Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola biblioteki akademickiej w ocenie i promocji dorobku uczelni Anna Komperda Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Centrum Wiedzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola biblioteki akademickiej w ocenie i promocji dorobku uczelni Anna Komperda Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Centrum Wiedzy."— Zapis prezentacji:

1 Rola biblioteki akademickiej w ocenie i promocji dorobku uczelni Anna Komperda Sekcja Analiz Dorobku Naukowego anna.komperda@pwr.edu.pl Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Podlaskie Forum Bibliotekarzy, Białystok, 15 marca 2016

2 Plan prezentacji Nowe wyzwania dla uczelni – promocja, komercjalizacja badań, innowacja, transfer technologii, współpraca z gospodarką - trzecia misja Uczelni Biblioteka akademicka jako centrum wiedzy i informacji o dorobku Uczelni w zakresie osiągnięć naukowych: – raportowanie do systemów zewnętrznych (POL-on) – rankingi, analizy naukometryczne dorobku uczelni (U-Multirank, NIK, Urząd Marszałkowski itp.) – raporty i analizy dla władz uczelni i jej jednostek w zakresie oceny dorobku (Senat, działy: ds. Strategii Uczelni i Promocji, dyr. Finansowy itp.) Dorobek uczelni w bazach danych (Scopus) Biblioteka akademicka jako lider konsorcjum (Chemical Abstracts), Promocja dorobku - otwarta nauka

3

4 Nowe wyzwania dla uczelni System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on. Nowe kryteria i zasady oceny dorobku naukowego: – Rozporządzenie MNiSW - System Informacji o Nauce (Dz.U. poz.944) – Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryterium i trybu przyznawania kategorii jednostkom naukowym (Dz.U. poz. 2015) Realizowanie zadań związanych z trzecią misją uczelni - komercjalizacja badań, transfer technologii - zbliżenie badań naukowych do potrzeb gospodarki, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym (obok działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej). Programy: – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka; Narodowy Program Foresight; Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego; EUROPA 2020. Starania o wysoką jakość kształcenia zgodnie z wymogami rynku

5 Biblioteka akademicka - ważny przystanek na trasie nauka-informacja-przemysł Zapotrzebowanie na informację rozszerzyło rodzaj i zakres usług świadczonych przez biblioteki akademickie, które : – tworzą zasoby informacyjne (bazy wiedzy) – organizują dostęp do serwisów i baz danych pełniąc rolę przewodnika po skomplikowanym świecie informacji – adaptują nowe technologie i wirtualne usługi (zdalny dostęp, multiwyszukiwarki, serwery linkujące) Bibliotekarze - wysoko wykwalifikowani specjaliści są w stanie dostarczyć informacje dla różnych grup odbiorców: macierzystej uczelni, systemów i ośrodków zewnętrznych, środowiska biznesowo-przemysłowego

6

7 System dokumentacji PWr – baza DONA Zarządzenia JM Rektora - obowiązek zgłaszania prac do Biblioteki od 1969r. Autorzy: pracownicy, doktoranci, studenci Prace: publikacje od 1945 r., niepublikacje od 1969 r. Rekordy: ponad 200 tys. – prawie 100% kompletność Metadane+wskaźniki naukometryczne (IF, LF, cytowania, pkt. MNiSW) Wykonanie: Biblioteka Gł. + biblioteki wydziałowe do 2013., od 2014 CWINT Wykorzystanie: ankiety jednostek, ocena parametryczna, PBN-S, ocena indywidualna pracowników, dane dla władz uczelni i innych podmiotów System komputerowy: od 1972 r., od 2009 r. ALEPH + własne rozwiązania informatyczne: programy do kontroli bazy, generowania danych bibliograficznych, statystycznych, naukometrycznych Dostęp: www.biblioteka.pwr.edu.pl

8 DONA – liczba prac w latach 1945-2015

9 Baza DONA Bibliografia: Uczelni, autor ów Analizy: statystyczne i naukometryczne Wskaźniki wartościujące: IF, LF, cytowania, punktacja MNiSW Pełne teksty: artykuły, referaty, książki, patenty Systemy centralne / jednostki oceniające i finansujące Przedsiębiorstwa / firmy Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju MS PBN / POL-on UCZELNIA Informacja o: kierunkach badań rozwijanych dziedzinach zespołach badawczych specjalistach/ekspertach grantach i zleceniach Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Nauk. Polska Komisja Akredytacyjna Wyszukiwanie: wg wielu kryteriów Przedsiębiorstwa / firmy – Narzędzia: multiwyszukiwarki, serwery linkujące, syst.zarz.bibliogr.

10 Dorobek uczelni – raportowanie do systemów zewnętrznych – ewolucja w kierunku parametryzacji

11 Osiągnięcia naukowe i twórcze: publikacje naukowe (MS PBN) prace dyplomowe dzieła architektoniczne lub wzornicze z zakresu architektury, urbanistyki lub sztuk projektowych działalność innowacyjna – patenty, wzory użytkowe czasopisma naukowe konferencje projekty Zadania CWINT - raportowanie do systemów zewnętrznych: POL-on, MS PBN, ankieta jedn.

12 Raportowanie do systemów zewnętrznych – PBN-S Organizacja pracy w PWr: Powołanie Importera Publikacji w CWINT (administrator bazy DONA) Powołanie Importerów Publikacji na wydziałach (pracownicy Oddziałów CWINT). Szkolenie importerów wydziałowych w sposobie realizacji zadania. Współpraca z Repozytorium Wiedzy CWINT w zakresie wprowadzania danych o licencjach Open Access. Zasady realizacji zadania: –Sekcja Analiz Dorobku Naukowego - aktualizuje bazę DONA o nowy zakres danych, koordynuje całość prac w Uczelni. –Laboratorium Systemów i Usług Informacyjnych - opracowuje program eksportu, wykonuje eksport. –Importerzy na wydziałach weryfikują dane i w porozumieniu z dziekanem dokonują ich zatwierdzenia w Module Sprawozdawczym.

13 Publikacje PWr przekazane do PBN-S Liczba zdarzeń ewaluacyjnych całej Uczelni za lata 2013-2015 -ok. 11 tys.

14 Ranking uczelni U-Multirank Liczba publikacji naukowych201120122013 2014 Liczba recenzowanych publikacji naukowych (artykuły prasowe, materiały konferencyjne, książki i rozprawy doktorskie). (The number of peer reviewed academic publications of the institution) 4307417437373918 Liczba wszystkich publikacji specjalistycznych (opublikowanych w czasopismach, książkach i innych mediach), niekoniecznie „ peer-reviewed ” Number of professional publications. The number of all publications published in journals, books, and other media that are addressed to a professional audience and that can be traced bibliographically.) 636354521571

15 Kontrola NIK - 2015 Dane zgodne z ankietą jednostki naukowej za lata 2009-2012. liczba publikacji ogółem w tym: – w czasopismach wyróżnionych przez Journal citation Reports – w czasopismach recenzowanych w wykazie MNiSW – autorstwo monografii lub podręcznika liczba cytowań publikacji pracowników jednostki

16 Ankieta dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Liczba publikacji w czasopismach naukowych za lata 2012-2014 wg dyscyplin

17 Raporty i analizy dla władz uczelni Analizy naukometryczne, zestawienia statystyczne i bibliograficzne: Senat Dyrektor Finansowy PWr (coroczne sprawozdanie finansowe) Dział ds. Strategii Uczelni Dział ds. Promocji Uczelni

18 Raporty i analizy dla władz Uczelni

19 Raporty i analizy dla władz uczelni średnia liczba publikacji na wydziałach w roku (liczba publikacji na nauczyciela akademickiego) Średnia PWr 1.84

20 Raporty i analizy dla władz Uczelni Publikacje PWr z Impact Factor w latach 2014-2015 Wydziały rok 2014rok 2015 Liczba publikacji Liczba publikacji z IF Suma IF Udział sumy wartości IF jednostki wobec sumy wartości IF na uczelni. w % Liczba publikacji Liczba publikacji z IF Suma IF Udział sumy wartości IF jednostki wobec sumy wartości IF na uczelni. w % W-135033.6400,222021.6350,1 W–23634059.8793,34403962.6873,5 W–3553289817.91145,2499260759.43942,4 W–448396188.55410,437780129.7037,2 W–52581112.9130,72221216.5990,9 W–61682227.8321,51141515.7560,9 W–72774771.54742055391.0095,1 W–83973959.4193,328148101.3005,7 W–93072959.5973,31922254.4623 W–1077572106.9175,958278122.5516,8 W–11319183385.16621,3237147382.92621,4 W-1220766121.6586,715266116.1716,5 W-13 ---- Uczelnia ogółem 43698501809.49634287901790.086

21 Raporty i analizy dla władz Uczelni Ranking autorów wg sumy wartości Impact Factor w roku 2015 Lp. Autor Wydział Suma wartości IF Liczba publikacji 1. Prof. Jan M. PPT 80.059 30 2. Dr hab. inż. Paweł P. Chemiczny 49.263 17 3. Prof. Marek S. Chemiczny 41.690 13 4. Dr inż. Magdalena K. PPT 34.858 10 5. Dr hab. Marcin D. Chemiczny 33.762 9 6. Dr inż. Adam K. Chemiczny 32.601 4 7. Dr hab. inż. Grzegorz S. PPT 31.945 12 8. Dr hab. inż. Robert K. PPT 31.165 14 9. Dr inż. Piotr J. Chemiczny 29.671 11 10. Prof. Paweł M. Chemiczny 29.092 12

22 Raporty i analizy dla władz Uczelni prace PWr wg wskaźnika IF za lata 2003-2015 Lp.Tytuł czasopismaRokIFDziedzina wg JCRWydział 1. Chemical Reviews 2015 46,568 CHEMISTRY, MULTIDISC.Chemiczny 2. Chemical Society Reviews201433,383CHEMISTRY, MULTIDISC.Chemiczny 3. Chemical Reviews201033,036CHEMISTRY, MULTIDISC.Chemiczny 4. Nature200432,182MULTIDISCIPLIN. SCI.PPT 5. Science200329,781MULTIDISCIPLIN. SCI.Chemiczny 6. Nature Rev. Drug Discov.201028,712BIOTECHN. a. APPL. MICROB.Chemiczny 7. Nature Methods201323.656BIOCHEMICAL RES. METHODSPPT 8. Physics Reports.2009 17,752PHYSICS, MULTIDISCIPLIN.Elektroniki 9. Nature Cell Biology200717,623CELL BIOLOGYChemiczny 10. Neuron201014,027NEUROSCIENCESChemiczny

23 Raporty i analizy dla władz uczelni Dane o cytowaniach PWr za 2014 rok Raport: Analiza cytowań prac naukowych pracowników PWr za 2014 rok - stan osobowy i organizacyjny 31 grudnia 2014 Baza: Web of Science Core Collection – stan bazy 1 czerwca 2015 Analizą objęto 1 917 pracowników PWr Zacytowano 1 044 pracowników PWr ( 54,46% ) 4 699 prac Uzyskano 11 140 cytowań bez autocytowań Uzyskano średnią 5,81 cytowania na analizowanego pracownika Źródło: Analiza cytowań prac naukowych PWr za rok 2014 Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej - CWINT

24 Cytowania pracowników PWr 2010-2014 Źródło: Analiza cytowań prac naukowych PWr za rok 2014 Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej - CWINT Publikacje i ich cytowania 2010-2014: Wzrastająca liczba cytowań – duży potencjał naukowców PWr Obecność publikacji w międzynarodowym obiegu Wysoka jakość publikacji – prestiżowe czasopisma

25 Cytowania pracowników PWr w latach 2010 -2014 Rok Liczba pracowników analizowanych Liczba pracowników cytowanych Procent pracowników cytowanych Liczba cytowań na jednego pracownika 20101 87388247,097 2433,87 20111 91091447,858 3784,39 20121 88199853,069 5415,07 20131 9051 00252,6010 4035,46 20141 9171 04454,4611 1405,81 Źródło: Analiza cytowań prac naukowych PWr za rok 2014 Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej - CWINT

26 Cytowania prac naukowych pracowników PWr w 2014 Źródło: Analiza cytowań prac naukowych PWr za rok 2014 Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej - CWINT

27 Najczęściej cytowani pracownicy PWr w 2014 r. Lp.Nazwisko i imię Liczba cytowań Jednostka 1 Prof. Marek S.392W03/I30 2 Prof. Paweł K375W03/Z03 3 Prof. Marcin N.244W03/I30 4 Prof. Katarzyna C.221W03/I26 5 Prof. Jan M.218W11/K03 6 Prof. Danuta M.205W03/Z04 7 dr. hab. inż.. Paweł P.192W03/Z02 8 Prof. Marek B.187W03/Z09 9 dr. hab. Inż.. Marcin D.185W03/Z03 10 Prof. Jacek M.178W03/Z09 Źródło: Analiza cytowań prac naukowych PWr za rok 2014 Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej - CWINT

28 Najczęściej cytowane prace w PWr w latach 2006 – 2015 PublikacjaL. cyt.Dziedzina wg WoS Strong coupling in a single quantum dot-semiconductor microcavity system. Nature. 2004 vol. 432, nr 7014 463 Multidysciplinary Sciences Quantum dots. Berlin [i in.] : Springer, cop. 1998. 407Materials Science Biological activity of aminophosphonic acids. Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 1991, vol. 63, nr 1/2 275Chemistry High contrast in vitro and in vivo photoluminescence bioimaging using near infrared to near infrared up-conversion in Tm3+ and Yb3+ doped fluoride nanophosphors. Nano Lett. 2008 154 Chemistry; Science & Technology Rapeseed oil methyl esters preparation using heterogeneous catalysts. Bioresource Technology 1999, vol. 70 147Energy & Fuels Aminophosphonic acids of potential medical importance. Curr. Med. Chem. 2001, vol. 1, nr 3 134Medicine Simulation and chaotic behavior of alpha-stable stochastic processes. New York [i in.] : Marcel Dekker Inc., 1994. 123Mathematics Combined optical and MR bioimaging using rare eatrh ion doped NaYF4 nanocrystals. Adv. Funct. Mater. 2009, vol. 19 113 Nanoscience & Nanotechnology Genome-scale RNAi profiling of cell division in human tissue culture cells. Nat. Cell Biol. 2007, vol. 9, nr 12 103Cell Biology Relationship between the nanoporous texture of activated carbons and their capacitance properties in different electrolytes. Carbon. 2006, vol. 44, nr 12 85Chemistry; Materials Science Prace cytowane i cytujące: kierunki badań wykonywanych na PWr i znajdujące uznanie na świecie, specjaliści w danej dziedzinie i ośrodkach zajmujących się określonymi badaniami, możliwości potencjalnych obszarów współpracy w kraju i zagranicą.

29 Ranking autorów PWr wg wartości indexu Hirscha Lp.AutorH-index 1. Prof. Marek S.43 2. Prof. Paweł K.31 3. Prof. Arkadiusz W.25 4. Prof. Barbara L.22 5. Prof. Jan M.22 6. Prof. Józef O.22 7. Prof. Ilona T.22 8. Prof. Szczepan R.22 9. Prof. Andrzej T.21 10. Prof. Wacław U.20 Źródło: Analiza cytowań prac naukowych PWr za rok 2014 Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej - CWINT

30 Współpraca krajowa Uniw. Białostockiego Publikacje 2010-2016

31 Współpraca międzynarodowa Uniw. Białostockiego Publikacje 2010-2016

32 Uniwersytet Białostocki – współpraca wg dziedzin Publikacje 2010-2016

33 Otwarta nauka – a biblioteki promocja modelu publikowania Open Access i tworzenie repozytoriów Biblioteki akademickie: – inicjatorem tworzenia repozytoriów – organizatorem corocznych Dni Open Access – październik – organizatorem konferencji o tematyce OA (EBIB, KOED),

34 Open Access – raportowanie do MS PBN

35 Publikacje Open Access w bazie DONA Open Access czyli otwarty model dostępu, w którym artykuły naukowe, wyniki badań oraz materiały dydaktyczne dostępne są w sieci bez ograniczeń, zyskuje coraz większą przychylność pracowników naukowych PWr. Coraz częściej wybierana jest tzw. złota droga publikacji w czasopismach OA bądź w hybrydowych, wydawanych w modelu subskrypcyjnym z możliwością pojawienia się tam także prac w dostępie otwartym. Wzrost świadomości: przyspiesza komunikację naukową, zwiększa widoczność i popularność prac, a także stanowi promocję całej instytucji i jej pracowników. Wskaźnik OA w bazie DONA – możliwość analizy jakościowej i ilościowej tego zasobu

36 DONA – informacja o grantach, projektach

37 Z DONY do

38 Dorobek naukowy PWr w

39 GDAŃSK WARSZAWA CZĘSTOCHOWA 19 miast 34 instytucje CA on CD Biblioteka akademicka jako lider konsorcjum (na przykładzie Chemical Abstracts) Zasięg Konsorcjum CA w latach 2000 -2015 SIEDLCE ŁÓDŹ POZNAŃ BYDGOSZCZ KRAKÓW LUBLIN KATOWICE GLIWICE OPOLE WROCŁAW KIELCE TORUŃ SZCZECIN RZESZÓW KĘDZIERZYN--KOŹLE PUŁAWY SciFinder

40 Konsorcjum CA – rodzaje instytucji w 2015 r. 2000 r. – w skład konsorcjum weszło 17 instytucji – głównie uczelni wyższych, a także Polska Akademia Nauk. 2015 r. – 22 instytucje – politechniki, uniwersytety, instytuty PAN-u, instytuty naukowo- badawcze oraz uniwersytety medyczne. Najkrótszy – 2 letni staż – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). Instytucje uczestniczące w Konsorcjum, w 2015 r., według rodzaju

41 Publikacje nt. dorobku uczelni

42 Rola biblioteki akademickiej - podsumowanie Wspieranie działań związanych z realizacją „trzeciej misji” Uczelni Wykorzystanie potencjału informacyjnego zasobów biblioteki Zorganizowanie nowoczesnej przestrzeni informacyjnej z zastosowaniem najnowszych technologii informatycznych Połączenie działalności informacyjnej z naukowo-badawczą Zabieganie o dodatkowe środki finansowe na rozszerzenie działalności Rozszerzenie zakresu usług, np. o nowatorskie wykorzystanie bibliometrii Szeroką współpracę w ramach uczelni, środowiska naukowego i biznesowego Stworzenie przyjaznego miejsca spotkań

43 ZAPRASZAMY DO WROCŁAWIA! http://biblioteka.pwr.wroc.pl/V_WSB_informacje_ogolne,161.dhtml


Pobierz ppt "Rola biblioteki akademickiej w ocenie i promocji dorobku uczelni Anna Komperda Sekcja Analiz Dorobku Naukowego Centrum Wiedzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google