Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki lokalizacji PROGÓW PIĘTRZĄCYCH STABILIZUJĄCYCH DNO na przykładzie rzeki Dunajec Wojciech Bartnik.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki lokalizacji PROGÓW PIĘTRZĄCYCH STABILIZUJĄCYCH DNO na przykładzie rzeki Dunajec Wojciech Bartnik."— Zapis prezentacji:

1 Warunki lokalizacji PROGÓW PIĘTRZĄCYCH STABILIZUJĄCYCH DNO na przykładzie rzeki Dunajec Wojciech Bartnik

2 ZAKRES 1.Wprowadzenie 2.Zrównoważony stan środowiska cieku 3.Negatywne skutki erozji wgłębnej 4. Przyczyny wcięcia się rzek i potoków Karpackich 5.System oceny zmian hydromorfologicznych 6.Warunki lokalizacji progów 7.Podsumowanie – wnioski

3 W Karpatach i na przedpolu ma miejsce przeobrażenie rzek i potoków. W obszarach antropopresji potoki i rzeki dopasowują strukturę systemów korytowych do zmienionych warunków w dolinach na skutek: regulacji rzek - wzrost zdolności transportowej cieków budowy zbiorników zaporowych – brak alimentacji rumowiska na dolnym odcinku eksploatacji rumowiska bezpośrednio z koryt, zmian w charakterze użytkowania zlewni.

4 Zmiany systemów kortowych polegają głownie na erozyjnym modelowaniu. Raba, Skawa, Dunajec Wisłoka są pogłębiane w ostatnim wieku od 2-4 m, a w wyniku erozji wstecznej pogłębiają się również koryta w dolinach bocznych. Od roku 1989 można zauważyć pojawienie się impulsu erozji wgłębnej w wyniku zmian użytkowania.

5 Współczesne pogłębianie mniej intensywne w obrębie gór, a bardziej na ich przedpolu jest falą regresyjnego odmładzania koryt: zmiana kształtu koryt na węższe i głębsze zaprzestania funkcjonowania równin zalewowych pojawienie się cokołów skalnych zmiana koryt aluwialnych na skalne

6 Obniżenie się minimalnych rocznych stanów wody głównych rzek polskich Karpat i przedgórza w ciągu XX wieku Lp. RzekaPrzekrój Maksymalne obniżenie dna w XXw. 1SołaOświęcim1.9 2SkawaWadowice2.8 3RabaGdów3.3 4DunajecŻabno2.0 5PopradStary Sącz1.8 6BiałaKoszyce1.4 7WisłokaBrzeźnica3.8 8WisłokDąbrówki3.2 9SanJarosław3.1 10WisłaStrumień2.7

7 Procesy erozji i akumulacji - Czchów

8 Procesy erozji i akumulacji - Żabno

9 Zrównoważony stan środowiska cieku: wytworzenie lub odbudowa warunków cieku, który będzie w stanie równowagi hydrodynamicznej, tzn. będzie odprowadzał w dół swego biegu taką samą ilość rumowiska wleczonego jaka jest dostarczana do danego przekroju doliny, a profil podłużny dna nie będzie podlegał procesowi akumulacji ani erozji.

10 Negatywne skutki wcięcia się cieków widoczne w skali lokalnej: Drenowanie wód gruntowych do koryt na skutek obniżenia się średnich i niskich stanów w ciekach, powoduje: podmywanie budowli regulacyjnych i filarów mostowych wynurzenie brzegowych ujęć obniżenie stanów wezbraniowych poniżej strefy korzeniowej

11 Negatywne skutki wcięcia się cieków widoczne w skali lokalnej nadmierne przesuszanie gruntów uprawnych w dnach dolin, wysychanie starorzeczy i ubożenie roślinnych i zwierzęcych zbiorowisk nadrzecznych ekosystemów, wzrost temperatury wody w okresach upałów, wywołany zanikiem bieżącej wymiany pomiędzy wodami rzecznymi i wodami krążącymi w aluwiach szkodliwy dla ryb łososiowatych.

12 Ramowa Dyrektywa Wodna cele i zadania Stan ekologiczny cieku podstawą zarządzanie wodami – ocena stanu ekologicznego wód płynących; hydromorfologia - elementy jakości monitoring biologiczny - bezkręgowce wodne

13 ocena spójnej - biologicznej, morfologicznej i hydrologicznej klasyfikacji wartości ekosystemu wodnego rz. Dunajec Hydromorfologiczne elementy jakości: Połączenie z częściami wód podziemnych Ciągłość rzeki (w funkcji korytarza ekologicznego) Zmienność głębokości i szerokości rzeki Struktura i skład podłoża rzeki Struktura strefy nadbrzeżnej Wielkość i dynamika przepływu wód

14 Przekrój hydrogeologiczny Dunajec-Żabno

15 Przekrój poprzeczny – schemat zbiorowisk

16

17

18 Trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigeios L.) Siedlisko: Wyróżnia się bardzo małymi wymaganiami wobec siedliska. Pełnię rozwoju osiąga na glebach piaszczystych, kwaśnych, ubogich o bardzo niskim poziomie wód gruntowych. Zbiorowiska roślinne

19 Gatunki pionierskie! - Brzoza brodawkowata, brzoza zwisła (Betula pendula ROTH) - Olsza czarna (Alnus glutinosa L.GAERTN.) -Wierzba iwa (Salix Kaprea L.) Efekt oddziaływania koryta w nowych warunkach Zbiorowiska roślinne

20 Dane archiwalne Opracowanie Lwowskie – rok 1894

21 Dane archiwalne Próba 27:620 Ilkowice Analiza profilu podłużnego - 1903 rok

22 Atrybuty warunków posadowienia progów

23 Aktualne badania - opracowanie dla Dunajca Dunajec

24 Odcinek górny Dunajec

25 25:650 27:620 15:300 27:620 23:800 Próba 27:620 Sanoka-Ilkowice 15:300 Próba 15:300 Biskupice Radłowskie Odcinek dolny Dunajec

26 Modelowanie numeryczne oddziaływania progów piętrzących Reżim przepływu Średnia prędkości przepływu wody na odcinku rzeki Dunajec pomiędzy progami Żabno i Sanoka, Q=120 m 3 s -1

27 Modelowanie numeryczne oddziaływania progów piętrzących Reżim przepływu Naprężenia styczne o na odcinku rzeki Dunajec powyżej progu Żabno przy przepływie Q=120 m 3 s -1 i rzędnej piętrzenia wody 176,75 zasięg cofki będzie widoczny na długości ok. 2,1 km powyżej progu

28 Modelowanie numeryczne oddziaływania progów piętrzących Reżim przepływu Średnia prędkość przepływu wody na odcinku rzeki Dunajec, Q=940 m 3 s -1

29 Modelowani numeryczne pracy przepławki biologicznej Reżim przepływu Średnia prędkość przepływu wody oraz wektory prędkości, Q=940 m 3 s -1

30 Modelowani numeryczne pracy przepławki biologicznej Reżim przepływu Średnia prędkość przepływu w rejonie ujęcia wody do elektrowni dla przepływu Q=940 m 3 s -1

31 Modelowani numeryczne pracy przepławki biologicznej Intensywność transportu rumowiska wleczonego Intensywność transportu rumowiska w rozwidleniu kanału 135º, Q=940 m 3 s -1

32 PODSUMOWANIE 1. Poniżej zbiorników retencyjnych, będzie zachodził proces erozji wgłębnej, wywołany odcięciem dopływu rumowiska i zaburzeniem równowagi hydrodynamicznej 2. Koryta rzek na przedpolu Karpat ulegają na skutek procesów erozyjnych stałemu pogłębianiu się z intensywnością ok. 5 cm/rok. Obniżenie dna osiągnęło lokalnie od 2 m do 4 m. Zachodzi konieczność powstrzymania dalszych procesów erozyjnych przy pomocy budowy progów stabilizujących

33 3.Po zakończeniu procesu sedymentacji progi będą spełniały rolę stabilizującą położenie dna koryta, 4.Zwiększenie minimalnego przepływu wody będzie miało duże znaczenie przyrodnicze dla rzeki, a podniesienie zwierciadła wody będzie oddziaływać na wzrost poziomu wód gruntowych i zwiększenie retencji aluwialnych zbiorników wód podziemnych, 5.Przy ustalaniu lokalizacji progów oraz poziomów ich normalnych piętrzeń, należy unikać budowy progów pojedynczych bez wzajemnych powiązań lokalizacyjnych

34 dziękuję za uwagę

35 Roczne amplitudy wezbrań 1870-2000 (Wodowskaz Żabno)

36


Pobierz ppt "Warunki lokalizacji PROGÓW PIĘTRZĄCYCH STABILIZUJĄCYCH DNO na przykładzie rzeki Dunajec Wojciech Bartnik."

Podobne prezentacje


Reklamy Google