Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pisanie i modyfikowanie programów, pisanie innowacji i projektów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej Joanna Dembowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pisanie i modyfikowanie programów, pisanie innowacji i projektów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej Joanna Dembowa."— Zapis prezentacji:

1 Pisanie i modyfikowanie programów, pisanie innowacji i projektów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej Joanna Dembowa

2 Program Edukacyjny Nauczyciel może:
opracować program samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami; albo przedstawić dyrektorowi szkoły program opracowany przez innego autora (autorów), np. może wybrać program nauczania spośród programów dostępnych na rynku, jeśli uważa, że taki właśnie program najlepiej odpowiada potrzebom jego uczniów i warunkom, w jakich pracuje; albo przedstawić program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami, wskazując zakres proponowanych zmian z uzasadnieniem, dlaczego je proponuje.

3 Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012r
Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012r w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

4 Zawartość programu 1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół; 2) zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, d) opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego – opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym

5 Co to znaczy opracować program?
Opracowanie programu oznacza, że nauczyciel: uszczegóławia cele zawarte w podstawie programowej i wskazuje odpowiadające im osiągnięcia ucznia; planuje jednocześnie, kiedy oczekuje się od ucznia, że będzie dysponował opisaną wiedzą, umiejętnościami i przyjmował dane postawy;

6 3.porządkuje zgodnie z własną koncepcją treści kształcenia, układając je w najodpowiedniejszej jego zdaniem kolejności (jak w rozkładzie materiału); 4. wybiera i proponuje formy i metody pracy z uczniami stosownie do treści, kształconych umiejętności, potrzeb i preferencji uczniów, z którymi pracuje i wreszcie własnych predyspozycji oraz warunków szkoły; 5. planuje wreszcie sposób i kryteria oceniania postępów uczniów (jak w dobrze opracowanym przedmiotowym systemie oceniania).

7 Modyfikacja programu może dotyczyć:
treści celów metod pracy oceniania indywidualizacji nauczania

8 mylenie celów ogólnych z szczegółowymi
Najczęstsze błędy podczas Pisania własnych programów zajęć pozalekcyjnych, projektów, innowacji mylenie celów ogólnych z szczegółowymi niepoprawne formułowanie celów operacyjnych Brak zapisu o narzędziach do ewaluacji programu

9 Cel ogólny Doskonalenie Kształtowanie Rozwijanie

10 Cele operacyjne Cele operacyjne - stanowią opis osiągnięć, które powinni osiągać uczniowie po opanowaniu wyznaczonych treści programowych kształcenia, czyli co powinni A – wiedzieć, czyli nazywać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować, zróżnicować, wyliczyć itp.; B – rozumieć , czyli streścić, wyjaśnić, zilustrować, rozróżnić, zinterpretować itp.; C – stosować wiadomości , czyli rozwiązać, obliczyć, skonstruować, zastosować, porównać, sklasyfikować itp.; D – rozwiązać problemy – dowieść

11 Cel operacyjny winien zawierać następujące elementy:
DZIAŁANIE — jest opisem działania, które ma być wykonane i wyrażone za pomocą czasownika w stronie czynnej (np. Uczeń: nazwie..., rozpozna..., zastosuje..., naszkicuje..., obliczy..., skoczy...). TREŚĆ — wyraża przedmiot, temat lub materiał, w stosunku do którego działanie ma być wykonane. WARUNEK — jest opisem okoliczności, w jakich działanie ma mieć miejsce. KRYTERIUM — akceptowany poziom wykonania czynności (lub mniejszy próg) uznany za wystarczający. Należy dążyć do tego, aby kryteria były jednoznaczny i umożliwiały obiektywną ocenę wykonania działania.

12 Sposoby realizacji Programu, projektu, innowacji
metody i techniki formy pracy


Pobierz ppt "Pisanie i modyfikowanie programów, pisanie innowacji i projektów edukacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej Joanna Dembowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google