Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI RADA EUROPY. Rada Europy powstała 5 maja 1949 na mocy konwencji podpisanej przez 10 państw zachodnioeuropejskich: BELGIĘLUKSEMBURG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI RADA EUROPY. Rada Europy powstała 5 maja 1949 na mocy konwencji podpisanej przez 10 państw zachodnioeuropejskich: BELGIĘLUKSEMBURG."— Zapis prezentacji:

1 Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI RADA EUROPY

2 Rada Europy powstała 5 maja 1949 na mocy konwencji podpisanej przez 10 państw zachodnioeuropejskich: BELGIĘLUKSEMBURG DANIĘNORWEGIĘ FRANCJĘSZWECJĘ WIELKĄ BRYTANIĘHOLANDIĘ IRLANDIĘWŁOCHY

3

4 PAŁAC EUROPY

5 Terry Davis, (ZKWBiIP) Sekretarz Generalny Rady Europy René van der Linden (Holandia) Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Halvdan Skard (Norwegia). Przewodniczący Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy

6 Rada Europy jest organizacją międzyrządową wyznaczającą sobie następujące cele: ochronę praw człowieka, demokracji pluralistycznej oraz rządów prawa, ochronę praw człowieka, demokracji pluralistycznej oraz rządów prawa, działanie na rzecz podnoszenia świadomości i rozwoju tożsamości kulturowej i różnorodności w Europie, działanie na rzecz podnoszenia świadomości i rozwoju tożsamości kulturowej i różnorodności w Europie, poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów nurtujących społeczeństwa (dyskryminacji mniejszości, ksenofobii, nietolerancji, ochrony środowiska, klonowania ludzi, AIDS, narkotyków, przestępczości zorganizowanej, itd.), poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów nurtujących społeczeństwa (dyskryminacji mniejszości, ksenofobii, nietolerancji, ochrony środowiska, klonowania ludzi, AIDS, narkotyków, przestępczości zorganizowanej, itd.), pomoc w umacnianiu demokratycznej stabilności Europy poprzez popieranie reform politycznych, ustawodawczych i konstytucyjnych. pomoc w umacnianiu demokratycznej stabilności Europy poprzez popieranie reform politycznych, ustawodawczych i konstytucyjnych.

7 KOMITE MINISTRÓW KOMITE MINISTRÓW ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE KONGRES WŁADZ LOKALNYCH KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH EUROPY I REGIONALNYCH EUROPY

8 KOMITET MINISTRÓW Organ decyzyjny reprezentujący rządy państw członkowskich Organ decyzyjny reprezentujący rządy państw członkowskich W skład KM wchodzą ministrowie spraw zagranicznych 46państw członkowskich lub ich delegaci W skład KM wchodzą ministrowie spraw zagranicznych 46państw członkowskich lub ich delegaci Na szczeblu ministrów Komitet zbiera się 2 razy w roku na sesjach zwyczajnych Na szczeblu ministrów Komitet zbiera się 2 razy w roku na sesjach zwyczajnych Organ ten zajmuje się wszystkimi sprawami poza obroną narodową Organ ten zajmuje się wszystkimi sprawami poza obroną narodową Czuwa nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie przyjętych przez nie zobowiązań Czuwa nad przestrzeganiem przez państwa członkowskie przyjętych przez nie zobowiązań Większość decyzji podejmowanych przez ministrów i deputowanych wymaga 2/3 oddanych głosów, są jednak decyzje gdzie potrzebna jest jednomyślność Większość decyzji podejmowanych przez ministrów i deputowanych wymaga 2/3 oddanych głosów, są jednak decyzje gdzie potrzebna jest jednomyślność

9 ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE Pełni funkcję organuobradującego, w którym zasiadają przedstawiciele parlamentów krajowych państw członkowskich Liczba mandatów a zarazem głosów jest zależna od liczby ludności(2-18) Zbiera się 4 razy w roku na okres jednego tygodnia w Sali posiedzeń Pałacu Europy, na publiczne posiedzenie plenarne Prace zgromadzenia są przygotowywane przez wyspecjalizowane komisje Odgrywa kluczową rolę w procesie przystępowania nowych członków i monitorowania podjętych zobowiązań związanych z członkostwem Stanowi forum zarówno dla delegacji reprezentujących główne nurty polityczne parlamentów krajowych jak i dla organizacji międzynarodowych OECD, EBOR, ESA Przyjmuje cztery rodzaje aktów: zalecenia, uchwały(rezolucje), opinie i wytyczne

10 KONGRES WŁADZ LOKALNYCH I REGIONALNYCH EUROPY Został powołany w 1994 w miejsce Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy Jest jednym z głównych organów doradczych Organizacji, złożony z Izby Władz Lokalnych i Izby Regionów Posiedzenie plenarne odbywa się raz do roku w Strasburgu Prezes wybierany przez Izby na kadencję 2 lat Główną funkcją tego organu jest konsolidacja podstawowych struktur demokratycznych, umocnienie instytucji demokratycznych oraz niesienie pomocy nowym demokracjom Europy Środkowej i Wschodniej

11 DZIAŁALNOŚĆ RADY EUROPY Prawa Człowieka Prawa Człowieka Kultura i dziedzictwo kulturowe Kultura i dziedzictwo kulturowe Problemy społeczne Problemy społeczne Środki masowego przekazu Środki masowego przekazu Edukacja Edukacja Sport Sport Środowisko Środowisko Władze lokalne i regionalne Władze lokalne i regionalne Kwestie prawne Kwestie prawne Pomoc państwom Europy Centralnej i Wschodniej Pomoc państwom Europy Centralnej i Wschodniej Posiada obszerne spektrum działalności, ale głównie jest skoncentrowana na następujących kwestiach:

12 EUROPEJSKA KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI Jeden z podstawowych dokumentów służących ochronie godności ludzkiej,podpisany w 1950r.w Rzymie przez członków Rady Europy. Weszła w życie 3 września 1953r, ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Jeden z podstawowych dokumentów służących ochronie godności ludzkiej,podpisany w 1950r.w Rzymie przez członków Rady Europy. Weszła w życie 3 września 1953r, ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie Ustanowiła system kontroli i ochrony praw człowieka Ustanowiła system kontroli i ochrony praw człowieka Przyznaje prawo do zaskarżania państwa na forum międzynarodowym przez jednostkę Przyznaje prawo do zaskarżania państwa na forum międzynarodowym przez jednostkę

13 KATALOG PRAW PODSTAWOWYCH wg EKPC: PRAWO DO ŻYCIA PRAWO DO ŻYCIA ZAKAZ TORTUR ZAKAZ TORTUR ZAKAZ NIEWOLNICTWA I PRACY PRZYMUSOWEJ ZAKAZ NIEWOLNICTWA I PRACY PRZYMUSOWEJ PRAWO DO WOLNOŚĆI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO PRAWO DO WOLNOŚĆI I BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO PRAWO DO RZETELNEGO PROCESU SĄDOWEGO ZAKAZ KARANIA BEZ PODSTAWY PRAWNEJ ZAKAZ KARANIA BEZ PODSTAWY PRAWNEJ PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO PRAWO DO POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO WOLNOŚĆ MYŚLI, SUMIENIA I WYZNANIA WOLNOŚĆ MYŚLI, SUMIENIA I WYZNANIA

14 JEDNOLITY TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Wszedł w życie 1 listopada1998 na mocy Protokołu nr 11 do EKPC, łącząc w jedno Europejską Komisję i Trybunał praw Człowieka Wszedł w życie 1 listopada1998 na mocy Protokołu nr 11 do EKPC, łącząc w jedno Europejską Komisję i Trybunał praw Człowieka Orzeczenia Trybunału są ostateczne i obligatoryjne dla zainteresowanych stron Orzeczenia Trybunału są ostateczne i obligatoryjne dla zainteresowanych stron Sprawę do Trybunału wnosi się w celu ostatecznego rozstrzygnięcia. Sprawę do Trybunału wnosi się w celu ostatecznego rozstrzygnięcia. W skład Trybunału wchodzą sędziowie, których liczebność równa jest liczbie państw, będących stronami Konwencji W skład Trybunału wchodzą sędziowie, których liczebność równa jest liczbie państw, będących stronami Konwencji

15 DZIAŁANOŚĆ RE NA RZECZ EUROPY ŚRODKOWEJ i WSCHODNIEJ Koncentruje się na zapewnieniu rozwoju europejskiej współpracy opartej na demokracji parlamentarnej i pluralistycznej, uniwersalizacji człowieka i praworządności

16 PROGRAMY RE: PROGRAM DEMOSTHENES PROGRAM DEMOSTHENES PROGRAM THEMIS PROGRAM THEMIS PROGRAM LODE PROGRAM LODE

17 PROGRAM DEMOSTHENES Ma na celu pomoc państwom-beneficjentom w przeprowadzaniu reform instytucjonalnych, ustawodawczych i administracyjnych Ma na celu pomoc państwom-beneficjentom w przeprowadzaniu reform instytucjonalnych, ustawodawczych i administracyjnych Część prawna;DEMO-DROIT dotyczy wszystkich aspektów systemu prawnego Część prawna;DEMO-DROIT dotyczy wszystkich aspektów systemu prawnego Polega na współpracy z władzami krajów korzystających z programu jeszcze przed przeprowadzeniem reform Polega na współpracy z władzami krajów korzystających z programu jeszcze przed przeprowadzeniem reform Celem jest ułatwienie integracji nowych państw członkowskich z istniejącymi strukturami RE Celem jest ułatwienie integracji nowych państw członkowskich z istniejącymi strukturami RE

18 PROGRAM THEMIS Ma na celu pomoc krajom Europy Środkowowschodniej w przeprowadzeniu reform zgodnie z z podstawowymi regułami praworządności i z intencjami pracodawcy. Ma na celu wspieranie procesu podstawowego i zaawansowanego szkolenia pracowników wszystkich szczebli sprawiedliwości: sędziów, prokuratorów, notariuszy i prawników, którzy odgrywali ważną rolę we wdrażaniu nowego ustawodawstwa. Obecnie jest 8 projektów.

19 PROGRAM LOAD Program wspierający ugruntowanie i rozwój lokalnych demokracji Program wspierający ugruntowanie i rozwój lokalnych demokracji Służy szkoleniu ludzi pracujących w samorządach lokalnych. Służy szkoleniu ludzi pracujących w samorządach lokalnych.


Pobierz ppt "Przygotował TOMASZ ZAKRZEWSKI RADA EUROPY. Rada Europy powstała 5 maja 1949 na mocy konwencji podpisanej przez 10 państw zachodnioeuropejskich: BELGIĘLUKSEMBURG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google