Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy

2 J Ę Z Y K P O L S K I Test egzaminacyjny składał się z 24 zadań różnego typu (zadania wielokrotnego wyboru, zadania krótkiej odpowiedzi, typu prawda-fałsz, na dobieranie, rozszerzonej odpowiedzi czyli dłuższa wypowiedź pisemna - rozprawka). Do tej części egzaminu przystąpiło 61 uczniów. Łatwe okazały się dla uczniów zadania: 1. – wyszukiwanie informacji w tekście 14. – znajomość pojęcia archaizm 18. – wnioskowanie 21. – rozróżnianie opinii i faktu

3 Trudne okazały się zadania: 5. – rozpoznanie funkcji formantu słowotwórczego 15. – rozpoznanie rodzaju zdania podrzędnie złożonego 22. – nazwanie rodzaju podmiotu. Trudnością było dla uczniów zadanie 13., w którym punkt zdobywało się za wskazanie 3 prawidłowych odpowiedzi.

4 Średnie klas: III A – 18,32 p (53,88 %) III B – 20,22 p (59,47 %) Średnia szkoły: 19,27 p (56,68%) Maksymalnie można było zdobyć 34 punkty. Najwyższe wyniki: Kl. III A – 28 p (2 osoby) Kl. III B – 30 p (1 osoba) Najniższe wyniki: Kl. III A – 7 p (2 osoby) Kl. III B – 7 p (1 osoba)

5 Zadanie rozszerzonej odpowiedzi (rozprawka) Aż 7 osób nie podjęło próby zredagowania wypowiedzi. Maksymalnie można było zdobyć 10 punktów. Kl. III A 2 osoby - 10 p 2 osoby – 9 p Kl. III B 1 osoba – 10 p 1 osoba – 9 p Średnia klas Kl. III A – 5,24 p Kl. III B – 5,06 p

6 Rozprawka najczęściej popełniane błędy: Opis książki, z którego nie wynika żaden wniosek, ogólniki, brak konkretów – zamiast argumentu. Błędy rzeczowe: -złe tytuły, nazwiska autorów -złe dopasowanie autora do tytułu -mylenie faktów z utworów, podawanie fałszywych informacji -niepoprawne gatunki literackie – np. w powieści Latarnik -nieznajomość treści utworów -błędne wyciąganie wniosków z treści lektury

7 Błędy w pisowni – liczne rażące błędy ortograficzne i językowe. Niedokładna analiza tematu, niespełnianie wszystkich wymogów polecenia. Zaburzona kompozycja pracy – zbyt krótki wstęp lub zakończenie. Pisownia tytułów (cudzysłów!)

8 WNIOSKI – JĘZYK POLSKI analizować na lekcjach tematy rozprawek, konstruować plany przykładowych rozprawek przypomnieć poznane lektury, usystematyzować wiedzę uczniów (lektura – autor) ćwiczyć argumentowanie, wnioskowanie ćwiczyć czytanie tekstów i poleceń ze zrozumieniem przypomnieć podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne usystematyzować i sprawdzić wiadomości z nauki o języku

9 HISTORIA i WOS Test egzaminacyjny składał się z 24 zadań Można było zdobyć 30 punktów, w tym 8 z wos

10

11 Najwyższe wyniki III B 83 % - 1 osoba 70 % - 1 osoba 63 % - 1 osoba III A 73 % - 1 osoba 70 % - 1 osoba 63 % - 2 osoby

12 Najniższe wyniki 20% - 1 osoba 27 % - 3 osoby

13 WNIOSKI Najłatwiejsze dla uczniów okazały się zadania typu prawda-fałsz Należy pracować nad utrwalaniem zależności przyczynowo-skutkowej Utrwalać chronologię wydarzeń Zwracać uwagę na czytaniem ze zrozumieniem

14 MATEMATYKA

15 Liczba uczniów piszących egzamin w poszczególnych oddziałach Klasa III A Klasa III B Razem 283260

16 Standardowy zestaw egzaminacyjny 30 pkt Typy zadańIlość zadań, pkt Zadania wielokrotnego wyboru 7 zadań, 7 pkt Zadania typu prawda-fałsz 4 zadania, 5pkt Zadania na dobieranie 1 zadanie, 3pkt Zadania otwarte5 zadań, 15pkt

17 46%

18 Najtrudniejsze zadanie otwarte – 16,7 %

19 Najtrudniejsze zadanie zamknięte – 12 %

20 Błędy i braki brak obliczeń w zadaniach otwartych -brak zaznaczonych odpowiedzi w zadaniach zamkniętych lub zaznaczanie kilku odpowiedzi -brak podejmowania próby rozwiązania zadania otwartego -uczniowie źle zapisują wzory matematyczne -czytanie tekstu bez zrozumienia

21 Wnioski -Powtórzyć i ćwiczyć działania na potęgach, pierwiastkach, działania pisemne i obliczenia procentowe -Ćwiczyć zadania typu PRAWDA-FAŁSZ, układać testy z dużą ilością tych zadań -Ćwiczyć umiejętność poprawnego czytania i analizowania zadania tekstowego -Powtórzyć podstawowe wzory i własności dotyczące figur płaskich i brył

22 Część przyrodnicza diagnozowano 60 uczniów klas trzecich

23 Egzamin próbny klas trzecich z części przyrodniczej składał się 24 zadań zamkniętych (6 zadań z biologii, 5 chemii - uczeń mógł uzyskać w sumie 14 punktów po 7 z każdego przedmiotu, 6 zadań z geografii i 7 fizyki - uczeń mógł uzyskać w sumie 16 punktów po 8 z każdego przedmiotu). Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń mógł uzyskać 1 pkt., za błędną lub brak odpowiedzi 0 pkt. Każdy uczeń mógł uzyskać max. 30 punktów. Liczba zdających egzamin – 60. Liczba zdobytych punktów – 1109 (z 1800 możliwych do uzyskania), co stanowi 62,00%.

24 Procentowy rozkład wyników wg przedmiotów Biologia 243 pkt./420 pkt. - 58,00 % Chemia 273 pkt./420 pkt. - 65,00% Fizyka 277 pkt./480 pkt. - 58,00% Geografia 316 pkt./480 pkt. - 66,00%

25 Rok szkolny 2013 klasa III A – 28 uczniów, średnia 60,00% klasa III B – 32 uczniów, średnia 63,00%

26 Uczniowie o najwyższych wynikach: 2 uczniów – 28 pkt. Uczniowie o najniższych wynikach: 2 uczniów – 10 pkt.

27 Zestawienie procentowe uzyskanych punktów wg poszczególnych przedmiotów w klasach trzecich

28

29 Wnioski W treści znalazły się zadania z zakresu materiału, który nie został jeszcze zrealizowany, zadania z wymaganiami ponadpodstawowymi (na ocenę dobrą i bardzo dobrą); Egzamin obejmował szeroki zakres treści: obliczenia, zamiany jednostek, przekształcenia wzorów, zewnętrzne i wewnętrzne procesy geologiczne, współrzędne geograficzne, systematykę i klasyfikację organizmów żywych, interakcje międzygatunkowe, cytologię, szereg aktywności metali, zapisy jonowe reakcji, zapisy stechiometryczne reakcji, przemiany energii, optykę, zadania z wykorzystaniem zapamiętanych wzorów i symboli; Z przeprowadzonej analizy wynika, że uczniowie często nie łączą wiadomości zdobytych w szkole z informacjami z innych źródeł; potrafią odnaleźć konkretne dane, ale mają trudność z ich interpretacją; ponadto mają problem z umiejętnością krytycznej analizy wyników;

30 Egzamin zawierał dużo zadań typu prawda/fałsz – aby uzyskać 1 punkt uczeń musiał odpowiedzieć prawidłowo dwukrotnie; Należy utrwalać czytanie ze zrozumieniem gdyż często zadania zawierają polecenie typu podaj nieprawidłową odpowiedź; Duża część zadań polegała na analizowaniu tabel, map, interpretacji schematów, czytania zawartych w nich informacji, należy więc sukcesywnie utrwalać materiał z klasy I i II, ćwiczyć zadania opierające się o schemat, rysunek, wykres, tabele.

31 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

32 KLASA III A – 29 uczniów Średnia klasy - 22,6 p (56,5%) Najlepsze wyniki: 37 p – 2 osoby 36 p – 1 osoba Najsłabszy wynik: 10 p – 1 osoba KLASA III B – 32 uczniów Średnia klasy - 21,2 p (53%) Najlepsze wyniki: 39 p – 1 osoba 37 p – 1 osoba Najsłabszy wynik: 5 p – 1 osoba MOŻNA BYŁO UZYSKAĆ 40 PUNKTÓW

33 Najtrudniejsze dla uczniów było zadanie nr 5. Dotyczyło ono znajomości funkcji językowych – należało uzupełnić dialog, z podanych odpowiedzi wybrać właściwą.

34 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

35 KLASA III A – 29 uczniów Średnia klasy - 16,2 p (40,5%) Najlepsze wyniki: 37 p – 2 osoby Najsłabszy wynik: 5 p – 1 osoba KLASA III B – 32 uczniów Średnia klasy - 15,9 p (39,8%) Najlepsze wyniki: 38 p – 2 osoby 37 p – 1 osoba Najsłabszy wynik: 5 p – 2 osoby MOŻNA BYŁO UZYSKAĆ 40 PUNKTÓW

36 Najtrudniejsze dla uczniów okazały się zadania nr 7 i 8. Zadanie 7. – uzupełnianie zdania, podane wyrazy w nawiasach napisać w odpowiedniej formie plus dodać wszystkie niezbędne elementy. Wymagana była pełna poprawność ortograficzna. Zadanie 8. – e-mail KLASA III A 13 osób – 0 p 1 osoba – 10 p 1 osoba – 9 p KLASA III B 12 osób – 0 p 4 osoby – 10 p

37 WNIOSKI: systematycznie przygotowywać się do lekcji odrabiać zadania domowe samodzielnie pracować ze słownikiem, rozumienie tekstu utrwalać słownictwo, zasady gramatyczne nie używać uzupełnionych testów egzaminacyjnych prawidłowo wypełniać kartę odpowiedzi

38 UWAGI TECHNICZNE

39 Kod ucznia i numer PESEL należy wpisywać BARDZO WYRAŹNIE – szczególnie zwrócić uwagę na różnicowanie liter B i D oraz cyfr 8 i 9

40 W razie pomyłki należy przekreślić w całości kod lub nr PESEL i wpisać ponownie NAD WYZNACZONYM MIEJSCEM

41 Brudnopis jest przeznaczony do obliczeń i formułowania odpowiedzi – NIE NALEŻYUMIESZCZAĆ W NIM ŻADNYCH ZBĘDNYCH RYSUNKÓW, NAPISÓW itp..

42 Uczeń powinien podjąć próbę zredagowania dłuższej formy wypowiedzi (mail, rozprawka) – za KAŻDY element tych tekstów można otrzymać punkty!!!

43 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Podsumowanie wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w grudniu 2013 r. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Kruszwicy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google