa jak w rozporządzeniu  Organ wydający nie musi być wymieniony w Konstytucji, wystarczająca jest ustawa  Obszar obowiązywania

41 Organy uprawnione ◦ Organy stanowiące samorządu terytorialnego ◦ organy wykonawcze samorządu terytorialnego (czasami) ◦ Organy samorządu terytorialnego – przepisy porządkowe

42  Akty zawierające statuty;  Akty zawierające przepisy wykonawcze, tj. akty wydawane na podstawie szczegółowych upoważnień;  Akty zawierające przepisy porządkowe, wydawane na podstawie upoważnień generalnych.

43 Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

44  Prawa i obowiązki dla określonych podmiotów – stosunek podległy ◦ Kierownictwo ◦ nadzór ◦ kontrola  Organy wydające ◦ Rada Ministrów – uchwały ◦ Prezes Rady Ministrów – zarządzenia ◦ Ministrowie – zarządzenia ◦ Inne organy wg. Trybunału Konstytucyjnego

45  Delegacja ustawowa  Kontrola

46  1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.  2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.  3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

47 Art. 148 Prawa telekomunikacyjnego. 1. (…) pozwolenie wydaje się podmiotowi, który spełnia wymagania określone ustawą, oraz jeżeli: (…) 2) częstotliwości objęte wnioskiem: a) są dostępne, b) zostały przeznaczone w Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości dla wnioskowanej służby radiokomunikacyjnej oraz plan zagospodarowania częstotliwości przewiduje ich zagospodarowanie zgodne z wnioskiem,

48 Art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 1. Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (…) w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (…) ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.

49 Organy promulgacyjne  Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej  Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”  Dzienniki urzędowe naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz NBP i ZUS  Wojewódzkie dzienniki urzędowe Data promulgacji

50 Wejście w życie aktu normatywnego  14 dni od ogłoszenia  Vacatio legis  Lex retro nan agit  Fikcja powszechnej znajomości prawa – ignorantia iuris nocet

51 1. Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. 2. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. 3. Umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie są ogłaszane w trybie wymaganym dla ustaw. Zasady ogłaszania innych umów międzynarodowych określa ustawa.

52  Nowelizacja (nowela): ◦ Wyraźna; ◦ Milcząca (dorozumiana).  Kompilacja  Kodyfikacja  Tekst jednolity

53  Art. 130 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.5)) w art. 94a w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 6)osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany, 7)osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.".

54  Derogacja – uchylenie ◦ Wyraźna ◦ Milcząca (dorozumiana) ◦ Trybunał Konstytucyjny  Termin – przyszłe, pewne zdarzenie  Warunek – element niepewności  Długotrwałe niestosowanie –desuetudo?

55  Z uwzględnieniem przepisu art. 632 ustawy, tracą moc (…) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy

56 Pierwotne prawo wspólnotowe – traktaty tworzące Wspólnoty, w tym m.in.: ◦ Traktaty założycielskie (Paryż, 1951); ◦ Traktat z Maastricht (1991 r.); ◦ Traktat z Amsterdamu (1999 r.) ◦ Traktat o Przystąpieniu;

57 Wtórne prawo wspólnotowe  Opiera się na kompetencji udzielonej w pierwotnym prawie wspólnotowym;  Jest wydawane przez jeden lub kilka organów Wspólnoty.

58 Organy:  Parlament Europejski wspólnie z Radą Unii Europejskiej  Sama Rada Unii Europejskiej  Sama Komisja Publikacja w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich ◦ 20 dni ◦ Notyfikacja adresatom (dyrektywy)

59 Rozporządzenia  Wiążą wszystkich  Bezpośrednia skuteczność  Nie wymagają implementacji do prawa krajowego

60 Dyrektywy  Wiążą państwa członkowskie  Wiążą co do celu  Wymagają implementacji do prawa krajowego

61 Decyzje  Wiążą określone podmioty  Bezpośrednia skuteczność  Nie wymagają implementacji

62 Opinie i zalecenia  Niezobowiązujące akty prawne  Charakter polityczny i moralny  Dowolny adresat  Opina wydawana jest w związku z zapytaniem

63 Prawo sędziowskie  Europejski Trybunał Sprawiedliwości  Sąd I instancji  Precedensy


Pobierz ppt "Źródła prawa.  Konstytucja  Ratyfikowana umowa międzynarodowa  Ustawa  Rozporządzenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google