Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Dolata Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych Dyżury: piątki, 15.30-17.00, s. 314

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Dolata Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych Dyżury: piątki, 15.30-17.00, s. 314"— Zapis prezentacji:

1 Roman Dolata Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych Dyżury: piątki, 15.30-17.00, s. 314 rdolata@uw.edu.pl

2

3 Wygodnym formatem zapisywania danych ilościowych jest macierz (tabela) Wiersz macierzy to obiekt badany Kolumna macierzy to zmienna (cecha obiektu) Każdy obiekt ma unikalny identyfikator Braki danych też zapisujemy w macierzy Rodzaje braków danych: brak danych dla całego narzędzia, brak danych dla danej pozycji Losowe i nielosowe braki danych

4 Rozkład liczebności Wyniki sprawdzianu 2009, rozkład dla kraju, n=400887

5 Rozkład procentowy Wyniki sprawdzianu 2009, rozkład dla kraju, n=400887

6 Rozkład skumulowany, procentowy Wyniki sprawdzianu 2009, rozkład dla kraju, n=400887

7 Podstawowe parametry rozkładu 1. Miary tendencji centralnej i inne miary pozycji Wyniki sprawdzianu 2009, rozkład dla kraju, n=400887 Średnia arytmetyczna x: 22,6 Mediana Me: 23 Pierwszy kwartyl (25 percentyl): 17 Drugi kwartyl (mediana, 50 percentyl): 23 Trzeci kwartyl (75 percentyl): 28

8 Jak wyznaczamy medianę i kwartyle 25% wyników 1.Porządkujemy wszystkie uzyskane wyniki od najmniejszego do największego (400887 wyników, najpierw zera, potem jedynki itd.) 2.Poczynając od wyników najniższych szukamy takiego wyniku, że: a) 25% wyników jest od niego niższych, a 75% wyższych – pierwszy kwartyl b) 50% wyników jest od niego niższych, a 50% wyższych – drugi kwartyl, mediana c) 75% wyników jest od niego niższych, a 25% wyższych – trzeci kwartyl 25% wyników minimum mediana 3.kwartyl maksimum 1. kwartyl

9 Podstawowe parametry rozkładu 2. Miary zmienności wyników Wyniki sprawdzianu 2009, rozkład dla kraju, n=400887 Wariancja: 58,2 Odchylenie standardowe: 7,6 Odchylenie kwartylowe (ćwiartkowe): 11 średnia 3. kwartyl1. kwartyl

10 Rozkład normalny Odgrywa ważną rolę w statystycznym opisie różnych zjawisk przyrodniczych, społecznych i psychologicznych Ma interesujące właściwości matematyczne, dzięki którym oparte na nim metody statystyczne są dość proste obliczeniowo

11 Rozkład normalny

12 Normalizacja i standaryzacja skala o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15 Wyniki pierwotne Egzamin 1Egzamin 2Egzamin 3

13 Normalizacja i standaryzacja skala o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15 Wyniki pierwotne Wyniki znormalizowane Egzamin 1Egzamin 2Egzamin 3

14 Wyniki pierwotne Wyniki znormalizowane Wyniki po przejściach Egzamin 1Egzamin 2Egzamin 3 Normalizacja i standaryzacja skala o średniej 100 i odchyleniu standardowym 15

15 Standaryzacja Skala standaryzowana - skala przedstawiająca wyniki pomiarów uzyskanych z dowolnej skali w postaci jednostek odchylenia standardowego, czyli tzw. wyników standaryzowanych Zastosowanie skal standaryzowanych wynika z potrzeby porównywania wyników uzyskanych na dwóch (lub więcej) skalach pomiarowych o odmiennych właściwościach i przez to bezpośrednio nieporównywalnych Najczęściej spotykanym sposobem standaryzacji jest tzw. standaryzacja Z którą można wyrazić poniższym wzorem gdzie: –Z i - zmienna standaryzowana –SD - odchylenie standardowe w grupie –X - średnia w gupie –X i – wynik i-tego ucznia

16 Skala wyników standaryzowanych z Uzyskane w ten sposób wartości wyników standaryzowanych przyjmują wartości dodatnie lub ujemne, w zależności od tego, czy odchylają się w górę, czy w dół od wartości średniej.

17 Relacje pomiędzy pięcioma skalami standardowymi Autor, dr H. Szaleniec

18 Skala staninowa

19

20 Podstawowe modele analizy danych ilościowych Analiza rozkładu Analiza porównawcza rozkładów Analiza zależności między zmiennymi dla danych nominalnych Analiza współzmienności dla danych na skali interwałowej lub ilorazowej

21 Analiza rozkładu: dane nominalne

22 Analiza rozkładu: dane o znaczeniu absolutnym Rozkład procentowy gimnazjów ze względu na odsetek dyslektyków. Dane z egzaminu gimnazjalnego 2006

23 Analiza rozkładu: dane o znaczeniu względnym Rozkład wyników sprawdzianu 2008 w Szkole Podstawowej X w skali staninowej

24 Analiza porównawcza dwóch rozkładów Sprawdzian 2009, szkoły publiczne i niepubliczne miara Publiczne n=393982 Niepubliczne n=6905 Średnia22,627,4 Mediana2329 1. kwartyl1722 3. kwartyl2834 Wariancja57,760,4 Odchylenie standardowe 7,67,8 Roztęp ćwiartkowy1112

25 Analiza porównawcza dwóch rozkładów Sprawdzian 2009, dwie szkoły miara SP A n=132 SP B n=143 Średnia28,924,9 Mediana2925 1. kwartyl2518 3. kwartyl33 Wariancja26,083 Odchylenie standardowe5,19,1 Roztęp ćwiartkowy815

26 Analiza porównawcza dwóch rozkładów Wykorzystanie skali staninowej Analiza porównawcza rozkładów wyników sprawdzianu w roku 2006 i 2008 w Szkole Podstawowej X z wykorzystaniem skali staninowej

27 Badanie zależności: dane na skali nominalnej Tabela. Procentowe rozkłady odpowiedzi na pytanie ankiety ze względu na typ szkoły. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami maturzysta nie będzie musiał zdawać egzaminu z matematyki. Czy jest to Pani/Pana zdaniem dobre rozwiązanie? Typ szkoły zdecy- dowanie tak raczej tak raczej nie zdecy- dowanie nie nie mam zdania N Średnie zawodowe 36,834,016,78,14,3209 Licea ogólnokształcące 34,030,918,416,40,4256 Łącznie35,332,317,612,72,2465

28 Badanie zależności: potrzeba kontroli innych zmiennych Tabela: Poziom religijności a głosowanie w wyborach. Rozkłady procentowe (dane wymyślone na potrzeby dydaktyczne) Religijność nie głosują w wyborach głosują w wyborach N niska43%57%300 wysoka57%43%300 Łącznie50% 600

29 Badanie zależności: potrzeba kontroli innych zmiennych, cd Tabela: Poziom religijności a głosowanie w wyborach przy kontroli wykształcenia. Rozkłady procentowe (dane wymyślone na potrzeby dydaktyczne) Wykształ- cenie Religijność nie głosują w wyborach głosują w wyborach N niskieniska70%30%100 wysoka70%30%200 wysokieniska30%70%200 wysoka30%70%100 Łącznie50% 600

30 Badanie zależności: dane na skali interwałowej lub ilorazowej Czy zmianom jednej zmiennej towarzyszą zmiany drugiej zmiennej? Analiza graficzna: wykresy rozrzutu Możliwe do zastosowania statystyki: - współczynnik korelacji r Pearsona

31 Korelacja dodatnia (pozytywna)

32 Korelacja ujemna (negatywna)

33 Korelacja zerowa (brak)

34 Korelacja nieliniowa

35 Modele wpływu zmiennych niezależnych na zmienną zależną –Model wpływu addytywnego –Model wpływu interakcyjnego

36 Interakcja genotyp-środowisko

37 Brak wpływu

38 Tylko wpływ genów

39 Tylko wpływ środowiska

40 Wpływ addytywny genów i środowiska

41 Interakcja genotyp-środowisko

42

43 Tabele Zawiera informację, którą trudno jest czytelnie przedstawić w tekście Zawiera tytuł, numer, nagłówek, część główną, przypisy Konieczny opis znaczenia liczb umieszczonych w tabeli, tak, aby można było ją zinterpretować bez odwoływania się do tekstu

44 Typowa tabela w artykule naukowym Tabela 1. Wyniki po terapii dla trzech podejść terapeutycznych Rodzaj terapii Pomiary BehawioralnaPoznawczaAnalityczna Liczba aktywności a Wyniki Becka b 4,6 16,7 3,8 15,3 2,1 17,5 a Średnia liczba podjętych aktywności rekreacyjnych w ciągu 1 tygodnia b Średni wynik w kwestionariuszu depresji Becka – im wyższy wynik tym większa depresja

45 Elementy wykresu Wykres – graficzna ilustracja kluczowych wyników Poziomy zmiennej niezależnej zwykle umieszcza się wzdłuż osi x, a wartości zmiennej zależnej wzdłuż osi y; każda oś powinna być opisana Para wartości określa punkt na wykresie, który może obrazować indywidualny wynik lub średnią grupy dla konkretnej wartości zmiennej niezależnej Rodzaje wykresów: histogramy, wykresy słupkowe, liniowe, kołowe

46 Wykres słupkowy A. Rywalizacja indywidualna B. Rywalizacja grupowa C. Współdziałanie Wykres 1. Średnie wyniki w teście dla 3 grup badawczych Średni wynik

47 Wykres 2. Zmiana postawy wobec brania narkotyków jako funkcja wzbudzonego lęku i bycia ochotnikiem w badaniu. Średnia zmiana postawy Wykres słupkowy – dwa czynniki

48 Wykres liniowy Wykres 3. Średnia liczba błędów w zależności od wieku i poziomu hałasu przy wykonywaniu zadania Liczba błędów Poziom hałasu

49 Wykres kołowy Wykres 4. Procentowy udział poszczególnych grup wiekowych w grupie badanych osób


Pobierz ppt "Roman Dolata Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych Dyżury: piątki, 15.30-17.00, s. 314"

Podobne prezentacje


Reklamy Google