Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Ryszard Ziębora. Co to jest współczynnik przenikania ciepła U ? Współczynnik U definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Ryszard Ziębora. Co to jest współczynnik przenikania ciepła U ? Współczynnik U definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny."— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Ryszard Ziębora

2 Co to jest współczynnik przenikania ciepła U ? Współczynnik U definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny przez 1m 2 płaskiej przegrody (np. okien, ścian, itp.) przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach (wewnątrz / zewnątrz) wynoszącej 1K (1°C). gdzie: U – współczynnik przenikania ciepła, q – ilość przepływającego ciepła w jednostce czasu (strumień ciepła), S – powierzchnia przegrody, ΔT – różnica temperatur po obu stronach przegrody.

3 Jednoznacznie należy stwierdzić, że im mniejsza wartość współczynnika U, tym większa izolacyjność termiczna przegrody (okien, ścian, stropów itp.). Wielkość współczynnika przenikania ciepła reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

4 Wartości współczynnika przenikania ciepła U ścian, stropów i stropodachów, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach (dla budynku mieszkalnego i zamieszkania zbiorowego : Lp. Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2 · K)] 1 Ś ciany zewn ę trzne (stykaj ą ce si ę z powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju ściany): a) przy ti> 16 °C 0,30 b) przy ti 16 °C 0,80 2 Ś ciany wewn ę trzne pomi ę dzy pomieszczeniami ogrzewanymi a nieogrzewanymi, klatkami schodowymi lub korytarzami 1,00 3 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy ti> 16 °C 0,25 b) przy 8 °C < ti 16 °C 0,50 4 Stropy nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi, podłogi na gruncie 0,45 5 Ś ciany wewn ę trzne oddzielaj ą ce pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 1,00 6 Stropy nad ogrzewanymi kondygnacjami podziemnymi Bez ograniczeń

5 Współczynnik przenikania ciepła wyrażony jest równaniem gdzie: R T –całkowity opór cieplny przegrody budowlanej

6 gdzie: R si -opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni; R 1, R 2 …R n - obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy; R se - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni. Całkowity opór cieplny R T Całkowity opór cieplny R T, płaskiego komponentu budowlanego składającego się z warstw jednorodnych cieplnie prostopadłych do strumienia ciepła obliczamy z równania

7 Rozkład temperatur w ścianie wraz z pokazaniem poszczególnych oporów cieplnych R R1R1 R4R4 R2R2 R3R3 R si R se

8 Opory przejmowania ciepła warstw powietrza przyjmuje się zgodnie z normą PN-EN ISO 6946: Opór przejmowania ciepła m2·K / W Kierunek strumienia ciepła W góręPoziomyW dół R si 0,100,130,17 R se 0,04

9 Obliczeniowe opory cieplne pojedynczej i-tej warstwy obliczamy z e wzoru: gdzie: λ - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału [W/mK].

10 Przewodność cieplna, inaczej współczynnik przewodnictwa ciepła λ, określa zdolność substancji do przewodzenia ciepła. W tych samych warunkach więcej ciepła przepłynie przez substancję o większym współczynniku przewodności cieplnej. Wartość ta odpowiada ilości ciepła w dżulach, jakie jest przewodzone przez warstwę materiału o grubości 1m i powierzchni 1m 2, przy różnicy temperatur po obydwu stronach równej jednemu stopniowi, w czasie zaledwie jednej sekundy. Im mniejsza jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła danego materiału, tym lepszym jest on izolatorem. Wartości lambdy dla konkretnych materiałów uzyskiwane są podczas specjalistycznych badań, w których mierzy się faktyczny strumień ciepła przewodzony przez próbkę konkretnego materiału.

11 Wartości obliczeniowe współczynnika przewodzenia ciepła, wg załącznika NC do PN-EN ISO 6946:1999 * Lp.Nazwa materiału Gęstość w stanie suchym (średnia), kg/m³ Współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m·K) warunki średniowilgotne warunki wilgotne 12345 Asfalty 1Asfalt ponaftowy10500,17 2Asfalt lany18000,75 3Asfaltobeton21001,00 Beton i przegrody z betonu 4Żelbet25001,701,80 5Beton zwykły z kruszywa kamiennego24001,701,80 22001,301,50 19001,001,10 6Beton jamisty z kruszywa kamiennego19001,001,10 7Beton z kruszywa wapiennego16000,720,80 14000,600,70 12000,500,60 8 Beton z żużla pumeksowego lub granulowanego18000,700,80 16000,580,68 14000,500,58 12000,400,47 10000,330,40 9Beton z żużla paleniskowego18000,850,95 16000,720,80 14000,600,67 12000,500,56

12 10Beton z kruszywa keramzytowego16000,901,00 14000,720,80 13000,620,68 12000,540,60 11000,460,51 10000,390,43 11 Mur z betonu komórkowego na cienkowarstwowej zaprawie klejącej lub na zaprawie o przewodności cieplnej równej przewodności cieplnej betonu komórkowego8000,290,35 7000,250,30 6000,210,25 5000,170,21 4000,140,17 12 Mur z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, ze spoinami o grubości nie większej niż 1,5 cm8000,380,44 7000,350,40 6000,300,35 5000,250,30 13Wiórobeton i wiórotrocinobeton10000,300,35 9000,260,30 8000,220,25 7000,190,22 6000,170,20 5000,150,18

13 Drewno i materiały drewnopochodne 14Sosna i świerk550 - w poprzek włókien0,160,20 - wzdłuż włókien0,300,35 15Dąb800 - w poprzek włókien0,220,26 - wzdłuż włókien0,400,46 16Sklejka6000,160,20 17Płyty pilśniowe porowate3000,060,07 18Płyty pilśniowe twarde10000,180,21 Wyroby gipsowe zabezpieczone przed zawilgoceniem 19Płyty i bloki z gipsu10000,350,40 9000,300,35 20Gipsobeton piaskowy13000,520,62 12000,450,52 21Gazogips5000,190,28 22Płyty gipsowo-kartonowe10000,230,29 23Jastrych gipsowy czysty18001,001,10 13000,520,60 24Jastrych gipsowy z piaskiem19001,201,30 Kamienie naturalne 25Marmur, granit28003,503,70 26Piaskowiec24002,202,40 27Wapień zwarty20001,151,40 28Wapień porowaty17000,921,15 14000,640,76 29 Mur z kamienia łamanego z zawartością zaprawy 35% objętościowo przy gęstości kamienia 2800 kg/m324002,502,80

14 Mur z cegły (na zaprawie cementowo- wapiennej, przy grubości spoin do 1,5 cm) 30Mur z cegły ceramicznej pełnej18000,770,91 31Mur z cegły dziurawki14000,620,70 32Mur z cegły kratówki13000,560,62 33Mur z cegły silikatowej pełnej19000,901,00 34 Mur z cegły silikatowej drążonej i bloków drążonych16000,800,90 15000,750,85 35Mur z cegły klinkierowej19001,051,15 Materiały termoizolacyjne 36Płyty korkowe ekspandowane1500,0450,050 37Płyty korkowe asfaltowane2500,0700,075 38Płyty ze słomy3000,0800,10 39Płyty z trzciny2500,0700,10 40 Płyty z paździerzy lnianych na lepiszczu syntetycznym7000,130,15 41Płyty wiórkowo-cementowe6000,150,19 4500,140,16 42Płyty wiórowe na lepiszczu syntetycznym7000,130,15 3000,0700,090 43Szkło piankowe "białe"3000,120,13 44Szkło piankowe "czarne"1800,07 45Maty z włókna szklanegood 60 do 1000,0450,050 46Wełna mineralna granulowanaod 40 do 800,050 47Filce, maty i płyty z wełny mineralnejod 40 do 800,045 od 100 do 1600,042 48Styropian100,045 120,043 od 15 do 400,040 49Pianka poliuretanowa - w szczelnej osłonieod 30 do 500,025 - w pozostałych przypadkachod 30 do 500,0350,040 od 50 do 1500,0450,050

15 Tynki 50Tynk lub gładź cementowa20001,001,10 51Tynk lub gładź cementowo-wapienna18500,820,90 52Tynk wapienny17000,700,80 Zasypki 53Żużel paleniskowy10000,280,35 7000,220,28 54 Żużel wielkopiecowy granulowany, keramzyt9000,260,29 7000,200,24 5000,160,19 55Popioły lotne (ubijane)10000,300,37 56Proszek hydrofobowy10000,280,33 57Trociny drzewne luzem2500,0900,12 58Wióry drzewne ubijane3000,0900,12 59Wióry drzewne luzem1500,0700,080 60Mączka torfowa2000,0900,12 61Śrut gumowy3000,0900,10

16 Wybrane materiały różne 62Filc izolacyjny3000,0600,080 63Wojłok5000,120,15 64Płyty okładzinowe ceramiczne, terakota20001,05 65Wykładzina podłogowa PCW13000,20 66Tektura9000,140,17 67Papa (asfaltowa)10000,18 68Papier10000,250,30 69Szkło okienne25000,80 70Szkło zbrojone27001,15 71Szkło organiczne (pleksiglas)12000,19 72Guma w płytach12000,20 73Ił18000,75 74Glina18000,85 75Glina piaszczysta18000,70 76Piasek pylasty18000,55 77Piasek średni16500,40 78Żwir18000,90 79Grunt roślinny18000,90 80Stopy aluminium2700200 81Miedź8800370 82Stal budowlana780058 83Żeliwo720050 84Cynk7100110

17 O ile przewodność cieplna λ jest cechą materiału, to współczynnik przenikania U ciepła charakteryzuje konkretną przegrodę, np. ścianę. Dla przegrody jednorodnej zależność między tymi współczynnikami wyraża się wzorem: gdzie: λ – przewodność cieplna, d – grubość przegrody. Stąd grubość przegrody:

18 Obliczanie grubości przegrody jednorodnej dla zadanego współczynnika przenikania ciepła U Podaj żądaną wartość współczynnika U Grubość przegrody wynosi [m]

19 Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U λ2=λ2=R2=R2=d2=d2= Podaj d w [m] λ1=λ1=d2=d2=R1=R1= λ3=λ3=d3=d3=R3=R3= λ3=λ3=d3=d3=R4=R4= Warstwa 1 Warstwa 2 Warstwa 3 Warstwa 4 R si =R se = Całkowity opór cieplny R T =

20 Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc uzyskuje się, dodając do obliczonego współczynnika U przegrody wyrażenie korekcyjne ΔU: U c = U + ΔU W przypadku ścian, wyrażenie korekcyjne określa wzór: ΔU = ΔU g + ΔU f w którym: ΔU g - poprawka z uwagi na nieszczelności, U f - poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne.


Pobierz ppt "Opracował: Ryszard Ziębora. Co to jest współczynnik przenikania ciepła U ? Współczynnik U definiuje się jako ilość ciepła przenikającą w ciągu 1 godziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google