Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Warszawa, dnia 18 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Warszawa, dnia 18 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Warszawa, dnia 18 marca 2014 r.

2 Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z wykonawcą Wyłoniony wykonawca W trakcie procedur Nie zorganizowano przetargu Stan na dzień 28.06.2013 r. 1 97231717020 Stan na dzień 16.01.2014 r. 243682114 2

3 Stan realizacji przetargów 14 gmin, które nie zorganizowały przetargów (w tym jeden związek międzygminny) zleciło odbieranie odpadów komunalnych własnej jednostce organizacyjnej. Ministerstwo Środowiska pozostaje na stanowisku, że przetarg jest jedyną dopuszczalną formą wyboru wykonawcy, dlatego w takich wypadach powinna zostać wszczęta procedura nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. 3

4 Stan realizacji przetargów Liczba zastosowanych rozwiązań pomostowych w gminach, które nie zakończyły procedur przetargowych -zlecenie podmiotowi zewnętrznemu w trybie zamówienia z wolnej ręki, - zlecenie własnej jednostce organizacyjnej, - porozumienie z przedsiębiorcami dotychczas odbierającymi odpady komunalne. 4

5 Należy pamiętać, że żadna z form działań pomostowych nie stanowi realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 5

6 Stan wdrożenia ustawy w gminach Metody naliczania opłaty za odbiór odpadów przez gminy Liczba gmin, które wybrały metodę od: - mieszkańca, -zużytej wody, -powierzchni, -gospodarstwa domowego, -gminy, które wybrały połączenie metod Dane pochodzą z ankiet przekazanych przez 87% gmin w Polsce 6

7 Stan wdrożenia ustawy w gminach Metoda naliczenia opłaty od mieszkańca od zużycia wody od powierzchni od gospodarstwa domowego Średnia stawka* – odpady segregowane 7,9 zł4,95 zł5,32 zł24,88 zł Średnia stawka* – odpady zmieszane 13,66 zł8,14 zł8,34 zł44,57 zł 7 *Dane pochodzą z ankiet przekazanych przez 87% gmin w Polsce

8 Stan wdrożenia ustawy w gminach Metoda naliczenia opłaty od mieszkańca od zużycia wody od powierzchni od gospodarst wa domowego Stawka* – odpady segregowane najwyższa 18 zł11,5 zł 58 zł najniższa 2,5 zł2,1 zł0,25 zł7 zł Średnia stawka* – odpady zmieszane najwyższa 39 zł18 zł 108 zł najniższa 3 zł5,4 zł0,5 zł12 zł 8 *cena podana w złotych

9 Problemy Problemy we wdrażaniu ustawy brak wystarczającej liczby pojemników, niewystarczające informacje dla mieszkańców gmin, konieczność zmiany deklaracji przy zmianie stawek opłat, kwestionowanie statusu właściciela nieruchomości przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, wątpliwości interpretacyjne, brak nadzoru gmin nad odbierającymi odpady komunalne. 9

10 Planowane zmiany ustawy Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – 28 listopada 2013 r. Uzupełnienie art. 6k o określenie górnych stawek opłat; W art. 6k ust. 4 konieczność określenia warunków przyznania dopłat i zwolnień przedmiotowych w terminie 18 miesięcy. 10

11 Planowane zmiany ustawy Decyzją Ministra Środowiska powołano Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach który skupia przedstawicieli środowisk związanych z funkcjonowaniem ustawy. Zadaniem zespołu jest kompleksowa analiza nowego systemu oraz przedstawienie rekomendacji najlepszych możliwych rozwiązań; Została uruchomiona platforma konsultacji społecznych, jest ona dostępna na stronie www.naszesmieci.mos.gov.pl w zakładce Kontakt. Zgłaszane uwagi zostaną przekazane Zespołowi, który dokona ich analizy. 11

12 Postulaty do najpilniejszych zmian Doprecyzowanie definicji właściciela nieruchomości w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych dotyczących spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych; Doprecyzowanie kwestii prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez właściciela nieruchomości (rozważane jest ujednolicenie selektywnego zbierania na terenie całego kraju); Doprecyzowanie przepisów dotyczących uiszczanej opłaty przez mieszkańców (w szczególności zmieniających miejsce zamieszkania w ciągu miesiąca i prowadzących działalność biurową we własnych mieszkaniach); 12

13 Postulaty do najpilniejszych zmian Wprowadzenie możliwości dokonywania z urzędu korekty deklaracji w przypadku zmiany stawek opłat; Ograniczenie możliwości wprowadzenia limitów odbieranych odpadów przez gminy; Modyfikacja sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń. 13

14 Wojewódzkie plany inwestycyjne Celem planów inwestycyjnych będzie wskazanie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; Obowiązek sporządzenia ww. planów został zapisany w dokumentach przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., tj. Programowanie perspektywy finansowej 2014 -2020, Umowa Partnerstwa oraz Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 14

15 Umowa Partnerstwa w zakresie Celu tematycznego 6: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywności wykorzystania zasobów zawiera postanowienia, zgodnie z którymi finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w tworzonych przez zarządy województw i zatwierdzanych przez ministra właściwego ds. środowiska planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi; Plany te będą poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i powinny być spójne z wojewódzkimi planami gospodarki odpadami; Aktualizacje WPGO. 15 Wojewódzkie plany inwestycyjne

16 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "INFORMACJA NA TEMAT WDRAŻANIA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Warszawa, dnia 18 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google