Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dojrzałość szkolna dziecka 5 i 6 letniego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dojrzałość szkolna dziecka 5 i 6 letniego"— Zapis prezentacji:

1 Dojrzałość szkolna dziecka 5 i 6 letniego
Przygotowała psycholog Katarzyna Prędkiewicz

2 Dojrzałość szkolna to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków jakie stawia przed nim szkoła. Im pełniejsza jest ta dojrzałość, tym większa będzie gwarancja powodzenia dziecka w nauce.

3 Składowe dojrzałości szkolnej
sprawność ruchowa i manualna; sprawność umysłowa; dojrzałość do czytania i pisania; dojrzałość do matematyki; dojrzałość emocjonalna; dojrzałość społeczna.

4 ROZWÓJ FIZYCZNY czyli prawidłowe i stosowne do wieku takie ukształtowanie kości, mięśni, narządów wewnętrznych, układu nerwowego, narządów zmysłów, które zapewnia odpowiednią odporność na zmęczenie, wysiłek fizyczny, choroby, a także dobrą sprawność we wszystkich zakresach motoryki.

5 ROZWÓJ UMYSŁOWY czyli taki poziom rozwoju funkcji poznawczych, który umożliwia osiąganie dobrych wyników w nauce szkolnej.

6 Dojrzałość emocjonalna
to umiejętność kontrolowania i panowania nad własnymi emocjami, zdolność do przeżywania bogatego i zróżnicowanego świata uczuć. to zmniejszenie impulsywności reakcji dziecka, wydłużenie czasu przeżywania różnych stanów emocjonalnych.

7 DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA to przystosowanie form zachowania dziecka do wymagań środowiska zewnętrznego.

8 DZIECKO, KTÓRE OSIĄGNĘŁO GOTOWOŚĆ SZKOLNĄ POWINNO:

9 W SFERZE SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ I MANUALNEJ:
być samodzielne, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych czynności samoobsługowych; wykonywać czynności wymagające zręczności palców; umieć rzucać i łapać dużą piłkę; potrafić skakać, podskakiwać na jednej nodze; sprawnie posługiwać się przyborami do rysowania i pisania, prawidłowo je trzymać.

10 W SFERZE SPRAWNOŚCI UMYSŁOWEJ:
rozpoznawać kolory i umieć je nazywać; rozumieć i wykonywać polecenia kierowane do niego; dobrze orientować się w najbliższym środowisku społecznym i przyrodniczym; posiadać dobrą orientację  w schemacie własnego ciała oraz przestrzenną, kierunkową.

11 W SFERZE DPJRZAŁOŚCI DO PISANIA I CZYTANIA:
uczeń umie dokonywać analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej; uczeń posiada pamięć ruchową, czyli umiejętność przetwarzania obrazu graficznego na obraz ruchu; umiejętność kontrolowania wzrokiem własnych ruchów, pozwala mu świadomie nimi kierować.

12 W SFERZE DOJRZAŁOŚCI DO MATEMATYKI:
dziecko rozumie i umie określić stosunki przestrzenne, czasowe i ilościowe w praktycznym działaniu; potrafi sklasyfikować przedmioty wg przeznaczenia, wielkości, kształtu i koloru; umie dodawać i odejmować na konkretach w zakresie 10.

13 Cechy dziecka dojrzałego emocjonalnie:
rozstaje się z matką na czas pobytu w szkole; kontroluje swoje emocje (lęk, złość), nie uzewnętrznia ich w sposób gwałtowny; wierzy w swoje umiejętności; jest pewne siebie; adekwatnie do sytuacji okazuje uczucia; potrafi cierpliwie czekać na swoją kolej; potrafi skoncentrować się na zadaniu; potrafi współodczuwać przeżycia innych dzieci; prawidłowo reaguje na niepowodzenia, uwagi nauczyciela i innych osób dotyczące niewłaściwego zachowania; przejawia poczucie obowiązku i odpowiedzialności za siebie; nie zniechęca się szybko napotkanymi trudnościami.

14 Dziecko dojrzałe społecznie powinno:
prawidłowo nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi; współpracować w zespole pod nadzorem osoby dorosłej; podporządkowywać się dyscyplinie; wykonywać obowiązki; rozumieć proste sytuacje społeczne; znać zasady społeczne i podporządkowywać się im; akceptować, że osoba dorosła nie zawsze jest do dyspozycji dziecka; nie reagować agresywnie ani zbyt emocjonalnie w obliczu trudności, niepowodzeń; mieć poczucie przynależności do grupy; być zdolne do porównywania siebie z innymi, co jest podstawą samooceny i jednym z głównych czynników motywacyjnych w życiu człowieka.

15 Co zrobić, jeśli dziecko nie jest gotowe do pójścia do szkoły?
W przypadku rozpoznania braku gotowości do nauki już na początku klasy 0 wystarczy objąć dziecko w domu i/lub w przedszkolu dodatkowymi ćwiczeniami stymulującymi opóźnione sfery rozwoju. Jeżeli jednak deficyty rozwojowe zostaną odkryte późno lub są bardzo nasilone (obejmują wiele sfer), wskazanie jest odroczenie obowiązku szkolnego u dziecka. Odroczenie obowiązku szkolnego służy wyłącznie dobru dziecka, dając mu szansę na nadrobienie zaległości i uniknięcie wielu problemów i upokorzeń w trakcie wieloletniej nauki w szkole!

16 skutki braku gotowości szkolnej
Część spośród dzieci ma tak duże trudności w opanowaniu materiału, że w wyniku doznawanych niepowodzeń: u niektórych powstaje ogromny lęk przed porażką, co z czasem przekształca się w nerwicę szkolną; ciągłe niepowodzenia wywołują stan napięcia psychicznego, które najłatwiej rozładować poprzez agresję; u dzieci, u których występują braki w zakresie umiejętności percepcyjnych, występuje zagrożone wystąpieniem specyficznych trudności w uczeniu się pisania, czytania i/lub matematyki. Są to dzieci z grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii; u niektórych brak dojrzałości emocjonalnej może powodować, że dziecko nie będzie potrafiło włączyć się do grupy, będzie wycofane lub przeciwnie, agresywne, nadpobudliwe.

17 PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI nigdy nie wolno straszyć dziecka szkołą i nauczycielami; dziecko powinno się cieszyć, że idzie do szkoły; powinno uczestniczyć w zakupach przyborów szkolnych, wybrać to, co mu się podoba; wcześniej przygotujmy biurko, półkę na książki i przybory szkolne, stałe miejsce do pracy; należy pamiętać, że dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie warunki: ład, spokój i pogodna atmosfera w domu; utrzymanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem; stopniowe wdrażanie go do podejmowania stałych obowiązków domowych wdrażanie do samodzielności, obowiązkowości i punktualności; zapewnienie kontaktów z rówieśnikami;

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dojrzałość szkolna dziecka 5 i 6 letniego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google