Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych 13 kwietnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych 13 kwietnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Zebranie rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych 13 kwietnia 2012 r.

2 Do Gimnazjum przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli Szkołę Podstawową. Wstępne listy kandydatów sporządzane są na podstawie wykazów uczniów przekazanych przez dyrektorów Szkół Podstawowych w Barwicach, w Piaskach i w Starym Chwalimiu W rekrutacji do Gimnazjum uwzględnia się również uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły (gmina Barwice) na podstawie wniosku rodzica/prawnego opiekuna (do 18.04)

3 Dokumentacja rekrutacji do Zespołu Szkół w Barwicach – Gimnazjum: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej karta informacyjna wypełniona przez rodzica ucznia karta informacyjna wypełniona przez aktualnego wychowawcę w szkole podstawowej orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej zaświadczenia lekarskie (w przypadku choroby przewlekłej)

4 Projekt rozwiązań organizacyjnych: Od 1 września 2012 r. planowane jest utworzenia 4 oddziałów ogólnodostępnych ze średnią liczbą uczniów w oddziale 25. Przydziału do poszczególnych oddziałów dokona szkolna komisja ds. rekrutacji do Gimnazjum. Skład uczniów w poszczególnych klasach będzie zróżnicowany pod względem wyników dydaktycznych oraz wyników sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej.

5 HARMONOGRAM: 13 kwietnia 2012 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych 23 kwietnia 2012 r. – ostateczny termin przekazania do Gimnazjum kart informacyjnych wypełnionych przez rodziców 29 czerwca 2012 r. – wydanie przez Szkoły Podstawowe świadectw ukończenia szkoły oraz zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej 4 lipca 2012 r. do godz. 15 – dostarczenie do sekretariatu Zespołu Szkół oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu

6 HARMONOGRAM: Imienne listy uczniów w poszczególnych oddziałach zostaną wywieszone w dniu 5 lipca 2012r. ( czwartek) do godz. 14 00. Przeniesienie kandydata do innej klasy może nastąpić wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodzica skierowanego do dyrektora szkoły do dnia 9 lipca 2012r. (poniedziałek) do godz.12 00. Rozpatrzenie wniosku następuje do dnia 13 lipca 2012 r. ( piątek) do godz.12 00.

7 Wykaz przedmiotów realizowanych w gimnazjum: Kontynuacja przedmiotów realizowanych w szkołach podstawowych Język polski Język obcy (angielski lub niemiecki) Historia Matematyka Informatyka (1,2) Plastyka (1) Muzyka (1) Wychowanie fizyczne WDŻ Wprowadzonych na poziomie gimnazjalnym Wiedza o społeczeństwie (2,3) Biologia Geografia Fizyka (2,3) Chemia (2,3) Język obcy (angielski lub niemiecki) EDB (1) Zajęcia artystyczne Zajęcia techniczne Zajęcia nadobowiązkowe wybierane przez rodziców uczniów Religia Etyka

8 2012/2013 minimalna suma godzin w ciągu 3 lat klasa 1klasa 2klasa 3 język polski450 545 język obcy (kontynuacja) 450 323 język obcy (dla początkujących) 222 muzyka30 1 plastyka30 1 historia190 222 wiedza o społeczeństwie65 12 geografia130 112 biologia130 121 chemia130 22 fizyka130 22 matematyka385 444 informatyka65 11 wychowanie fizyczne385 444 edukacja dla bezpieczeństwa30 1 zajęcia artystyczne65 11 zajęcia techniczne65 11 godziny z wychowawcą95 111 religia/etyka 222 wdż 420,5 SUMA GODZIN TYGODNIOWO 293031 Zebranie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych 13 kwietnia 2012 r. Organizacja zajęć dla uczniów Gimnazjum

9 Warunki ukończenia gimnazjum: uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych udział w realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego (w Zespole Szkół projekty uczniowskie są realizowane na poziomie klasy drugiej) przystąpienie do zewnętrznego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna język polski historia + wos Część matematyczno-przyrodnicza matematyka biologia + chemia + geografia + fizyka język obcy (poziom podstawowy i/lub rozszerzony)

10 Wyposażenie ucznia Zespołu Szkół w Barwicach – Gimnazjum podręczniki szkolne zgodne z wykazem przekazanym przez szkołę zeszyty i przybory do pisania obuwie na zmianę strój sportowy jednolity strój uczniowski (mundurek)

11 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Od 1 września 2011 r. obowiązuje nowe rozporządzenie MEN w sprawie udzielania przez szkoły pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Na podstawie tego rozporządzenia znaczna część uczniów będzie objęta indywidualnymi programami wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Pomocą taką zostaną objęci uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, przewlekle chorzy, z trudnościami w nauce oraz szczególnie uzdolnieni.

12 Zebranie z rodzicami uczniów klas szóstych szkół podstawowych 13 kwietnia 2012r. Proszę o zadawanie pytań


Pobierz ppt "Zebranie rodziców uczniów klas szóstych szkół podstawowych 13 kwietnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google