Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o działaniach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Edward Jezierski Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 14-16 listopada.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o działaniach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Edward Jezierski Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 14-16 listopada."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o działaniach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Edward Jezierski Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 14-16 listopada 2010 r

2 2 Podstawy prawne Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym: Art. 45. 1. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, zwana dalej "Radą", jest wybieralnym organem przedstawicielskim szkolnictwa wyższego. 2. Rada współdziała z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego oraz z innymi organami władzy i administracji publicznej w ustalaniu polityki edukacyjnej państwa w zakresie szkolnictwa wyższego, a w szczególności: 1) przedstawia propozycje nazw kierunków studiów oraz standardów kształcenia określanych na podstawie art. 9 pkt 1-3; 2) wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski we wszystkich sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz może zwracać się w tych sprawach do organów władzy publicznej i uczelni, w tym o udzielenie wyjaśnień i informacji, zawiadamiając o tym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

3 3 Podstawy prawne c.d. 3) wyraża opinie w sprawach przedstawionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz inne organy władzy i administracji publicznej; 4) wyraża opinie w sprawach projektów aktów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki, w tym aktów dotyczących utworzenia, likwidacji, zmiany nazwy uczelni, a także zawieranych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki oraz promocji nauki polskiej za granicą; 5) wyraża opinie w sprawach projektu budżetu państwa w zakresie części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, oraz w sprawach zasad przyznawania uczelniom dotacji z budżetu państwa. 3. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, Rada wyraża w terminie nie dłuższym niż miesiąc od otrzymania projektu przedstawionego przez właściwy organ. 4. Rada może współpracować z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego.

4 4 Podstawy prawne c.d. Art. 46. 1. Rada składa się z przedstawicieli: 1) nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego - w liczbie dwudziestu jeden; 2) nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora - w liczbie sześciu; 3) studentów - w liczbie czterech; 4) doktorantów - w liczbie dwóch. 2. Kadencja Rady trwa cztery lata i rozpoczyna się 1 stycznia. 3. Rada działa na posiedzeniach plenarnych oraz przez swoje organy.

5 5 Struktura Rady Przewodniczący prof. dr hab. inż. Józef Lubacz 2 Wiceprzewodniczących (prof. dr hab. Jan Madey, prof. dr hab. Jerzy Lis Prezydium Rady (9 osób). Komisje: Edukacji (13 osób) Ekonomiczna (8 osób) Nauki i Spraw Zagranicznych (8 osób) Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa (7 osób) Uprawnień Akademickich (11 osób) Prawna (3 osoby) Technicy w Radzie Głównej: Prof. Józef Lubacz – Przewodniczący Rady Dr Andrzej Bartczak – członek Prezydium Dr Bogusław Dołęga Prof. Edward Jezierski – przewodniczący Komisji Edukacji Prof. Piotr Konderla – przewodniczący Komisji Uprawnień Akad. Prof. Wojciech Mitkowski

6 6 Zakresy działania komisji w obszarze kształcenia Zakres działania Komisji Rozwoju i Organizacji Szkolnictwa Wyższego (Przewodnicząca Komisji prof. Barbara Tuchańska): lista kierunków studiów - ustanawianie nowych kierunków studiów ustanawianie unikatowych kierunków studiów powoływanie, przekształcanie, zmiana nazwy uczelni inne sprawy Zakres działania Komisji Edukacji: standardy kształcenia poszczególnych kierunków studiów standardy kształcenia dla unikatowych kierunków studiów unikatowe standardy kształcenia (art. 10 Ustawy) sprawy studenckie inne sprawy dotyczące kształcenia

7 7 Kilka danych liczbowych Rok 2009: 10 posiedzeń plenarnych 39 posiedzeń komisji 122 uchwały + 100 stanowisk + 2 opinie Rok 2010: 9 posiedzeń plenarnych 103 uchwały + 71 stanowisk + kilka opinii W r. 2010 dominują uchwały dotyczące projektów aktów prawnych MNiSW, zmian nazw uczelni, uprawnień do nadawania stopni doktora habilitowanego i doktora, studiów podyplomowych, tworzenia kierunków unikatowych oraz ich standardów kształcenia. Stanowiska dotyczą głównie: systemów stypendialnych dla studentów i doktorantów, utworzenia nowych kierunków studiów, spraw nietypowych.

8 8 Kilka bieżących spraw Udział w dyskusji nad strategiami rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020 (środowiskową - 11 lutego i zamawianą – 3 marca). Dyskusja nad projektem ustawy o zmianach w ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i niektórych innych ustaw - Specjalne posiedzenie Rady w dniu 29 kwietnia. Udział w wysłuchaniu publicznym w Sejmie. Stanowisko w sprawie utworzenia Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Współpraca przy tworzeniu Krajowych Ram Kwalifikacji. Współpraca z PKA i CKdsSiT w zakresie korelacji pomiędzy dziedzinami i dyscyplinami nauki a kierunkami studiów i obszarami kształcenia. Aktualnie jest 119 kierunków. Ocena propozycji ciekawych kierunków unikatowych: wschodologia, filozofia z elementami anglistyki, budownictwo drewniane (jest 98 unikatów). Analiza, na wniosek uczelni lub osób fizycznych, nielogicznie sformułowanych aktów prawnych (np. stanowisko w sprawie nadawania tytułu inżyniera na niektórych kierunkach studiów, nieuznawanie kwalifikacji zawodowych). Krytyka zbyt częstego modyfikowania praw (np. Rozp. dot. e-learningu).

9 9 Propozycja wspólnego działania MNiSW - KRPUT - RGSzW W bieżącym roku akademickim mija 4 rok funkcjonowania polskich uczelni według zasad określonych w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym. W szczególności, większość uczelni technicznych zakończy pierwszy pełny cykl kształcenia na studiach inżynierskich. Wskazane jest podsumowanie dotychczasowych doświadczeń, gdyż może to pomóc w aktualnie prowadzonej modyfikacji przepisów prawa, harmonizacji działań naszych uczelni, a także tworzeniu Strategii Rozwoju Szkolnictwa. Wspólne seminarium pozwoli sformułować pierwsze oceny i odpowiedzieć na pytania: 1.Czy absolwenci studiów I stopnia są wystarczająco przygotowani do wejścia na rynek pracy ? 2.Czy system daje praktyczne możliwości tzw. mobilności pionowej ? 3.Jak rozsądnie określać warunki przyjęć na studia II stopnia ? 4.Jak powinniśmy modyfikować system kształcenia inżynierów ? Itd…..

10 10 Rada Główna w propozycjach nowego prawa W skład Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego wchodzą: - przedstawiciele nauczycieli akademickich wybrani przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich w porozumieniu z Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich – w liczbie 14; - Polskiej Akademii Nauk, wybrani przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk – w liczbie 5; - przedstawiciele jednostek badawczo-rozwojowych, wybrani przez Radę Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych - w liczbie 4; - Przedstawiciele studentów, wybrani przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – w liczbie 3; - przedstawiciele doktorantów, wybrani przez Krajową Radę Doktorantów – w liczbie 2; - przedstawiciele pracodawców, wskazani przez organizacje pracodawców – w liczbie 4.

11 Informacja o działaniach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego http://www.rgsw.edu.pl edward.jezierski@p.lodz.pl


Pobierz ppt "Informacja o działaniach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Edward Jezierski Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Wrocław, 14-16 listopada."

Podobne prezentacje


Reklamy Google