Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. (Ph.D) Bassam Aouil Mgr Anna Węgłowska PORNOGRAFIA a życie seksualne młodych dorosłych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. (Ph.D) Bassam Aouil Mgr Anna Węgłowska PORNOGRAFIA a życie seksualne młodych dorosłych."— Zapis prezentacji:

1 Prof. (Ph.D) Bassam Aouil Mgr Anna Węgłowska PORNOGRAFIA a życie seksualne młodych dorosłych

2 Historia pornografii Od czasów prehistorycznych, poprzez antyczną Grecję i Rzym, dawne Indie i Chiny ludzie wytwarzali przedmioty codziennego użytku i dzieła sztuki, które w świetle dzisiejszych definicji można uznać za pornograficzne (Filar, 1977; Warylewski, 2001; Banaszak, Florkowski, 2008). Do wieku XVII nie istniały żadne przepisy prawne zakazujące czy ograniczające pornografię. Pierwsze zakazy pojawiły się w Austrii w roku 1642, potem w roku 1727 w Anglii i 1791 roku we Francji (Filar, 1985). Lata70. XIX w Anglii - H. Hayler rozpoczyna proceder masowej produkcji pornografii w postaci zdjęć. Rok 1953 - zaczyna się ukazywać najsłynniejsze pismo tego rodzaju - Playboy (Warylewski, 2001). Pierwsze filmy pornograficzne - pojawiły się wraz z narodzinami kinematografii (Krawulska-Ptaszyńska, 2003; Klimczyk, 2008), Internet – stał się medium dominującym w rozpowszechnianiu pornografii w dzisiejszych czasach (Wallace, 2001; Banaszak, Florkowski, 2008; Czajkowski, 2008; Klimczyk, 2008). Erotyka i pornografia stała się integralną częścią dzisiejszej kultury zachodniej (Scott, 1998, za: Štulhofer, Buško, Landripet, 2010).

3 Definiowanie pornografii i rodzaje prowadzonych badań Problemy związane z definiowaniem pornografii: Odrębne definicje dla różnych celów – prawo, słowniki, badania naukowe Obszary problematyczne – sztuka oraz publikacje naukowe i fachowe. Sposób definiowania pornografii w przedstawianym badaniu – próba zbadania spostrzegania treści pornograficznych w różnego typu materiałach wśród badanej grupy. Zasadnicze rodzaje badań dotyczących pornografii: 1. Badania statystyczne dotyczące rozpowszechnienia materiałów pornograficznych, przemysłu pornograficznego i postaw wobec pornografii; 2. Badania koncentrujące się na skutkach społecznych pornografii (np. wpływ pornografii na przestępczość seksualną, postawy wobec kobiet, zachowania agresywne, itp.); 3. Badania dotyczące związków pornografii z seksualnością człowieka (badania najmniej liczne – w Polsce rzadkie)

4 Zachowania seksualne Zachowanie seksualne jest takim zachowaniem jak inne – w świetle teorii regulacyjnej można je zatem traktować jako czynność, przy pomocy której organizm reguluje swoje stosunki z otoczeniem (Lewicki, 1969). Zachowanie seksualne to akt regulacji stosunków z otoczeniem, kiedy celem jest uzyskanie satysfakcji seksualnej (Gapik, 1984). Zachowanie będzie miało charakter seksualny tylko wówczas, kiedy ukierunkowane będzie (świadomie bądź nie) na uzyskanie satysfakcji seksualnej – jest więc w tym przypadku określone przez rodzaj standardu regulacji. (Imieliński, Gapik) Celem zachowań seksualnych jest satysfakcja seksualna, natomiast motywem ich podejmowania – potrzeba seksualna.

5 Cele badań i grupa badana Cele badań: 1.Analiza częstotliwości, sposobu korzystania z pornografii w grupie młodych dorosłych oraz analiza związków pornografii z seksualnością wśród tej grupy badanych; 2. Opisanie sposobu spostrzegania pornografii w badanej grupie młodych dorosłych; 3. Ustalenie roli i znaczenia niektórych czynników ( jak płeć, posiadanie partnera, częstość i dobrowolność stykania się z pornografią oraz spostrzeganie pornografii) na badane aspekty zachowań seksualnych (poczucie atrakcyjności seksualnej, zaspokajanie potrzeb partnera, zaspokajanie własnych potrzeb, inicjatywa seksualna, poziom libido, sprawność seksualna, formy aktywności, poziom zadowolenia). W badaniach wzięła udział grupa 134 osób (w wieku od 18 do 35 roku życia) wyłoniona spośród studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych UKW w Bydgoszczy. Większość badanych (70%) posiadała w momencie badania stałego partnera. Zdecydowana większość badanych deklarowała orientację heteroseksualną

6 Hipotezy badawcze Sformułowano następujące hipotezy badawcze: 1. Na spostrzeganie pornografii w badanej grupie wpływ mają płeć, wiek, dobrowolność i częstość korzystania z pornografii. 2. Większość osób badanych korzysta z pornografii za pośrednictwem Internetu, dobrowolnie bądź jednocześnie dobrowolnie i niedobrowolnie. 3. Istnieje zależność między płcią osoby korzystającej z pornografii a badanymi aspektami zachowań seksualnych. 4. Istnieje zależność między posiadaniem partnera a badanymi aspektami zachowań seksualnych. 5. Istnieje zależność między dobrowolnością korzystania z pornografii a badanymi aspektami zachowań seksualnych. 6. Istnieje zależność między częstością korzystania z pornografii a badanymi aspektami zachowań seksualnych. 7. Istnieje zależność między spostrzeganiem pornografii a badanymi aspektami zachowań seksualnych.

7 Zmienne badawcze Zmienne zależne: Poczucie atrakcyjności seksualnej Zaspokajanie potrzeb partnera Zaspokajanie własnych potrzeb Inicjatywa seksualna Poziom libido Sprawność seksualna Formy aktywności Poziom zadowolenia Zmienne niezależne: Płeć Posiadanie partnera Dobrowolność korzystania z pornografii Częstość korzystania z pornografii Pojęcie pornografii Wiek (tylko dla analizy spostrzegania pornografii)

8 Metody i narzędzia badań Narzędzie skonstruowane było z dwóch części: Część 1 - Dane dotyczące osoby badanej (w tym częstości i innych danych na temat korzystania z pornografii) i Skala Spostrzegania Pornografii (skonstruowana na potrzeby badania). Część 2 - Kwestionariusz Zachowań Seksualnych autorstwa dr Magdaleny Grabowskiej zmodyfikowany na potrzeby tego badania (wersja dla osób współżyjących i wersja dla osób niewspółżyjących). Kwestionariusz Zachowań Seksualnych składał się z następujących pozycji: - Poczucie atrakcyjności seksualnej - Zaspokajanie potrzeb partnera - Zaspokajanie własnych potrzeb - Inicjatywa seksualna - Poziom libido - Sprawność seksualna - Formy aktywności - Zadowolenie - Orientacja seksualna

9 Spostrzeganie pornografii Spostrzeganie pornografii było badane przy pomocy Skali Spostrzegania Pornografii. Sumę odpowiedzi badanego na wszystkie pytania skali określono jako pojęcie pornografii. Analiza wykazała, że zmienna ta ma rozkład normalny w badanej grupie. Średnia zmiennej pojecie pornografii wynosi 58,7 (Wynik, jaki mogła uzyskać osoba badana, mieści się w przedziale od 15 do 75). Minimalny uzyskany w grupie badanej wynik wynosi 34, maksymalny 75 - odchylenie standardowe 9,14.

10 Jakie treści według badanych są najbardziej pornograficzne

11 Determinanty spostrzegania pornografii Analizę regresji wielorakiej przeprowadzono osobno dla każdej zmiennej niezależnej (płeć, posiadanie partnera, częstość korzystania z pornografii, dobrowolność korzystania z pornografii i wiek) i zmiennej zależnej pojęcie pornografii. Dla obu predyktorów (płci i wieku) wyraz wolny był istotny statystycznie na poziomie odpowiednio p<0,05 i p<0,01. Zmienna płeć wyjaśnia 3% wariancji zmiennej zależnej pojęcie pornografii. Zmienna wiek natomiast 5% wariancji zmiennej zależnej pojecie pornografii.

12 Źródła korzystania z treści pornograficznych Legenda: Z-I Zdjęcia w Internecie 90,8% F-I Filmy w Internecie 79,8% Z-cz Zdjęcia w czasopismach 77,1% F-d Filmy DVD 46,8% F-v Filmy na kasetach VHS 28,4% Ks Książki 27,5% Z-Inn Inne źródła 3,7%

13 Częstotliwość korzystania z pornografii Legenda: 1 – rzadziej niż raz w roku 2 – 1 raz w roku 3 – 1 raz na kilka miesięcy 4 – 1 raz w miesiącu 5 – 1 raz w tygodniu 6 – 2-3 razy w tygodniu 7 – codziennie

14 Dobrowolność korzystania z pornografii Legenda: - Dobrowolnie – 44% - Niedobrowolnie – 27,5% - Mieszane – 28,4%

15 Płeć a badane aspekty zachowań seksualnych Płeć jest istotnym statystycznie predyktorem dla zmiennych: - inicjatywa seksualna (p<0,01) - poziom libido (p<0,05) - sprawność seksualna (p<0,05) - formy aktywności (p<0,01). Dla: inicjatywy seksualnej, sprawności seksualnej i form aktywności także wyraz wolny okazał się istotny statystycznie. Zmienna płeć wyjaśnia 9% wariancji zmiennej zależnej inicjatywa seksualna, 5% zmiennej zależnej poziom libido, 4% zmiennej zależnej sprawność seksualna oraz 9% zmiennej zależnej formy aktywności.

16 Posiadanie partnera a badane aspekty zachowań seksualnych Posiadanie partnera jest istotnym statystycznie predyktorem zmiennych: - zaspokajanie potrzeb partnera (p<0,05), -zaspokajanie własnych potrzeb (p<0,01), - formy aktywności (p<0,05), poziom zadowolenia (p<0,05). Dla wszystkich tych zmiennych zależnych wyraz wolny okazał się istotny statystycznie. Zmienna posiadanie partnera wyjaśnia 6% wariancji zmiennej zależnej zaspokajanie potrzeb partnera, 8% zmiennej zależnej zaspokajanie własnych potrzeb, 4% zmiennej zależnej formy aktywności oraz 6% zmiennej poziom zadowolenia.

17 Dobrowolność korzystania z pornografii a badane aspekty zachowań seksualnych Dobrowolność korzystania z pornografii jest istotnym statystycznie predyktorem dla zmiennych: - zaspokajanie potrzeb partnera (p<0,01), - zaspokajanie własnych potrzeb (p<0,05), - inicjatywa seksualna (p<0,001), poziom libido (p<0,001), - sprawność seksualna (p<0,01), - formy aktywności (p<0,001). Zmienna ta wyjaśnia 13% wariancji zmiennej zależnej zaspokajanie potrzeb partnera, 9% zmiennej zależnej zaspokajanie własnych potrzeb, 22% zmiennej inicjatywa seksualna, 27% zmiennej poziom libido, 11% zmiennej sprawność seksualna oraz 16% wariancji zmiennej formy aktywności. Dla wszystkich tych zmiennych zależnych także wyraz wolny okazał się istotny statystycznie.

18 Częstość korzystania z pornografii a badane aspekty zachowań seksualnych Częstość korzystania z pornografii jest istotnym statystycznie predyktorem dla zmiennych: - poziom libido (p<0,05) - formy aktywności (p<0,05). Ponadto także wyraz wolny okazał się istotny statystycznie dla tych dwóch zmiennych. Zmienna częstość korzystania z pornografii wyjaśnia 5% wariancji zmiennej zależnej poziom libido oraz 4% wariancji zmiennej zależnej formy aktywności.

19 Spostrzeganie pornografii a badane aspekty zachowań seksualnych Test Kruskalla-Wallisa nie wykazał istotnych statystycznie różnic w badanych aspektach zachowań seksualnych w zależności od pojęcia pornografii. Analiza regresji wielorakiej również potwierdza, że pojęcie pornografii nie jest istotnym statystycznie predyktorem dla żadnej zmiennej zależnej.

20 Ogólne wnioski z badań 1. Wykazano także, że badani młodzi dorośli najczęściej korzystają z pornografii zamieszczonej w Internecie; 2. Badani ogólnie korzystają z pornografii głównie dobrowolnie bądź zarówno dobrowolnie, jak i przypadkowo. Można to wyjaśniać problemami z edukacją seksualną w naszym kraju – w rodzinach tematy seksualne często stanowią tabu, szkoła nie prowadzi zorganizowanej i odpowiadającej na potrzeby młodzieży edukacji seksualnej zatem młodzi dorośli wkraczający w stałe związki seksualne poszukują informacji na ten temat z innych źródeł. 3. Kobiety uzyskują wyższe wyniki w zakresie zmiennej pojecie pornografii, co oznacza, że oceniają poszczególne treści jako bardziej pornograficzne niż mężczyźni. Wynika to prawdopodobnie ze specyfiki najbardziej rozpowszechnionych rodzajów pornografii, sposobu w jaki ukazują one kobiety i jak są przez nie odbierane.

21 Dalsze wnioski z badań 1. Najistotniejszym predyktorem zachowań seksualnych badanych korzystających z pornografii jest dobrowolność korzystania z pornografii. Wpływa ona na 6 z 8 zmiennych zależnych. Jest to interesujący wynik wskazujący na potrzebę odróżniania intencjonalnych kontaktów z pornografią od przypadkowych. Kierunek zależności pokazuje, że osoby dobrowolnie sięgające po tego typu materiały nie muszą mieć problemów w życiu seksualnym – wyniki pokazują, że mają oni wyższy poziom zaspokojenia potrzeb seksualnych własnych i partnera niż osoby niedobrowolnie korzystające. Mają także wyższe wyniki w zmiennej sprawność seksualna, co oznacza, że zgłaszają mniej problemów i trudności w związku ze współżyciem. Może to wskazywać na nieprawdziwość jednego z mitów na temat pornografii mówiącego o jej destrukcyjnym wpływie na współżycie oraz przekonań, że przeważnie osoby mające niesatysfakcjonujące doświadczenia sięgają po materiały pornograficzne. Ponadto osoby dobrowolnie korzystające: (1) mają wyższy poziom libido (pobudzający wpływ pornografii), (2) podejmują więcej różnorodnych form zachowań seksualnych i wykazują większą inicjatywę niż osoby korzystające przypadkowo (modelujący wpływ materiałów pornograficznych).

22 Dalsze wnioski z badań 2. Związki z zachowaniami seksualnymi badanych wykazano także dla płci, faktu posiadania partnera oraz częstości korzystania z pornografii – są one jednak słabsze. W przypadku płci to, że występują różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie niektórych aspektów zachowań seksualnych, można prawdopodobnie wyjaśnić względami kulturowymi. W badaniu kobiety uzyskały niższe wyniki w takich zmiennych jak: inicjatywa seksualna, poziom libido, formy aktywności. Mężczyźni deklarują także wyższą sprawność seksualną. Badani korzystający z pornografii posiadający partnera, dobrze funkcjonują w swoim życiu seksualnym. Mają oni wyższe wyniki (niż badani korzystający, a nieposiadający partnera) w zmiennej zaspokajanie potrzeb partnera i zaspokajanie własnych potrzeb oraz w zakresie zmiennej zadowolenie. Jest to ciekawy wynik, bowiem stereotypowe myślenie sugeruje raczej, że osoby mające partnera, sięgają po pornografię, gdy nie są zadowolone z obecnej relacji seksualnej.

23 Dalsze wnioski z badań Badani częściej korzystający z pornografii mają wyższy poziom libido. Być może stykanie się z pornografią wpływa na pobudliwość seksualną korzystających z niej osób. Osoby te podejmują też więcej różnorodnych form zachowań seksualnych. Mamy tu dwa możliwe wyjaśnienia – (1) materiały pornograficzne pełnią swego rodzaju rolę modelującą zachowania seksualne, osoby czerpią z nich inspirację do urozmaicania swojej aktywności seksualnej i zdobywają wiedzę o różnych formach zachowań seksualnych (2) osoby podejmujące wiele różnych zachowań seksualnych, z tego właśnie powodu częściej sięgają po pornografię. Analiza wykazała natomiast, że to jak badani spostrzegają pornografię nie wpływa istotnie statystycznie na żadne aspekty ich zachowań seksualnych. Wydaje się zatem, że w oddziaływaniu tego typu materiałów ocena, które treści są pornograficzne, a które nie, nie jest tak istotna. Ważniejsze może być nastawienie osoby do materiałów pornograficznych różnego rodzaju, bądź ogólny stosunek do treści tego typu. Kwestie związane ze spostrzeganiem treści pornograficznych w różnego rodzaju obrazach są bardzo istotne z punktu widzenia definiowania pornografii i powinny stanowić temat dalszych badań.

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Bassam Aouil Anna Węgłowska


Pobierz ppt "Prof. (Ph.D) Bassam Aouil Mgr Anna Węgłowska PORNOGRAFIA a życie seksualne młodych dorosłych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google