Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku na lata 2012-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku na lata 2012-2014."— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku na lata 2012-2014

2 Koncepcja Pracy PPP w Nisku PODSTAWA PRAWNA Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: - Statut poradni, - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., z póź. zmianami, - Karta Nauczyciela – ustawa z dn.26.01.1982 r, ustawa z dn. 21.11.2008r o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, - Rozporządzenie MEN z 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz 1324), - Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. Nr 228, poz. 1488), - Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3 Koncepcja pracy PPP w Nisku MISJA Jesteśmy dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych odpowiedzialnych i zaangażowanych w ich rozwój. Pomagamy zapobiegać trudnościom rozwojowym, zagrożeniom społecznym i tworzyć funkcjonalne systemy rodzinne i środowiskowe. WIZJA Poradnia posiada: - Wykwalifikowanych, kompetentnych pracowników /psychologów, pedagogów, logopedów / - Odpowiednia bazę lokalową do realizacji zadań. - Sprawną i przejrzystą organizację pracy. - Różnorodne narzędzia badawcze i pomoce terapeutyczne, dzięki którym dokonuje rzetelnej i trafnej diagnozy z wykorzystaniem wszystkich dostępnych źródeł informacji.

4 Koncepcja pracy PPP w Nisku Poradnia działa od 1979, obecnie na terenie Powiatu Niżańskiego, obejmującego 7 gmin: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Nisko, Rudnik nad Sanem, Ulanów. W Poradni pracuje 9 specjalistów: psycholodzy, pedagodzy, doradca zawodowy, surdologopeda i neurologopeda. Nadrzędną wartością, którą kierują się pracownicy jest dobro osób korzystających z pomocy placówki. Pracownicy Poradni stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. Zadania Poradni będą realizowane poprzez następujące działania:

5 Koncepcja pracy PPP w Nisku 1. Badania diagnostyczne (diagnostyka w poradni) - psychologiczne - pedagogiczne - logopedyczne - dotyczące wyboru zawodu (w tym uczniów z problemami zdrowotnymi, którzy mają ograniczenia wyborze drogi zawodowej) - badania przesiewowe: dojrzałości szkolnej, mowy, słuchu i wzroku (w teren 2. Pomoc indywidualna - pomoc psychologiczna - terapia pedagogiczna - terapia logopedyczna 3. Organizacja i prowadzenie na terenie poradni grup rozwojowych i terapeutycznych: - rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne - ogólnorozwojowe dla dzieci uzdolnionych poznawczo - rozwijające myślenie i umiejętności twórcze - dla młodzieży z problemami emocjonalno-motywacyjnymi - dla dzieci z trudnościami w nauce kl. 0-III - dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki - dla dzieci z cechami nadpobudliwości psychoruchowej

6 Koncepcja Pracy PPP w Nisku 4. Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców 5. Grupa wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych 6. Dni otwarte w Poradni 7. Działania profilaktyczno-edukacyjne na rzecz rodziców - prelekcje - pogadanki - porady 8. Stałe punkty konsultacyjne - psychologiczne - logopedyczne - doradztwa zawodowego 9. Warsztaty dla dzieci i młodzieży - samopoznania dotyczące wyboru szkoły ponadgimnazjalnej - dla uczniów gimnazjum i szkół średnich dotyczące planowania kariery edukacyjno- zawodowej 10. Spotkania z młodzieżą klas maturalnych związanych ze współczesnym rynkiem pracy

7 Koncepcja Pracy PPP w Nisku 11. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Zespołu do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 12. Konsultacje z nauczycielami i dyrektorami w sprawie indywidualnych przypadków 13. Współpraca z innymi placówkami /kurator sądowy, pomoc społeczna, RODOK/ 14. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników 15. Udoskonalenie i rozszerzenie formy promocji poradni /opracowanie materiałów reklamowych, Internet, plakaty, ogłoszenia/ 16. Poszerzanie metod badawczych i terapeutycznych – zakup nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych /programy, testy/ Koncepcja została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 04.10.2012r.


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nisku na lata 2012-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google