Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podlaska Sieć Organizacji Pozarządowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podlaska Sieć Organizacji Pozarządowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Podlaska Sieć Organizacji Pozarządowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Podlaska Sieć Organizacji Pozarządowych ukonstytuowała się 25 listopada 2011r. W jej skład wchodzą p rzedstawiciele 17 powiatów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sieć liczy 29 przedstawicieli /Fot. Grajewo24.pl/

3 Podejmowane działania 3 wyjazdy studyjne (Dolny Śląsk, Łódź, Olsztyn, Toruń, Ełk, Elbląg, Gdańsk, Słupsk) poświęcone analizie dobrych praktyk dot. aktywizacji środowiska NGO, budowania ruchu na rzecz wzmacniania przedstawicielstwa obywateli w zarządzaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 sesji Sieci, w ramach których delegaci poszerzyli swoja wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi, współpracy z innymi podmiotami, metod i narzędzi konsultacji społecznych, praw i obowiązków organizacji pozarządowych, zarządzania różnorodnością, znajomości prawa antydyskryminacyjnego, moderowania spotkań i zebrań. Opracowanie Regulaminu Sieci (w tym prawa i obowiązki delegata) i Strategii Działania Sieci na 2013-2015.

4 VI Wojewódzkie Forum Organizacji Pozarządowych (22 września 2012r.) pod hasłem: Szanse i zagrożenia budowania potencjału organizacji pozarządowych w województwie podlaskim Udział w Forum wzięło 75 osób z różnych organizacji z terenu całego województwa podlaskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podejmowane działania Tematy: Efektywności III sektora w wydatkowaniu środków z UE, Trudności III sektora w realizacji zadań własnych gminy, Jakość partnerstw lokalnych, Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r., Reprezentatywność III sektora w ciałach doradczych. /Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki, www.bialystok.uw.gov.pl / www.bialystok.uw.gov.pl

5 Współpraca z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego Udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (aktualizacja strategii, optymalizacja sieci kolejowej) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podejmowane działania

6 10 spotkań Prezydium Sieci Prezydium w składzie: Tomasz Dudziński- przewodniczący (Grajewo) Katarzyna Kamecka-Lach- v-ce przewodnicząca (Siemiatycze) Alina Dębowska - członek (Bielsk Podlaski) Anna Porębska - członek (Mońki) Krzysztof Anuszkiewicz - sekretarz (Augustów) /Fot. Grajewo24.pl/ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podejmowane działania

7 MISJA Podlaskiej Sieci Organizacji Pozarządowych: Wzmocnienie roli i znaczenia organizacji pozarządowych województwa podlaskiego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dla samej Sieci (do wewnątrz ): Zbudowanie silnej i kompetentnej reprezentacji podlaskich NGOs Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele strategiczne Na rzecz promocji III sektora w otoczeniu zewnętrznym: Poprawa kontaktów-relacji między podlaskimi organizacjami pozarządowymi a otoczeniem: społeczeństwem, samorządem, biznesem, mediami Na rzecz organizacji pozarządowych w regionie: Rozwijanie w spółpracy podlaskich o rganizacji p ozarządowych między sobą i z otoczeniem

9 Zadania delegata w kadencji 2013-2015 Każdy członek Sieci ma prawo: brać udział w spotkaniach Sieci, wybierać i być wybieranym do władz Sieci, zgłaszać wnioski i postulaty w sprawach związanych z działalnością Sieci, korzystać z pomocy i zaplecza Sieci w podejmowanych działaniach zgodnych z jej celami. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Każdy członek Sieci ma obowiązek: Na poziomie wiedzy i umiejętności: zapoznać się z przepisami regulującymi funkcjonowanie organizacji pozarządowych (przede wszystkim Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) i śledzić pojawiające się zmiany w tych dokumentach, znać podstawowe zadania i obowiązki jednostek samorządu terytorialnego (ustawy samorządowe), znać podstawowe źródła informacji o możliwościach finansowania organizacji pozarządowych, posiadać wiedzę o organizacjach pozarządowych w swoim powiecie (jakie istnieją, cel ich działania, kto je reprezentuje). Na poziomie działań: utrzymywać systematyczny kontakt i współpracować z pełnomocnikiem/ urzędnikiem odpowiedzialnym za nadzór i współpracę z organizacjami w starostwie, w zakresie aktualizacji listy organizacji, informowania organizacji, zbierać informacje o potrzebach organizacji dla efektywnego ich reprezentowania, brać aktywny udział w pracach nad programami współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, zachęcać organizacje ze swojego powiatu do udziału w konsultacjach inicjowanych przez samorząd, informować swoje środowisko o działalności/ inicjatywach podejmowanych przez Sieć, zbierać dane / informacje niezbędne dla realizacji zadań Sieci. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania delegata w kadencji 2013-2015

11 Informacje o Sieci znajdują się na stronach internetowych: www.owop.org.pl www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/organizacje_pozarzadowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 12 Część II DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA POZARZĄDOWEGO W POWIECIE SIEMIATYCKIM (na podstawie danych udostępnionych na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach) Opracowała: Katarzyna Kamecka-Lach Stowarzyszenie Centrum na Wschodzie, kamecka.lach@scnw.pl 600-881-572

13 13 PODSTAWOWE DANE Liczba wszystkich organizacji: 146 Stowarzyszenia i fundacje KRS: 51 w tym sportowe: 7 OSP: 61 Stowarzyszenia zwykłe: 6 Uczniowskie kluby sportowe: 28

14 14 Struktura środowiska NGOs

15 15 Organizacje w poszczególnych gminach Miasto Siemiatycze 35 Drohiczyn: 33 Mielnik: 17 Grodzisk: 14 Gmina Siemiatycze:14 Perlejewo: 13 Dziadkowice: 11 Milejczyce: 5 Nurzec-Stacja: 4

16 16

17 17 Od 2011 roku nowe NGO powstały w następujących gminach: Miasto i Gmina Siemiatycze: 8 Drohiczyn: 7 Mielnik: 3 Dziadkowice: 1 (stowarzyszenie zwykłe) Milejczyce: 1 (stowarzyszenie zwykłe)

18 18 Jak utrzymać tendencję wzrostową w liczbie nowopowstających na terenie powiatu NGO? Jak pobudzić resztę gmin do aktywności w tym zakresie? Jak wzmocnić już istniejące organizacje? W jaki sposób pobudzić współpracę między lokalnymi NGO? Jak rozwinąć współpracę NGO z samorządami? Jak pobudzić współpracę NGO z biznesem? Jakie główne potrzeby naszych NGO należy reprezentować na szczeblu wojewódzkim (w ramach Podlaskiej Sieci Pozarządowej)? ………….. JAKIE JESZCZE PYTANIA SĄ DLA NAS WAŻNE NA DZIŚ? Kluczowe pytania


Pobierz ppt "Podlaska Sieć Organizacji Pozarządowych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google