Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Karlinie na rok szkolny 2014/2015 ul. Ks. Brzóski 6 78 - 230 Karlino tel. 94 311 78 44 www.zskarlino.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Karlinie na rok szkolny 2014/2015 ul. Ks. Brzóski 6 78 - 230 Karlino tel. 94 311 78 44 www.zskarlino.pl."— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Karlinie na rok szkolny 2014/2015 ul. Ks. Brzóski 6 78 - 230 Karlino tel. 94 311 78 44 www.zskarlino.pl

2 Gimnazjum w Karlinie im. Ludzi Wielkiego Serca i Umysłu Klasy ogólne Klasa integracyjna Klasa sportowa (piłka nożna, boks, zapasy)

3 Osoby zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum w Karlinie przyjmuje się z urzędu, Osoby zamieszkałe poza obwodem Gimnazjum w Karlinie będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc. Klasy ogólne

4 Kandydaci do klasy sportowej : muszą posiadać bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej muszą przystąpić i zaliczyć próby sprawności fizycznej w dniu 28 kwietnia 2014 r. godz. 13.30 Uczniowie przyjmowani są za zgodą rodziców. Kandydaci są automatycznie kwalifikowani po ukończeniu cyklu szkolenia w szkole podstawowej i otrzymaniu pozytywnej opinii trenera prowadzącego. Klasa sportowa

5 Test sprawności ogólnej dla wszystkich dyscyplin Punktacja 1 Skok w dal z miejsca Ocena według tabel punktowych Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej 2 Bieg wahadłowy 4x10 m 3 Siady z leżenia na plecach w czasie 30 s

6 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych Piłka nożnaOcena 1Żonglowania piłką w czasie 30 s Ocenie podlega technika wykonania ćwiczeń, umiejętności taktyczne, liczba powtórzeń 2Prowadzenie piłki slalomem Boks i zapasy Ocena 1 Podciąganie w zwisie na ramionach Ocenie podlega technika wykonania ćwiczeń, liczba powtórzeń 2Przewroty w czasie 30 s.

7 Klasa integracyjna jest klasą 15 - 20 osobową, w której 3 - 5 uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczniowie bez orzeczenia o stopniu niepełnosprawności przyjmowani są za zgodą rodziców. W przypadku osób niepełnosprawnych – należy dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Klasa integracyjna

8 Tworzenie takich klas ma na celu umożliwienie wspólnej nauki wszystkim dzieciom. Uczniowie pełnosprawni uczą się szacunku, empatii, tolerancji. Młodzież niepełnosprawna ma możliwość uczyć się w szkole rejonowej wiedząc, że program nauczania i metody pracy będą dostosowane do ich możliwości. Nasza szkoła ma dostosowania architektoniczne, dzięki którym uczniowie z dysfunkcją narządu ruchu mają ułatwione poruszanie się po niej. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oprócz zajęć lekcyjnych mają zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne oraz rehabilitacyjne prowadzone przez specjalistów, podczas których realizowane są treści potrzebne do jak najlepszego rozwoju oraz sukcesów edukacyjnych

9 WAŻNE TERMINY 24 marca 2014 r. - 18 kwietnia 2014 r. - składanie wniosków 28 kwietnia 2014 r. godz. 13.30 - próby sprawności do klasy sportowej w Miejskiej Hali Sportowej w Karlinie 27 czerwca – 01 lipca 2014 r. - składanie dokumentów świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu, 1 zdjęcie, w przypadku kandydata spoza obwodu Gimnazjum w Karlinie dodatkowo - karta zdrowia i szczepień, skrócony odpis aktu urodzenia, dokumenty dodatkowe: zaświadczenia z olimpiad i konkursów, opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 03 lipca 2014 r. godz. 14.00 - ogłoszenie wyników rekrutacji

10 24 marca 2014 r. - 18 kwietnia 2014 r. składanie wniosków Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej www.zskarlino.pl (w zakładce rekrutacja) lub w sekretariacie szkoły codziennie od 7.30 do 15.30 Dzień otwarty - 15 kwietnia 2014 r. (wtorek) W tym dniu sekretariat będzie czynny do godz.18.00

11 Wypełnianie dokumentów

12 Adres stałego zameldowania (np.. z dowodu osobistego rodziców) Adres meldunku czasowego (zameldowanie na pobyt czasowy) lub adres zamieszkania – bez zameldowania - (tzw. adres do korespondencji) Dane rodziców / prawnych opiekunów. Jeśli uczeń jest zameldowany poza obwodem Gimnazjum w Karlinie musi podać adres gimnazjum obwodowego – zgodnie z adresem zameldowania Uczeń zaznacza klasę do której chce być przyjęty. Klasa integracyjna i sportowa wymaga zgody rodziców. Dane ucznia

13 Religia / etyka Proszę wpisać, na które zajęcia Państwa dziecko będzie uczestniczyć lub wpisać kreskę jeśli nie będą uczestniczyć w żadnych z wymienionych zajęć Wychowanie do życia w rodzinie Proszę wypełnić tylko wtedy gdy dziecko nie będzie uczestniczyć w zajęciach !! Wychowanie do życia w rodzinie Jeśli dziecko będzie uczestniczyć w w/w zajęciach, proszę skreślić deklaracje bez jej podpisywania.


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji do Gimnazjum w Karlinie na rok szkolny 2014/2015 ul. Ks. Brzóski 6 78 - 230 Karlino tel. 94 311 78 44 www.zskarlino.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google