Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

METODYKA BADAŃ NAUKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "METODYKA BADAŃ NAUKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 METODYKA BADAŃ NAUKOWYCH
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB METODYKA BADAŃ NAUKOWYCH Dr Zdzisław Długosz LITERATURA Apanowicz J., Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej, DIFIN, Warszawa 2005. Apanowicz J., Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Wyd. WSAiB, Gdynia 2000 Berkeley T., Traktat o zasadach ludzkiego poznania, Zielona Sowa, Kraków 2004. Kinita J., Szkice z teorii poznania naukowego, Wyd. PWN, Warszawa 1976. Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Wyd. 3, TNOiK, Bydgoszcz 1997. Kotarbiński T. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wyd. Ossolineum 1990. Kuhn T., Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, wyd. II: Warszawa 2001. Pieter J., Zarys metodologii pracy naukowej, PWN, Warszawa 1975. Popper K., Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa 1977. Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 2001. Gdynia 2012

2 WKŁAD POZNAWCZY DOKTORANTA
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB Art ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.). WKŁAD POZNAWCZY DOKTORANTA Rozprawa doktorska, przygotowywana podpieką promotora powinna: stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, wykazać umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. IBNB

3 WKŁAD POZNAWCZY HABILITANTA
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB Art Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada: stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej. Habilitacja – znaczny wkład do nauki. WKŁAD POZNAWCZY HABILITANTA W ustawie ustrojodawca użył sformułowania „rozprawa habilitacyjna powinna stanowić znaczny wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej” (podstawowe wymaganie). W przepisach obowiązujących do 1990 roku ustawodawca użył określenia „twórczy wkład autora w rozwój określonej dyscypliny naukowej” (podstawowe wymaganie). Różnice: Nie każdy znaczny wkład, jest twórczym. Natomiast każdy twórczy wkład jest jednocześnie wkładem znacznym. Znaczenie: Znaczny wkład stanowi samodzielne i oryginalne osiągnięcie poznawcze autora, stanowiący jednocześnie element rozwojowy w określonej dyscyplinie naukowej (12 elementów - kryteria; merytoryczne, ujęciowe, jakość dorobku).

4 INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) www.sasri.eu
NAUKA: Obszary wiedzy - Dziedzina – Dyscyplina- Specjalność (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych; Dz.U ). OBSZAR WIEDZY DZIEDZINA NAUKI SPECJALNOŚĆ NAUKOWA DYSCYPLINA NAUKOWA NAUKA

5 INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) www.sasri.eu
METODOLOGIA (teoria sprawnego działania „co należy zrobić”) jest to nauka o metodach badań naukowych, ich skuteczności i wartości poznawczej. METODOLOGIA (metody poznania świata) zajmuje się w sposób opisowy lub normatywny zasadniczymi typami czynności poznawczych. METODOLOGIA (podział ze względu na sposób poznania). Pragmatyczny, zajmuje się czynnościami poznawczymi. Apragmatyczny, zajmuje się rezultatami czynności poznawczych. Normatywny, formułuje zalecenia. Opisowy. IBNB

6 METODYKA BADAŃ (praktyka wykonawcza „jak to należy zrobić”):
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB PRACA NAUKOWA TO PRÓBA POSŁUGIWANIA SIĘ METODĄ NAUKOWĄ Rozprawa musi spełniać wszystkie wymogi ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z póź. zm.). METODYKA BADAŃ (praktyka wykonawcza „jak to należy zrobić”): Ustandaryzowane dla wybranego obszaru, podejście do rozwiązywania problemów. Abstrahuje od merytorycznego kontekstu danego obszaru, skupia się na metodach realizacji zadań. IBNB

7 METODYKA BADAŃ NAUKOWYCH
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB METODYKA BADAŃ NAUKOWYCH Metodyka badań, to rozdział poświęcony opisowi podejścia autora rozprawy do przyjętego rozwiązania problemu badawczego i zastosowanych w pracy: metod, technik, narzędzi badawczych służących naukowemu poznaniu. Porządkuje organizację przedmiotu i celu badań poprzez: zbudowanie modelu; rozwiązania i poznania faktów nieznanych; opisania, poszukiwania i wyjaśniania nowych zjawisk i metod. Kształtuje naukowy charakter pracy, który można osiągnąć wypełniając zasady: ogólności, ścisłości, informacyjnej zawartości, pewności epistemologicznej i prostoty logicznej. IBNB

8 Wyselekcjonowanie zjawisk, poznanie empiryczne
METODYCZNY SCHEMAT BADAŃ PIERWSZY BLOK EMPIRYCZNY DRUGI BLOK TEORETYCZNY Wyselekcjonowanie zjawisk, poznanie empiryczne Analiza i systematyka pozycji teoretycznych Synteza i indukcja wyodrębnionych czynników Dedukcja i analiza Kształtowanie hipotez i ich falsyfikacja (fakty) Kształtowanie systemu i weryfikacja hipotezy Opis wyników badań i wnioski Opis wyników badań, opracowanie i weryfikacja modelu

9 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB TEMAT BADAŃ /TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ UKŁAD PRACY NAUKOWEJ UZASADNIENIE WYBORU TEMATU PROBLEM BADAWCZY PRZEDMIOT BADAŃ CEL BADAŃ PODMIOT BADAŃ TEZY HIPOTEZA TECHNIKI METODY I NARZĘDZIA BADAWCZE WYNIKI BADAŃ WNIOSKI PODSUMOWANIE IBNB

10 TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB TEMAT BADAŃ TYTUŁ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ZARZĄDZANIE ……………………………………………………………………. Analiza semantycznego znaczenia pojęć, terminów użytych w tytule rozprawy (systematyka pojęć i terminów). IBNB

11 UZASADNIENIE WYBORU TEMATU BADAŃ
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB UZASADNIENIE WYBORU TEMATU BADAŃ (motywacja podjęcia działań) W obszarze zainteresowania określonym tematem analizy naukowej nie prowadzono w Polsce jak dotąd badań szczegółowych. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie zarządzania………………….., wskazują na konieczność szerszego spojrzenia na rozpoznawane zjawiska…………………….. Znane przypadki ………………………………………….., uniemożliwiały osiągnięcie założonych wyników ekonomicznych np. przedsiębiorstwa. Wstępnie zbadane przyczyny tego stanu rzeczy wynikały głównie z braku koordynacji działań …………………………………………..w strukturze organizacyjnej np. przedsiębiorstwa, co stanowi niewątpliwą lukę, która wprowadza element niepewności w zarządzaniu ………………………. Konstrukcja tematu dysertacji wynika z doświadczenia zawodowego autora i stanowi swoisty wyznacznik dążenia do powiązania rozważań teoretycznych oraz rozwiązań praktycznych. …………………………………………………………………………………………… IBNB

12 PROBLEM BADAWCZY - zadanie do rozwiązania; - kierunek i treść badań;
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB PROBLEM BADAWCZY - przeszkoda, którą należy usunąć; - zadanie do rozwiązania; - kierunek i treść badań; - charakteryzuje się określoną trudnością, nowością i niepewnością; - kształtuje tezy i umożliwia przyjęcie tez poprzez pytania problemowe. Istotnym problemem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jak powinno być zorganizowane zarządzanie ………….? Sformułowany w pracy naukowej problem badawczy zapewnia możliwość opisania przedmiotu badań i wyłonienia ciągu tez (pytań problemowych i szczegółowych w obranym kierunku, zadaniu) i umożliwił określenie: obiektów badań, badanych zjawisk, występowania związków przyczynowo-skutkowych jako procesów. IBNB

13 TEREN BADAŃ (ujecie przedmiotowe i podmiotowe)
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB TEREN BADAŃ (ujecie przedmiotowe i podmiotowe) Teren badań to miejsce i jego typologia cech i zagadnień jakie musza być zbadane, odnalezione w odpowiednich grupach układach lub zjawiskach.[1] PRZEDMIOT BADAŃ To opis: - obiektów badań jako badanych zjawisk; - występowania w nich związków przyczynowo-skutkowych jako procesów (studia konkretnych przypadków). [1] B. Niemierko, K. Ciżkowski, Elementy statystyki w klasycznej teorii testu, Bydgoszcz 1991, s. 13. IBNB

14 CEL BADAŃ (poznawczy, praktyczny)
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB CEL BADAŃ (poznawczy, praktyczny) - rozwiązanie lub poznanie faktów niewyjaśnionych, nieznanych; - opisanie, poszukiwanie i wyjaśnianie nowych zjawisk, metod i teorii; - opracowanie nowych wzorów, algorytmów i modeli. Celem przeprowadzonych badań jest: - realne, metodyczne i naukowe rozwiązanie problemu badawczego polegającego na: przeprowadzeniu konkretnych czynności badawczych mających na celu poznanie mało znanego w nauce np. o zarządzaniu problemu, związanego z ……………..; - zastosowania podczas badań metodycznych zasad: ogólności, ścisłości, informacyjnej zawartości, pewności epistemologicznej i prostoty logicznej. oraz ……………………; - zaprezentowanie rozwiązania, opartego o wyniki badań i opisane sposoby ich uzyskania wynikające z powiązania elementów teoretycznych i praktycznych o wartościach poznawczych opartych na badaniach własnych; - zbudowaniu modelu zapewniającego …… - opracowaniu nowych wzorów, algorytmów ….poprzez: rozwiązanie i poznanie faktów niewyjaśnionych, nieznanych, opisanie, poszukiwanie oraz wyjaśnianie nowych metod i teorii.

15 Reprezentatywność próby w badanych podmiotach
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB TEREN BADAŃ PODMIOT BADAŃ Precyzyjne zdefiniowanie podmiotu badań sprowadza się do określenia czym jest (podanie definicji legalnych lub wyeksponowanie konstytutywnych doktrynalnych cech dla tego określenia). Indywidualnie określona i dobrana grupa ………w pochodziła z wyboru określonego na podstawie np. próby eksperckiej przy wykorzystaniu ……………………….doświadczenia własnego autora rozprawy w zakresie ……………………. Ponadto: Przyjęte kryteria tego doboru, powinny stanowić wystarczającą próbę statystyczną pozwalającą uzyskać pewną wiedzę także o nie badanych podmiotach. Rozmiar próby powinien zapewniać istotność statystyczną wyników, a sam sposób doboru próby nie powinien prowadzić do powstania błędu systematycznego (kierunkowego wypaczenia wyników). Reprezentatywność próby w badanych podmiotach

16 INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) www.sasri.eu
TEZY Teza to inaczej: Pytanie problemowe (co chcemy wiedzieć), problemy szczegółowe, wynikające z problemu badawczego (naukowego), wyrażone twierdzenie lub pytanie co należy zbadać, poznać i udowodnić. Zdanie, założenie, konkluzja, twierdzenie, którego ma się dowieść rozprawa naukowa. Wyrażone twierdzeniem lub pytaniem założenie, konkluzja, lub twierdzenie, która w procesie badawczym na podstawie przesłanek należy wyjaśnić i udowodnić (twierdzenie wymaga dowodu). Przy formułowaniu tezy należy uwzględnić: własną wiedzę i doświadczenie zawodowe o problemie badawczym, stanowisko doktryny, własne i wstępne wnioski oraz świadomość występujących luk, możliwość wyjaśnienia związków w ustalonych faktach …………, możliwość ustalenia parametrów badanej struktury oraz ustalenie ich ilościowego i jakościowego wpływu na efektywność określonego działania. IBNB

17 HIPOTEZA IBNB Hipoteza to:
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB HIPOTEZA Hipoteza to: Prawdopodobieństwo, przypuszczenie podlegające weryfikacji, domysł intelektualny, który powstaje w celu wyjaśnienia badanego zjawiska, procesu (działanie to wymaga potwierdzenia lub obalenia poprzez rozstrzygniecie badawcze. Zmiana gramatycznej formy pytania problemowego (problemu szczegółowego, tezy) ze zdania pytającego na twierdzące lub przeczące. Przypuszczenie dotyczące zachodzenia pewnych zjawisk lub zależności, które pozwala wyjaśnić jakiś niewytłumaczalny dotąd problem. Nieprzyjęta jeszcze racja wymagająca wyjaśnienia jakiegoś faktu, którą podajemy procedurze sprawdzania. Naukowe przypuszczenie co do istnienia lub nieobecności danego faktu w określonym miejscu i czasie. Do jej głównych cech w badaniach naukowych zalicza się: nowość ( wskazania nieznanych aspektów badawczych, itp.), ogólność (objęcie zakresem wszystkich faktów zjawisk i procesów z danego zakresu), komunikatywność pojęciowa (użyte pojęcia powinny być jednoznaczne i możliwie dostatecznie precyzyjne), empiryczną sprawiedliwość (możliwość weryfikacji potwierdzenia lub obalenia przypuszczenia), niewystępowanie sprzeczności wewnętrznych. Sformułowana treść hipotezy powinna wypełniać jej metodologiczną istotę, albowiem uzewnętrznia jej charakter zadaniowy oraz wskazuje na przypuszczalne rozwiązanie problemu badawczego.

18 ZASTOSOWANE W BADANIACH TECHNIKI METODY I NARZĘDZIA
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB ZASTOSOWANE W BADANIACH TECHNIKI METODY I NARZĘDZIA Wypełniając cel poznania naukowego, autor rozprawy powinien dobrać metody, techniki i narzędzia badawcze, aby zapewnić użyteczność i rzetelność uzyskanych faktów stanowiących przedmiot badań w postaci zmiennych i ich wskaźników. Najbardziej popularne techniki badań to: obserwacja, wywiad, ankietowanie i badanie dokumentów. Metoda badawcza to nic innego jak konkretny sposób postępowania w określonej sytuacji problemowej w stosunku do sformułowanego problemu badawczego. Podstawowymi metodami badawczymi są: metoda badania dokumentów, metoda analizy piśmiennictwa, metoda analizy i konstrukcji logicznej, metodę analizy systemowej, metoda obserwacyjna, metoda diagnostyczna dla indywidualnych przypadków oraz metody pomocnicze. W poznaniu empirycznym wykorzystuje się też ich podział na: badania generalizujące (cel, odkrycie i uzasadnianie prawidłowości ogólnych); badania diagnostyczne. (cel, ustalenie cech i zasad funkcjonowania opracowanego np.. modelu zarządzania i wiarygodności postawionej hipotezy).

19 ZASTOSOWANE W BADANIACH TECHNIKI METODY I NARZĘDZIA cd.
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB ZASTOSOWANE W BADANIACH TECHNIKI METODY I NARZĘDZIA cd. Narzędzia badawcze w rozprawie to dostosowane do technik badań przedmioty, instrumenty, urządzenia techniczne, którymi mogą być: komputer wraz z oprogramowaniem, który służy do przechowywania i porządkowania danych oraz sporządzenia sprawozdań i napisania pracy; dziennik obserwacji; kwestionariusz wywiadu w którym dokumentowano i opisywano ilościowe oraz jakościowe zmienne badanego przedmiotu. Procedura badawcza to: zespół dyrektyw określających sekwencję poszczególnych etapów badań, połączenie metod i różnych technik oraz narzędzi badawczych. Zastosowane w rozprawie doktorskiej procedury badawcze w poszczególnych etapach badań, powinny stanowić przykład połączenia metod, technik oraz narzędzi badawczych realizujących strukturę procesu badawczego i wypełnienia zasady sprawnego i ekonomicznego działania. Zastosowanie procedur powinno mieć na celu opracowanie wyników poszczególnych etapów badań. W ramach prowadzonych można zastosować następujące procedury badawcze: procedura diagnostyczna, procedura eksperymentalna, procedura operacyjna, procedura ewaluacyjna.

20 UKŁAD TREŚCIOWY PRACY NAUKOWEJ
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB UKŁAD PRACY NAUKOWEJ Rozprawę stanowi ………stronicowe opracowanie. Dysertacja przykładowo składa się z: Wstępu. Rozdziału poświęconego metodyce badań. Dwóch rozdziałów teoretycznych. Rozdziału badawczego opisującego rozwiązanie problemu badawczego. Zakończenia. Ponadto praca powinna zawierać: ………wzorów, ………rysunków i wykresów, ………tabel, ………pozycje stanowiące spis aktów prawnych i literatury. UKŁAD TREŚCIOWY PRACY NAUKOWEJ ROZDZIAŁ PIERWSZY „Metodyka badań zarządzania ………………….” ROZDZIAŁ DRUGI „Zarządzanie ……………………………………….” ROZDZIAŁ TRZECI „Elementy systemu ……………………………….” ROZDZIAŁ CZWARTY „Model zarządzania systemem …………….” ZAKOŃCZENIE ROZPRAWY ROZPRAWA DOKTORSKA

21 WYNIKI BADAŃ Dokonując podsumowania przeprowadzonych badań:
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB 2 4 6 8 10 12 14 1 3 5 WYNIKI BADAŃ Dokonując podsumowania przeprowadzonych badań: I. Hipotezę jako przypuszczenie w odniesieniu do celu badanego procesu, zweryfikowano pozytywnie. Tym samym rozwiązanie problemu badawczego sprowadza się do tego, że:………………………… II. Zawarte w tezach problemy szczegółowe, wynikające z problemu badawczego, jako twierdzenie zostały udowodnione poprzez opracowanie, zweryfikowanego doświadczeniem, ……….. Tym samym tezy, jako opracowane założenia i zadanie, zostały wyjaśnione oraz udowodnione na podstawie:…………………………………… IBNB

22 WNIOSKOWANIE DEDUKCYJNE I REDUKCYJNE
WNISKOWANIE DEDUKCYJNE WNIOSKOWANIE REDUKCYJNE Przesłankę stanowi RACJA Wniosek stanowi NASTĘPSTWO

23 PODSTAWOWE TYPY WNIOSKOWANIA
WNIOSKOWANIE NIEZAWODNE (dedukcyjne) ZAWODNE (uprawdopodobniające) ZWYKŁE PRZEZ INDUKCJĘ ZUPEŁNĄ / NIEZUPEŁNĄ LOGICZNIE NIEPRZYDATNE UPRAWDOPODNIAJĄCE ANALOGIE REDUKCYJNE REDUKCYJNE PRZEZ INDUKCJĘ ZUPEŁNĄ I NIEZUPEŁNĄ

24 WNIOSKI PODSUMOWANIE Zdaniem autora rozprawy:
INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) IBNB WNIOSKI PODSUMOWANIE Zdaniem autora rozprawy: Przeprowadzone badania i ich wyniki, wypełniły lukę w obszarze nauki w zakresie zarządzania …………………..eliminując element niepewności w …..…………... Zaprezentowany w dysertacji model zarządzania …………integruje komponenty wzajemnie od siebie zależne, stanowiące zorganizowaną strukturę, która: materializuje cel badań w wyniku powiązania elementów teoretycznych i praktycznych, wypełniając zasady: ogólności, ścisłości, informacyjnej zawartości i prostoty logicznej; konieczności stosowania praw nauki, która oznacza tutaj przede wszystkim ich czasoprzestrzenną i rodzajową, z punku widzenia przedmiotu działania przedsiębiorstwa, ogólność. Wskazują na rozwojowy charakter pracy, poprzez zidentyfikowane i potwierdzone empirycznie zmienne dla przyczyn zdarzeń stanowiących przedmiot opracowania i przeprowadzonych na ich podstawie rozważań teoretycznych, co stanowi nowy oraz oryginalny interdyscyplinarny element poznawczy; Wyodrębniają zasadnicze elementy zarządzania oparciu o uniwersalne zasady i cechy procesu zarządzania.

25 INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) www.sasri.eu
POJĘCIA, TERMINY… Logika (definicje, semantyka, konteksty znaczeniowe, role semiotyczne wypowiedzi). Utylitaryzm. Prakseologia. System. Podejście holistyczne. Zbiory rozmyte. Systematyka i taksonomia. Przestrzeń probalistyczna. Proces stochastyczny. Próba ekspercka (dobór celowy). Opracowanie materiału statystycznego. Próba reprezentatywna. Funkcja addytywna. Wnioskowanie, a stosunek wynikania (przesłanka – wniosek; racja – następstwo). Prawa logiczne. Dowodzenie. Sprawdzanie. Teoria naukowa w naukach empirycznych. Heurystyka i heurystyka reprezentatywności. Wdrożenie. Harmonogram. Algorytm…………………………

26 INSTYTUT BADAŃ NAD BEZPIECZEŃSTWEM (IBNB) SECURITY & SAFETY RESEARCH INSTITUTE (SASRI) www.sasri.eu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "METODYKA BADAŃ NAUKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google