Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady uzupełniania opisu przedmiotu, programu przedmiotu (sylabusa) oraz ogólnouczelniana procedura weryfikacji efektów kształcenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady uzupełniania opisu przedmiotu, programu przedmiotu (sylabusa) oraz ogólnouczelniana procedura weryfikacji efektów kształcenia."— Zapis prezentacji:

1 zasady uzupełniania opisu przedmiotu, programu przedmiotu (sylabusa) oraz ogólnouczelniana procedura weryfikacji efektów kształcenia

2 Weryfikacja efektów kształcenia

3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

4 Rozdział 2. Warunki, jakie musi spełniać program kształcenia, oraz opis kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia § Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia określa: 1) formę studiów (stacjonarne lub niestacjonarne); 2) liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów; 3) moduły kształcenia — zajęcia lub grupy zajęć — wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS; 4) sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta;

5 Rozdział 3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia
§ Jednostka organizacyjna uczelni może prowadzić studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, jeżeli spełnia następujące warunki: 9) wdrożyła wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, uwzględniający działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia na prowadzonym kierunku studiów.

6 § Wewnętrzny system zapewnienia jakości, odnoszący się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego, uwzględnia w szczególności wszystkie formy weryfikowania efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, osiąganych przez studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz oceny dokonywane przez studentów, o których mowa w art. 132 ust. 3 ustawy, oraz wnioski z monitorowania kariery zawodowej absolwentów uczelni.

7 przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
zobowiązują rektora uczelni publicznej do sprawowania nadzoru nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia (art. 66 ust. 2 pkt 3a), Akty prawne w zamyśle pozostawiają dużą autonomię uczelni w określaniu i tworzeniu struktur jakości kształcenia. czynią ocenę funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia kluczowym elementem oceny programowej i oceny instytucjonalnej, dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną i obligują ministra do wydania – w drodze rozporządzenia – odpowiednich regulacji w tym zakresie (art. 9 ust. 3, pkt 3(c) i 4(a)).

8

9 Weryfikacja efektów kształcenia z poziomu ogólnouczelnianego

10 Zarządzeniem Nr 92/2012/2013 Rektora UKW z dnia 5 lipca 2013 r.
Została wprowadzona Zarządzeniem Nr 92/2012/2013 Rektora UKW z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury weryfikacji efektów kształcenia zmieniona Uchwałą Senatu Nr 152/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań" Zarządzenie zostało opracowane przez Biuro ds. Jakości Kształcenia, zweryfikowane przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia oraz Senacką Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształceniaa

11 Przedmiotem procedury weryfikacji jest ocena procesu osiągania efektów kształcenia w odniesieniu do poszczególnych form kształcenia. Procedura weryfikacji wskazuje kategorie obszarów będące przedmiotem oceny, a także określa ramy w trakcie których jest przeprowadzana. Procedura weryfikacji wskazuje osoby oraz organy odpowiedzialne za wykonywanie poszczególnych zadań, do których są one zobowiązane na podstawie jej postanowień. Procedura weryfikacji określa metody weryfikowania, sposób dokumentowania, czas i formę przechowywania efektów kształcenia

12 Zadania i osoby odpowiedzialne
nauczyciele akademicy realizacja treści kształcenia niezbędnych dla uzyskania przez studentów zamierzonych efektów kształcenia weryfikacja zamierzonych efektów kształcenia dokumentowanie osiągnięć studentów oraz przechowywanie dokumentacji poinformowanie ustne koordynatora przedmiotu/modułu o dokonanej analizie osiągniętych przez studentów efektów kształcenia podczas danego przedmiotu/modułu

13 koordynator przedmiotu
zorganizowanie spotkania z osobami prowadzącymi przedmiot/moduł celem zebrania informacji na temat osiągniętych przez studentów efektów kształcenia podczas danego przedmiotu/modułu. sporządza notatkę którą przekazuję w formie pisemnej Radzie Programowej Kierunku (ustalenia na poziomie Wydziału/Instytutu)

14 rada programowa kierunku
przekazuje sprawozdanie roczne z weryfikacji efektów kształcenia na kierunku Komisji ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, uwzględnia analizę dotyczącą weryfikacji efektów kształcenia do modyfikacji/doskonalenia programu kształcenia

15 opiekun praktyk z ramienia Uniwersytetu weryfikacja poziomu osiągnięcia efektów kształcenia przez studenta w trakcie praktyki opiekun praktyk w miejscu odbywania praktyk weryfikacja poziomu osiągnięcia efektów kształcenia przez studenta w trakcie praktyki którą zamieszcza w opinii o praktyce studenta

16 komisja egzaminacyjna weryfikacja zamierzonych efektów kształcenia poprzez prace dyplomową oraz zakres zagadnień z toku studiów opracowany przez Instytut

17 metody weryfikowania, sposoby dokumentowania, czas, miejsce, forma przechowywania osoba odpowiedzialna za przechowywane dokumenty metody weryfikowania sposób dokumentowania czas i forma przechowywania osoba odpowiedzialna egzaminy/zaliczenia ustne wykaz pytań z form ustnych zaliczeń wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego efektu kształcenia, opis zakresu treści programowych wymaganych na uzyskanie danej oceny rok czasu od zaliczenia, forma papierowa lub elektroniczna nauczyciel akademicki egzaminy/zaliczenia pisemne matryce testów/kolokwiów pisemnych wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego efektu kształcenia oraz z opisem w jakim stopniu efekty zostały osiągnięte. Pojedyncze prace studentów (jeżeli są zróżnicowane oceny) odpowiadające każdej cenie. W przypadku braku zróżnicowania ocen przechowujemy pełną reprezentację

18 sposób dokumentowania czas i forma przechowywania osoba
metody weryfikowania sposób dokumentowania czas i forma przechowywania osoba odpowiedzialna egzamin dyplomowy praca dyplomowa, protokół, recenzje według Rozporządzeń MNiSW Rozporządzenie MNiSW z dn. 14 września 2011 w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Dz.U nr 201, poz. 1188 wytwory studentów, projekty pisemne, inne indywidualne prace, prezentacje studenta wybrane 1. pojedyncze prace studenta (jeżeli są zróżnicowane oceny) wraz z przyporządkowaniem pytań do określonego efektu kształcenia oraz z opisem kryteriów oceniania. W przypadku braku zróżnicowania ocen -wszystkie prace. 2. opisem prezentacji wraz z przyporządkowaniem pytań (czynności) do określonego efektu kształcenia oraz opisem kryteriów oceniania rok czasu od zaliczenia, forma papierowa lub elektroniczna nauczyciel akademicki

19 sposób dokumentowania czas i forma przechowywania osoba
metody weryfikowania sposób dokumentowania czas i forma przechowywania osoba odpowiedzialna opinie o praktykach powinny zawierać wyszczególnienie efektów kształcenia oraz poziom osiągnięcia, które ma osiągnąć student w czasie praktyki do końca studiów Studium Praktyk Zawodowych dokumentacja praktyk (dzienniki praktyk, teczki metodyczne) pojedyncze prace studentów odpowiadające każdej ocenie, które osiągnął student wykonując dane zadania. Ocena powinna uwzględniać wyszczególnienie poszczególnych efektów kształcenia rok czasu od zaliczenia, forma papierowa lub elektroniczna Opiekun praktyk z ramienia Uniwersytetu

20 sposób dokumentowania czas i forma przechowywania osoba
metody weryfikowania sposób dokumentowania czas i forma przechowywania osoba odpowiedzialna notatka, lista obecności ze spotkania w sprawie przekazania informacji o weryfikacji założonych efektów kształcenia rok czasu od spotkania , forma papierowa lub elektroniczna kierownik jednostki sprawozdania 1. sprawozdania z weryfikacji założonych efektów kształcenia w jednostkach, 2. sprawozdania z weryfikacji założonych efektów kształcenia podczas praktyk rok czasu od spotkania, forma kierownik podstawowej jednostki informacje o wprowadzonych korektach w programach kształcenia w kolejnych cyklach kształcenia w odniesieniu do zakładanych efektów kształcenia minimalnie przez trzy cykle kształcenia Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

21 Harmonogram

22

23

24 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Rozdział 3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia § Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, po zasięgnięciu opinii zespołu nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego określonego kierunku studiów, przedkłada na koniec roku akademickiego radzie tej jednostki ocenę efektów kształcenia, która stanowi podstawę doskonalenia programu kształcenia

25 zasady uzupełniania opisu przedmiotu, programu przedmiotu (sylabusa)

26 zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów UKW
Obowiązkiem prowadzącego zajęcia jest zapoznanie studentów z treściami zawartymi w opisie przedmiotu i programie nauczania przedmiotu Program nauczania modułu/przedmiotu podaje się do wiadomości studentów w formie pisemnej lub elektronicznej.

27 Opracowane i podpisane wzory formularzy przekazywane są do sekretariatu jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek/specjalność nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. 

28 Od roku akademickiego 2012/2013 obowiązuje zmodyfikowany wzór sylabusa, który został wprowadzony Zarządzenie Nr 40/2011/2012 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ujednoliconych wzorów formularzy opisu przedmiotu oraz programu nauczania przedmiotu (sylabus). Zmodyfikowany Uchwałą Senatu Nr 152/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań"

29 OPIS PRZEDMIOTU wypełnia koordynator modułu/przedmiotu PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU wypełnia prowadzący przedmiot

30 Koordynator przedmiotu/modułu
moduły kształcenia — zajęcia lub grupy zajęć — wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS; Par. 5 uat.1 . Rozporządzenia w sprawie warunków prowadzenia studiów

31 Koordynator przedmiotu/modułu
jest odpowiedzialny za: 1. uzupełnienie opisu przedmiotu/modułu 2. sporządzenie notatki z weryfikacji efektów kształcenia na module/przedmiocie przekazanie jej Radzie Programowej Kierunku (decyzja Instytutu/Wydziału)

32 Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za
realizację treści kształcenia niezbędnych dla uzyskania przez studentów zamierzonych efektów kształcenia weryfikację zamierzonych efektów kształcenia dokumentowanie osiągnięć studentów oraz przechowywanie dokumentacji poinformowanie ustne koordynatora przedmiotu/modułu o dokonanej analizie osiągniętych przez studentów efektów kształcenia podczas danego przedmiotu/modułu zapoznanie studentów z treściami zawartymi w opisie przedmiotu i programie nauczania przedmiotu (program nauczania modułu/przedmiotu podaje się do wiadomości studentów w formie pisemnej lub elektronicznej)

33 Do jakich dokumentów muszę mieć dostęp, aby móc prawidłowo stworzyć sylabus?

34 Opis efektów kształcenia dla kierunku
Macierz przyporządkowania efektów kierunkowych do modułów/przedmiotów Plan studiów

35 sylabus Opis przedmiotu Program nauczania przedmiotu wypełnia koordynator przedmiotu prowadzący

36 OPIS PRZEDMIOTU oddzielny dla każdego profilu
oddzielny dla każdej formy

37

38 zgodnie z planem studiów

39 6 punktów ECTS razy 30 godz. pracy st. =180 godz.
Przykład W przypadku gdy przedmiot X ma: 30 godzin wykładów, 30 godzin konwersatoriów i przypisane 6 punktów ECTS Przeliczamy 6 punktów ECTS razy 30 godz. pracy st. =180 godz. Rozporządzenie w spr. warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta od 25 godzin „zdolnego” do 30 godzin pracy „słabszego”

40 Kalkulacja nakładu pracy studenta potrzebna do osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia w godzinach 30 godzin wykładów, 30 godzin konwersatoriów 6 punktów ECTS razy 30 godz. pracy st. =180 godz. forma liczba Mamy 180 godzin (odejmujemy od nich) wykład 30 150 konwersatoria 120 przygotowanie do zajęć 40 80 przygotowanie projektu 20 60 praca z literaturą 15 25 przygotowanie do egzaminu 5 konsultacje na dyżurach 180

41 na podstawie zapisów w planie studiów

42 W oparciu o opis efektów kształcenia i matryce efektów kształcenia
Student aby uzyskać zaliczenie musi osiągnąć wszystkie wpisane w matrycy, sylabusie efekty

43 Opis efektów kształcenia dla kierunku podstawa prawna

44 Podział na obszary kształcenia
Obszar nauk humanistycznych- H Obszar nauk społecznych- S Obszar nauk ścisłych- X Obszar nauk technicznych- T Obszar nauk przyrodniczych- P Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych- R Obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej- M Obszar sztuki- A

45 Kompetencje społeczne- K
Opis efektów kształcenia: zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie kształcenia przez osobę uczącą się w kategoriach: Wiedza-W Umiejętności- U Kompetencje społeczne- K Nazwa kierunku studiów: filozofia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Kierunkowe efekty kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych  WIEDZA  K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury H1A_W05 K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii H1A_W01 Ze wzorcowych efektów kształcenia lub wypracowane samodzielnie Z załącznika do Rozporządzenia MNiSW z 2 listopada 2011 r. w sprawie KRK dla Szkolnictwa Wyższego

46 Matryca efektów kształcenia
Opis efektów kształcenia: Nazwa kierunku studiów: filozofia Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Kierunkowe efekty kształcenia Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk humanistycznych  WIEDZA  K_W01 zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury H1A_W05 K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii H1A_W01 Matryca efektów kształcenia moduły/przedmioty przyporządkowanie efektu kierunkowego do przedmiotu

47

48 Dwa sposoby uzupełniania:
Na podstawie kierunkowego efektu K_UO1 potrafi tańczyć Zawężamy do U01 potrafi tańczyć sambę 1 sposób „kopiuj wklej” 2 sposób „zawężenie” Dwa sposoby uzupełniania:

49 to są dwie tabele

50 2 sposób „zawężenie” 1 sposób „kopiuj wklej”
z planu studiów: wykład, ćwiczenia… 2 sposób „zawężenie” 1 sposób „kopiuj wklej”

51 egzamin pisemny a kompetencje społeczne
egzamin pisemny a kompetencje społeczne?, PKA weryfikowała pytania z testu egz. z założonymi efektami, pamiętać o „lub”! dookreślać ustnym pisemny, projekt indywidualny, grupowy…

52

53 Zestawienie dla tańca I stopnia jak będą weryfikowane efekty?
Samokontrola Zestawienie dla tańca I stopnia l.p. nazwa przedmiotu liczba efektów liczba punktów ECTS liczba godzin forma zaliczenia jak będą weryfikowane efekty? wiedz umiej komp. społ wyk ćw inne 1 2

54 Samokontrola

55

56 na podstawie planu studiów

57 zwrócić uwagę, co zapisane w
Przykładowe treści dla seminarium mgr 1. Orientacje badawcze, strategie i badań społecznych i ich metodologiczne następstwa 2. Metody , techniki i narzędzia badawcze. 3. Projektowanie badań naukowych 4. Przeprowadzanie kwerendy źródeł na wybrany temat 5. Redagowanie tekstu zwróć uwagę na efekty częsty błąd, wpisuję tylko wykład a mam do osiągnięcia 4 umiejętności i 4 kompetencje społeczne Np. Warunki zaliczenia wykładów (W): 1. do wyboru studentki/studenta egzamin (test) obejmujący znajomość treści wykładów-pytania zamknięte lub egzamin ustny Podstawą zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi 2. Zaliczenie projektu indywidualnego 3. Zaliczenie projektu grupowego zwrócić uwagę, co zapisane w egzamin pisemny a kompetencje społeczne?, PKA weryfikowała pytania z testu egz. z założonymi efektami… pamiętać o „lub”! dookreślać ustnym pisemny, projekt indywidualny, grupowy…

58 Na UKW nie ma obowiązku wpisywania niżej wymienionych ale należy wiedzieć gdy spyta PKA
Efekt W2: na ocenę 2 - student nie potrafi udzielić odpowiedzi na pytania, ani wykonać poleceń wykładowcy; na ocenę 3 - student potrafi wymienić procesy nabywania kultury oraz czynniki społeczno-kulturowe na ocenę 4 - student potrafi wymienić i opisać procesy nabywania kultury oraz czynniki społeczno-kulturowe na ocenę 5 - student potrafi wymienić opisać i podać przykłady występujących w nich rozwiązań problemów związanych z procesem nabywania kultury oraz czynników społeczno-kulturowych Efekt U2: na ocenę 3 - student potrafi generować oryginalne rozwiązania dotyczące uczestnictwa w kutrze na ocenę 4 - student potrafi generować oryginalne rozwiązania dotyczące uczestnictwa w kutrze oraz prognozować jego przebieg; na ocenę 5 - generować oryginalne rozwiązania dotyczące uczestnictwa w kutrze oraz prognozować jego przebieg; oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktyki. Efekt K1: na ocenę 3 - student jest wrażliwy na problemy socjologii kultury, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem; na ocenę 4 - student jest wrażliwy na problemy socjologii kultury, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, projektowania badań porównawczych w jego kontekście; na ocenę 5 - student jest wrażliwy na problemy socjologii kultury, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, projektowania badań kulturowych oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania kulturowych

59

60 Ostatnia wizytacja programowa PKA
Sprawdzano, co są zgodne ze sobą zapisy w: Matrycach efektów kształcenia, sylabusach, pracach egzaminacyjnych studentów, sprawozdaniu koordynatora przedmiotu z realizacji efektów kształcenia na przedmiocie


Pobierz ppt "Zasady uzupełniania opisu przedmiotu, programu przedmiotu (sylabusa) oraz ogólnouczelniana procedura weryfikacji efektów kształcenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google