Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skrajnia budowli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skrajnia budowli."— Zapis prezentacji:

1 Skrajnia budowli

2 z D.U. 151 § W skrajni budowli nie może znajdować się żaden trwały element obiektu budowlanego lub urządzenia, z wyjątkiem toru oraz urządzeń przeznaczonych do bezpośredniego współdziałania z pojazdem kolejowym (urządzeń: sterowania ruchem kolejowym, sieci trakcyjnej, telekomunikacyjnych). 2. Skrajnie budowli na liniach kolejowych normalnotorowych powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie oraz przepisach Międzynarodowego Związku Kolei, zwanego dalej "UIC". 3. Ewidencję wymiarów skrajni budowli usytuowanych przy, nad i pod torem kolejowym prowadzi i uaktualnia zarząd kolei.

3 Skrajnia budowli kolejowa
A - Skrajnia budowli trakcji parowej lub spalinowej

4 B - Skrajnia budowli lekkich (np
B - Skrajnia budowli lekkich (np. kładki dla pieszych, do której zakotwiczenie linki nośnej wpływałoby niekorzystnie na jej stateczność) Rodzaje skrajni

5 C – Skrajnia budowli na nowych mostach i wiaduktach
Rodzaje skrajni

6 D – Skrajnia budowli na istniejących mostach i wiaduktach
Rodzaje skrajni

7 Skrajnia taboru Skrajnia wagonów normalnotorowych PKP

8 Skrajnia budowli i taboru

9 Kolej transsyberyjska

10

11 Australia

12

13

14

15 Schemat pojazdu do świetlnego pomiaru skrajni budowli
1 – platforma, 2 – generator promieni ze zwierciadłami, 3- aparatura pomiarowa, 4- wystające części budowli

16 Pomiar odległości między sąsiednimi torami
1 – samochód z aparaturą, 2 – wózek pomiarowy, 3 – łącznik o kształcie trójkątnym z ramionami zaczepionymi w przedniej i tylnej części samochodu pomiarowego

17 z D.U. 43 Rozdział 12 Skrajnia drogi
§ Nad drogą powinna być zachowana wolna przestrzeń, zwana dalej "skrajnią drogi", o wymiarach określonych w załączniku nr 1. 2. Wysokość skrajni drogi, o której mowa w załączniku nr 1, powinna być, z zastrzeżeniem ust. 3, nie mniejsza niż: 1) 4,70 m - nad drogą klasy A, S lub GP, 2) 4,60 m - nad drogą klasy G lub Z, 3) 4,50 m - nad drogą klasy L lub D.

18 droga klasy GP i drogi niższych klas
drogi klasy A i S

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Rozstaw torów i skrajnia budowli
z D.U. 151/1998 § Rozstaw torów (odległość pomiędzy ich osiami) ustala się w zależności od obowiązującej na danej linii kolejowej skrajni budowli. 2. Rozstaw torów powinien wynosić nie mniej niż 3,75 m, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 3. Rozstaw torów nowo budowanych i modernizowanych linii kolejowych magistralnych oraz pierwszorzędnych dwutorowych położonych na odcinkach prostych i w łukach o promieniach większych od m oraz prędkości pociągów do 160 km/h powinien wynosić nie mniej niż: 1) 4,00 m - na międzytorzach nie zabudowanych linii modernizowanych, 2) 4,20 m - na międzytorzach nie zabudowanych linii nowo budowanych, 3) 4,75 m - na międzytorzach, na których przewiduje się ustawienie stałych sygnałów, słupów sieci oświetleniowej lub energetycznej, 4) 4,90 m – w przypadku ustawienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej.

29 Rozstaw torów na prostej
4. Rozstaw torów nowo budowanych i modernizowanych linii kolejowych magistralnych oraz pierwszorzędnych dwutorowych położonych na odcinkach prostych i w łukach o promieniach większych od m oraz prędkości pociągów większych niż 160 km/h powinien wynosić nie mniej niż: 4,50 m - na międzytorzach nie zabudowanych linii modernizowanych i nowo budowanych, 5,60 m - na międzytorzach, na których przewiduje się ustawienie stałych sygnalizatorów, słupów sieci oświetleniowej i energetycznej, 5,80 m – w przypadku ustawienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Rozstaw torów na prostej

30 Rozstaw torów w łuku 5. Na liniach kolejowych dwutorowych położonych w łukach o promieniu m lub mniejszych rozstawy torów wymienione w punkcie 4 powinny być zwiększone wartość ar.

31 2,50 m - gdy prędkość pociągów nie przekracza 160 km/h,
6. Na liniach kolejowych modernizowanych odległość od osi najbliższego toru szlakowego lub głównego zasadniczego na stacji do przytorowej krawędzi słupa sieci trakcyjnej, oświetleniowej i energetycznej oraz sygnalizatora lub wskaźnika na odcinkach prostych i w łukach o promieniu większym od m powinna wynosić: 2,50 m - gdy prędkość pociągów nie przekracza 160 km/h, 2,60 m - gdy prędkość pociągów jest większa niż 160 km/h, 2,70 m - w miejscach wymiany lub lokalizacji nowych słupów sieci trakcyjnej, oświetleniowej, energetycznej oraz sygnalizatorów i wskaźników na odcinkach prostych i w łukach o promieniu większym niż m, niezależnie od prędkości ruchu pociągów, 4,00 m - od osi najbliższego toru, gdy słupy, o których mowa w pkt. c, będą ustawione w rejonie dróg rozjazdowych. skrajnia na prostej

32 7. Dla odcinków linii kolejowych położonych w łukach, odległości, o których mowa w ust. 6, należy zwiększyć o wielkości określone w Polskiej Normie. skrajnia w łuku

33 8. Odległość bocznej powierzchni fundamentów słupów oraz znaków drogowych powinna wynosić nie mniej niż 2,20 m od osi toru na głębokości do 1,50 m poniżej główki szyny, z zastrzeżeniem że usytuowanie fundamentu nie narusza drożności urządzeń odwadniających; natomiast odległość pomiędzy górną płaszczyzną fundamentu a poziomem ławy torowiska powinna wynosić 0,10 ±0,05 m. 9. Korytka kryte na kable i przewody powinny być usytuowane na ławie torowiska w odległości minimum 2,20 m od osi toru i zakopywane na głębokość h = 1,50 m z dopuszczalną odchyłką +0,05 m od powierzchni tocznej główki szyny, z tym że górna powierzchnia korytka kablowego powinna być na tym samym poziomie co ława torowiska; górna powierzchnia korytka kablowego usytuowanego na międzytorzu musi być na takim samym poziomie jak górna powierzchnia podkładu niższego toru. 10. Przy wykonywaniu robót torowych z użyciem ciężkich maszyn dolny obrys skrajni powinien wynosić 2,20 m od osi toru i 1,50 m poniżej górnej powierzchni główki szyny. do skrajni budowli


Pobierz ppt "Skrajnia budowli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google