Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TopFundusz indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TopFundusz indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym."— Zapis prezentacji:

1 TopFundusz indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

2 Top Inwestycja Top Ochrona Top Elastyczność Premia

3 zabezpieczenie inwestycji
TopFundusz Top Ochrona zabezpieczenie inwestycji

4 Wiek ubezpieczonego Kto się może ubezpieczyć? Ubezpieczonym może być osoba fizyczna mająca w dniu wypełnienia i podpisania wniosku ukończone 3 miesiące oraz nie więcej niż 55 lat

5 suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 10% sumy składek funduszowych należnych w pierwszym roku ubezpieczenia oraz nie może być niższa niż minimalna suma ubezpieczenia: zł

6 świadczenie w wysokości sumy kwot:
wypłata świadczeń W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, Towarzystwo wypłaci osobom uprawnionym do świadczenia świadczenie w wysokości sumy kwot: wartość jednostek zgromadzonych na indywidualnym rachunku Ubezpieczonego, obliczonej z uwzględnieniem liczby i cen jednostki ustalonych w dniach wyceny, na których dane jednostki zostaną umorzone w celu wypłaty świadczenia, przy czym umorzenie jednostek następuje w trzecim dniu roboczym następującym po otrzymaniu przez Towarzystwo wniosku o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci suma ubezpieczenia podstawowego określona w polisie Począwszy od rocznicy ubezpieczenia najbliższej po dniu 65 urodzin Ubezpieczonego, wysokość sumy ubezpieczenia podstawowego określonej w polisie zostaje obniżona do wysokości 10% sumy ubezpieczenia podstawowego obowiązującej przed tą rocznicą, jednak nie mniej niż zł

7 wypłata świadczeń wniosek o wypłatę świadczenia dostępny jest na stronie

8 wypłata świadczeń W razie wystąpienia w okresie ubezpieczenia choroby śmiertelnej, Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 50% określonej w polisie sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia podstawowego, nie wyższe jednak niż zł Świadczenie to jest przedpłatą na poczet świadczenia należnego z tytułu ubezpieczenia podstawowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego i jest należne, o ile w dacie wypłaty tego świadczenia Ubezpieczony żyje W przypadku śmierci Ubezpieczonego, Towarzystwo zmniejszy świadczenie z tytułu ubezpieczenia podstawowego należnego z tytułu śmierci Ubezpieczonego Wypłacenie świadczenia z tytułu choroby śmiertelnej nie zwalnia z obowiązku opłacania składki regularnej w dotychczasowej wysokości W okresie ubezpieczenia Towarzystwo wypłaca wyłącznie jedno świadczenie z tytułu choroby śmiertelnej Po wypłaceniu świadczenia z tytułu choroby śmiertelnej Ubezpieczający nie może dokonać żadnych zmian w ubezpieczeniu podstawowym bez zgody Towarzystwa

9 umowy ubezpieczenia dodatkowego
3 pakiety wypadkowe

10 ubezpieczenia dodatkowe
Umowy dodatkowe – ubezpieczenie: na życie z opcją podwyższenia sumy ubezpieczenia Jednorazowe podwyższenie sumy ubezpieczenia dodatkowego nie może przekroczyć 20% wysokości sumy ubezpieczenia dodatkowego zaproponowanej we wniosku o zawarcie umowy albo we wniosku o zmianę umowy ubezpieczenia, przy czym podwyższona suma ubezpieczenia dodatkowego zsumowana z wartościami wszystkich sum ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego przewidzianych wszystkimi obowiązującymi umowami ubezpieczenia na życie zawartymi przez Ubezpieczającego i Towarzystwo nie może przekraczać kwoty zł

11 pakiety wypadkowe Bez oceny medycznej
Dostępne już od 4,90 zł / miesiąc

12 pakiety wypadkowe należne składki
Poza pakietami umowy dodatkowe podlegają standardowej ocenie medycznej (zgodnie z programem kwotacyjnym Ofensa – ryzyko wykonywanego zawodu) Pakiety: Srebrny i Złoty dostępne są tylko dla dorosłych ubezpieczonych. Dla ubezpieczonych poniżej 18 roku życia dostępny jest tylko Wariant Brązowy

13 pakiety wypadkowe należne składki
Poza pakietami umowy dodatkowe podlegają standardowej ocenie medycznej (zgodnie z programem kwotacyjnym Ofensa – ryzyko wykonywanego zawodu) Pakiety: Srebrny i Złoty dostępne są tylko dla dorosłych ubezpieczonych. Dla ubezpieczonych poniżej 18 roku życia dostępny jest tylko Wariant Brązowy

14 pakiety wypadkowe należne składki
Poza pakietami umowy dodatkowe podlegają standardowej ocenie medycznej (zgodnie z programem kwotacyjnym Ofensa – ryzyko wykonywanego zawodu) Pakiety: Srebrny i Złoty dostępne są tylko dla dorosłych ubezpieczonych. Dla ubezpieczonych poniżej 18 roku życia dostępny jest tylko Wariant Brązowy

15 TopFundusz Top Inwestycja Top Ochrona

16 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
gotowe portfele UFK Expert aktywnie zarządzane przez Opera fundusze funduszy aktywnej alokacji C-QUADRAT nowe UFK w ofercie Compensa Pełna oferta:

17 Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
fundusze aktywnej alokacji C-QUADRAT ARTS Best Momentum ARTS Total Return Dynamic ARTS Total Return Balanced ARTS Garant gotowe portfele UFK UFK Expert Dynamiczny UFK Expert Selektywny UFK Expert Ochrony Kapitału nowe UFK w ofercie Compensa Investor Akcji Dużych Spółek UniKorona Akcje BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców Pioneer Surowców i Energii ING Globalny Długu Korporacyjnego Pełna oferta:

18 UFK Fundusze aktywnie zarządzane:
koszty zarządzania 1,1% aktywów funduszu rocznie koszty zarządzania 1,0% aktywów funduszu rocznie koszty zarządzania 0,9% aktywów funduszu rocznie Fundusze aktywnie zarządzane – koszty zarządzania: 0 Gwarantowana przez Zarząd CL stopa wzrostu ceny jednostki obowiązująca w IV kwartale 2011 r: 4,00%

19 alokacja składki funduszowej i składki dodatkowej
Oświadczenie o zmianie alokacji składki funduszowej doręczone do siedziby Towarzystwa wywołuje skutek od dnia zapłaty składki funduszowej najbliższego po dniu otrzymania przez Towarzystwo tego oświadczenia Wykonanie zmiany alokacji składki* podlega opłacie: 0 PLN za pierwsze 12 zmian w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia 10 PLN za każdą następną zmianę w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia Alokacji składki dodatkowej dokonuje się zgodnie z alokacją składki funduszowej obowiązującą na dzień zapłaty składki dodatkowej Ubezpieczony może określić odmienną alokację składki dodatkowej * Zmiana alokacji składki = zmiana alokacji składki funduszowej, określenie odmiennej alokacji składki dodatkowej, zmiana określonej uprzednio odmiennej alokacji składki dodatkowej

20 zasady konwersji jednostek
Konwersja jednostek dokonywana jest poprzez umorzenie posiadanych jednostek danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK) i zakup jednostek innych wskazanych przez Ubezpieczonego UFK Dyspozycję konwersji jednostek Ubezpieczony powinien złożyć na formularzu Towarzystwa, do siedziby Towarzystwa Zlecenie rozpoczęcia operacji konwersji jednostek wystawiane jest najpóźniej trzeciego dnia po dniu otrzymania przez Towarzystwo prawidłowo wypełnionego formularza Wykonanie konwersji jednostek podlega opłacie: 0 PLN za pierwsze 12 konwersji w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia 10 PLN za każdą następną konwersję w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia

21 TopFundusz Top Elastyczność Top Inwestycja Top Ochrona

22 Top Elastyczność aktywne zarządzanie inwestycją
zlecenia konwersji i alokacji w mojaCompensa.pl możliwość zmiany wysokości składki regularnej w każdą rocznicę ubezpieczenia wpłaty dodatkowe już od zł natychmiastowy dostęp do aktywów powstałych z wpłat dodatkowych zawieszenie opłacania składek już po 3 roku ubezpieczenia możliwość przejścia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego już po 1 składce 6 miesięcy od momentu rozwiązania umowy ubezpieczenia na jej przywrócenie

23 składki Ubezpieczający może zaproponować zmianę wysokości składki regularnej w każdą rocznicę ubezpieczenia Ograniczenia w przypadku obniżania wysokości składki regularnej: obniżenie do wartości nie niższej niż wysokość składki regularnej należnej w pierwszym roku ubezpieczenia obniżenie do wartości niższej niż wysokość składki regularnej należnej w pierwszym roku ubezpieczenia – tylko jeżeli opłacone zostały wszystkie składki regularne należne za pierwsze 2 lata ubezpieczenia

24 umowa ubezpieczenia bezskładkowego
Zmiana umowy ubezpieczenia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego następuje z pierwszym dniem okresu następującego po ostatnim okresie, za który opłacono składkę regularną w pełnej wysokości Od dnia zmiany umowy ubezpieczenia na umowę ubezpieczenia bezskładkowego: ustaje obowiązek opłacania składek regularnych nadal można dokonywać wpłat składek dodatkowych suma ubezpieczenia podstawowego może ulec zmniejszeniu, jeżeli wnosił o to Ubezpieczający, a Ubezpieczony wyraził zgodę, z zastrzeżeniem że zmniejszona suma ubezpieczenia podstawowego nie może być niższa niż minimalna suma ubezpieczenia podstawowego: zł wygasa odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu ubezpieczeń dodatkowych

25 zawieszenie opłacania składek funduszowych
Ubezpieczającemu przysługuje prawo zawieszenia opłacania składek funduszowych na okres od 3 do 12 miesięcy Ubezpieczający może złożyć wniosek o zawieszenie opłacania składek funduszowych nie wcześniej niż w 3 rocznicę ubezpieczenia, o ile opłacił w pełnej wysokości wszystkie składki regularne należne za pierwsze 3 lata ubezpieczenia

26 zawieszenie opłacania składek funduszowych
okres zawieszenia opłacania składek funduszowych suma ubezpieczenia podstawowego może ulec zmniejszeniu, jeżeli wnosił o to Ubezpieczający, a Ubezpieczony wyraził zgodę (suma ubezpieczenia nie może być niższa niż zł) zarówno składka funduszowa, jak i składka ochronna nie są należne (chyba, że we wniosku o zawieszenie Ubezpieczający zwróci się do Towarzystwa o niewyłączanie odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń dodatkowych – wówczas składka ochronna jest wymagana w niezmiennej wysokości, przy czym musi zostać opłacona jednorazowo z góry za cały okres zawieszenia) wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu ubezpieczeń dodatkowych (o ile Ubezpieczający nie wnioskował o niewyłączanie odpowiedzialności Towarzystwa z ich tytułu oraz opłacił należną składkę) przysługuje prawo częściowego lub całkowitego wykupu ubezpieczenia (przy zachowaniu zasad dotyczących wykupów opisanych w owu) nadal można dokonywać wpłat składek dodatkowych

27 częściowy wykup ubezpieczenia
Minimalna kwota częściowego wykupu: zł, przy czym minimalna wartość aktywów pozostających na indywidualnym rachunku, po dokonaniu częściowego - po 2 roku trwania umowy ubezpieczenia wynosi 2000zł . Częściowy wykup z aktywów powstałych w wyniku zainwestowania składek funduszowych może być dokonany najwcześniej po 2. rocznicy ubezpieczenia, przy czym częściowego wykupu można dokonać wyłącznie z aktywów powstałych w wyniku zainwestowania składek funduszowych należnych po pierwszych 2 latach ubezpieczenia, z wyłączeniem: aktywów powstałych w wyniku zainwestowania kwot stanowiących podwyższenie składki funduszowej, należnych w ciągu 2 lat ubezpieczenia licząc od rocznicy ubezpieczenia, na którą dokonano podwyższenia składki funduszowej, dokonane: w okresie do 15 rocznicy ubezpieczenia włącznie nie później niż w rocznicę ubezpieczenia przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 60 rok życia aktywów powstałych w wyniku zainwestowania Premii za lojalność

28 całkowity wykup ubezpieczenia
Ubezpieczonemu przysługuje prawo całkowitego wykupu po upływie okresu przysługującego Ubezpieczającemu na odstąpienie od umowy ubezpieczenia Jeżeli Ubezpieczony nie jest Ubezpieczającym, a Ubezpieczający ograniczył czasowo prawo Ubezpieczonego do wykupu, konieczna jest zgoda Ubezpieczającego na dokonanie wykupu (zarówno częściowego, jak i całkowitego)

29 wykup ubezpieczenia Opłata stała za wykup ubezpieczenia: 20 PLN (częściowy i całkowity wykup) Opłata zmienna za całkowity wykup ubezpieczenia Niezależnie od opłaty stałej, towarzystwo pobiera opłatę zmienną dotyczącą: umarzanych aktywów, powstałych w wyniku zainwestowania składek funduszowych należnych w pierwszych 2 latach ubezpieczenia – ta część opłaty zmiennej pobierana jest jako odpowiedni % wartości aktywów powstałych w wyniku zainwestowania składek funduszowych należnych w pierwszych 2 latach ubezpieczenia umarzanych aktywów powstałych w wyniku zainwestowania kwot stanowiących podwyższenie składki funduszowej dokonane w okresie do 15 rocznicy ubezpieczenia włącznie, nie później jednak niż w rocznicę ubezpieczenia przypadającą w roku kalendarzowym, w którym Ubezpieczony ukończy 60 rok życia, należnych w ciągu 2 lat ubezpieczenia, licząc od rocznicy ubezpieczenia, na którą dokonano podwyższenia składki funduszowej – ta część opłaty zmiennej pobierana jest jako odpowiedni % wartości aktywów powstałych w wyniku zainwestowania kwot stanowiących podwyższenie składki funduszowej umarzanych aktywów powstałych w wyniku zainwestowania Premii za lojalność – ta część opłaty zmiennej pobierana jest jako odpowiedni % wartości aktywów powstałych w wyniku zainwestowania Premii za lojalność

30 całkowity wykup ubezpieczenia – opłaty
Wysokość opłaty zmiennej jest zróżnicowana ze względu na: rok ubezpieczenia, w którym dokonywany jest całkowity wykup wiek Ubezpieczonego w dniu początku odpowiedzialności Opłata zmienna pobierana jest przez 20 lat, licząc od dnia początku odpowiedzialności, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia roku ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony kończy 65 rok życia

31 opłaty pobierane z indywidualnego rachunku
Towarzystwo pobiera opłatę przeznaczoną na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia podstawowego, należną za każdy miesiąc trwania okresu ubezpieczenia Wysokość opłaty za ochronę ubezpieczeniową ustalana jest na podstawie taryfy stosowanej do naliczania opłat za ochronę ubezpieczeniową , w zależności od: aktualnej sumy ubezpieczenia podstawowego aktualnego wieku Ubezpieczonego płci Ubezpieczonego Przykład 1 Anna, 32 lata, SU = zł Przykład 2 Jan, 27 lat, SU = zł zł x 0, = 45,75 zł rocznie 3,81 zł miesięcznie zł x 0,00222 = 111,00 zł rocznie 9,25 zł miesięcznie

32 Opłaty pobierane z indywidualnego rachunku
Tabela opłat 1/2

33 Opłaty pobierane z indywidualnego rachunku
Tabela opłat 2/2

34 TopFundusz Top Premia Top Elastyczność Top Inwestycja Top Ochrona

35 Top Premia wypłacamy potrójną Premię za lojalność! 3 x 10% = 30%

36 Top Premia* W 6., 11. i 16. roku ubezpieczenia powiększymy każdą wpłaconą składkę funduszową o 10% uśrednionej rocznej składki funduszowej należnej i opłaconej bezpośrednio przed 5., 10. i 15. rocznicą ubezpieczenia!

37 Top Premia

38 Premia za lojalność warunki przyznania Premii w pierwszym dniu 6. roku ubezpieczenia gdy stanowiąca podstawę naliczania premii suma opłaconych składek funduszowych, jakie były należne w 5. roku ubezpieczenia podzielona przez 12 wynosi nie mniej niż 200 zł jeżeli w okresie poprzedzającym 6. rok ubezpieczenia, zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 1. Wszystkie składki regularne należne za okres pierwszych 5 lat ubezpieczenia zostały opłacone w pełnej wysokości 2. Umowa ubezpieczenia nie była przekształcona w umowę ubezpieczenia bezskładkowego (oraz Ubezpieczający nie złożył wniosku o zamianę umowy ubezpieczenia na umowę bezskładkową) 3. Ubezpieczający nie złożył wniosku o zawieszenie opłacania składek funduszowych 4. Ubezpieczony nie złożył wniosku o dokonanie częściowego wykupu aktywów powstałych w wyniku zainwestowania składek funduszowych 5. Ubezpieczający nie złożył wniosku o obniżenie wysokości składki regularnej poniżej wysokości składki regularnej należnej w pierwszym roku ubezpieczenia 6. na dzień 5. rocznicy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia nie znajduje się w okresie wypowiedzenia podstawa naliczania Premii suma składek funduszowych, jakie były należne w 5. roku ubezpieczenia, opłaconych w terminie, wysokości i z częstotliwością określoną w polisie, podzielona przez 12 wartość Premii 10% sumy składek funduszowych należnych i opłaconych w 5. roku ubezpieczenia podzielonej przez 12 górny limit wysokości podstawy naliczania premii 600 zł Premia Towarzystwo powiększa każdą opłaconą przez Ubezpieczającego w 6. roku ubezpieczenia składkę funduszową: a. miesięczną: każda z 12 miesięcznych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii b. kwartalną: każda z 4 kwartalnych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 3 c. półroczną: każda z 2 półrocznych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 6 d. roczną: roczna składka funduszowa powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 12

39 Premia za lojalność warunki przyznania Premii w pierwszym dniu 11. roku ubezpieczenia gdy stanowiąca podstawę naliczania premii suma opłaconych składek funduszowych, jakie były należne w 10. roku ubezpieczenia podzielona przez 12 wynosi nie mniej niż 200 zł jeżeli w okresie poprzedzającym 11. rok ubezpieczenia, zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 1. Wszystkie składki regularne należne za okres pierwszych 10 lat ubezpieczenia zostały opłacone w pełnej wysokości 2. Umowa ubezpieczenia nie była przekształcona w umowę ubezpieczenia bezskładkowego (oraz Ubezpieczający nie złożył wniosku o zamianę umowy ubezpieczenia na umowę bezskładkową) 3. Ubezpieczający nie złożył wniosku o zawieszenie opłacania składek funduszowych 4. Ubezpieczony nie więcej niż 1 dokonał częściowego wykupu aktywów powstałych w wyniku zainwestowania składek funduszowych, przy czym wartość dokonanego częściowego wykupu była nie większa niż suma składek regularnych należnych za pierwsze 2 lata ubezpieczenia 5. Ubezpieczający nie złożył wniosku o obniżenie wysokości składki regularnej poniżej wysokości składki regularnej należnej w pierwszym roku ubezpieczenia 6. na dzień 10. rocznicy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia nie znajduje się w okresie wypowiedzenia podstawa naliczania Premii suma składek funduszowych, jakie były należne w 10. roku ubezpieczenia, opłaconych w terminie, wysokości i z częstotliwością określoną w polisie, podzielona przez 12 wartość Premii 10% sumy składek funduszowych należnych i opłaconych w 10. roku ubezpieczenia podzielonej przez 12 górny limit wysokości podstawy naliczania premii 600 zł Premia Towarzystwo powiększa każdą opłaconą przez Ubezpieczającego w 11. roku ubezpieczenia składkę funduszową: a. miesięczną: każda z 12 miesięcznych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii b. kwartalną: każda z 4 kwartalnych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 3 c. półroczną: każda z 2 półrocznych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 6 d. roczną: roczna składka funduszowa powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 12

40 Premia za lojalność warunki przyznania Premii w pierwszym dniu 16. roku ubezpieczenia gdy stanowiąca podstawę naliczania premii suma opłaconych składek funduszowych, jakie były należne w 15. roku ubezpieczenia podzielona przez 12 wynosi nie mniej niż 200 zł jeżeli w okresie poprzedzającym 16. rok ubezpieczenia, zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 1. Wszystkie składki regularne należne za okres pierwszych 15 lat ubezpieczenia zostały opłacone w pełnej wysokości 2. Umowa ubezpieczenia nie była przekształcona w umowę ubezpieczenia bezskładkowego (oraz Ubezpieczający nie złożył wniosku o zamianę umowy ubezpieczenia na umowę bezskładkową) 3. Ubezpieczający nie złożył wniosku o zawieszenie opłacania składek funduszowych 4. Ubezpieczony nie więcej niż 2 razy dokonał częściowego wykupu aktywów powstałych w wyniku zainwestowania składek funduszowych, przy czym zsumowana wartość dokonanych częściowych wykupów była nie większa niż suma składek regularnych należnych za pierwsze 3 lata ubezpieczenia 5. Ubezpieczający nie złożył wniosku o obniżenie wysokości składki regularnej poniżej wysokości składki regularnej należnej w pierwszym roku ubezpieczenia 6. na dzień 15. rocznicy ubezpieczenia umowa ubezpieczenia nie znajduje się w okresie wypowiedzenia podstawa naliczania Premii suma składek funduszowych, jakie były należne w 15. roku ubezpieczenia, opłaconych w terminie, wysokości i z częstotliwością określoną w polisie, podzielona przez 12 wartość Premii 10% sumy składek funduszowych należnych i opłaconych w 15. roku ubezpieczenia podzielonej przez 12 górny limit wysokości podstawy naliczania premii 600 zł Premia Towarzystwo powiększa każdą opłaconą przez Ubezpieczającego w 16. roku ubezpieczenia składkę funduszową: a. miesięczną: każda z 12 miesięcznych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii b. kwartalną: każda z 4 kwartalnych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 3 c. półroczną: każda z 2 półrocznych składek funduszowych powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 6 d. roczną: roczna składka funduszowa powiększana jest o wartość Premii pomnożoną przez 12

41 Premia za lojalność Przyznanie Premii za lojalność nie zwalnia Ubezpieczającego z opłacania składek regularnych Zakupione za Premię za lojalność jednostki funduszy podlegają opłatom zgodnie z owu, m.in. za ochronę ubezpieczeniową

42 Korzyści 3 premie dla klienta
elastyczność programu – dopasowanie do potrzeb klienta ochrona kapitału - umowy dodatkowe ochronne możliwość ochrony bez oceny medycznej – pakiety już od 4,90 zł przedpłata świadczenia w przypadku choroby śmiertelnej zmniejszenie opłat po 10 latach za prowadzenie rachunku z aktywów po 2 roku inwestycji i z aktywów składek dodatkowych

43 TOPFUNDUSZ TOP INWESTYCJA - gotowe portfele funduszy kapitałowych lub indywidualne ich budowanie TOP ELASTYCZNOŚĆ - możliwość zmiany umowy w zależności od potrzeb klienta TOP OCHRONA ubezpieczeń dodatkowych lub 3 pakiety wypadkowe TOP PREMIA - premia za długoterminowe oszczędzanie

44 Materiały marketingowe

45

46

47

48

49 Top Inwestycja Top Ochrona Top Elastyczność Premia TopFundusz


Pobierz ppt "TopFundusz indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google