Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Śródokresowe sprawozdanie z realizacji założeń Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Dr n. med. Marzenna Plucińska Przewodnicząca Lubuskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Śródokresowe sprawozdanie z realizacji założeń Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Dr n. med. Marzenna Plucińska Przewodnicząca Lubuskiej."— Zapis prezentacji:

1 Śródokresowe sprawozdanie z realizacji założeń Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Dr n. med. Marzenna Plucińska Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia Zielona Góra, 22 sierpnia 2016 r.

2 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Cel nadrzędny: Wzmocnienie jakości życia poprzez poprawę zdrowia mieszkańców województwa lubuskiego i zmniejszenie nierówności w zdrowiu Pierwsze dwa lata obowiązywania Strategii – 2014- 2015 – sprawdzamy, jak udało nam się przybliżyć do osiągnięcia celu nadrzędnego

3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Cele strategiczne: 1.Dostosowanie opieki zdrowotnej do dynamiki długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych. 2.Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. 3.Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. 4.Promocja zdrowia i kształtowanie postaw mieszkańców województwa lubuskiego. 5.Zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

4 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Wskaźniki oceny poziomu wdrażania Strategii ŻRÓDŁO 2012 wartość bazowa 201320142015 Liczba lekarzy pracujących według podstawowego miejsca pracy na 10 tys. mieszkańców Liczba lekarzy dentystów pracujących według podstawowego miejsca pracy na 10 tys. mieszkańców LUW 19,2 5,4 19,6 5,5 20,2 5,7 19,8 5,4 Liczba pielęgniarek POZ według podstawowego miejsca pracy na 10 tys. mieszkańców* Liczba położnych POZ według podstawowego miejsca pracy na 10 tys. mieszkańców** LUW 7,72 2,42 7,77 2,40 7,51 2,16*** 7,71 2,28***

5 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Pielęgniarki w Lubuskiem Prognozowany wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek i położnych w latach 2015-2025 w województwie lubuskim 2015 r.2020 r.2025 r. 4,974,754,34 Źródło: Sytuacja zawodowa pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej w Polsce, NIPIP, Warszawa 2015

6 Wskaźniki oceny realizacji Strategii ŻRÓDŁO 2012 wartość bazowa 201320142015 EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ZASOBÓW Liczba oczekujących na świadczenie zdrowotne:  ogółem  w tym na świadczenia o statusie pilne LOW NFZ 114 132 7 713 116 190 8 8496 108 709 9 275 107 808 10 704 Średni czas oczekiwania na świadczenia (w dniach):  ogółem  w tym na świadczenia o statusie pilne LOW NFZ 24,47 5,75 25,15 6,99 26,09 7,45 27,69 8,54 SYNTETYCZNY WPŁYW WSZYSTKICH CZYNNIKÓW Przeciętne dalsze trwanie życia (lata):  mężczyźni  kobiety GUS 72,3 80,3 72,2 80,1 73,3 80,8 - Zgony niemowląt na 1 tys. urodzeń żywych (‰) GUS 6,05,63,8- Wskaźnik zgonów na 10 tys. mieszkańców według przyczyn: choroby układu krążenia nowotwory GUS 40,5 25,1 42,9 25,1 36,7 25,1 ---- Współczynnik dzietności GUS 1,3071,2461,267- Urodzenia żywe na 1 tys. mieszkańców (‰) GUS 10,139,539,52-

7 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Ankieta on-line – poproszono realizatorów Strategii o wypełnienie elektronicznej ankiety, dzięki której udało się zidentyfikować osiągniecia, podjęte działania i zrealizowane zadania w latach 2014-2015 zaproszenie do wypełnienia ankiety zostało wysłane do blisko 60 podmiotów link do ankiety był dostępny na BIP Urzędu odpowiedzi udzieliło 57 podmiotów – realizatorów założeń Strategii pytania dotyczyły konkretnych działań podejmowanych w ramach celów strategicznych 75,5 proc. ankietowanych uznało, że wdrażanie Strategii przebiega zgodnie z założeniami

8 Poprawa zdrowia kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt  realizacja programów profilaktyki wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, które były finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia;  realizacja szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (wywołującego raka szyjki macicy), które były finansowane ze środków powiatów, miast na prawach powiatów;  organizacja szkoleń, kursów dokształcających, warsztatów dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, które znacząco wpłynęły na poprawę jakości opieki perinatalnej i prenatalnej w województwie lubuskim;  zwiększenie akcji profilaktycznych nt. długotrwałego karmienia piersią, zapobiegania i wczesnego wykrywania wad postawy prowadzonych m. in. w Szkołach Rodzenia;  realizacja programu badań niepłodności pierwotnej;  poprawa warunków pobytu i leczenia poprzez ciągłe doposażanie oddziałów położniczo- ginekologicznych. (łączna liczba działań podjętych w tym zakresie, zadeklarowanych przez realizatorów: 66) Przykładowe działania wskazane w ankietach

9 Poprawa zdrowia dzieci i młodzieży  nauka dzieci i młodzieży na wszystkich szczeblach szkół, podczas festynów, w placówkach oświatowych itp. sposobów udzielania pierwszej, przedmedycznej pomocy;  nauka dbania o stan uzębienia od wczesnego dzieciństwa, fluorkowanie, przeglądy;  nauka dzieci i młodzieży regularnego dbania o własne zdrowie: profilaktyka raka piersi, profilaktyka raka szyjki macicy, profilaktyka wad cewy nerwowej - rola kwasu foliowego;  wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji, szczególnie funkcji opiekuńczo- wychowawczej;  prowadzenie akcji edukacyjnych promujących program szczepień ochronnych;  realizacja Kampanii Społecznej pn. „Dopalacze… jeden dzień… jeden wybór… jedno życie”;  warsztaty i prelekcje nt. rozpoznawania zagrożenia depresją i samobójstwami u dzieci i młodzieży. (łączna liczba działań podjętych w tym zakresie, zadeklarowanych przez realizatorów: 205)

10 Przykładowe działania wskazane w ankietach Poprawa jakości i skuteczności opieki zdrowotnej sprawowanej nad osobami starszymi  utworzenie Oddziału Geriatrii w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu sp. z o. o.;  systematyczne modernizowanie i doposażanie oddziałów i placówek udzielających świadczeń zdrowotnych osobom starszym w sprzęt poprawiający jakość opieki;  organizacja kursów, szkoleń dla pielęgniarek nt.: kompleksowej, długoterminowej opieki nad osobami w wieku podeszłym, najczęstszych schorzeń wieku podeszłego. (łączna liczba działań podjętych w tym zakresie, zadeklarowanych przez realizatorów: 90)

11 Przykładowe działania wskazane w ankietach Zapewnienie właściwej opieki osobom chorym psychicznie i osobom uzależnionym  rozbudowa Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Gabinetów Poradni Zdrowia Psychicznego w SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze;  otwarcie Poradni Zdrowia Psychicznego w NZOZ „Szpital Powiatowy” w Słubicach sp. z o.o.;  realizacja Kampanii medialnej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego „Lubuskie bez dopalaczy” skierowana, w szczególności do młodzieży. W Kampanię, zaangażowano lubuską prasę i 5 kin;  zakontraktowanie usług Poradni Zdrowia Psychicznego przez Nowy Szpital w Świebodzinie sp. z o.o. (łączna liczba działań podjętych w tym zakresie, zadeklarowanych przez realizatorów: 55)

12 Przykładowe działania wskazane w ankietach Poprawa jakości usług medycznych  systematyczne doposażanie jednostek poprzez zakup sprzętu m. in.: rehabilitacyjnego, pantomografu, rektoskopu, kolonoskopu, aparatów do USG, kardiomonitorów, defibrylatora, pomp infuzyjnych, tomografów komputerowych, karetek - ambulansów, aparatów RTG, zestawów do artroskopii, mammografu, tomografu komputerowego 16- rzędowego, wideokolonoskopu, wideogastroskopu, aparatu cyfrowego RTG, aparat do wspomagania oddechu, pulsoksymetru, fotela ginekologicznego, defibrylatora AED PLUS, zestawu narzędzi chirurgicznych Optyka Artroskopowa P 30 st, Punch Artroskopowy, urządzenia do ogrzewania, urządzenia do podciśnieniowej terapii, aparatu do EKG, systemu do długotrwałego monitorowania;  sukcesywne prowadzenie remontów i modernizacji oddziałów, poradni oraz innych obiektów szpitalnych;  rozwój usług teleinformatycznych;  wzrost zatrudnienia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, innej medycznej;  uzyskanie certyfikatów jakości lub recertyfikacja;  budowa Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. – pozytywna decyzja MZ;  modernizacja i doposażenie, umożliwiające poprawę jakości badań histopatologicznych, Zakładu Patomorfologii w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze;  pozyskanie statusu Szpitala Klinicznego;  - zakup tomografu komputerowego 4D, nowoczesnej aparatury laparoskopowej i endoskopowej;  rozwój Radioterapii i Brachyterapii w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze;  utworzenie Pracowni Psychologicznej, Pracowni Endoskopowej, Poradni Urologicznej, Poradni Gastroenterologicznej w Nowym Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego;  rozszerzenie oferty poradni specjalistycznych;  wprowadzenie nowych technik operacyjnych m. in. w zakresie onkologii.

13 Przykładowe działania wskazane w ankietach P rofilaktyka zdrowotna oraz Promocja zdrowego stylu życia  organizowanie olimpiad promujących zdrowy styl życia od etapu szkolnego do ogólnopolskiego;  promowanie i organizacja akcji honorowego krwiodawstwa przez różne podmioty;  szkolenia personelu medycznego, opiekunów, członków rodzin itp. w zakresie opieki nad osobami starszymi, niesamodzielnymi;  uruchomienie punktu konsultacyjnego, w którym udzielane są porady telefonicznie lub bezpośrednio na miejscu, osobom starszym, niesamodzielnym oraz ich opiekunom w zakresie pielęgnacji i rehabilitacji (Szpital Na Wyspie sp. z o.o. w Żarach);  udzielanie instruktaży w zakresie pielęgnowania, profilaktyki i leczenia odleżyn, usprawniania, samoopieki, samopielęgnacji w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;  organizowanie akcji promujących zapobieganie i wykrywanie zakażenia HIV/AIDS;  realizacja pierwszego wojewódzkiego „Programu polityki zdrowotnej i wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc”,  badania przesiewowe słuchu metodą otoemisji akustycznej u dzieci w wieku 4. i 8. r. ż;  cykliczne organizowanie konferencji dla pedagogów i psychologów przybliżających psychiczne problemy dzieci i młodzieży (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży);  organizacja kampanii mającej na celu rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego;  budowa orlików, siłowni w plenerze, boisk do siatkówki plażowej;  organizowanie akcji profilaktyki od uzależnień m. in. „Bieg do Pustego Grobu” (Powiat Nowosolski);  realizacja programów finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia: badania przesiewowe dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, pierwotnej prewencji nowotworów, profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy;  realizacja szeregu akcji skierowanych do młodych rodziców m. in „Szkoła matek i ojców” m. in. promocja długotrwałego karmienia naturalnego;  realizacja akcji zapobiegających uzależnieniom m.in. „Narkotyki – życiowy FALSTART” oraz programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, prelekcje dla młodzieży szkół gimnazjalnych prowadzone przez specjalistów terapii uzależnień;  realizacja, adresowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ich rodzin nt. profilaktyki otyłości i nadwagi pt. ”Trzymaj formę” (Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.);  edukacja prozdrowotna dla pacjentów Lubuskiego Centrum Ortopedii;  organizacja wielu biegów ulicznych na różnych dystansach;  realizacja Regionalnego i Powiatowych Programów Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym organizacja Dnia Zdrowia Psychicznego;  organizacja Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie oraz lokalnych pikników prozdrowotnych na terenie województwa.

14 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Najważniejsze osiągniecia w latach 2014 i 2015 po ośmiu latach starań Samorządu Województwa – pozytywna decyzja MZ o lokalizacji bazy HEMS w Gorzowie Wlkp. 1 października 2015 roku – uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim, naukę rozpoczęło 60 studentów Zdrowe Płuca Lubuszan – pierwszy wojewódzki program zdrowotny Transplantacja – odnowienie Partnerstwa z 2010 roku

15 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Ocena pierwszych dwóch lat wdrażania Strategii

16 Dziękuję za uwagę Dr n. med. Marzenna Plucińska Przewodnicząca Lubuskiej Rady Zdrowia


Pobierz ppt "Śródokresowe sprawozdanie z realizacji założeń Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 Dr n. med. Marzenna Plucińska Przewodnicząca Lubuskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google