Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD Z CHEMII OGÓLNEJ I FIZYCZNEJ dr Sylwester A. Stępniak Katedra Chemii, SGGW Zakład Chemii Żywności Budynek nr 23, pok. 0100

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD Z CHEMII OGÓLNEJ I FIZYCZNEJ dr Sylwester A. Stępniak Katedra Chemii, SGGW Zakład Chemii Żywności Budynek nr 23, pok. 0100"— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD Z CHEMII OGÓLNEJ I FIZYCZNEJ dr Sylwester A. Stępniak Katedra Chemii, SGGW Zakład Chemii Żywności Budynek nr 23, pok. 0100 http://sylwester_stepniak.users.sggw.pl

2 PROGRAM WYKŁADÓW W_1. Chemia – nauka opisująca właściwości Rzeczywistości W_2. Przemiany jądrowe – reakcje jądrowe W_3. Konfiguracja elektronowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. W_4. Wiązania chemiczne. Związki chemiczne. W_5. Teoria hybrydyzacji orbitali atomowych W_6. Teoria orbitali molekularnych W_7. Teoria pola ligandów W_8. Reakcje chemiczne. Równowaga reakcji chemicznej W_9. Dysocjacja jonowa. pH roztworów W_10. Elektrochemia: Ogniwa elektrochemiczne. Elektroliza W_11. Przewodnictwo jonowe W_12. Wielkości koligatywne W_13. Kinetyka reakcji chemicznych W_14. Termochemia. Prawo Hessa. Prawo Kirhchoffa. W_15. Spektroskopia. Chromatografia. Ekstrakcja

3 "Eppur si mouve" - "A jednak się porusza" "Mierz - co wymierne, a co niewymierne uczyń wymiernym" GALILEO GALILEI Galileusz (1564 – 1642) "Prawdziwa nauka zaczyna się wtedy, gdy można coś opisać na sposób matematyczny" Ludwig Eduard Boltzmann (1844 - 1906)

4 Czym zajmuje się chemia jako nauka? Czym zajmuje się chemia jako nauka? CHEMIA JEST TO NAUKA, KTÓRA OPISUJE PEWNE WŁAŚCIWOŚCI MATERII (RZECZYWISTOŚCI) Co rozumiemy pod określeniem Rzeczywistość? Co rozumiemy pod określeniem Rzeczywistość? RZECZYWISTOŚĆ: {PIERWIASTKI, ZWIĄZKI CHEMICZNE, ENERGIA} E = m·c 2 Czy Rzeczywistość jest zbiorem ciągłym? Czy Rzeczywistość jest zbiorem ciągłym?

5 ENERGIA W PRZYRODZIE JEST KWANTOWANA Każdy element materii emituje lub absorbuje tylko ściśle określone, charakterystyczne dla niego kwanty (porcje) energii ε = h · ν ε = h · c/ ε = h · c · ν ν[Hz = s -1 ], λ [m], ν[m -1 ] h = 6,62·10 -34 J·s,c = 3·10 8 m·s –1 Jaka jest rola CHEMII w opisie RZECZYWISTOŚCI? Jaka jest rola CHEMII w opisie RZECZYWISTOŚCI? ANALIZA CHEMICZNA BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI KONTROLA I STEROWANIE KONTROLA I STEROWANIE PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI PROCESAMI TECHNOLOGICZNYMI Ogólny zasób energii w Przyrodzie jest stały Energia jest kwantowana Energia jest kwantowana Każdy element lub układ elementów dąży do tego, aby być w minimum dąży do tego, aby być w minimum energetycznym energetycznym

6 Jakie znamy metody analizy chemicznej? Jakie znamy metody analizy chemicznej? I.ANALIZA JAKOŚCIOWA II.ANALIZA ILOŚCIOWA A.ANALIZA STECHIOMETRYCZNA B.ANALIZA NIESTECHIOMETRYCZNA IA Ad I A. 1.Analiza kationów 2.Analiza anionów IIAA Ad II A. Analiza wagowa Analiza objętościowa: Analiza objętościowa: - Redoksometria - Kompleksometria - Alkacymetria - Argentometria

7 Objętość molowa substancji chemicznej (V) Objętość molowa substancji chemicznej (V) Zadanie Ile moli rtęci znajduje się w 100 cm 3 Hg w warunkach standardowych? d Hg = 13,55 g/cm 3. Rozwiązanie: M Hg = 200,61 g/mol Dla substancji gazowych, o właściwościach gazu doskonałego: Gdy n = 1 => V = V W warunkach normalnych (p = 1013,25 hPa, T = 0 o C = 273 K): W warunkach standardowych (p = 1013,25 hPa, T = 25 o C = 298 K): R = 8,31 J/molK

8 B Ad B. 1.Metody elektrochemiczne: -Potencjometria -Konduktometria -Elektroforeza kapilarna -Polarografia 2.Metody spektroskopowe: -Spektroskopia emisyjna -Spektroskopia absorpcyjna 3.Metody chromatograficzne: - Chromatografia podziałowa - Chromatografia adsorpcyjna 4.Inne: -Refraktometria -Nefelometria -Wiskozymetria γ, UV, VIS, IR, NMR GC, TLC, HPLC Jakie znamy chemiczne elementy Rzeczywistości? {atomy, jony, cząsteczki, elektrony, rodniki, kwanty energii (h·ν)}

9 Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne: Mol Do określenia liczności elementów Rzeczywistości przyjęto, jako stan odniesienia: Liczba atomów C znajdująca się w 0,012 kg 12 C, to mol. Masa molowa (M), to masa mola elementów materii. Liczba Avogadro (N A ): Atomowa jednostka masy (u) Do określenia masy atomów przyjęto, jako stan odniesienia: Masa atomowa (m), to masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy.

10 Pierwiastki chemiczne : { 1 X,..., 109 X } Pierwiastek chemiczny : { Z A1 X, Z A2 X,..., Z Ai X } Izotop: { Z A X}, Nuklid : Z A X Izotopy: 1 1 H, 1 2 H, 1 3 H Izobary: 1 3 H, 2 3 He Izotony: 4 7 Be, 3 6 Li Atomowa jednostka masy (u) Masa atomowa (M) Mol Liczba moli (n) Liczba Avogadro (N A ) Jaka jest interpretacja fizyczna liczby Avogadro (N A )?

11 Metody oszacowania liczby Avogadro: Metoda radiometryczna Metoda elektrochemiczna N α = 1,16·10 18 [g –1 Ra·rok –1 ] m He = 7,66·10 -6 g M He = 4 [g/mol] 1913 r – Milliken wyznaczył ładunek elektronu: q e = 1,6·10 –19 [C] Gdy z · m = M => I· t = F = 96 490 [C/mol] Co w tych metodach zostało przyjęte za stan odniesienia? M C = 12 u

12 Masy molowe pierwiastków Masa molowa 12 C jako stan odniesienia przy wyznaczaniu mas molowych pierwiastków M C = 12 g/mol Jak wyznaczono masę molową He (gaz szlachetny, nieaktywny chemicznie)? Prawo Avogadro: Gdy p = const. i T = const.: i T = const.:

13 Masa atomowa, masa czasteczkowa, Masa molowa pierwiastka (M): Procentowy skład izotopowy pierwiastka (i%): x i - ułamek składu izotopowego: M i - masa molowa nuklidu: Jakie znamy rodzaje izotopów? Jakie znamy rodzaje izotopów? Izotopy trwałe Izotopy promieniotwórcze: - Występujące na Ziemi - Syntezowane Pierwiastki o x 1 = 1 Pierwiastki o x 1, x 2,…x i < 1 Pierwiastki o x 1 = 0 Jakie pierwiastki, ze względu na ich skład izotopowy, występują na Ziemi ? Jakie pierwiastki, ze względu na ich skład izotopowy, występują na Ziemi ?

14


Pobierz ppt "WYKŁAD Z CHEMII OGÓLNEJ I FIZYCZNEJ dr Sylwester A. Stępniak Katedra Chemii, SGGW Zakład Chemii Żywności Budynek nr 23, pok. 0100"

Podobne prezentacje


Reklamy Google