Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLONTARIAT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLONTARIAT."— Zapis prezentacji:

1 WOLONTARIAT

2 Wolontariat (łac, voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych, lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

3 Warto pomagać !!!

4 KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM ?
WOLONTARIUSZEM JEST KAŻDY, KTO OCHOTNICZO I BEZ  WYNAGRODZENIA WYKONUJE ŚWIADCZENIA ODPOWIADAJĄCE ŚWIADCZENIU PRACY NA ZASADACH OKREŚLONYCH W USTAWIE. WOLONTARIUSZEM mogą być także: osoby bezrobotne – wykonywanie przez nich świadczeń nie powoduje utraty statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku cudzoziemcy – świadczenie wolontariuszy nie jest traktowane jako świadczenie pracy lub usług, więc cudzoziemiec legalnie przebywający w Polsce nie musza uzyskać pozwolenia na pracę, aby zostać wolontariuszem  małoletni – czyli osoby poniżej 18 roku życia mogą być wolontariuszami, ale muszą  na to zgodę wyrazić ich rodzice lub opiekunowie.

5

6 wolontariusz musi -być silnym emocjonalnie -w żadnym wypadku nie popłakać się -wspierać -pocieszać -powinien nie mówić o tajemnicach swoich pacjentów nikomu

7 Kto zatrudni wolontariusza?
Może on pracować wyłącznie dla fundacji, stowarzyszeń, związków wyznaniowych, czyli organizacji pozarządowych oraz organizacji pożytku publicznego. Ma on także prawo wykonywać konkretne zadania na rzecz administracji publicznej. Nie może natomiast świadczyć pracy na rzecz prywatnych przedsiębiorstw.

8 Jakie obowiązki ma wolontariusz ?
Wolontariusz zobowiązany jest do starannego i sumiennego wypełniania swoich obowiązków, powinien także dołożyć wszelkich starań, aby naleźycie dbać o powierzony mu sprzęt oraz ogólnie pojęte miejsce pracy. Wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, jeśli charakter jego pracy tego wymaga. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za poczynione przez siebie szkody (zalecane jest wykupienie przez wolontariusza ubezpieczenia OC, organizacja nie ma obowiązki takiego ubezpieczenia wykupić). Niepełnoletni wolontariusz ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę opiekunów.

9

10 Skąd wziął się wolontariat?
To szlachetne dzieło sięga początków ludzkości. Nie miało ram instytucjonalnych, później zaistniało w kościołach w postaci organizacji współpracujących z duchownymi, Organizacji samopomocowych i pozarządowych. Wiązało się przede wszystkim z działalnością sióstr zakonnych oraz szpitalami niosącymi pomoc ubogim i potrzebującym. Pierwsza polska instytucja charytatywna powstała we Wrocławiu w XII wieku jako fundacja biskupia.

11 Sienkiewicz, a wolontariat
Zjawisko wolontariatu w społeczeństwie zarówno polskim jak i europejskim, dostrzec można było już w XVII wieku. Wtedy to rozgrywa się akcja powieści Henryka Sienkiewicza „Potop”, w której to można przeczytać o tzw. „wojskach wolontariackich”, czyli ochotniczych.

12 Pierwszy obóz wolontariuszy
W 1920r. szwajcar Pierre Ceresole zorganizował obóz, w którym wzięła udział grupa austriackich, angielskich, francuskich i niemieckich wolontariuszy. Mieli oni wspólnymi siłami odbudować wioskę pod Verdun we Francji, która została zniszczona podczas wojny. Niektórzy z uczestników obozu byli byłymi żołnierzami, a więc jeszcze niedawno walczyli przeciwko sobie. Mimo to potrafili się oni zjednoczyć i zgodnie pracować dla dobra ludzi, którzy stracili swoje domy podczas walk.

13 Pierre Ceresole

14 W późniejszych latach organizowane były kolejne obozy, które nazwano Service Civil International. Tę nazwę oraz skrót SCI zaadoptowała pierwsza nowoczesna francuska organizacja wolontariatu, która działa do dnia dzisiejszego. Po II wojnie światowej powstało wiele organizacji zajmujących się i promujących wolontariat. Jedną z nich jest UNESCO, które powstało, aby wdrażać „solidarność intelektualną i moralną ludzkości” i dzięki temu zapobiec wybuchowi trzeciej wojny światowej

15 KARTA WOLONTARIUSZA. Karta wolontariusza jest zbiorem praw i obowiązków ochotnika oraz zasad, jakich powinny przestrzegać organizacje bazujące na aktywności społecznej wolontariuszy. Dokument ten nie ma mocy obowiązującej, ale - moim zdaniem - zawiera sedno współczesnego wolontariatu. Jest to materiał, który udostępniła amerykańska organizacja Points of Light

16

17 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA
W 1985 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych postanowiono, że 5 grudnia będzie Międzynarodowym Dniem Wolontariusza, będzie świętem wszystkich ludzi dobrej woli, którzy poświęcają swój czas i energię pomagając innym. Ustanowienie tego święta było wyrazem oficjalnego docenienia pracy wolontarystycznej, stało się zaczątkiem nowej tradycji, dniem dużej promocji idei wolontariatu. Od tego czasu w większości krajów świata 5 grudnia organizowane są różnego rodzaju uroczystości będące dowodem uznania dla milionów wolontariuszy.

18

19 Polskie organizacje pozarządowe, opierające swoją pracę na wolontariacie

20 Polski Czerwony Krzyż (PCK)
Najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych imprez masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem znajomości międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych

21

22 Działalność (akcje itp.) PCK
Świadczy opiekę socjalną na różnych płaszczyznach. Główne z nich to: dożywianie pomoc doraźna opieka nad chorymi oraz starszymi ludźmi w domu prowadzenie ośrodków pomocy uchodźcom przebywająącym w Polsce

23 CARITAS POLSKA Caritas jedna z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski W ciągu 16 lat swego istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilka programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin, Wigilijne Dzieła Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła) i zagraniczną (Adopcja na odległość)

24 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Jest największą pozarządową organizacją charytatywną w Polsce, która ratuje życie wyposażając publiczne szpitale dziecięce w wysoce specjalistyczny, nowoczesny sprzęt t medyczny. Fundacja WOŚP kupuje sprzęt dla oddziałów kardiochirurgicznych, neonatologicznych, onkologicznych, nefrologicznych, a także oddziałów dzieci młodszych i intensywnej terapii. Od początku swojej działalności do chwili obecnej Fundacja zakupiła sprzęt wart ponad 72 MLN dolarów

25

26 http://www.wolontariat.edu.pl/historia- wolontariatu-w-europie/
Bibliografia: 0/Historia%20wolontariatu.pdf wolontariatu-w-europie/ dentow/prace/wolontariat.pdf


Pobierz ppt "WOLONTARIAT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google