Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Informacje dla rodziców wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

2 Przedstawienie kadry pedagogicznej
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Przedstawienie kadry pedagogicznej

3 Jeżeli dziecko urodziło się w 2009 roku - do oddziału przedszkolnego
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Gdzie zapisać dziecko? Jeżeli dziecko urodziło się w 2009 roku - do oddziału przedszkolnego

4 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Gdzie zapisać dziecko? Jeżeli dziecko urodziło się w 2008 roku od 1 stycznia do 30 czerwca - do klasy pierwszej obowiązkowo

5 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Gdzie zapisać dziecko Jeżeli dziecko urodziło się w 2008 roku od 1 lipca do 31 grudnia - do klasy pierwszej jeśli taka jest wola rodziców - lub do oddziału przedszkolnego

6 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Decyzja o posłaniu dziecka z drugiego półrocza 2008 roku do klasy pierwszej powinna być: przemyślana skonsultowana z wychowawcą, psychologiem, pedagogiem W przypadku wątpliwości proponujemy badania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej Pomocne będzie zaświadczenie o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydane do 30 kwietnia na podstawie prowadzonej przez cały rok diagnozy przez wychowawcę oddziału przedszkolnego

7 Odroczenie dziecka 6-cio letniego od realizacji obowiązku szkolnego
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Odroczenie dziecka 6-cio letniego od realizacji obowiązku szkolnego Decyzję o odroczeniu podejmuje dyrektor szkoły, do którego należy złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego dziecka po uzyskaniu z poradni psychologiczno - pedagogicznej opinii o zasadności odroczenia obowiązku szkolnego.

8 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Dyżur specjalistów dla rodziców z poradni psychologicznopedagogicznej w naszej szkole Ewa Staszczyk - psycholog Danuta Sobołtyńska – pedagog Środa 9 kwietnia 2014 roku godz sala 203

9 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Jak zapisać dziecko? Zwyczajowo nabór w naszej szkole prowadzony jest w marcu W tym roku do 4 kwietnia

10 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Jak zapisać dziecko? Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców, które zawiera podstawowe dane o dziecku. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

11 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Co jest potrzebne? Karta zapisu dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego dostępna w sekretariacie lub na zslochowo.pl odpis aktu urodzenia

12 W roku szkolnym 2014/2015 planowana liczba oddziałów przedszkolnych 3
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa W roku szkolnym 2014/2015 planowana liczba oddziałów przedszkolnych 3 Planowana liczba klas pierwszych 5 - 6

13 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
25 Maksymalna liczba wychowanków w jednym oddziale przedszkolnym Maksymalna liczba uczniów w klasie pierwszej od roku szkolnego 2014/2015 Maksymalna liczba dzieci w świetlicy przypadająca na jednego nauczyciela

14 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Jak szkoła przygotowana jest do przyjęcia wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych, w tym sześciolatków?

15 Dobrze urządzone i wyposażone sale lekcyjne
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Dobrze urządzone i wyposażone sale lekcyjne

16 Wykfalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Wykfalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna

17 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Wszyscy nauczyciele legitymują się pełnymi kwalifikacjami, mają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

18 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Wielu nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych, uzyskane na studiach podyplomowych lub kursach kwalifikacyjnych

19 W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferujemy zajęcia :
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferujemy zajęcia : Logopedyczne Korekcyjno-kompensacyjne Socjoterapeutyczne Rewalidacyjne Terapeutyczne Dydaktyczno-wyrównawcze Wspierające uczniów zdolnych Ponadto zajęcia gimnastyki korekcyjnej

20 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
W szkole: Działa radiowęzeł Nie ma dzwonków Melodyjka ogłasza przerwy i początek lekcji

21 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Szkoła dysponuje: Salą gimnastyczną Salą gimnastyki korekcyjnej Boiskiem ORLIK Dwoma kortami tenisowymi Gabinetem pielęgniarki Gabinetem pedagoga Gabinetem psychologa Gabinetem logopedy Pracownią ceramiki Aulą Placem zabaw Miejscem zabaw Salą terapeutyczną

22 Oferujemy dodatkowo w ramach lekcji
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Oferujemy dodatkowo w ramach lekcji Zajęcia tańca - 1 godz. w tygodniu dla wszystkich uczniów klas 1-3 Zajęcia z ceramiki - 1 godz. w tygodniu dla klas 3 Lekcje angielskiego - 1 godz. w tygodniu w oddziałach przedszkolnych od nowego roku szkolnego

23 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Ponadto proponujemy: Szkółkę tenisa ziemnego Zajęcia wspierające uczniów zdolnych Koła zainteresowań tematyczne: - szachowe - chór szkolny - muzyczną szkołę talentów Pracę w gromadzie zuchowej i drużynie harcerskiej Lekcje angielskiego w oddziałach przedszkolnych od nowego roku szkolnego

24 Przedsięwzięcia promujące talenty i uzdolnienia:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Przedsięwzięcia promujące talenty i uzdolnienia: Koncert noworoczny „Szkoła rodzicom” Szkolny konkurs „Mam talent” 21 marca Szkolny Dzień Tańca Konkursy szkolne i pozaszkolne o różnej tematyce Lista osiągnięć uczniów klas 1-3 w roku szkolnym 2012/2013

25 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Statystyka Liczba uczniów w zespole szkół: 691 Liczba uczniów w szkole podstawowej: 430 Liczba nauczycieli: 64 Liczba pracowników administracji i obsługi: 18 Liczba oddziałów: 28 Prognozowana liczba oddziałów w roku szkolnym 2014/2015: 30-31

26 W szkole zatrudnieni są specjaliści w wymiarze pełnego etatu:
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa W szkole zatrudnieni są specjaliści w wymiarze pełnego etatu: Pedagog szkolny Psycholog Logopeda Zajęcia w ramach ppp prowadzą specjaliści, nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje

27 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Posiłki: Stołówkę prowadzi prywatna firma cateringowa „Bajka” Obiady przygotowywane są w szkolnej kuchni cena obiadu 5,50 W szkole czynny jest sklepik uczniowski Szkoła uczestniczy w projekcie „Owoce w szkole”

28 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Świetlica: Funkcjonuje świetlica dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej w godz. od 7.00 do 17.00 Funkcjonuje świetlica dla dzieci z oddziałów przedszkolnych w godz. po zajęciach zerówki do godz Planuje się utworzenie dodatkowej świetlicy wyłącznie dla najmłodszych

29 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Plan lekcji Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się w trybie dwuzmianowym 1 zmiana od godz. 8.00, druga od ok Zajęcia w oddziałach przedszkolnych rozpoczynają się o godz i trwają do …

30 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Organizujemy półkolonie zimowe i letnie obozy narciarskie w klasach 3 sp „Zieloną szkołę” nad morzem

31 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Dla dzieci zamieszkałych w odległości większej niż 3 km od szkoły organ prowadzący szkołę, czyli Gmina Białe Błota organizuje dowożenie

32 Zasady przydziału dzieci do klas pierwszych
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Zasady przydziału dzieci do klas pierwszych Wiek dziecka* Proporcjonalny stosunek liczby dziewcząt i chłopców Miejsce zamieszkania. (dot. dowożenia) Skład osobowy grupy przedszkolnej Inne przesłanki wynikające z obserwacji dzieci w naszym oddziale przedszkolnym

33 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw Art W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. 2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1.

34 Zasady przydziału dziecka do oddziałów przedszkolnych
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Zasady przydziału dziecka do oddziałów przedszkolnych Wiek dziecka Proporcjonalny stosunek liczby dziewcząt i chłopców Miejsce zamieszkania

35 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Pisma rodziców /sporadyczne/ o przydział dziecka do klasy danego nauczyciela nie będą rozpatrywane!

36 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Realizujemy program Przeciwdziałający wadom postawy – dodatkowe zajęcia w sali gimnastyki korekcyjnej

37 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Dla dzieci z klas pierwszych w pierwszych miesiącach roku szkolnego 2014/2015 przeprowadzone będą badania Pod kątem wad postawy Przesiewowe wad wzroku Postaramy się o zorganizowanie badania słuchu Bezpłatnie na miejscu w szkole

38 W szkole powstaje gabinet stomatologiczny
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa ! W szkole powstaje gabinet stomatologiczny

39 Monitoring obejmuje 56 kamer
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Monitoring obejmuje 56 kamer

40 Jeśli tylko się ukaże, z pewnością go wybierzemy
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Magiczny podręcznik? Jeśli tylko się ukaże, z pewnością go wybierzemy

41 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Nasza szkoła to solidna placówka rzetelnie realizująca założenia polityki oświatowej państwa

42 Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa
Której w czerwcu 2013 roku powierzono organizację wojewódzkiego zakończenia roku szkolnego 2012/2013

43 Nie chcemy, by dzieci tak spędzały przerwę
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Nie chcemy, by dzieci tak spędzały przerwę

44 Dziękuję za uwagę zapraszam na zwiedzanie szkoły z nauczycielami
Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa Dziękuję za uwagę zapraszam na zwiedzanie szkoły z nauczycielami


Pobierz ppt "Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google