Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gotowość szkolna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gotowość szkolna."— Zapis prezentacji:

1 Gotowość szkolna

2 Co to jest gotowość szkolna?
Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole.

3 ASPEKTY ROZWOJU DZIECI ISTOTNE DLA OSIĄGNIĘCIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNY ROZWÓJ FIZYCZNY ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ UMYSŁOWY

4 Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego
Rozwój ruchowy dziecka (tzw. duża motoryka) powinien charakteryzować się koordynacją ruchów, zdolnością utrzymywania równowagi, zwinnością ruchów na tyle, by dziecko bezpiecznie poruszało się wśród innych dzieci na terenie szkoły oraz mogło przez doświadczenia ruchowe poznawać stosunki przestrzenne.

5 WPŁYW ROZWOJU FIZYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA W SZKOLE
sprawność narządów zmysłów odporność na choroby i zmęczenie sprawność narządów artykulacyjnych funkcjonowanie w szkole koordynacja i sprawność ruchowa sprawność manualna czytanie nabywanie wiedzy pisanie komunikacja

6 Na co warto zwrócić uwagę?
Czy dziecko lubi zabawy ruchowe? Czy chętnie uczestniczy w zespołowych grach ruchowych? Czy jest w stanie zachować określoną pozycję przez jakiś czas (spokojnie stać, siedzieć)? Czy dziecko dobrze widzi i słyszy? Czy męczy się szybciej niż rówieśnicy?

7 Co może zrobić rodzic? Zapewnić dziecku odpowiednią ilość ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu. Stwarzać okazje do spotkań z rówieśnikami, gier i zabaw zespołowych. Nie lekceważyć sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że dziecko źle widzi lub słyszy.

8 ELEMENTY ROZWOJU PERCEPCYJNO – MOTORYCZNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
orientacja przestrzenno - kierunkowa komunikacja analizator czuciowo - ruchowy pisanie czytanie aspekty sprawności manualnej analiza i synteza wzrokowa matematyka nabywanie wiedzy ruchy narzędziowe (praksje) analiza i synteza słuchowa (słuch fonemowy) funkcjonowanie w szkole

9 ORIENTACJA PRZESTRZENNO - KIERUNKOWA
czyli zdolność odróżniania strony lewej od prawej oraz określania relacji przestrzennych typu nad, pod, za. Dlaczego jest ważna? Umożliwia piszącemu dziecku orientację na kartce papieru oraz podjęcie decyzji, jak względem siebie ułożyć elementy graficzne pisma, które jest przecież zestawem kresek i kółek położonych względem siebie w różnych relacjach przestrzennych.

10 ZNACZENIE ORIENTACJI KIERUNKOWO – PRZESTRZENNEJ DLA NAUKI PISANIA I CZYTANIA

11 ZNACZENIE ORIENTACJI KIERUNKOWO – PRZESTRZENNEJ DLA NAUKI MATEMATYKI
Nauka geometrii Orientacja w układzie współrzędnych Rozwiązywanie grafów

12 Sprawność manualna Ruchy rąk (tzw. mała motoryka) powinny być sprawne na tyle, by umożliwić odpowiedni poziom rysowania, pisania drobnych elementów w linijkach; ruchy powinny być skoordynowane i płynne (od tego zależy tempo pisania i odporność ręki na zmęczenie). Prawidłowy chwyt ołówka. Umiejętność odpowiedniego dostosowania siły nacisku mięśni dłoni podczas pisania/rysowania. Zdolność posługiwania się narzędziami takimi jak przybory pisarskie oraz plastyczne (ołówki, kredki, nożyczki). Dobra koordynacja ruchów rąk, Precyzja i dokładność ruchów rąk, Umiejętność sznurowania butów, wiązania kokardek, zapinania guzików, Wykonywanie ruchów ciągłych (pisanie).

13 RUCHY NARZĘDZIOWE (PRAKSJE)
Zdolność posługiwania się narzędziami takimi jak przybory pisarskie oraz plastyczne (ołówki, kredki, nożyczki), związana z ich właściwym chwytem oraz skutecznym stosowaniem.

14 PRAWIDŁOWY CHWYT PISARSKI
Umożliwia długotrwałe i efektywne pisanie/rysowanie

15 Ćwiczenia orientacji przestrzenno – kierunkowej oraz sprawności manualnej
Zabawy/polecenia angażujące orientację kierunkowo – przestrzenną (połóż to na półce po lewej... itp.). Pytanie dziecka, w której ręce trzyma określony przedmiot. Proponowanie dziecku różnych form aktywności plastycznej (np. malowanie palcami, wycinanie, wydzieranie, origami) Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych. Zachęcanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, jedzenie, mycie, itp.)

16 ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA I SŁUCHOWA
Kompetencja umysłu, polegająca na rozkładaniu na podstawowe elementy docierających do mózgu wrażeń słuchowych (wszelkich odgłosów, dźwięków mowy) i wrażeń wzrokowych (obrazów otoczenia, figur złożonych, pisma) oraz ponownym ich syntetyzowaniu i interpretowaniu, warunkująca opanowanie umiejętności czytania i pisania.

17 Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
Rozpoznawanie odgłosów (np. głosy zwierząt, czynności). Dziecko ma powiedzieć, jaką głoskę słyszy na początku i na końcu wyrazu. Dzielenie wyrazów na głoski, sylaby oraz składanie wyrazów z usłyszanych głosek/sylab. Szukanie różnic/podobieństw w obrazkach. Układanie według wzoru. Rysowanie według wzoru.

18 ASPEKTY ROZWOJU UMYSŁOWEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
pisanie uwaga myślenie czytanie nabywanie wiedzy pamięć mowa funkcjonowanie w szkole

19 UWAGA Zdolność kierowania uwagi na wybrany obiekt (zgodny z poleceniem nauczyciela) – uwaga dowolna i skupiania jej przez określony czas – trwałość uwagi to kompetencje niezbędne dla funkcjonowania dziecka podczas zajęć w szkole i nauki.

20 Ćwiczenia doskonalące uwagę i pamięć dziecka
Nauka wierszyków, piosenek, rymowanek. Gry typu MEMO. Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło. Nauka kolejności dni tygodnia, pór roku itp. Zagadki, zawierające w treści dwie lub więcej wskazówek.

21 MYŚLENIE Myślenie dziecka przekraczającego próg szkoły powinno charakteryzować się możliwością operowania informacjami tak, aby rozumiało proste pojęcia, zasady, reguły i prawidłowości. Powinny pojawić się także początki umiejętności wnioskowania. Niezbędny jest również pewien zakres wiedzy o otaczającym dziecko świecie – rodzinie, relacjach czasowych, środowisku przyrodniczym, społecznym, technicznym, itp.

22 Operacyjność myślenia
Zdolność do czynności intelektualnych, zwanych operacjami logicznymi niezbędna do prawidłowego organizowania wiedzy o rzeczywistości, a więc funkcjonowania w ogóle, a zwłaszcza w warunkach szkolnych: grupowania obiektów w klasy (zbiory) ustalania relacji między obiektami (np. więcej/mniej, wyższy/niższy) formułowanie wniosków z obserwacji i czynności przewidywanie skutków działań, zachowań dostrzeganie przyczyny Dziecko 5-letnie znajduje się na etapie myślenia przedoperacyjnego, dlatego niezwykle ważne jest wspieranie rozwoju operacyjności myślenia dziecka u progu szkoły.

23 Jak wspierać rozwój myślenia u dziecka?
Proponować dziecku gry planszowe. Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu. Proponować gry/zabawy, polegające na tworzeniu klas (np. dzielenie zbioru obrazków na grupy: zwierzęta, rośliny itp.), ich porównywaniu, dzieleniu na podzbiory. Bawić się z dzieckiem w porównywanie obiektów pod względem wielkości, liczebności, ciężaru, itp. Układanie historyjek obrazkowych ( myślenie przyczynowo – skutkowe) Analizowanie przyczyn i skutków różnych sytuacji życiowych – wyciąganie wniosków Zachęcanie do zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi

24 MOWA Mowa czynna: formułować komunikaty tak,
- dziecko powinno posługiwać się mową wiązaną, dysponować odpowiednim zasobem słów i pojęć, mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, formułować komunikaty tak, aby mogło zostać zrozumiane. Mowa bierna: dziecko powinno posiadać odpowiedni zasób słów i pojęć, a także poziom rozumienia mowy, który pozwalać będzie dziecku odbierać i właściwie interpretować komunikaty nadawane przez innych.

25 Jak wspierać rozwój mowy u dziecka?
Jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem. Unikać „spieszczania” wyrazów. Prowokować dziecko do prawidłowego wypowiadania się, poprzez unikanie „domyślania się”, co dziecko chce nam przekazać. Dawać przykład poprawnej mowy wiązanej, opowiadając dziecku, opisując obrazki, streszczając bajki itp. Słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia. Czytać dziecku książki. Zachęcać dziecko do opowiadania o tym, co usłyszało, co je zainteresowało. Zwracać uwagę na poprawność artykulacyjną mowy dziecka. Zwracać uwagę aby dziecka koncentrowało się na rozmówcy – nie odwracało się, patrzyło w oczy itp.

26 ELEMENTY ROZWOJU EMOCJONALNO – MOTYWACYJNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
poczucie obowiązku panowanie nad emocjami nabywanie wiedzy motywacja poznawcza relacje z dorosłymi funkcjonowanie w szkole umiejętność pokonywania trudności empatia relacje rówieśnicze

27 PANOWANIE NAD EMOCJAMI
Dziecko rozpoczynające naukę w szkole zaczyna panować nad swoimi uczuciami, stopniowo uczy się radzić sobie emocjonalnie z sytuacją oceny, adekwatnie, dojrzale reagować na sukcesy i porażki – zarówno własne, jak i rówieśników.

28 POCZUCIE OBOWIĄZKU Dziecko, przekraczające próg szkoły
rozumie w pewnym zakresie znaczenie obowiązku i odpowiedzialności za siebie. np.: pamięta o konieczności odrobienia lekcji, przygotowania do kolejnego dnia w szkole, ćwiczy czytanie, mimo, że wolałoby się bawić

29 UMIEJĘTNOŚĆ POKONYWANIA TRUDNOŚCI
Dziecko dojrzałe do szkoły próbuje pokonywać trudności: podejmuje wysiłek, mimo niechęci, szuka rozwiązania zadania, nawet jeśli nie domyśli się go w pierwszej chwili, niezadowolone z efektów swojej pracy, nie zniechęca się, podejmuje kolejne próby.

30 MOTYWACJA POZNAWCZA Dziecko gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole jest dociekliwe, zainteresowane poznawaniem świata, nabywaniem wiedzy, potrafi na dłużej zainteresować się określoną treścią, pragnie pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie. Na tym etapie pojawiają się pierwsze sprecyzowane zainteresowania.

31 EMPATIA Dziecko osiągające dojrzałość szkolną
uświadamia sobie uczucia innych osób, co z kolei stanowi podstawę dla kształtowania się dojrzałych uczuć i relacji społecznych, takich jak współczucie, przyjaźń. Dlatego należy podkreślić, iż rozwój emocjonalno – motywacyjny ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie społeczne dziecka.

32 JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ EMOCJONALNO – MOTYWACYJNY DZIECKA?
Rozmawiać z dzieckiem o uczuciach. Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia innych osób poprzez rozmowy oraz prezentowanie właściwych postaw społecznych. Powierzać dziecku obowiązki i odpowiedzialne zadania (dostosowane do wieku). Rozbudzać w dziecku ciekawość poznawczą poprzez bogactwo doświadczeń, intelektualnych i kulturalnych (książki, wystawy, muzea, kino, teatr, wycieczki).

33 ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ
poczucie przynależności do grupy motywy prospołeczne relacje rówieśnicze funkcjonowanie w szkole rozumienie zasad i norm społecznych porównywanie siebie z innymi relacje z dorosłymi

34 POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
Dziecko uświadamia sobie, że jest częścią grupy/klasy, dzięki temu komunikaty kierowane przez nauczyciela do klasy odbiera jako skierowane także do siebie.

35 ROZUMIENIE ZASAD I NORM SPOŁECZNYCH
Dziecko dojrzałe do szkoły zaczyna rozumieć zasady i normy społeczne oraz staje się zdolne do ich przyswajania i przestrzegania, co stanowi istotny aspekt funkcjonowania szkole.

36 MOTYWY PROSPOŁECZNE Dziecko kieruje się nie tylko własnym dobrem, ale także dobrem drugiej osoby/grupy, staje się zdolne do działania na rzecz drugiej osoby/grupy.

37 PORÓWNYWANIE SIEBIE Z INNYMI
Zdolność do porównywania siebie z innymi stanowi podstawę dla określania siebie na tle grupy/klasy oraz kształtowania się samooceny dziecka.

38 Jak wspierać rozwój społeczny dziecka?
Dawać dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z rówieśnikami. Stwarzać dziecku okazje do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Ustalić zasady zachowania i konsekwentnie je przestrzegać. Współpracować z przedszkolem/szkołą – jednolity front wychowawczy. Inspirować dziecko do zachowań prospołecznych (działania na rzecz innych). Wzmacniać (nagradzać) każdy przejaw oczekiwanego zachowania dziecka. Rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z przeżytymi sukcesami oraz porażkami.

39 DZIECKO DOJRZAŁE W SFERZE EMOCJONALNO SPOŁECZNEJ JEST:
samodzielne, zaradne potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i nauczycielem, potrafi podporządkować się wymaganiom nauczyciela, współdziała z innymi w zabawie i wykonywaniu zadań, jest odporne na niepowodzenia, obowiązkowe i odpowiedzialne za wykonywane zadanie, rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia, zrównoważone psychicznie, ma wiarę we własne siły, obowiązkowe i wytrwałe, rozumie proste sytuacje społeczne (dobre - złe)

40 Powyższe cechy składają się na tak zwaną
INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ która warunkuje osiągnięcie powodzenia i szczęścia w życiu o wiele bardziej, niż tak zwana INTELIGENCJA POZNAWCZA

41 Konsekwencje braku dojrzałości emocjonalno- społecznej
Słabe radzenie sobie w nowym otoczeniu. Wycofywanie się, zamykanie w sobie lub konflikty, agresja. Trudności w kontaktach z rówieśnikami. Reakcje emocjonalne niewspółmierne do bodźca. Trudności w radzeniu sobie z porażkami. Trudności z pełnieniem ról społecznych. Brak samodzielności, trudności z dokonywaniem wyborów oraz z organizacją i planowaniem. Dolegliwości somatyczne (przed pójściem do szkoły). Nieodpowiedzialność. Niemożność rozumienia i przestrzegania norm społecznych. Potencjalne zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

42 że prezentacja pomoże Państwu podjąć decyzję o realizacji
Mam nadzieję, że prezentacja pomoże Państwu podjąć decyzję o realizacji obowiązku szkolnego Waszego dziecka. Dziękuję!


Pobierz ppt "Gotowość szkolna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google