Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Teatr grecki – wywodzi si ę z tradycji obrz ę dów religijnych, zwłaszcza zwi ą zanych z obchodami ku czci Dionizosa. Widowiska te musiały by ć łatwo.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Teatr grecki – wywodzi si ę z tradycji obrz ę dów religijnych, zwłaszcza zwi ą zanych z obchodami ku czci Dionizosa. Widowiska te musiały by ć łatwo."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Teatr grecki – wywodzi si ę z tradycji obrz ę dów religijnych, zwłaszcza zwi ą zanych z obchodami ku czci Dionizosa. Widowiska te musiały by ć łatwo dost ę pne dla ludno ś ci, pierwsze sztuki wystawiano wi ę c na wytyczonym u stóp wzgórza placu zwanym orchestra a na jego ś rodku ustawiano ołtarz (thymele).

4 Wraz z pojawianiem si ę coraz wi ę kszej liczby ludzi chc ą cych pracowa ć jako aktorzy, teatr grecki ulegał przekształceniom. Warto wspomnie ć, i ż teatr zbudowany był z drewna. Pocz ą tkowo budowa teatru była bardzo prosta. Pierwsze greckie teatry znajdowały si ę pod gołym niebem, przeznaczone były dla du ż ej widowni. Budowano je wykorzystuj ą c warunki naturalne, na zboczach gór. Teatry były budowane z kamienia. Widowni ę dzielono na sektory, co ułatwiało przemieszczanie si ę publiczno ś ci..

5 Kolejne konstrukcje najprawdopodobniej były wznoszone z drewna. Według niektórych przekazów przeniesienie teatru na zbocze Akropolu miało miejsce po zawaleniu si ę konstrukcji drewnianej. Przedstawienie odbywało si ę na orchestrze. W czasach, gdy odbywały si ę one na agorze jej kształt był bli ż ej nieokre ś lony. W pó ź niejszych czasach zdarzały si ę orchestry o nieregularnych kształtach lub o kształcie zbli ż onym do prostok ą ta. Uwa ż a si ę, ż e kształt koła orchestra osi ą gn ę ła w pó ź niejszych czasach (ok. IV w. p. n. e.).

6 Przedstawienia teatralne organizowane były w czasie Dionizji Wielkich. Było to ś wi ę to na cze ść boga Dionizosa, boga wina i urodzaju. Ś wi ę towanie trwało 5 dni. Pierwszego dnia składano ofiar ę z kozła oraz przenoszono pos ą g Dionizosa ze ś wi ą tyni do teatru. Miało to symbolizowa ć rzekom ą podró ż Dionizosa z Eleutherai do Aten. Po zło ż eniu ofiary nast ę pował dalszy ci ą g ś wi ę ta. Prawdopodobnie Dionizje wywodziły si ę od archaicznego kultu zmarłych. W postaci kultu samego Dionizosa równie ż dopatrywano si ę powi ą zania ze zmarłymi.

7 Dla przedstawie ń teatralnych szyto specjalne stroje, sporz ą dzano obuwie na grubych podeszwach (koturny). Aktorzy i chórzy ś ci nosili maski, które wykonywano z usztywnianego płótna. Były one ś ci ś le zwi ą zane z okre ś lon ą rol ą i sygnalizowały widz ą kim jest posta ć pojawiaj ą ca si ę na scenie. Ka ż da posta ć miała swoj ą mask ę i peruk ę. Maska tragiczna lub komiczna okre ś lała charakter bohatera, pełniła te ż funkcj ę rezonatora. Peruki te ż miały swoje znaczenie: jasna to posta ć pozytywna, ciemna – negatywna, ruda – zdrajca, siwa – starzec. Tekst tragedii b ą d ź komedii był ś piewany lub ś piewnie recytowany, chóry ś piewały i ta ń czyły.

8

9 W staro ż ytnym teatrze greckim odgrywano dwie sztuki komedie oraz tragedie. Tragedia ko ń czyła si ę ś mierci ą głównego bohatera. Komedia była ś mieszna i pełna humoru. W dramatach wyst ę pował chór zło ż ony z dwunastu lub pi ę tnastu młodych ludzi. Aktorzy tekst ś piewali lub ś piewanie recytowali, chóry ś piewały i ta ń czyły. Widowiska ł ą czyły w ten sposób słowo, gest taneczny i muzyk ę. W czasie najwa ż niejszego ś wi ę ta, o najbogatszym programie spektakli, potrzebowano na przykład około dwustu pi ęć dziesi ę ciu chórzystów.

10 W teatrze panowała wspaniała akustyka – ludzie w ostatnich rz ę dach słyszeli wszystko, co działo si ę na scenie. Aby mogli tak ż e wszystko widzie ć, aktorzy ubierali si ę w charakterystyczny sposób – przywdziewali jaskrawe szaty i buty na koturnach, by byli bardziej widoczni. Kostiumy były długie, do ziemi, by zakrywały buty.

11 W staro ż ytno ś ci, teatr grecki ogrywał wielk ą rol ę w społecze ń stwie. Miał on charakter obrz ę dów religijnych, które przede wszystkim za zadanie miały wznoszenie czci ku bogowi Dionizosowi. Przedstawienia odbywały si ę w specjalnie wyznaczonych miejscach. Teatr Dionizosa był tak poka ź nym miejscem, i ż mógł mie ś ci ć w sobie ponad 16000 widzów. To wła ś nie inne teatry wzorowały si ę na teatrze Dionizosa i wkrótce powstało ich wi ę cej w Grecji.


Pobierz ppt "Teatr grecki – wywodzi si ę z tradycji obrz ę dów religijnych, zwłaszcza zwi ą zanych z obchodami ku czci Dionizosa. Widowiska te musiały by ć łatwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google