Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polski czerwony krzyż 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polski czerwony krzyż 2008."— Zapis prezentacji:

1 Polski czerwony krzyż 2008

2 Polski czerwony krzyż Polski Czerwony Krzyż (PCK) to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. STRUKTURA PCK JEDNOSTKI PODSTAWOWE PODSTAWOWE ZASADY DZIAŁALNOŚCI PCK MISJA RUCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PIERWSZA POMOC RATOWNICTWO POMOC SOCJALNA RUCH MŁODZIEŻOWY PCK BIURO INFORMACJI I POSZUKIWAŃ PCK

3 Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują:
STRUKTURA PCK Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża podzielona jest na cztery poziomy: krajowy, okręgowy i rejonowy. Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe. Szczegółowe kompetencje tych struktur określa Statut oraz wydane na jego podstawie regulaminy i instrukcje. Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują: Krajowa Rada Reprezentantów- organ uchwałodawczy, który jako „czerwonokrzyski parlament” reguluje wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wyznacza ramową strategię jego działań. W skład KRR, wchodzą delegaci terenowi- przedstawiciele okręgów; Zarząd Główny- organ wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia. Jego członków wybiera na czteroletnią kadencję KRR. Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK. Struktury szczebla okręgowego działają na poziomie wojewódzkim, zaś rejonowego w zasadzie na powiatowym. W środowiskach zamieszkania, miejsca pracy lub nauki organizowane są, za aprobatą zarządów rejonowych, jednostki podstawowe. COFNIJ

4 STRUKTURA ORGANIZACYJNA I JEDNOSTKI PODSTAWOWE
Szkolne Koła PCK Grupy Pomocy Humanitarnej Grupy Ratonictwa Kluby Wiewiórka Akademickie Koła Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK COFNIJ

5 Członkiem Klubu może być z założenia przedszkolak lub uczeń, który:
KLUBY WIEWIÓRKA Pierwszą z jednostek stanowią Kluby Wiewiórka, których celem jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postawy pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie. W swojej działalności Klub Wiewiórka kształtuje humanitarne postawy dzieci, podstawowe nawyki zdrowego stylu życia, popularyzuje zasady bezpieczeństwa i przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK. Te cele i zadania realizowane są głównie przy pomocy programu "Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby" opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK. Kluby Wiewiórka mogą być zakładane w przedszkolach oraz klasach I - III szkół podstawowych po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji placówki. Natomiast opiekunem Klubu Wiewiórka może zostać wychowawca, nauczyciel, wolontariusz PCK lub inna osoba stale współpracująca z daną placówką. Członkiem Klubu może być z założenia przedszkolak lub uczeń, który: codziennie rano i wieczorem myje zęby, poddaje się przeglądowi zębów i uczęszcza do stomatologa co najmniej dwa razy do roku, przestrzega zasad higieny osobistej i otoczenia, przestrzega zasad bezpieczeństwa, niesie pomoc potrzebującym. Każdy członek Klubu otrzymuje znaczek "Klub Wiewiórka PCK" oraz legitymację. COFNIJ

6 SZKOLNE KOŁA PCK Druga grupa to Szkolne Koła PCK
SZKOLNE KOŁA PCK Druga grupa to Szkolne Koła PCK. Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu niesienia pomocy potrzebującym. Bezpośrednią konsekwencją założonych celów są poszczególne zadania SK PCK, wśród których wymienić możemy pomoc potrzebującym uczniom, promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy oraz profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej, stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK. Realizując swoje zadania, Szkolne Koło PCK opiera się głównie na Programie Współpracy ze Szkolnymi Kołami PCK opracowanym przez Krajową Radę Młodzieżową PCK, który ma wspierać opiekunów i koła w ich działaniach. Członkiem Szkolnego Koła PCK może być uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), pracownik szkoły, jak również inny członek Młodzieży PCK, współpracujący stale z daną szkołą, po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki. COFNIJ

7 AKADEMICKIE KOŁA PCK Celem działalności Akademickiego Koła PCK jest pomoc osobom potrzebującym poprzez aktywizację środowisk akademickich do realizacji różnych kierunków działalności Stowarzyszenia. Koła te mogą być organizowane w szkołach wyższych wszystkich typów oraz w szkołach maturalnych (policealnych). Członkiem Akademickiego Koła PCK może być student, słuchacz i pracownik wyższej uczelni lub szkoły wyższej innego typu, który wstępując do Koła zobowiązany jest podpisać deklarację członkowską na podstawie, której otrzymuje legitymację członkowską. COFNIJ

8 GRUPY SIM PCK Grupy SIM PCK wzmacniają działania jednostek podstawowych poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorów - liderów i animatorów działalności młodzieżowej. Realizują one szereg zadań, wśród których znajdują się szczególnie działania na rzecz potrzebujących oraz promowanie pracy wolontarystycznej w społeczności lokalnej. Niezwykle istotną rolę odgrywa opieka nad Szkolnymi Kołami PCK i Klubami Wiewiórka, która przejawia się w pomocy w organizacji tam pracy czerwonokrzyskiej. Zadań tych jest wiele m.in. edukacja i doszkalanie członków Młodzieży PCK w zakresie podstawowych zagadnień czerwonokrzyskich, kreowanie dogodnych możliwości dla samorealizacji młodzieży oraz podnoszenie i rozwijanie ich umiejętności w zakresie pierwszej, współpraca z innymi jednostkami podstawowymi oraz zarządami, radami młodzieżowymi PCK i innymi organizacjami młodzieżowymi oraz oczywiście wspieranie działań Stowarzyszenia w wypełnianiu jego celu i misji. COFNIJ

9 RATONICTWO Polski Czerwony Krzyż od początku istnienia zajmował się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych. Znaczącą pomoc otrzymywał ze strony amerykańskiego, brytyjskiego czy francuskiego Czerwonego Krzyża. W latach 30. na Śląsku działał Związek Drużyn Ratowniczych, a w wielu rejonach kraju Grupy Ratownicze. Grupy prowadziły takie działania, jak: tworzenie posterunków drogowych, pokazy sprawności czy program pogotowia sanitarnego. Ciekawą formą pozyskiwania środków na działalność było odpłatne wyposażanie apteczek pierwszej pomocy. Pod znakiem czerwonego krzyża na Lubelszczyźnie zapoczątkowano lotnictwo sanitarne. Tuż przed wybuchem II wojny światowej PCK reorganizuje struktury ratownictwa na sekcje ratowniczo-sanitarne. Wdrażany jest regulamin, standard wyposażenia i umundurowania, a hasłem stają się słowa: PCK czuwa, chroni i ratuje. Blisko 80 lat później powstają zalążki nowoczesnego ratownictwa PCK. W Bielsku-Białej, potem w Gdańsku, Wrocławiu, Jeleniej Górze i Warszawie rozwijają się Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK. Wysokiej klasy sprzęt ratunkowy, świetnie wyszkoleni ratownicy - wśród nich wielu strażaków, lekarzy czy policjantów. Biorą udział we wspólnych ćwiczeniach zgrywających, zawodach pierwszej pomocy czy akcjach specjalnych. Na międzynarodowych ćwiczeniach NATO "FIELDEX-96" na Ukrainie polska reprezentacja GRS zdobywa uznanie za najlepsze przygotowanie sprzętowe i wszechstronne wyszkolenie Ratowników PCK. Równolegle w wielu rejonach kraju powstają i organizują się mniejsze Grupy Ratownictwa. Działalność czerwonokrzyska, pierwsza pomoc czy działania kryzysowe uzupełniają działalność ratowniczą grup. Pod koniec lat 90 wiele Grup Ratownictwa PCK bierze udział w akcji ratunkowej powodzian we Wrocławiu... a także niesie pomoc na gruzach bloku mieszkalnego w Gdańsku. Na początku XXI wieku na terenie kraju działa blisko 50 Grup Ratownictwa PCK: młodzieżowe zespoły ratownicze, Grupy Ratownicze, Grupy Ratownictwa Przedmedycznego czy specjalistyczne, jak Grupa Ratownictwa Medycznego PCK "Wrocław", Grupa Ratownictwa Drogowego PCK "Bielsko-Biała" czy Grupa Ratownictwa Specjalnego PCK "Gdańsk". COFNIJ

10 POMOC HUMANITARNA Współczesny świat charakteryzuje się niespotykanym w dziejach rozwojem. Postęp, którego jesteśmy świadkami dotyka wszystkich sfer naszego życia. Systemy polityczne wielu krajów gwarantują respektowanie praw człowieka oraz w coraz większym stopniu opierają się na aktywnym uczestnictwie obywateli. Średnia długość życia wydłuża się. Poszczególne regiony świata zbliżają się coraz bardziej do siebie. Następuje globalna wymiana dóbr, usług oraz idei. Proces, w którym bierzemy udział ma jednak także swoje negatywne skutki. Ponad 1,3 miliarda ludzi żyje za mniej niż 1 dolara dziennie, każdego dnia wirusem HIV zaraża się osób a kolejne umiera na choroby, którym można zapobiec. Postępujący proces globalizacji prowadzi równocześnie do niesłychanego rozkwitu niektórych regionów świata i absolutnej degradacji innych. Konflikty zbrojne, katastrofy naturalne i spowodowane działaniem człowieka tragedie szczególnie nękają najbardziej ubogie zakątki świata. Odpowiedzią na wiele współczesnych problemów jest coraz większe zaangażowanie ludzi w działalność organizacji pozarządowych na całym świecie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie działalności polskich organizacji pozarządowych zajmujących się niesieniem pomocy humanitarnej w sytuacjach kryzysowych. Opracowanie skupi się na ukazaniu działań polskich NGOs w perspektywie istniejących trendów i wyzwań dla pomocy na całym świecie COFNIJ

11 HUMANITARYZM DOBROWOLNOŚĆ BEZSTRONNOŚĆ JEDNOŚĆ NEUTRANOŚĆ POWSZECHNOŚĆ
NIEZALEŻNOŚĆ COFNIJ

12 MISJA Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, pułci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż podejmuje przede wszystkim takie zadania jak: -ochrona życia i zdrowia; -zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach; -praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej; -aktywizowane pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy; -budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy. COFNIJ

13 RUCH HONOROWYCH DAWCÓW KRWI
Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza blisko członków i wolontariuszy, którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu Honorowych Dawców Krwi zjednując mu tym samym nowych sympatyków. Około osób bezpłatnie oddaje co roku ponad litrów krwi dla potrzeb lecznictwa. Działania te są wkładem PCK w realizację ustawy o publicznej służbie krwi uchwalonej w 1997 roku COFNIJ

14 PIERWSZA POMOC Polski Czerwony Krzyż od początku istnienia zajmowała się niesieniem pierwszej pomocy i ratownictwem w czasie nagłych wypadków, katastrof czy klęsk żywiołowych. Znaczącą pomoc otrzymywał ze strony amerykańskiego, brytyjskiego czy francuskiego Czerwonego Krzyża.  PCK prowadzi znaczące działania w propagowaniu zdrowego stylu życia. Szkoli młodzież i dorosłych w udzielaniu pierwszej pomocy. W stowarzyszeniu działają też grupy ratownictwa specjalnego śpieszące z pomocą podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Utrzymywane są magazyny interwencyjne , z których jednorazowo można udzielić pomocy dla ok osób. W latach 1997 i PCK przekazał powodzianom dary rzeczowe i środki finansowe uzyskane od społeczeństwa polskiego i stowarzyszeń zagranicznych o wartości ponad 16 milionów złotych. COFNIJ

15 RATOWNICTWO Grupa Ratownictwa PCK Zgorzelec powstała w 2001 roku z inicjatywy piątki ludzi. Byli to: Małgorzata Mazurek, Waldemar Woźniak, Paweł Markowski, Daniel Hartman, Piotr Kociełowicz. Grupa jest jednostką podstawową przy Zarządzie Rejonowym PCK w Zgorzelcu. Co roku do Grupy dołączają nowe osoby i w tej chwili tworzą silną, zgraną załogę ratowników. Grupa to przede wszystkim ratownicy i sanitariusze. Członkami tej Grupy są osoby w różnym wieku, z różnymi umiejętnościami, posiadające różne wykształcenie, ale ich najważniejszą cechą jest chęć niesienia pomocy ludziom znajdującym się w stanach zagrożenia życia. COFNIJ

16 POMOC SOCJALNA Pomoc socjalna świadczona przez PCK trafia rocznie do ponad osób. Jej zadaniem jest uzupełnianie opiekuńczej roli Państwa, wynikającej z Ustawy o pomocy społecznej. Potrzeby w tej dziedzinie są zawsze olbrzymie. Dla ich zaspokojenia pozyskuje się od społeczeństwa środki finansowe, produkty żywnościowe, różnego typu dobra materialne, które następnie przekazuje się potrzebującym. To właśnie od ofiarności i hojności darczyńców zależy zakres i skala pomocy, jakiej można udzielić. Całoroczne formy pomocy to: -Dożywianie - w placówkach i ośrodkach PCK, stołówkach szkolnych, barach wydawane są ciepłe posiłki lub paczki z podstawowymi produktami żywnościowymi -Pomoc doraźna – zbieranie i przekazywanie potrzebującym lub ośrodkom opieki: odzież, sprzęt gospodarstwa domowego, środki czystości i higieny, meble. Pomoc doraźna to także coroczne akcje takie jak np.: „Wyprawka dla żaka”, w trakcie której dzieci z najbiedniejszych rodzin otrzymują zestawy z przyborami szkolnymi oraz „Akcja letnia” dzięki której najmłodsi wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek. -Ośrodki PCK – a wśród nich: noclegownie, domy pobytu dziennego, domy interwencji kryzysowej dla maltretowanych kobiet z dziećmi. -Opieka nad chorymi w domu – od dziesięcioleci szkolenia Sióstr PCK do sprawowania opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w ich domach. -Pomoc cudzoziemcom- nie zapomina się także o tych, którzy z obawy o życie musieli uciekać z własnego kraju zostawiając w nim cały swój dobytek. PCK stara się zapewnić im przynajmniej podstawowe warunki godnego bytu. Pomaga cudzoziemcom w kontaktach z rodziną lub z urzędami państwowymi. COFNIJ

17 RUCH MŁODZIEŻOWY PCK Ruch Młodzieżowy Polskiego Czerwonego Krzyża nosi nazwę „Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża” i posługuje się skrótem „MPCK”. Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Nieprzerwanie, od roku 1921 zrzesza dzieci i młodzież działające w oparciu o idee i zasady Czerwonego Krzyża. Młodzież PCK działa na podstawie Statutu Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Struktury i Zasad działania Ruchu Młodzieżowego PCK i szczegółowych regulaminów. „Praca w Czerwonym Krzyżu daje nam możliwość samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, przełamywania słabości. Daje odczuć smak sukcesów i porażek oraz niesamowite poczucie spełnienia. Różnorodność akcji i dynamika organizacji nie pozwala jednak aby codzienne działania przerodziły się w rutynę.” COFNIJ

18 BIURO INFORMACJI I POSZUKIWAŃ PCK
Do głównych zadań Biura Informacji i Poszukiwań PCK należy prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, a w tym: - wystawianie zaświadczeń o losach poszukiwanych - prowadzenie poszukiwań i ustalanie losów ofiar wojny, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych - poszukiwanie mogił wojennych - udział w ekshumacjach ofiar wojny -poszukiwana rodzin uchodźców/migrantów zaginionych na terytorium Polski -poszukiwania humanitarne (prowadzenie na wniosek najbliższej rodziny ze względów humanitarnych, gdy kontakt z krewnymi za granicą nagle się urwał, pomimo że rodzina posiada jego ostatni adres zamieszkania) COFNIJ

19

20


Pobierz ppt "Polski czerwony krzyż 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google