Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co to jest gotowość szkolna? Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co to jest gotowość szkolna? Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole."— Zapis prezentacji:

1

2 Co to jest gotowość szkolna? Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole.

3 ROZWÓJ FIZYCZNY ASPEKTY ROZWOJU DZIECI ISTOTNE DLA OSIĄGNIĘCIA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ ROZWÓJ PERCEPCYJNO- MOTORYCZNY ROZWÓJ EMOCJONALNO - MOTYWACYJNY ROZWÓJ SPOŁECZNY ROZWÓJ UMYSŁOWY

4 Dojrzałość szkolna w zakresie rozwoju fizycznego Rozwój ruchowy dziecka (tzw. duża motoryka) powinien charakteryzować się koordynacją ruchów, zdolnością utrzymywania równowagi, zwinnością ruchów na tyle, by dziecko bezpiecznie poruszało się wśród innych dzieci na terenie szkoły oraz mogło przez doświadczenia ruchowe poznawać stosunki przestrzenne.

5 WPŁYW ROZWOJU FIZYCZNEGO NA FUNKCJONOWANIE DZIECKA W SZKOLE odporność na choroby i zmęczenie sprawność narządów zmysłów sprawność narządów artykulacyjnych koordynacja i sprawność ruchowa sprawność manualna pisanie czytanie nabywanie wiedzy komunikacja funkcjonowanie w szkole

6 Na co warto zwrócić uwagę? Czy dziecko lubi zabawy ruchowe? Czy chętnie uczestniczy w zespołowych grach ruchowych? Czy jest w stanie zachować określoną pozycję przez jakiś czas (spokojnie stać, siedzieć)? Czy dziecko dobrze widzi i słyszy? Czy męczy się szybciej niż rówieśnicy?

7 Co może zrobić rodzic? Zapewnić dziecku odpowiednią ilość ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu. Stwarzać okazje do spotkań z rówieśnikami, gier i zabaw zespołowych. Nie lekceważyć sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że dziecko źle widzi lub słyszy.

8 ELEMENTY ROZWOJU PERCEPCYJNO – MOTORYCZNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ orientacja przestrzenno - kierunkowa analizator czuciowo - ruchowy ruchy narzędziowe (praksje) nabywanie wiedzy funkcjonowanie w szkole czytanie komunikacja analiza i synteza wzrokowa analiza i synteza słuchowa (słuch fonemowy) matematyka pisanie aspekty sprawności manualnej

9 ORIENTACJA PRZESTRZENNO - KIERUNKOWA czyli zdolność odróżniania strony lewej od prawej oraz określania relacji przestrzennych typu nad, pod, za. Dlaczego jest ważna? Umożliwia piszącemu dziecku orientację na kartce papieru oraz podjęcie decyzji, jak względem siebie ułożyć elementy graficzne pisma, które jest przecież zestawem kresek i kółek położonych względem siebie w różnych relacjach przestrzennych.

10 ZNACZENIE ORIENTACJI KIERUNKOWO – PRZESTRZENNEJ DLA NAUKI PISANIA I CZYTANIA

11 ZNACZENIE ORIENTACJI KIERUNKOWO – PRZESTRZENNEJ DLA NAUKI MATEMATYKI Nauka geometrii Orientacja w układzie współrzędnych Rozwiązywanie grafów

12 Sprawność manualna Prawidłowy chwyt ołówka. Umiejętność odpowiedniego dostosowania siły nacisku mięśni dłoni podczas pisania/rysowania. Zdolność posługiwania się narzędziami takimi jak przybory pisarskie oraz plastyczne (ołówki, kredki, nożyczki). Dobra koordynacja ruchów rąk, Precyzja i dokładność ruchów rąk, Umiejętność sznurowania butów, wiązania kokardek, zapinania guzików, Wykonywanie ruchów ciągłych (pisanie). Ruchy rąk (tzw. mała motoryka) powinny być sprawne na tyle, by umożliwić odpowiedni poziom rysowania, pisania drobnych elementów w linijkach; ruchy powinny być skoordynowane i płynne (od tego zależy tempo pisania i odporność ręki na zmęczenie).

13 RUCHY NARZĘDZIOWE (PRAKSJE) Zdolność posługiwania się narzędziami takimi jak przybory pisarskie oraz plastyczne (ołówki, kredki, nożyczki), związana z ich właściwym chwytem oraz skutecznym stosowaniem.

14 PRAWIDŁOWY CHWYT PISARSKI Umożliwia długotrwałe i efektywne pisanie/rysowanie

15 Ćwiczenia orientacji przestrzenno – kierunkowej oraz sprawności manualnej Zabawy/polecenia angażujące orientację kierunkowo – przestrzenną (połóż to na półce po lewej... itp.). Pytanie dziecka, w której ręce trzyma określony przedmiot. Proponowanie dziecku różnych form aktywności plastycznej (np. malowanie palcami, wycinanie, wydzieranie, origami) Zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie przyborów piśmienniczych. Zachęcanie do samodzielności w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, jedzenie, mycie, itp.)

16 ANALIZA I SYNTEZA WZROKOWA I SŁUCHOWA Kompetencja umysłu, polegająca na rozkładaniu na podstawowe elementy docierających do mózgu wrażeń słuchowych (wszelkich odgłosów, dźwięków mowy) i wrażeń wzrokowych (obrazów otoczenia, figur złożonych, pisma) oraz ponownym ich syntetyzowaniu i interpretowaniu, warunkująca opanowanie umiejętności czytania i pisania.

17 Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej Rozpoznawanie odgłosów (np. głosy zwierząt, czynności). Dziecko ma powiedzieć, jaką głoskę słyszy na początku i na końcu wyrazu. Dzielenie wyrazów na głoski, sylaby oraz składanie wyrazów z usłyszanych głosek/sylab. Szukanie różnic/podobieństw w obrazkach. Układanie według wzoru. Rysowanie według wzoru.

18 ASPEKTY ROZWOJU UMYSŁOWEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ uwaga pamięć mowa myślenie pisanie funkcjonowanie w szkole nabywanie wiedzy czytanie

19 UWAGA Zdolność kierowania uwagi na wybrany obiekt (zgodny z poleceniem nauczyciela) – uwaga dowolna i skupiania jej przez określony czas – trwałość uwagi to kompetencje niezbędne dla funkcjonowania dziecka podczas zajęć w szkole i nauki.

20 Ćwiczenia doskonalące uwagę i pamięć dziecka Nauka wierszyków, piosenek, rymowanek. Gry typu MEMO. Zabawy polegające na zapamiętywaniu układu przedmiotów, następnie odgadywanie, co się zmieniło. Nauka kolejności dni tygodnia, pór roku itp. Zagadki, zawierające w treści dwie lub więcej wskazówek.

21 MYŚLENIE Myślenie dziecka przekraczającego próg szkoły powinno charakteryzować się możliwością operowania informacjami tak, aby rozumiało proste pojęcia, zasady, reguły i prawidłowości. Powinny pojawić się także początki umiejętności wnioskowania. Niezbędny jest również pewien zakres wiedzy o otaczającym dziecko świecie – rodzinie, relacjach czasowych, środowisku przyrodniczym, społecznym, technicznym, itp.

22 Operacyjność myślenia Dziecko 5-letnie znajduje się na etapie myślenia przedoperacyjnego, dlatego niezwykle ważne jest wspieranie rozwoju operacyjności myślenia dziecka u progu szkoły. Zdolność do czynności intelektualnych, zwanych operacjami logicznymi niezbędna do prawidłowego organizowania wiedzy o rzeczywistości, a więc funkcjonowania w ogóle, a zwłaszcza w warunkach szkolnych: grupowania obiektów w klasy (zbiory) ustalania relacji między obiektami (np. więcej/mniej, wyższy/niższy) formułowanie wniosków z obserwacji i czynności przewidywanie skutków działań, zachowań dostrzeganie przyczyny

23 Jak wspierać rozwój myślenia u dziecka? Proponować dziecku gry planszowe. Nie wyręczać, dać dziecku szansę, aby samo znalazło rozwiązanie problemu. Proponować gry/zabawy, polegające na tworzeniu klas (np. dzielenie zbioru obrazków na grupy: zwierzęta, rośliny itp.), ich porównywaniu, dzieleniu na podzbiory. Bawić się z dzieckiem w porównywanie obiektów pod względem wielkości, liczebności, ciężaru, itp. Układanie historyjek obrazkowych ( myślenie przyczynowo – skutkowe) Analizowanie przyczyn i skutków różnych sytuacji życiowych – wyciąganie wniosków Zachęcanie do zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi

24 MOWA Mowa czynna: - dziecko powinno posługiwać się mową wiązaną, dysponować odpowiednim zasobem słów i pojęć, mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym i gramatycznym, formułować komunikaty tak, aby mogło zostać zrozumiane. Mowa bierna: - dziecko powinno posiadać odpowiedni zasób słów i pojęć, a także poziom rozumienia mowy, który pozwalać będzie dziecku odbierać i właściwie interpretować komunikaty nadawane przez innych.

25 Jak wspierać rozwój mowy u dziecka? Jak najwięcej rozmawiać z dzieckiem. Unikać spieszczania wyrazów. Prowokować dziecko do prawidłowego wypowiadania się, poprzez unikanie domyślania się, co dziecko chce nam przekazać. Dawać przykład poprawnej mowy wiązanej, opowiadając dziecku, opisując obrazki, streszczając bajki itp. Słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia. Czytać dziecku książki. Zachęcać dziecko do opowiadania o tym, co usłyszało, co je zainteresowało. Zwracać uwagę na poprawność artykulacyjną mowy dziecka. Zwracać uwagę aby dziecka koncentrowało się na rozmówcy – nie odwracało się, patrzyło w oczy itp.

26 ELEMENTY ROZWOJU EMOCJONALNO – MOTYWACYJNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ panowanie nad emocjami poczucie obowiązku umiejętność pokonywania trudności motywacja poznawcza empatia relacje rówieśnicze funkcjonowanie w szkole relacje z dorosłymi nabywanie wiedzy

27 PANOWANIE NAD EMOCJAMI Dziecko rozpoczynające naukę w szkole zaczyna panować nad swoimi uczuciami, stopniowo uczy się radzić sobie emocjonalnie z sytuacją oceny, adekwatnie, dojrzale reagować na sukcesy i porażki – zarówno własne, jak i rówieśników.

28 POCZUCIE OBOWIĄZKU np.: pamięta o konieczności odrobienia lekcji, przygotowania do kolejnego dnia w szkole, ćwiczy czytanie, mimo, że wolałoby się bawić Dziecko, przekraczające próg szkoły rozumie w pewnym zakresie znaczenie obowiązku i odpowiedzialności za siebie.

29 UMIEJĘTNOŚĆ POKONYWANIA TRUDNOŚCI podejmuje wysiłek, mimo niechęci, szuka rozwiązania zadania, nawet jeśli nie domyśli się go w pierwszej chwili, niezadowolone z efektów swojej pracy, nie zniechęca się, podejmuje kolejne próby. Dziecko dojrzałe do szkoły próbuje pokonywać trudności:

30 MOTYWACJA POZNAWCZA Dziecko gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole jest dociekliwe, zainteresowane poznawaniem świata, nabywaniem wiedzy, potrafi na dłużej zainteresować się określoną treścią, pragnie pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie. Na tym etapie pojawiają się pierwsze sprecyzowane zainteresowania.

31 EMPATIA Dziecko osiągające dojrzałość szkolną uświadamia sobie uczucia innych osób, co z kolei stanowi podstawę dla kształtowania się dojrzałych uczuć i relacji społecznych, takich jak współczucie, przyjaźń. Dlatego należy podkreślić, iż rozwój emocjonalno – motywacyjny ma bardzo istotny wpływ na funkcjonowanie społeczne dziecka.

32 JAK WSPIERAĆ ROZWÓJ EMOCJONALNO – MOTYWACYJNY DZIECKA? Rozmawiać z dzieckiem o uczuciach. Uwrażliwiać dziecko na potrzeby i uczucia innych osób poprzez rozmowy oraz prezentowanie właściwych postaw społecznych. Powierzać dziecku obowiązki i odpowiedzialne zadania (dostosowane do wieku). Rozbudzać w dziecku ciekawość poznawczą poprzez bogactwo doświadczeń, intelektualnych i kulturalnych... (książki, wystawy, muzea, kino, teatr, wycieczki).

33 ASPEKTY ROZWOJU SPOŁECZNEGO ISTOTNE DLA DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ poczucie przynależności do grupy rozumienie zasad i norm społecznych motywy prospołeczne porównywanie siebie z innymi funkcjonowanie w szkole relacje z dorosłymi relacje rówieśnicze

34 POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY Dziecko uświadamia sobie, że jest częścią grupy/klasy, dzięki temu komunikaty kierowane przez nauczyciela do klasy odbiera jako skierowane także do siebie.

35 ROZUMIENIE ZASAD I NORM SPOŁECZNYCH Dziecko dojrzałe do szkoły zaczyna rozumieć zasady i normy społeczne oraz staje się zdolne do ich przyswajania i przestrzegania, co stanowi istotny aspekt funkcjonowania szkole.

36 MOTYWY PROSPOŁECZNE Dziecko kieruje się nie tylko własnym dobrem, ale także dobrem drugiej osoby/grupy, staje się zdolne do działania na rzecz drugiej osoby/grupy.

37 PORÓWNYWANIE SIEBIE Z INNYMI Zdolność do porównywania siebie z innymi stanowi podstawę dla określania siebie na tle grupy/klasy oraz kształtowania się samooceny dziecka.

38 Jak wspierać rozwój społeczny dziecka? Dawać dziecku jak najwięcej okazji do kontaktów z rówieśnikami. Stwarzać dziecku okazje do radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych. Ustalić zasady zachowania i konsekwentnie je przestrzegać. Współpracować z przedszkolem/szkołą – jednolity front wychowawczy. Inspirować dziecko do zachowań prospołecznych (działania na rzecz innych). Wzmacniać (nagradzać) każdy przejaw oczekiwanego zachowania dziecka. Rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach związanych z przeżytymi sukcesami oraz porażkami.

39 DZIECKO DOJRZAŁE W SFERZE EMOCJONALNO SPOŁECZNEJ JEST: samodzielne, zaradne potrafi nawiązywać kontakty z rówieśnikami i nauczycielem, potrafi podporządkować się wymaganiom nauczyciela, współdziała z innymi w zabawie i wykonywaniu zadań, jest odporne na niepowodzenia, obowiązkowe i odpowiedzialne za wykonywane zadanie, rozpoczętą pracę stara się doprowadzić do końca, pomimo zmęczenia, zrównoważone psychicznie, ma wiarę we własne siły, obowiązkowe i wytrwałe, rozumie proste sytuacje społeczne (dobre - złe)

40 Powyższe cechy składają się na tak zwaną INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ która warunkuje osiągnięcie powodzenia i szczęścia w życiu o wiele bardziej, niż tak zwana INTELIGENCJA POZNAWCZA

41 Konsekwencje braku dojrzałości emocjonalno- społecznej Słabe radzenie sobie w nowym otoczeniu. Wycofywanie się, zamykanie w sobie lub konflikty, agresja. Trudności w kontaktach z rówieśnikami. Reakcje emocjonalne niewspółmierne do bodźca. Trudności w radzeniu sobie z porażkami. Trudności z pełnieniem ról społecznych. Brak samodzielności, trudności z dokonywaniem wyborów oraz z organizacją i planowaniem. Dolegliwości somatyczne (przed pójściem do szkoły). Nieodpowiedzialność. Niemożność rozumienia i przestrzegania norm społecznych. Potencjalne zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

42


Pobierz ppt "Co to jest gotowość szkolna? Gotowość szkolna to inaczej stopień rozwoju dziecka niezbędny do podjęcia obowiązków, związanych z rozpoczęciem nauki w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google