Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM KARTA DUŻEJ RODZINY „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM KARTA DUŻEJ RODZINY „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”"— Zapis prezentacji:

1 PROGRAM KARTA DUŻEJ RODZINY „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”

2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 05 czerwca 2014 r
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od dnia 05 czerwca 2014 r. realizuje Rządowy Program „Karta Dużej Rodziny”, który został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014, poz. 755)

3 Rozporządzenie przestało obowiązywać z dniem 31 grudnia 2014r
Rozporządzenie przestało obowiązywać z dniem 31 grudnia 2014r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 785 z późn. zm.)

4 Ustawa wprowadziła ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych dla rodzin 3+. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Wykaz partnerów „Karty Dużej Rodziny” można znaleźć pod adresem:

5 Od miesiąca czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wydano 725 Kart.
W 2016 r. wpłynęło 29 wniosków, wydano 132 Karty, które otrzymało 50 rodziców i 82 dzieci.

6 „Strategia Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2025”
Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na samorządy obowiązek opracowania strategii rozwoju gminy. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/180/2016 z dnia 31 października 2016 roku została przyjęta „Strategia Rozwoju Gminy Jedlnia-Letnisko na lata ”

7 Podstawowym celem działania samorządu jest osiągniecie zrównoważonego rozwoju regionu, który prowadzi do poprawy jakości życia społeczności lokalnej poprzez realizację celów strategicznych i programów operacyjnych, do których należy m. in.: wykorzystanie potencjału gminy dla rozwoju: stworzenie strefy aktywności gospodarczej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycję, dostosowanie produkcji rolniczej oraz przetwórstwo do funkcjonowania w standardach ekologicznych, wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości, rozwój turystyki;

8 doskonalenie stanu infrastruktury technicznej i społecznej poprzez:
rozbudowę i modernizację infrastruktury drogowej, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, deszczowych, wodociągowych, gazowych, wymianę pokryć dachowych, rozbudowę gminnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, modernizację bazy oświatowej, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, upowszechnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, odbudowę zbiornika wodnego „Siczki“, zagospodarowanie przestrzenne.

9 zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, dzięki:
zaspokojeniu potrzeb rekreacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży, zaspokojeniu potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy, dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa społecznego, aktywnemu i zdrowemu starzeniu się, uczeniu się przez całe życie, aktywizacji mieszkańców Gminy.

10 Przykładem dobrych praktyk w Gminie Jedlnia-Letnisko, spójnych z uchwaloną Strategią Gminy, są działania wspierające politykę prorodzinną i zasady Karty Dużej Rodziny - w tym między innymi: organizowanie festynów „Czas na rodzinę”; polityka senioralna w ramach Programu „Oswoić jesień”; działania na rzecz osób niepełnosprawnych Gminy Jedlnia-Letnisko; przyznawanie stypendiów sportowych i naukowych dla dzieci ze szkół z terenu gminy.

11 podjęcie uchwały Nr XI/82/2015 z dnia 12 X 2015r
podjęcie uchwały Nr XI/82/2015 z dnia 12 X 2015r. dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radom a Gminą Jedlnia-Letnisko w sprawie objęcia mieszkańców Gminy Jedlnia-Letnisko usługami świadczonymi dla osób upośledzonych umysłowo przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu przy ul. Sobótki 5. Do zadań placówki należy budowanie sieci wsparcia społecznego, przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowaniu w środowisku osób upośledzonych umysłowo

12 Urząd Gminy prowadzi również działania, których celem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
Jednym z takich działań jest: podjęcie Uchwały Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; utrzymywanie poziomu stawek podatków ( np.: podatku rolnego.); wspieranie działalności Stowarzyszeń i innych organizacji funkcjonujących w Gminie

13 Przekazane przez Urząd Gminy dotacje organizacjom pozarządowym przeznaczone zostały w całości na integrację społeczności lokalnej

14 Stowarzyszenie „Jedlnia Dzieciom” otrzymaną dotację wykorzystało na organizację czasu wolnego dla dzieci poprzez: - organizację zajęć sportowo-edukacyjnych – 350 uczestników - Rajd Rowerowy – 100 uczestników - Turniej rodzinny – 50 uczestników - Spotkanie mikołajkowe -100 uczestników - rozgrywki „Mikołaj i aniołki też grają w piłkę” – 50 uczestników

15

16 Klub Żeglarski „IKAR” w ramach swojego zadania zorganizował:
- spływ kajakowy – 23 uczestników - Mazurski Rejs dla osób niepełnosprawnych – 24 uczestników - Kurs na stopień żeglarza jachtowego – 10 uczestników - Regaty o Puchar Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko –70 uczestników - Warsztaty marynistyczne – 130 uczestników

17

18 W projekcie wzięło udział 50 osób.
W 2016 roku Stowarzyszenie TKD organizowało treningi techniczne z podziałem na grupy wiekowe. Podczas treningów realizowane były ogólnorozwojowe ćwiczenia fizyczne, gry i zabawy ruchowe z elementami Taekwondo, nauka elementów samoobrony w sytuacjach niebezpiecznych, elementów technicznych oraz współzawodnictwa na zasadach Taekwondo. W ramach dotacji zakupiono 35 sztuk strojów dla uczestników projektu. W projekcie wzięło udział 50 osób.

19 W 2016 roku Gminny Klub Seniora w ramach dotacji realizował następujące zadania:
- warsztaty taneczne – 20 uczestników - spotkanie z lekarzem – 45 uczestników - 2 wyjazdy do teatru – 65 uczestników - Wyjazd na Festiwal kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym – 40 uczestników

20

21 Gminny Klub Sportowy „Jodła”
Klub otrzymaną dotację przeznaczył na: - organizację treningów dla czterech grup piłkarskich uczestników - organizację rozgrywek piłkarskich - utrzymanie obiektu - zakup sprzętu - opłaty obowiązkowe i regulaminowe

22

23 Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
W ramach Programu w 2016 r. organizowane były dla dzieci zajęcia z programem profilaktycznym, wyjazdy na kolonie letnie i zimowiska. W zajęciach uczestniczyło 126 dzieci, a w wypoczynku na koloniach letnich i zimowiskach dzieci. Ponadto rodziny w 2016 r. korzystały z bezpłatnej pomocy prawnej, pomocy terapeuty uzależnień oraz pomocy psychologa. Zakupione zostały koszulki na „Bieg Papieski”.

24

25 Wsparcia rodzinom udzielają również Parafie Rzymsko-Katolickie.
Parafialne Koło Caritas w Jedlni-Letnisko w 2016r. udzieliło pomocy w formie paczek żywnościowych na Święta Wielkanocne dla 26 rodzin, na Święta Bożego Narodzenia rodzin, paczki w ramach drzewka adwentowego otrzymało 42 dzieci. Doraźną pomoc jednorazową otrzymało 40 osób. W letnich wyjazdach rekolekcyjnych dzieci i młodzieży uczestniczyło 25 osób.

26 Parafia w Groszowicach w 2016r
Parafia w Groszowicach w 2016r. wydała bożonarodzeniowe paczki świąteczne dla 44 dzieci. Parafia w Sadkowie w 2016r. wydała bożonarodzeniowe paczki świąteczne dla 32 dzieci. W ciągu roku organizowała zbiórkę żywności wśród parafian i rozdawała potrzebującym.

27 Niewątpliwie jednym z sukcesów władz naszej Gminy było podjęcie uchwały podjęcie uchwały Nr XIX/125/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Jedlnia-Letnisko programu Karta Dużej Rodziny „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”

28 Cel Programu „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”
Program ma na celu: wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, promocję modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania pozytywnego jej wizerunku poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży z rodzin wielodzietnych, ułatwianie rodzinom wielodzietnym dostępu do dodatkowych ofert zniżkowych

29 Wnioski Poprzez podejmowane przez samorząd działania promujące politykę prorodzinną na terenie naszej gminy pragnę Państwa zachęcić do udziału w programie Karta Dużej Rodziny „JEDLNIA-LETNISKO PLUS” Biorąc udział w Programie przyczynicie się Państwo do promowania modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowania jej pozytywnego wizerunku Zaoferowany przez Państwa katalog ulg, zniżek i preferencji wpłynie na zwiększenie rozpoznawalności oraz na wzrost zaufania mieszkańców do Państwa firmy

30 PROGRAM KARTA DUŻEJ RODZINY „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”
Opracowanie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jedlnia-Letnisko


Pobierz ppt "PROGRAM KARTA DUŻEJ RODZINY „JEDLNIA-LETNISKO PLUS”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google