Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej."— Zapis prezentacji:

1

2 Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Środki Funduszu, w wysokości do 30% wydatków, przeznacza się na: a)programy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, których członkami są osoby niepełnosprawne Aktywny samorząd2

3 Pilotażowy program Aktywny samorząd. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 roku (Załącznik do uchwały nr 3/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 stycznia 2014r.) Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny samorząd (Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014r.) Zarządzenie Nr 14108/14/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 marca 2014r. w sprawie ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014. Aktywny samorząd3

4 4

5 5 Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny Moduł I, Obszar D dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną Moduł I, Obszar D dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną Moduł II dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym Moduł II dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

6 Aktywny samorząd6 WARUNKI UCZESTNICTWA: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) wiek do lat 18, lub wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie) dysfunkcję narządu ruchu* brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu WYSOKOŚĆ MAKSYMALNEGO DOFINANSOWANIA: 5.000 zł MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 15% ceny brutto zakupu/usługi montażu oprzyrządowania (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON oraz ze środków NFZ) CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy *DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty (załącznik nr 3) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. Aktywny samorząd6 Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

7 Aktywny samorząd7 WARUNKI UCZESTNICTWA: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wiek aktywności zawodowej dysfunkcję narządu ruchu* brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu WYSOKOŚĆ MAKSYMALNEGO DOFINANSOWANIA: dla kosztów kursu i egzaminów - 1.500 zł dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy, w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy - 600 zł Możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku. MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 25% ceny brutto zakupu/usługi (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON oraz ze środków NFZ) CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy *DYSFUNKCJA NARZĄDU RUCHU należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty (załącznik nr 3) potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B

8 Aktywny samorząd8 WARUNKI UCZESTNICTWA: znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) wiek do lat 18, lub wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku* brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dla osoby niewidomej30.000 zł z czego na urządzenia brajlowskie20.000 zł dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku10.000 zł dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 10% ceny brutto zakupu (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON oraz ze środków NFZ) CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

9 Aktywny samorząd9 * DYSFUNKCJA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 4), m.in.: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe); DYSFUNKCJA NARZĄDU WZROKU należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku: a) gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę (załącznik nr 4) potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,05 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 20 stopni; b) osób niepełnosprawnych w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę (załącznik nr 4) potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma ostrość wzroku (w korekcji) w oku lepszym równą lub poniżej 0,1 i/lub ma zwężenie pola widzenia do 30 stopni; Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 i Zadania 2 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 i Zadania 2 dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

10 Aktywny samorząd10 WARUNKI UCZESTNICTWA: znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) wiek do lat 18, lub wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie) dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku* brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dla osoby głuchoniewidomej4.000 zł dla pozostałych adresatów obszaru2.000 zł Możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, (wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia). MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: nie jest wymagany CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania Moduł I, Obszar B, Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

11 Aktywny samorząd11 WARUNKI UCZESTNICTWA: znaczny stopień niepełnosprawności, (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) wiek do lat 18, lub wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie) dysfunkcja uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym* brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 7.000 zł Możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł, w szczególnych indywidualnych przypadkach i pod warunkiem, że zwiększenie tej kwoty umożliwi zakup wózka dopasowanego do indywidualnych potrzeb zdrowotnych osoby niepełnosprawnej, będącej adresatem programu oraz celowość zwiększenia kwoty dofinansowania zostanie potwierdzona przez eksperta powołanego przez realizatora programu MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 10% ceny brutto zakupu (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON oraz ze środków NFZ) CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: Pomoc może być udzielana co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy *DYSFUNKCJA UNIEMOŻLIWIAJĄCA SAMODZIELNE PORUSZANIE SIĘ ZA POMOCĄ WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE RĘCZNYM - należy przez to rozumieć sytuację, kiedy stan zdrowia osoby niepełnosprawnej oraz poziom dysfunkcji narządu ruchu wyklucza samodzielne poruszanie się i przemieszczanie przy pomocy ręcznego wózka inwalidzkiego; brak takiej możliwości powinien wynikać z dysfunkcji charakteryzującej się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej; stan ten może wynikać ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. amputacje, porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe) i musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim (załącznik nr 5). Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

12 Aktywny samorząd12 WARUNKI UCZESTNICTWA: znaczny stopień niepełnosprawności, (a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności) brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 2.000 zł Możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: nie jest wymagany CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: Pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym Moduł I, Obszar C, Zadanie 2 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

13 Aktywny samorząd13 WARUNKI UCZESTNICTWA: stopień niepełnosprawności wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie) potwierdzona opinia eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: w zakresie ręki9.000 zł, przedramienia 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym26.000 zł, na poziomie podudzia14.000 zł na wysokości uda (także przez staw kolanowy)20.000 zł uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym25.000 zł Możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON. Możliwość refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 10% ceny brutto zakupu/usługi (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON oraz ze środków NFZ) CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne Moduł I, Obszar C, Zadanie 3 dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

14 Aktywny samorząd14 Poziom I. Proteza wykonana w ramach limitu NFZ. Posiada najprostsze elementy mechaniczne. Nie daje możliwości lokomocyjnych dla codziennego funkcjonowania pacjenta. Poziom II. Poziom podstawowy umożliwiający w miarę sprawne poruszanie się pacjenta. Proteza taka jednak nie daje rzeczywistych możliwości intensywnego, bezpiecznego jej użytkowania potrzebnego do codziennej aktywności zawodowej. Poziom III. Poziom bardzo dobry. Proteza taka wykonana na nowoczesnych elementach (stopa, staw kolanowy) oraz posiadająca bardzo dobre zawieszenie, lej, także na elementach silikonowych. W tej grupie protez pacjent może otrzymać zaopatrzenie zapewniające takie możliwości lokomocyjne aby mógł podjąć lub kontynuować aktywność zawodową. Poziom IV. Grupa najnowocześniejszych w świecie protez, także z elementami sterowanymi cyfrowo, z wielowarstwowymi lejami oraz najlżejszymi elementami nośnymi. Umożliwiają w niektórych przypadkach także aktywność sportową i rekreacyjną pacjentów. Dla potrzeb niniejszego programu przyjęto cztery poziomy jakości i funkcjonalności protez kończyny dolnej powiązane z jej kosztem. Dla potrzeb niniejszego programu przyjęto cztery poziomy jakości i funkcjonalności protez kończyny dolnej powiązane z jej kosztem.

15 Aktywny samorząd15 Poziom I. Prosta proteza o funkcji głownie kosmetycznej ewentualnie z najprostszymi elementami mechanicznego ustawiania pozycji łokcia i nadgarstka. Do wykonania w ramach limitu NFZ. Nie przywraca nawet podstawowych funkcji utraconej ręki. Poziom II. Proteza z prostymi elementami mechanicznymi oraz standardowym zawieszeniem na kikucie. W zasadzie możliwa do wykonania w ramach NFZ z niewielką dopłatą. Nie uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu wystarczającym dla podjęcia aktywności zawodowej. Poziom III. Proteza z precyzyjnymi elementami mechanicznymi oraz nowoczesnym zawieszeniem kikuta (także z wykorzystaniem technologii silikonowej) oraz bardzo dobrym wykończeniem kosmetycznym. Uniezależnia pacjenta od otoczenia w stopniu umożliwiającym podjęcie aktywności zawodowej. Poziom IV. Proteza z elementami bioelektrycznymi (lub elementy kombinowane bioelektryczne i mechaniczne - tzw. hybrydowa). Proteza w części bioelektrycznej sterowana impulsami z zachowanych grup mięśniowych. W znacznym stopniu pozwala na uniezależnienie się od otoczenia, jednak nie zawsze jest akceptowana przez pacjentów, w szczególności z powodu znacznej wagi. Jej koszt to około 120 tys. zł (w zależności od stopnia skomplikowania). Koszt takiej protezy jest bardzo wysoki w stosunku do stopnia podniesienia sprawności pacjenta potrzebnej do jego aktywności zawodowej. Dla potrzeb niniejszego programu przyjęto cztery poziomy jakości i funkcjonalności protez kończyny górnej powiązane z kosztem jej wykonania Dla potrzeb niniejszego programu przyjęto cztery poziomy jakości i funkcjonalności protez kończyny górnej powiązane z kosztem jej wykonania

16 Aktywny samorząd16 WARUNKI UCZESTNICTWA: stopień niepełnosprawności wiek aktywności zawodowej (a w przypadku osób w wieku emerytalnym zatrudnienie) posiadanie protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) potwierdzona opinia eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji: w zakresie ręki2.700 zł, przedramienia 6.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym7.800 zł, na poziomie podudzia4.200 zł na wysokości uda (także przez staw kolanowy)6.000 zł uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym7.500 zł Możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON. Możliwość refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 10% ceny brutto zakupu/usługi (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON oraz ze środków NFZ) CZĘSTOTLIWOŚĆ UDZIELANIA POMOCY: Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny Moduł I, Obszar C, Zadanie 4 dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

17 Aktywny samorząd17 WARUNKI UCZESTNICTWA: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności aktywność zawodowa* pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł rocznie Możliwość refundacji kosztów poniesionych w okresie do sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku. MINIMALNY UDZIAŁ WŁASNY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: 15% ceny brutto zakupu/usługi (wkład nie może pochodzić ze środków PFRON oraz ze środków NFZ) * AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA - należy przez to rozumieć: a)zatrudnienie, lub b) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub c) rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu; Moduł I, Obszar D dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną Moduł I, Obszar D dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną

18 Aktywny samorząd18 WARUNKI UCZESTNICTWA: znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi brak wymagalnych zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA DLA KAŻDEGO PÓŁROCZA 2014 ROKU: dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł, dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł, opłaty za naukę (czesne) – do wysokości kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, co najmniej o 200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. DOPUSZCZALNOŚĆ UDZIELANIA POMOCY W RAMACH MODUŁU II: każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON: STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych, STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych, Moduł II dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym Moduł II dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym

19 W 2014 r. preferowane są wnioski osób niepełnosprawnych, które: studiują, uczą się w szkołach ponadgimnazjalnych, realizują obowiązek szkolny, wykazując osiągnięcia w nauce i wychowaniu (średnia ocen powyżej 4,00 lub udział w konkursach albo olimpiadach szkolnych, wyróżnienia, wolontariat), wykażą, że wnioskowany sprzęt podniesie jakość wykonywanej pracy lub poziom wykształcenia, są aktywne zawodowo i jednocześnie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe (np. kursy zawodowe, nauka języków obcych) albo, które jednocześnie działają na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych albo, które w sposób aktywny poszukują pracy lub starają się lepiej przygotować do jej podjęcia lub do dalszego kształcenia (np. współpraca z doradcą zawodowym, trenerem pracy, psychologiem). Aktywny samorząd19

20 Aktywny samorząd20

21 Aktywny samorząd21

22 Aktywny samorząd22

23 Aktywny samorząd23

24 Aktywny samorząd24 Aktywny samorząd

25 nabór oraz weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków podejmowanie decyzji, zawieranie umów dofinansowania obsługa administracyjno – finansowa zawartych umów monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków monitorowanie realizacji celów programu przez Beneficjentów promocja i ewaluacja programu sprawozdawczość z realizacji programu na potrzeby PFRON Aktywny samorząd25

26 Aktywny samorząd26


Pobierz ppt "Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google