Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZST RYBNIK – ANALIZA MATURY 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZST RYBNIK – ANALIZA MATURY 2013"— Zapis prezentacji:

1 ZST RYBNIK – ANALIZA MATURY 2013

2 W województwie śląskim do egzaminu maturalnego w terminie od 4 -25 maja przystąpiło 35 179 osób.
(Absolwenci ubiegający się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy) W Zespole Szkół Technicznych w Rybniku 255 osób w tym: 245 osób – Technikum 10 osób – Technikum Uzupełniające

3 Lista osób zdających poszczególne przedmioty w Technikum nr 1– matura 2012
POZIOM PODSTAWOWY POZIOM ROZSZERZONY Język polski 249 2 Język angielski 220 46 Język niemiecki 20 Język francuski 10 Język rosyjski 1 Matematyka 40 Historia Geografia 29 Biologia 4 Fizyka 23 WOS 6 Informatyka

4 Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w woj
Porównanie zdawalności egzaminu maturalnego w woj. śląskim i ZST [%] w poszczególnych latach według typów szkół

5 Zdawalność W odniesieniu do absolwentów przystępujących do co najmniej jednego egzaminu obowiązkowego : ZST ŚLĄSKIE Technikum % % Technikum Uzupełniające % %

6 TECHNIKUM NR 1

7 Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym z podziałem na klasy Wskaźniki 4Ts 4Tp 4Tm 4Ti 4Tf 4Tb 4Te 4Ta Całkowita ilość osób 249 Ilość osób z podziałem na klasy 32 26 33 34 28 31 Ilość osób z pozytywnym wynikiem[punkty] Ilość osób z pozytywnym wynikiem[procent %] 25 30 100 96,15 96,77 Z arkusza punktów do zdobycia Średni wynik z podziałem na klasy [punkty] 70 33,84 32,84 40,51 38,28 38 35,12 33,57 32,93 Średni wynik z podziałem na klasy [procent %] 48,30 46,92 57,87 54,68 54,28 50,17 47,95 47,05 Wynik najczęstszy (modalna) 29 i 38 32 i 36 43 39 35 26 i 42 Wynik środkowy (mediana) Najsłabszy wynik w klasie [punkty] 40 37,5 32,5 21 16 23 24 18 17 Najwyższy wynik w klasie [punkty] Odchylenie standardowe 55 49 64 60 59 54 50 47 8,20 8,72 8,90 8,27 7,51 7,18 8,38 8,26 Wskaźnik łatwości arkusza 0,51 umiarkowanie trudny Średni wynik szkoły [punkty] 35,63 Średni wynik szkoły [procent %] 51,11 Średni wynik województwa śląskiego [procent %]

8 Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym z podziałem na klasy Liczba punktów możliwych do uzyskania to 70. Wartość wskaźnika łatwości arkusza wyniosła 0.51 co oznacza, że zestaw zadań na poziomie podstawowym był umiarkowanie trudny. Jeden maturzysta uzyskał 16 punktów na poziomie podstawowym co było najniższym wynikiem, natomiast najwyższy wynik 64 punktów otrzymała również jedna osoba. Wyniki powyżej średniej województwa śląskiego otrzymały 36 osób co daje 14,45%.

9 Rozkład wyników zdających egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym Technikum Nr 1

10 Rozkład wyników zdających egzamin z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym Technikum Nr 1 Rozkład wyników uzyskanych przez zdających egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym jest zbliżony do rozkładu normalnego. Widzimy, że maturzyści uzyskujący wyniki poniżej 30% punktów stanowili bardzo małą grupę zdających. Wynik najczęstszy to 54.28%. Zdający nie otrzymali wyniku maksymalnego jak i wyniku równego 0 punktów.

11 Wyniki średnie egzaminu z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym w klasach Technikum ZST Wartość średnia województwa 54%

12 Wyniki powyżej średniej uzyskały 3 z 8 klas.
Wyniki średnie egzaminu z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym w klasach Technikum ZST Średnie wyniki na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach ZST przyjęły wartości od 46,92% w klasie 4Tp do 57,87%w klasie 4Tm. Wyniki powyżej średniej uzyskały 3 z 8 klas.

13 Średni wynik język polski –Technikum[%]
Przystąpiło 249 uczniów do matury pisemnej, 247 do matury ustnej

14 Zdawalność język polski –Technikum [%]

15 Średni wynik język polski –Technikum[%]
Do matury na poziomie rozszerzonym przystąpiło 2 uczniów

16 WNIOSKI – j.polski W porównaniu z ubiegłymi latami wzrosła zdawalność egzaminu ustnego do 98,3% w Technikum nr 1 i 100% w Technikum Uzupełniającym. Obniżył się natomiast średni wynik procentowy o 5 punktów w Technikum nr 1. 2. Współczynnik łatwości poszczególnych zadań testu. TEST Nr. zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 średni wynik punktowy 0,96 0,97 0,83 0,46 0,50 0,79 0,74 0,70 0,72 0,87 0,91 0,71 0,66 0,69

17 współczynnik łatwości
WNIOSKI – j.polski WYPRACOWANIE Średnie wyniki wiązka rozwinięcie tematu kompozycja styl język zapis walory pracy Ta 10,2 2,06 2,41 3,77 1,38 Tb 9,72 2,87 2,33 4,45 1,09 1pkt Te 8,85 2,21 2,6 4,28 1,53 Tf 10,7 2,67 2,85 5,23 1,44 2 pkt Ti 10,59 2,84 2,75 5,21 1,46 Tm 18,4 2,96 3,21 5,33 1,75 6 pkt Tp 8,69 2,15 2,3 4,11 1,57 Ts 9,96 2,59 2,65 4,93 1,25 1 pkt średnia 10,88 2,54 2,63 4,66 1,43 współczynnik łatwości 0,43 0,5 0,52 0,38 0,47

18 WNIOSKI – j.polski Najlepsi absolwenci wg skali staninowej osiągnęli wynik: W przedziale: 82 – 100 %, czyli najwyższy: Bednorz Łukasz, 4Tf (59/70pkt) Szymura Paweł, 4Tm (64/70pkt) Słomka Aneta, 4Ti (60/70pkt) W przedziale: 74 – 81 %, czyli bardzo wysoki: Kroczek Artur, 4Tb (54/70pkt) Czogała Marcin, 4Ts (55/70pkt) W przedziale: 67 – 73 %, czyli wysoki: Lazar Tomasz, 4Ta (47/70pkt) Piksa Damian, 4Tp (49/70pkt) Spyra Łukasz, 4Te (50/70pkt) Kurpanik Bartłomiej, 4Te (50/70pkt)

19 WNIOSKI – j.polski Współczynnik łatwości całego arkusza egzaminacyjnego wynosi 0,51, co oznacza, że był umiarkowanie trudny. Należy zaznaczyć, że wskaźnik ten z roku na rok jest coraz wyższy, bowiem w roku ubiegłym wynosił 0,49, co oznaczało, że arkusz był trudny. Natomiast współczynnik łatwości samego testu wynosi 0,73, co oznacza, że był łatwy. W przypadku wypracowania najlepiej wypadają oceny za styl (2,63 pkt/5 pkt możliwych do uzyskania) i kompozycję (2,54pkty/5 pkt możliwych do uzyskania), a następnie za treść (11pkt/25pkt) i ortografię (1,43pkty/3 pkt możliwe do uzyskania). Najsłabsze oceny uczniowie uzyskali za język – średnio 4,66 pkt/12 pkt możliwych do uzyskania. Przy czym 24 osoby otrzymały po 9 pkt, 3 osoby po 12 pkt i aż 18 osób tylko po 1 pkt.

20 WNIOSKI – j.polski W zakresie przygotowania do egzaminu ustnego.
Zwracać uwagę uczniów na precyzyjne odczytanie treści tematów maturalnych. Egzekwować znajomość literatury podmiotu i przedmiotu. Doskonalić umiejętności: – tworzenia planu własnej wypowiedzi, a zwłaszcza jej poprawnego komponowania – logicznej argumentacji – poprawnego wykorzystywania cytatów i środków audiowizualnych – formułowania myśli zgodnie z obowiązującymi normami językowymi – rzeczowej rozmowy – właściwego zachowania się podczas wystąpienia.

21 WNIOSKI – j.polski W zakresie przygotowania do egzaminu pisemnego.
W dalszym ciągu doskonalić umiejętności językowe uczniów, kłaść nacisk na poprawne i logiczne formułowanie zdań, zachowywanie spójności i przejrzystości wypowiedzi. Poświęcić więcej czasu na ćwiczenia z zakresu słownictwa, frazeologii, fleksji, składni i stylistyki. Na bieżąco analizować i korygować błędy językowe uczniów. Konsekwentnie egzekwować znajomość lektur. Doskonalić umiejętności: – komponowania tekstu z zachowaniem odpowiednich proporcji – analizy i interpretacji tekstów – poprawnego posługiwania się terminologią z zakresu poetyki i językoznawstwa – rozpoznawania cech stylu i języka – nazywania środków językowych i rozpoznawania ich funkcji

22 WNIOSKI – j.polski Uwrażliwić nauczycieli wszystkich przedmiotów na kwestię rozwijania sprawności językowej uczniów. Wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za doskonalenie kompetencji językowych i przestrzeganie zasad poprawnej polszczyzny. Sami poloniści bez wsparcia innych nauczycieli nie rozwiążą problemu systematycznego obniżania się poziomu polszczyzny młodego pokolenia. Trudność zadań testowych: bardzo łatwe: nr: 1, 2, 11 łatwe: nr: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12 umiarkowanie trudne: nr: 5, 13, 14 trudne: nr: 4

23 WNIOSKI – j.polski Uczniowie dobrze opanowali umiejętności:
odczytywania funkcji zabiegu językowego: zadanie nr 1: „Wyjaśnij, czemu może służyć użycie przez Tomasza Rożka czterdziestu czterech zer w zapisie liczby, którą można przedstawić jako 1044”. odczytywania sensu fragmentu tekstu: zadanie nr 2: „ Odwołując się do akapitu 1., wyjaśnij, na jakiej podstawie autor uznaje człowieka za istotę wyjątkową we Wszechświecie. odtwarzania informacji sformułowanej wprost: zadanie nr 11: „Wypisz dwa przykłady zastosowania współczesnej technologii w medycynie, podane przez Tomasza Rożka”.

24 WNIOSKI – j.polski Uczniowie mieli problemy z:
rozpoznawaniem charakterystycznych cech stylu i języka tekstu oraz nazywaniem środków językowych: zadanie nr 4 i 14: „Za pomocą jakich zabiegów językowych autor wyraził wątpliwości związane z niektórymi sądami prezentowanymi w akapicie 3.? Wypisz dwa i je nazwij”. odczytaniem sensu zastosowanego przeciwieństwa: zadanie nr 5: „W kontekście akapitu 3. wyjaśnij sens dwóch wyrażeń przyimkowych użytych w zdaniach: Świat przyszłości […] będzie światem dostosowanym przez człowieka do człowieka. Tylko czy w ostatecznym rachunku dla człowieka?” odróżnianiem informacji od opinii: zadanie nr 13: „Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiedniej rubryce literę „I”, jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O”, jeśli w zdaniu jest wyrażona opinia”.

25 Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym z podziałem na klasy. Wskaźniki 4Ts 4Tp 4Tm 4Ti 4Tf 4Tb 4Te 4Ta Całkowita ilość osób 249 Ilość osób z podziałem na klasy 32 26 33 34 28 31 Ilość osób z pozytywnym wynikiem[punkty] Ilość osób z pozytywnym wynikiem[procent %] 20 30 27 87,5 76,92 100 99,91 96,43 83,87 Z arkusza punktów do zdobycia Średni wynik z podziałem na klasy [punkty] 50 23,28 20,65 39,63 30,40 34,94 25,66 26,42 22,90 Średni wynik z podziałem na klasy [procent %] 46,6 41,3 79,3 60,8 69,9 51,3 52,9 45,8 Wynik najczęstszy (modalna) 23 i 24 15 i 23 44 18 i 35 37 36 19 i 36 Wynik środkowy (mediana) Najsłabszy wynik w klasie [punkty] 23 21 40 30,5 22 7 5 14 15 9 10 8 Najwyższy wynik w klasie [punkty] Odchylenie standardowe 46 41 49 52 48 10,17 9,64 6,38 9,74 8,48 8,97 8,03 8,91 Wskaźnik łatwości arkusza 0,54 Umiarkowanie trudny Średni wynik szkoły [punkty] 28,3 Średni wynik szkoły [procent %] 56,6 Średni wynik województwa śląskiego [procent %] 55

26 Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu z matematyki w części pisemnej na poziomie podstawowym z podziałem na klasy. Liczba punktów możliwych do uzyskania to 50.Wartość wskaźnika łatwości arkusza wyniosła 0.54 co oznacza, że zestaw zadań na poziomie podstawowym był umiarkowanie trudny. Jeden maturzysta uzyskał 5 punktów na poziomie podstawowym co było najniższym wynikiem, natomiast najwyższy wynik 50 punktów otrzymało 3 uczniów. Wyniki powyżej średniej województwa śląskiego otrzymały 133 osoby co daje 53,4%.

27 Rozkład wyników zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym Technikum Nr 1

28 Rozkład wyników zdających egzamin z matematyki w części pisemnej na poziomie podstawowym Technikum Nr 1 Rozkład wyników uzyskanych przez zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym jest równomiernie rozłożony. Widzimy, że maturzyści uzyskujący wyniki poniżej 30% punktów stanowili małą grupę zdających. Wyniki najczęstsze to 60%. Zdający nie otrzymali wyniku 0 punktów natomiast wynik maksymalny otrzymało 3 maturzystów.

29 Wyniki średnie egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym w klasach Technikum ZST
Wartość średnia województwa 55%

30 Wyniki średnie egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym w klasach Technikum ZST
Średnie wyniki na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach ZST przyjęły wartości od 41.3% w klasie 4Tp do 79.3% w klasie 4Tm. Wyniki powyżej średniej uzyskały 3 z 8 klas.

31 Średni wynik matematyka –Technikum [%]
Przystąpiło 249 uczniów do matury na poziomie podstawowym, 40 na poziomie rozszerzonym

32 Zdawalność matematyka – Technikum [%]

33 Zdawalność matematyka
Liczba uczniów, którzy przystąpili do matury 249 Liczba uczniów, którzy zdali maturę w maju Liczba uczniów, którzy zdali poprawkowy egzamin Łączna liczba uczniów, którzy zdali maturę z matematyki 230 Porównanie: Zdawalność matury w kraju % Zdawalność w woj. śląskim ,23% Zdawalność w technikach w woj.śląskim ,58% Zdawalność w pow.rybnickim ,63% Zdawalność w Rybniku ,7%

34 Porównanie wyników z matematyki
Najwyższy wynik 50 punktów 100% Najniższy wynik 6 punktów 12% Średni wynik 28,3 punktów 56,6% Średni wynik w kraju 22,5 punktów 55% W porównaniu z 2012r średni wynik który wynosił 58,6 jak widać spadł do 56,6 zaś procentowa zdawalność matury pozostała na tym samym poziomie 92,4%.

35 Wnioski - matematyka Analiza punktów uzyskanych przez maturzystów
za poszczególne zadania

36 Wnioski - matematyka Na podstawie analizy liczby punktów uzyskanych przez maturzystów za poszczególne zadania łatwo zauważamy, że zadanie 28 i 31 to zadania, które wypadły najgorzej. Zadania te, to zadania typu „wykaż, że” , które są sprawiają wiele problemów maturzystom, gdyż trudno podać schemat rozwiązywania tego typu zadań. Kolejnym zadaniem, które jak co roku sprawiło dużo problemów, to zadania, w którym należy ułożyć równanie wymierne i je rozwiązać uwzględniając również założenia. Co roku ten typ zadań wypada słabo.

37 Wnioski - matematyka Wnioski do dalszej pracy:
Zwrócić uwagę na zadania typu „wykaż, że” i w kolejnych klasach rozwiązywać tego typu zadania. Zwiększyć liczbę zadań, w których uczniowie muszą dokonać analizy treści zadania, wypisać odpowiednie założenia, ułożyć równanie lub układ równań i poprawnie je rozwiązać. Wykorzystać arkusze maturalne w celu wypracowanie sprawnych metod rozwiązywania arkuszy maturalnych pozwalających uzyskiwać lepsze wyniki.

38 Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym z podziałem na klasy. Wskaźniki 4Ts 4Tp 4Tm 4Ti 4Tf 4Tb 4Te 4Ta Całkowita ilość osób 219 Ilość osób z podziałem na klasy 27 24 31 28 34 32 17 Ilość osób z pozytywnym wynikiem[punkty] Ilość osób z pozytywnym wynikiem[procent %] 23 21 30 25 85,1 87,5 100 93,75 92,59 Z arkusza punktów do zdobycia Średni wynik z podziałem na klasy [punkty] 50 30,98 31,77 42,52 39,38 41,24 30,34 27,74 24,56 Średni wynik z podziałem na klasy [procent %] 62,0 63,5 85 78,8 82,5 60,7 55,5 49,1 Wynik najczęstszy (modalna) 37,5 i 49 23 i 49 47 i 49 48 37 i 44 20 i 49 20 i 36,5 19 Wynik środkowy (mediana) Najsłabszy wynik w klasie [punkty] 33,25 45 44 30,25 11 9,5 18 18,5 9 15 Najwyższy wynik w klasie [punkty] Odchylenie standardowe 49 11,83 12,13 7,10 10,32 7,72 10,92 9,73 8,54 Wskaźnik łatwości arkusza 0,67 Umiarkowanie trudny Średni wynik szkoły [punkty] 34,35 Średni wynik szkoły [procent %] 68,6 Średni wynik województwa śląskiego [procent %] 69

39 Podstawowe wskaźniki statystyczne wyników egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym z podziałem na klasy Liczba punktów możliwych do uzyskania to 50. Wartość wskaźnika łatwości arkusza wyniosła 0.67 co oznacza, że zestaw zadań na poziomie podstawowym był umiarkowanie trudny. Jeden maturzysta uzyskał 9 punktów na poziomie podstawowym co było najniższym wynikiem, natomiast najwyższy wynik 50 punktów otrzymały 3 osoby. Wyniki powyżej średniej województwa śląskiego otrzymały 118 osoby co daje 53,9%.

40 Rozkład wyników zdających egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym Technikum nr 1

41 Rozkład wyników zdających egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym Technikum nr 1
Rozkład wyników uzyskanych przez zdających egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym jest przesunięty w prawo co oznacza, że egzamin był łatwy. Widzimy, że maturzyści uzyskujący wyniki poniżej 30% punktów stanowili małą grupę zdających. Wynik najczęstszy to 98%. Zdający nie otrzymali wyniku 0 punktów natomiast wynik maksymalny otrzymało 3 maturzystów.

42 Rozkład wyników zdających egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym Technikum nr 1

43 Wyniki powyżej średniej uzyskało 3 z 8 klas.
Średnie wyniki z języka angielskiego na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach ZST Średnie wyniki na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach ZST przyjęły wartości od 49.1% w klasie 4Ta do 85% w klasie 4Tm Wyniki powyżej średniej uzyskało 3 z 8 klas.

44 Średnie wyniki z języka angielskiego na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach ZST

45 Średni wynik język angielski – Technikum [%]
Przystąpiło 219 uczniów do matury pisemnej, 215 do matury ustnej

46 Zdawalność język angielski – Technikum [%]

47 Średni wynik - Język angielski- rozszerzony –Technikum [%]

48 WNIOSKI- język angielski
Matura pisemna: - w zadaniach typu rozumienie ze słuchu zdający uzyskali średnio 9,8 punktu na 15 możliwych (65,4%) - na 20 punktów możliwych do uzyskania w zadaniach typu czytanie ze zrozumieniem zdający uzyskali 14,6 punktów (73,4%) - na 5 punktów możliwych do uzyskania w zadaniu krótki tekst użytkowy absolwenci uzyskali średni wynik 3,3(67,3%) - na 10 możliwych punktów do uzyskania w zadaniu dłuższy tekst użytkowy średni wynik 6,4 (64%). Najtrudniejszym zadaniem okazało się zadanie drugie – rozumienie ze słuchu test typu dobieranie. Najłatwiejszym zadaniem było zadanie czwarte – rozumienie tekstu pisanego – test typu dobieranie.

49 WNIOSKI- język angielski
Analizując wyniki z matury pisemnej na poziomie podstawowym można zauważyć, iż uczniowie naszej szkoły uzyskują wyniki oscylujące w granicach 68% punktów możliwych do zdobycia. Chociaż opanowanie sprawności językowych jest w miarę wyrównane, to można zauważyć nieco wyższy poziom sprawności czytania ze zrozumieniem, słabiej natomiast wypadła sprawność rozumienia ze słuchu, oraz sprawność związana z koniecznością napisania własnego tekstu przez zdającego. W obrębie umiejętności pisania dłuższego tekstu użytkowego najłatwiejsze okazało się przekazanie informacji i zachowanie formy listu. Najtrudniejszym kryterium zaś było bogactwo językowe oraz poprawność językowa. Zadanie to wymagało użycia zróżnicowanych struktur leksykalno-gramatycznych i stosowania rożnych czasów gramatycznych.

50 WNIOSKI- język angielski
PROGRAM NAPRAWCZY: - należy poświęcić w trakcie kształcenia więcej czasu na pisanie form użytkowych (takich jak: pocztówka, ogłoszenie, list prywatny, list urzędowy) także położyć większy nacisk na analizę poprawności językowej tj. znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Zachęcać uczniów do nauki słownictwa, aby poprawili swoje bogactwo językowe: - rozwijać umiejętność rozumienia ze słuchu, - poświecić więcej czasu na ćwiczenie sprawności mówienia- rozmowa z odgrywaniem roli oraz opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania poprzez prowadzenie rozmów uczeń – uczeń (praca w parach) oraz uczeń – nauczyciel, - praca indywidualna z uczniami pragnącymi zdawać egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym.

51 Średni wynik język niemiecki – Technikum [%]
Przystąpiło 20 uczniów do matury na poziomie podstawowym 2 na poziomie rozszerzonym.

52 Zdawalność technikum- język niemiecki [%]

53 WNIOSKI – j. niemiecki W roku 2013 do matury z języka niemieckiego przystąpiła w naszej szkole większa ilość uczniów niż w latach poprzednich – 2011r. 5 osób 2012r. 7 osób 2013r. 20 osób(+ 5 osób z Technikum uzupełniającego). W roku 2011 w naszej szkole wszyscy zdający język niemiecki wybrali poziom podstawowy, w roku osób zdawało egzamin na poziomie podstawowym, 1 wybrała poziom rozszerzony, w roku osób zdawało poziom podstawowy z czego 2 osoby wybrały dodatkowo poziom rozszerzony. Najlepszy wynik w szkole na poziomie podstawowym to 49 punktów na 50 (98%), najsłabszy to 13 punktów (26%). Średni wynik szkoły 56,5%. (W TU tylko 30,8%).

54 WNIOSKI – j. niemiecki W porównaniu klas najlepiej wypadła klasa:
Tf 98% (1 zdający) Tm 84% (2 zdających) Ti 54% (1 zdający) Te 54% (1 zdający) Ta 52,3% (9 zdających) Ts 52% (5 zdających) Tp 26% (1 zdający) Po analizie wyników uzyskanych przez maturzystów podczas tegorocznej sesji egzaminacyjnej można stwierdzić, że w technikum najlepiej opanowaną sprawnością językową było pisanie oraz rozumienie ze słuchu, nieco słabiej wypadło rozumienie tekstu pisanego. Rok Egzamin pisemny Egzamin ustny 2013 90% 100% 2012 85,7% 2011 80%

55 WNIOSKI – j. niemiecki W zadaniach zamkniętych, sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniami „wielokrotnego wyboru” i zadaniami typu „prawda/fałsz”, natomiast zdecydowanie trudniejsze były dla nich zadania na „dobieranie”. W zadaniach polegających na rozumieniu pisanego tekstu najlepiej rozwiązano zadania typu „prawda/fałsz”, następnie zadania w których umiejętności uczniów sprawdzane były przez zastosowanie techniki dobierania, najgorzej – zadania z techniką „wielokrotnego wyboru”. Jeżeli chodzi o wypowiedź pisemną, najlepiej wypadła krótka wypowiedź użytkowa polegająca na napisaniu maila, w tym zadaniu zdający zdobyli łącznie aż 80%, najwięcej ze wszystkich zadań. Słabszy wynik uzyskali zdający w dłuższej informacji użytkowej, czyli w zadaniu, w którym zdający powinni napisać list.

56 WNIOSKI – j. niemiecki Pracując nad przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, należy zwrócić uwagę na: – stosowanie różnych strategii czytelniczych, służących kształtowaniu zarówno globalnego, jak i selektywnego rozumienia tekstu słuchanego i pisanego i wzbogacaniu słownictwa – utrwalanie nowego materiału leksykalnego i gramatycznego poprzez lekturę różnorodnych tekstów, ilustrujących wybrane zagadnienia językowe, – kształcenie umiejętności wyszukiwania w tekstach wyrażeń synonimicznych, których znajomość gwarantuje udzielenie prawidłowej odpowiedzi oraz ćwiczenie sprawnego rozpoznawania związków logicznych na poziomie zdania i akapitu,

57 WNIOSKI – j. niemiecki – zaplanowanie powtórek, które sprzyjają przyswojeniu nawyków i umiejętności językowych. Taki systematyczny trening językowy sprawi, że wiedza deklaratywna, obejmująca nowo poznane elementy leksykalno-gramatyczne, przekształci się w wiedzę proceduralną, czyli w praktyczną umiejętność użycia środków językowych w komunikacji, – podniesienie poziomu komunikatywności wypowiedzi pisemnych poprzez rozwijanie kompetencji gramatycznej, leksykalnej i semantycznej. Istotne jest zatem kształcenie u ucznia umiejętności stosowania gramatycznych środków językowych, użycia adekwatnego słownictwa oraz świadomego wyboru leksemów, mieszczących się w zakresie struktur leksykalno-gramatycznych – przypominanie uczniom o kryteriach oceniania poszczególnych typów wypowiedzi pisemnych.

58 Średni wynik – język francuski Technikum [%]
Przystąpiło 5 uczniów do matury na poziomie podstawowym.

59 Zdawalność technikum- język francuski [%]

60 WNIOSKI – j. francuski - Najlepiej zdaną częścią arkusza było rozumienie tekstu czytanego (średnio na poziomie 45% z możliwych do uzyskania punktów w tej części egzaminu). Zdający więcej punktów uzyskali w zadaniu typu prawda/fałsz, mniej w zadaniach dobierania odpowiedzi. - Słabiej zdaną częścią arkusza była wypowiedź pisemna (średnio na poziomie 43% z możliwych do uzyskania punktów tej części egzaminu). Zdający uzyskali w krótkiej i dłuższej formie użytkowej więcej punktów w standardzie uzyskiwanie, udzielanie i przekazywanie informacji, najmniej ze standardu poprawność leksykalno-gramatyczna. - Najsłabiej zdaną częścią arkusza było rozumienie ze słuchu (średnio na poziomie 37% z możliwych do uzyskania punktów tej części egzaminu). Najlepiej zdanym w tej części egzaminu było zadanie nr 1 (standard - określanie czy tekst zawiera dane informacje oraz określanie intencji nadawcy tekstu), najgorzej zadanie nr 3 (standard - selekcjonowanie informacji i określanie głównej myśli tekstu).

61 WNIOSKI – j. francuski Biorąc pod uwagę powyższe wyniki należy w przygotowaniach do egzaminu maturalnego zwrócić szczególną uwagę na: - rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego poprzez dobór odpowiednich nagrań i zadań związanych z tekstami ze słuchu - rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu czytanego, wykorzystując jak najwięcej dokumentów autentycznych - systematyczne ćwiczenia wzbogacające słownictwo oraz rozwijanie umiejętności rozpoznawania i stosowania odpowiednich struktur leksykalno-gramatycznych - regularne pisanie tekstów użytkowych, krótkiej i dłuższej formy, zwracając uwagę na komunikatywny przekaz informacji

62 Średni wynik – Technikum geografia [%]
Przystąpiło 29 uczniów do matury na poziomie podstawowym

63 WNIOSKI - geografia Analizując wynik matury 2013 roku absolwenci naszej szkoły w większości poradzili sobie lepiej z rozwiązaniem testu maturalnego niż przeciętny uczeń szkoły ponadgimnazjalnej w woj. śląskim. Średni wynik jest o 4,7% wyższy w porównaniu do wyników w województwie. Wynik średni jest niższy niż w roku poprzednim, ale różnica pomiędzy wynikiem uzyskanym przez naszych absolwentów a wynikiem w woj. jest wyższa. Zdający najlepiej opanowali: umiejętność odczytywania i interpretacja treści mapy , analizę danych przedstawionych w formie wykresów i tabel, analizę tekstu źródłowego.

64 WNIOSKI - geografia Największą trudność sprawiło zdającym :
wykorzystanie własnej wiedzy, znajomość mapy politycznej Europy, omówienie procesów politycznych i gospodarczych w Europie po roku znajomość struktur i procesów geologicznych, znajomość czynników wpływających na klimat i pogodę w Polsce, rozwiązanie zadań obliczeniowych do mapy. Wnioski: zwrócić większą uwagę na zasób wiedzy uczniów, zwiększyć trudności zadań obliczeniowych, kontrolować znajomość mapy politycznej świata, w szczególności państw w Europie (wniosek ten pojawia się co roku, należy uznać go za priorytet).

65 Średni wynik – biologia – Technikum [%]
Przystąpiło 4 uczniów do matury na poziomie podstawowym

66 WNIOSKI– biologia Podobnie jak w roku ubiegłym do matury z biologii przystąpiło niewiele osób, z uwagi, że przedmiot ten został przedmiotem nieobowiązkowym i kończył się w klasie drugiej. Najwięcej problemów sprawiły uczniom zadania: - wymagające powiązania budowy narządów i struktur organizmu z ich funkcją oraz prawidłowego wnioskowania przyczynowo-skutkowego – brak dogłębnego zrozumienia zagadnień biologicznych; tego typu zadania obejmują standard III oraz kategorie celów C i D – przewidziane w przedmiotowym systemie ocenia na oceny dobre i bardzo dobre - dotyczące informacji z zakresu histologii i cytologii – okrojona siatka godzin w techniku utrudniła realizację zagadnień dopełniających do zakresu podstawowego (w podstawie programowej treści te nie były uwzględnione) - z zakresu genetyki – tradycyjnie sprawiające największą trudność wielu uczniom

67 WNIOSKI– biologia Najłatwiejsze zadania dotyczyły: wykazania się elementarną wiedzą z anatomii i fizjologii człowieka (treści szczegółowo omawiane na lekcjach), analizy schematów a także przetwarzania informacji źródłowych. Uczniowie przystępujący do egzaminu z biologii byli uczniami przeciętnymi – uzyskali dopuszczające lub dostateczne oceny końcowe z biologii w klasie drugiej, czyli na zakończenie nauczania biologii w technikum. Żadna ze zdających osób nie uczestniczyła w zajęciach przygotowawczych do matury organizowanych w ZST. Mimo to wyniki uzyskane przez absolwentów ZST były porównywalne do średnich wyników krajowych, zarówno pod względem uzyskanych punktów, jak i współczynnika zadań i popełnianych błędów.

68 WNIOSKI– biologia Aby poprawić wyniki należy:
uzmysłowić maturzystom trudność egzaminu maturalnego z biologii; informować o odbywających się corocznie w szkole, zajęciach przygotowujących do matury i mobilizować uczniów, by z nich korzystali. (Widać wyraźną poprawę w tym zakresie, gdyż w bieżącym, 2013/2014, roku szkolnym na powyższe zajęcia zgłosiło się kilku uczniów klas czwartych i trzecich technikum).

69 Średni wynik – Historia Technikum [%]
Przystąpił 1 uczeń do matury na poziomie podstawowym

70 WNIOSKI – historia Historia na poziomie podstawowym:
Zdający wykazał się znajomością dzieł sztuki, kręgów cywilizacyjnych, map historycznych, królów Polski Zdający potrafił umieszczać wydarzenia w czasie, odczytywać informacje z drzew genealogicznych oraz danych statystycznych, Zdający miał trudności z analizą tekstów źródłowych, źródeł symbolicznych, rysunków satyrycznych i karykatur, - Zdający miał trudności z uzasadnianiem swojej odpowiedzi i podawaniem argumentów

71 WNIOSKI – historia Wnioski z analizy ze wskazaniami do dalszej pracy w celu podnoszenia wyników egzaminów zewnętrznych Należy zwrócić większą uwagę na: Ćwiczenie umiejętności analizy różnych tekstów źródłowych Ćwiczenie umiejętności pracy z mapą Ćwiczenie umiejętności analizowania źródeł symbolicznych, rysunków i karykatur Ćwiczenie umiejętności wyciągania wniosków, podawania argumentów i uzasadniania swojej wypowiedzi Ćwiczenie rozpoznawania stylów w sztuce

72 Średni wynik – Fizyka Technikum [%]
Przystąpiło 23 uczniów do matury na poziomie podstawowym, 1 osoba na poziomie rozszerzonym.

73 WNIOSKI - fizyka Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym zawierał 20 zadań: 10 zadań zamkniętych, wielokrotnego wyboru oraz 10 zadań otwartych. Zadania sprawdzały wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań dla poziomu podstawowego, np. rozumienie podstawowych pojęć i zależności fizycznych, obliczanie wielkości fizycznych, odczytywanie i interpretowanie informacji zawartej, w tabeli lub na wykresie, budowanie prostych modeli fizycznych oraz analizowanie przedstawionych wyników doświadczenia. Arkusz na poziomie rozszerzonym zawierał 6 zadań złożonych z części sprawdzających różne umiejętności. Zadania te obejmowały szerszy zakres zagadnień, niż na poziomie podstawowym, oraz wymagały pogłębionych umiejętności, zgodnie ze standardami wymagań dla poziomu rozszerzonego. Wyższe były zwłaszcza wymagania dotyczące algebraicznej analizy wzorów fizycznych i interpretowania otrzymywanych wyników, wyjaśniania zjawisk fizycznych oraz formułowania i uzasadniania wniosków.

74 WNIOSKI - fizyka Wskaźniki łatwości zadań dla poziomu podstawowego mieściły się w przedziale 0,11-0,71. Cztery zadania były bardzo trudne, za ich rozwiązanie można było otrzymać 11 punktów(22%). Te zadania to: 16.3, 18, 20.1, Zadania te były trudne dla absolwentów w całym kraju, również dla uczniów w naszej szkole. Próbę rozwiązania zadania 16.3 podjęło czworo absolwentów. Zadanie stwarzało problemy naszym absolwentom. Zadanie to było związane ze zjawiskiem dyfrakcji światła, które jak wynika z zadania 16.1 jest znane naszym uczniom. 12 absolwentów uzyskało za to zadanie maksymalna ilość punktów. Trudność przy rozwiązywaniu zadań z zastosowaniem zjawiska dyfrakcji światła na siatce dyfrakcyjnej, wynika prawdopodobnie z zastosowania wzoru z funkcja trygonometryczną. Zadania nr 18, nikt nie rozwiązał. Zadanie to było typowym przeliczeniem wielkości makroskopowej (mocy promieniowania) na wielkość mikroskopową (liczbę fotonów). Nie było zadań bardzo łatwych, a zadanie łatwe było jednopunktowe.

75 WNIOSKI - fizyka Próbę rozwiązania zadania 20.1 i 20.2 podjęli dwaj absolwenci. Zadanie to wymagało samodzielnego wybrania danych z karty wzorów i danych fizycznych, dotyczących pozytonu i elektronu. Wydaje się również, ze uczniowie źle rozłożyli sobie czas na rozwiązanie arkusza. Nasi absolwenci dobrze radzą sobie z zadaniami, w których korzystają z informacji tzn. wykresów, tabel(zadanie19.1,1,2, 9), zasadą zachowania energii mechanicznej zadnie 13.1, 13.2, posługiwaniem się pojęciami dotyczącymi narzędzi pracy współczesnego fizyka. Wyniki matury fizyki są jednak, niższe, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Większość absolwentów, którzy uzyskali niskie wyniki na egzaminie maturalnym, poniżej 30%, nie uczęszczała na fakultet fizyki. Osoby, które uzyskały słabe wyniki z egzaminu maturalnego, muszą chodzić na fakultety z fizyki.

76 Średni wynik – język rosyjski Technikum [%]
Przystąpił 1 uczeń do matury na poziomie podstawowym.

77 WNIOSKI – język rosyjski
Rozumienie tekstu słuchanego wypadło nieco gorzej - w tej części zdający zdobył 10 punktów na 15 możliwych, co stanowi 67%. Najtrudniejsze okazało się zadanie 1. (za-przeciw) oraz zadanie 2. (dopasowanie odpowiedniego nagłówka do fragmentu tekstu). W pierwszym zadaniu abiturient zaznaczył 3 prawidłowe odpowiedzi z 5. możliwych (60%), a w drugim – 2 na 5 (40%). Zadanie 3. (wybór prawidłowej odpowiedzi) zostało rozwiązane bezbłędnie (5 punktów na 5, co stanowi 100%). Najwięcej trudności przysporzyła zdającemu wypowiedź pisemna, – w sumie za tę część uzyskał on 9,5 punktu na 15 możliwych, co stanowi 63 %. Za realizację krótkiej formy otrzymał 3 punkty na 5 możliwych, co stanowi 60%, a za dłuższą wypowiedź 6,5 punktu na 10, co stanowi 65 %. W każdej z tych wypowiedzi zdający otrzymał 0 punktów za poprawność językową, natomiast nie miał problemu z przekazem informacji i kompozycją.

78 WNIOSKI – język rosyjski
Wnioski do dalszej pracy z uczniami Biorąc pod uwagę powyższe wyniki, należy w pracy z uczniami zwrócić większą uwagę na: kształtowanie poprawności językowej poprzez ćwiczenia ortograficzne i leksykalno-gramatyczne (dyktanda, uzupełnianie luk); doskonalenie umiejętności pisania tekstów użytkowych, krótkiej i dłuższej formy, poprzez regularne ćwiczenia z uwzględnieniem dbałości o poprawność zapisu; rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego poprzez dobór odpowiednich nagrań i różnych typów zadań sprawdzających tę umiejętność; doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu czytanego z wykorzystaniem różnych rodzajów zadań (dobór tytułów do fragmentów tekstu, zadania typu: prawda-fałsz, za-przeciw, wybór prawidłowej odpowiedzi).

79 Średni wynik – informatyka podstawowa Technikum [%]

80 Średni wynik – informatyka rozszerzona Technikum [%]

81 Wnioski - informatyka Informatyka podstawowa Informatyka rozszerzona
Wskaźniki ZST Wynik średni 38,8% Wynik najwyższy 74% Wynik najniższy 20% Informatyka rozszerzona Wskaźniki ZST Wynik średni 50,3% Wynik najwyższy 64% Wynik najniższy 36%

82 Wnioski - informatyka W 2013 roku do matury z informatyki przystąpiło 20 uczniów na poziomie podstawowym, natomiast 6 na poziomie rozszerzonym. Analizując wyniki egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym można stwierdzić, że zdający poradzili sobie dobrze z zadaniami, w których musieli wykazać się takimi umiejętnościami jak: posługiwanie się kompilatorem wybranego języka programowania, projektowanie i wykorzystywanie metod informatycznych przy rozwiązywaniu problemów

83 Wnioski - informatyka Najprostsze okazało się zadanie 6 w którym zdający wykorzystując dane zawarte w pliku oraz arkusz kalkulacyjny Excel musieli wykonać analizę danych. Nietrudne okazało się również zadanie 5c. Polegało na stworzeniu prostego zapytania w bazie danych. Zadanie 1b nie stanowiło problemu dla uczniów. Należało uzupełnić algorytm tak aby obliczał wartość wielomianu stopnia czwartego. Najtrudniejsze dla uczniów okazało się zadanie 4. Polegało na zaprogramowaniu skomplikowanego algorytmu operującego na łańcuchach tekstowych. Problematyczne okazało się zadanie 5b gdzie należało zdefiniować skomplikowaną kwerendę w Accessie.

84 Wnioski - informatyka Analizując wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego z informatyki obserwujemy wyraźny spadek wyników w odniesieniu do roku ubiegłego w Polsce, na Śląsku i w ZST co spowodowane jest zwiększeniem trudności zadań. Wnioski do dalszej pracy: poprawić umiejętności programistyczne w zakresie obsługi plików oraz operacji na łańcuchach tekstowych, konstruowanie zapytań w bazie danych,

85 Średni wynik – WOS Technikum [%]
Przystąpiło 6 uczniów do matury na poziomie podstawowym, 1 na poziomie rozszerzonym

86 Średni wynik – WOS Technikum [%]

87 Wnioski– WOS Technikum
- Zdający opanowali wiadomości z zakresu podstaw życia społecznego i politycznego, potrafią korzystać ze źródeł informacji o życiu społecznym i politycznym - Zdający potrafią czytać ze zrozumieniem przepisy prawa, potrafi analizować dane statystyczne - Zdający wykazali się słabą znajomością przepisów prawa, organów władz Rzeczpospolitej Polskiej, procedur demokratycznych i ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji międzynarodowych oraz instytucji i zasad działania Unii Europejskiej Zdający mieli trudności z formułowaniem wypowiedzi pisemnej Należy zwrócić większą uwagę na: - znajomość organów władz Rzeczpospolitej Polskiej, tryb ich powoływania oraz uprawnienia, - ćwiczenie umiejętności w formułowaniu wypowiedzi pisemnej - znajomość organizacji międzynarodowych oraz instytucji i zasad działania Unii Europejskiej

88 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE

89 Średni wynik język polski –Technikum Uzupełniające [%]
Przystąpiło 12 uczniów do matury pisemnej, 10 do matury ustnej

90 Zdawalność język polski –Technikum Uzupełniające [%]

91 Średni wynik matematyka –Technikum Uzupełniające [%]
Przystąpiło 12 uczniów do matury na poziomie podstawowym

92 Zdawalność matematyka –Technikum Uzupełniające [%]

93 Średni wynik język angielski – Technikum Uzupełniające [%]
Przystąpiło 7 uczniów do matury pisemnej, 6 do matury ustnej

94 Zdawalność język angielski –Technikum Uzupełniające[%]

95 Średni wynik język niemiecki – Technikum Uzupełniające[%]
Przystąpiło 5 uczniów do matury

96 Zdawalność język niemiecki – Technikum Uzupełniające[%]

97 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ZST RYBNIK – ANALIZA MATURY 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google