Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 6.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 6.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia."— Zapis prezentacji:

1 www.wup.pl/rpo SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 6.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia 19 lipca 2016 r.

2 www.wup.pl/rpo Oś priorytetowa VI RYNEK PRACY Działanie 6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

3 www.wup.pl/rpo Poziom dofinansowania projektów LIMITWARTOŚĆ Alokacja na konkurs21 858 882,00 zł Wsparcie finansowe EFS20 644 500,00 zł Wsparcie finansowe krajowe1 214 382,00 zł Wkład własny WnioskodawcyMinimalnie 10% wartości projektu Dofinansowanie ze środków UEMaksymalnie 85% wartości projektu Dofinansowania z budżetu państwaMaksymalnie 5% wartości projektu

4 www.wup.pl/rpo Ocena – II etap konkursu

5 www.wup.pl/rpo Ocena wniosków w ramach II etapu konkursu Czas trwania oceny dokumentacji aplikacyjnej nie powinien przekroczyć 120 dni; Projekt będzie oceniany na zasadzie analizy porównawczej, a weryfikacja przyjmie charakter 0-1 (nie spełnia-spełnia). OCENA BRAKÓW FORMALNYCH 14 dni PŁASZCZYZNY OCENY: 1.KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI 2.KRYTERIA WYKONALNOŚCI 3.KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI

6 www.wup.pl/rpo Skuteczne złożenie wniosku Aby skutecznie złożyć dokumentacje aplikacyjną należy: 1.Opublikować wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie naboru projektów – w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu Samorządowego 2.Doręczyć do IOK pisemny wniosek o przyznanie pomocy wygenerowany z systemu LSI2014: najpóźniej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wniosku; dostarczyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą do WUP w Szczecinie na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, pok. 006 w kancelarii urzędu z dopiskiem: Wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Nabór w ramach Działania 6.7 Konkurs nr RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15. Dokumenty są przyjmowane pod ww. adresem od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

7 www.wup.pl/rpo Pisemny wniosek o przyznanie pomocy Dane oznaczone na slajdzie kolorem niebieskim generowane są automatycznie. Pieczęć imienna Wnioskodawcy i ew. Partnera/ów jest wymagana. Wymagane jest złożenie czytelnego podpisu przez osobę wskazaną we wniosku jako reprezentującą Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów. Dane w tej tabeli wypełniane są przez pracowników IOK. Stosowana pieczęć instytucji.

8 www.wup.pl/rpo Najczęściej popełniane błędy formalne 1.Brak podpisów wszystkich upoważnionych osób na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania; 2.Brak pieczęci instytucji na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania; 3.Różne sumy kontrolne na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania i elektronicznej wersji wniosku; 4.Składanie wydruku wniosku; 5.Podpisy niewłaściwych osób na pisemnym wniosku o przyznanie dofinansowania (innych niż wymienione we wniosku o dofinansowanie); 6.Nieczytelne podpisy na pisemnym wniosku o dofinansowanie; 7.Brak pełnych danych adresowych / niewłaściwe dane adresowe. Uwaga! W przypadku uzupełnienia wniosku w zakresie innym niż wskazane braki formalne wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Uwaga! W razie stwierdzenia braków formalnych WUP wzywa Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

9 www.wup.pl/rpo Schemat oceny wniosków – faza I KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI KRYTERIA WYKONALNOŚCI KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI I OCZYWISTE OMYŁKI Projekt odrzucony – koniec oceny Nie Tak Tak – koniec oceny Nie – projekt do poprawy PONOWNA WERYFIKACJA PRZEKAZANIE DO IZ Projekt odrzucony – koniec oceny Tak – koniec oceny

10 www.wup.pl/rpo Ważne informacje! WUP ma możliwość zwrócenia się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i/lub wyjaśnienia niejasnych kwestii na każdym etapie oceny; Prośba taka ma na celu uporządkowanie i doprecyzowanie treści wniosku; Ewentualne zmiany treści wniosku w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do modyfikacji przedmiotu i przebiegu realizacji projektu; Wnioskodawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 7 dni liczonych od następnego dnia po doręczeniu wezwania; Wezwanie może zostać przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.

11 www.wup.pl/rpo KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI a) Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków Kwalifikowalność wydatków nie może wykraczać poza 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2023 r. b) Zgodność z wymogami pomocy publicznej Projekt jest zgodny z regułami pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. c) Zgodność z zasadami horyzontalnymi Projekt musi być zgodny z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi: partnerstwa i wielopoziomowego zarządzania; zrównoważonego rozwoju; promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. d) Kwalifikowalność Beneficjenta Beneficjent oraz Partnerzy Beneficjent oraz Partner/rzy (o ile dotyczy) nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie; Beneficjent jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie.

12 www.wup.pl/rpo KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI e) Zgodność wsparcia 1.Zgodność działań z typami projektu w ramach KKS dla Działania 6.7; 2.Zapewnienie wsparcia w formach i zgodnie ze standardami opieki nad dziećmi; 3.Wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu; 4.Zaplanowanie wydatków w ramach cross-financingu na poziomie nie wyższym niż 10% wartości projektu); 5.Zaplanowanie wydatków w ramach środków trwałych na poziomie nie wyższym niż 10% wartości projektu; 6.Prowadzenie w okresie realizacji projektu biura projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego; 7.Nieubieganie się przez Wnioskodawcę o wsparcie na takie same działania dla tych samych placówek (grupy odbiorców) w ramach Działania 6.6.

13 www.wup.pl/rpo KRYTERIA DOPUSZCZALNOŚCI f) Zgodność realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczącego danego projektu w przypadku, gdy projekt ten rozpoczął się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

14 www.wup.pl/rpo KRYTERIA WYKONALNOŚCI 1. Zdolność prawna Zgodność z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym, w szczególności ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2. Zdolność organizacyjno- operacyjna Posiadanie przez Wnioskodawcę i ew. Partnera/ów odpowiednich zasobów organizacyjnych, kadrowych, technicznych, a także posiadanie doświadczenia w prowadzeniu podobnych działań. 3. Zdolność finansowa Odpowiednia kondycja finansowa Beneficjenta określana na podstawie łącznego obrotu za rok kalendarzowy, równego lub wyższego od łącznych rocznych wydatków w danym projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe. KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 1. Kompletność wniosku Wniosek jest kompletny, zgodny z Instrukcją wypełniania wniosku oraz Regulaminu konkursu, wszystkie pola muszą być wypełnione w j. polskim.

15 www.wup.pl/rpo KRYTERIA ADMINISTRACYJNOŚCI 2. Zgodność z kwalifikowalnością wydatków Wydatki musza być zgodne z: o Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020; o Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; Wydatki muszą być: o uzasadnione, niezbędne, racjonalne i adekwatne do zakresu merytorycznego projektu; o założone w projekcie zgodnie z katalogiem wydatków, limitami oraz zasadami kwalifikowalności. 3. Intensywność wsparciaWnioskowana kwota i poziom wsparcia muszą być zgodne z Regulaminem konkursu. 4. Spójność wniosku i załączników Wniosek musi być spójny z załącznikami, a także potwierdzać zapisy przedstawione w fiszce preselekcyjnej. 5. Poprawność okresu realizacji Projekt musi być zrealizowany w terminie, zgodnie z harmonogramem zaplanowanym w projekcie.

16 www.wup.pl/rpo Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 1.Brak informacji dotyczącej prowadzenia biura na obszarze województwa zachodniopomorskiego; 2.Brak literalnego wskazania na spełnianie przez wnioskodawcę kryteriów dopuszczalności; 3.Niestosowanie stawek ryczałtowych w odniesieniu do kosztów pośrednich; 4.Niestosowanie kwot ryczałtowych przy budżecie poniżej 100 000 euro wkładu publicznego (dofinansowanie z EFS, budżetu państwa oraz wkład własny publiczny, np. pochodzący ze środków JST; 5.Nieprawidłowe wyliczenie wartości kosztów pośrednich na podstawie stawki ryczałtowej; 6.Nieprawidłowo wyliczone wartości wskaźników;

17 www.wup.pl/rpo Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 7. Brak wyczerpującej informacji na temat grupy obejmowanej wsparciem: -brak podstawowych informacji nt. cech beneficjentów ostatecznych np. wieku, płci, sytuacji na rynku pracy, niepełnosprawności; - tylko część osób spełniających kryteria dotyczące grupy docelowej; 8. Zaburzona proporcja intensywności wsparcia, nieefektywność, nieracjonalność ponoszonych wydatków; 9. Brak spójności między wartościami wskazanymi w opisie zadań a budżetem; 10. Niezaplanowanie wniesienia wkładu własnego w minimalnej, wskazanej w Regulaminie wysokości; 11. Uwzględnianie w budżecie kosztów racjonalnych usprawnień przy jednoczesnej niewiedzy dotyczącej uczestnictwa osób niepełnosprawnych w projekcie;

18 www.wup.pl/rpo Najczęściej popełniane błędy merytoryczne 12. Brak informacji o barierach równościowych lub ich braku przy równoczesnym podaniu danych liczbowych w podziale na płeć podczas prezentowania analizy sytuacji problemowej; 13. Dyskryminacja osób niepełnosprawnych (również „dyskryminacja w niedyskryminacji”, tj. wnioskodawca wskazuje na typy niepełnosprawności które obejmie wsparciem); 14. Nieczytelna treść wniosku, np. używanie nieprzyjętych zwyczajowo w języku polskim skrótów; 15.Kopiowanie treści wniosku z poprzedniej perspektywy lub wniosków składanych w odpowiedzi na nabory innych województw, co literalnie wskazane jest we wniosku (np. POKL, RPO WP).

19 www.wup.pl/rpo Zasady realizacji projektów

20 www.wup.pl/rpo Ważne informacje W projekcie, co do zasady, powinny znaleźć się dokładnie takie same zapisy jak w zaakceptowanej fiszce; Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Wnioskodawca otrzymał od IZ RPO WZ pismo ws. zmian/uzupełnienia zapisów; Klauzule społeczne w projekcie będą miały zastosowanie w obszarze usług cateringowych.

21 www.wup.pl/rpo Wkład własny Wkładem własnym są środki finansowe lub wkład niepieniężny zabezpieczone przez wnioskodawcę, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych projektu i nie zostaną przekazane wnioskodawcy w postaci dofinansowania; Wysokość wkładu własnego w konkursie nr RPZP.06.07.00-IP.02-32-001/15 wynosi: minimum 10% wartości projektu; Wnioskodawca sam określa formę wniesienia wkładu własnego; Istnieje możliwość wniesienia wkładu niepieniężnego na rzecz projektu - wydatki poniesione na wycenę wkładu niepieniężnego są kwalifikowalne.

22 www.wup.pl/rpo Koszty pośrednie Koszty pośrednie w EFS rozliczane są wyłącznie stawkami ryczałtowymi liczonymi od wartości kosztów bezpośrednich: 25% - projekty o wartości do 1 mln zł włącznie; 20% - projekty o wartości powyżej 1 mln zł do 2 mln zł włącznie; 15% - projekty o wartości powyżej 2 mln zł do 5 mln zł włącznie; 10% - projekty o wartości powyżej 5 mln zł. Uwaga! W przypadku projektu o wartości np. 4 mln zł, wartość kosztów pośrednich musi zostać ustawiona w generatorze na równe 15% od wartości kosztów bezpośrednich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z regułami matematyki). Szczególną uwagę należy zwrócić na dalsze miejsca po przecinku, czyli np. 14,99 8212 %, a nie 14,99 3892 %.

23 www.wup.pl/rpo Koszty pośrednie - przykłady Koszty wynagrodzenia, delegacji służbowych, szkoleń osób, których zatrudnienie jest niezbędne do realizacji projektu tj. m.in. koordynatora projektu, kierownika projektu, personelu obsługowego; Koszty utrzymania powierzchni biurowych; Koszty obsługi księgowej; Koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu; Koszty prowadzenia rekrutacji; Amortyzacja lub zakup aktywów (sprzętu, mebli, wartości niematerialnych lub prawnych) na potrzeby zarządzania projektem; Działania informacyjno - promocyjne związane z realizacją projektu.

24 www.wup.pl/rpo Cross-financing i środki trwałe Maksymalny poziom wydatków w ramach cross-financingu wynosi do 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych proj.; Cross-financing obejmuje wyłącznie: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury nieprzenośnej oraz dostosowywanie budynków i adaptację pomieszczeń; Koszt zaplanowanych do poniesienia w projekcie wydatków na środki trwałe nie może przekraczać: 10% wartości projektu; Zakup środków trwałych, za wyjątkiem zakupu nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń, nie stanowi wydatku w ramach cross‐financingu; Środki trwałe to np. komputery, urządzenia biurowe, szafy na dokumenty, biurka, krzesła, tablice multimedialne itp.

25 www.wup.pl/rpo Informacja i promocja

26 www.wup.pl/rpo Informacja i promocja Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020; Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014- 2020 w zakresie informacji i promocji; Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020; Strategia Komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

27 www.wup.pl/rpo Obowiązki informacyjne Benef icjent w zakresie informacji musi co najmniej: oznaczać znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: o wszystkie działania informacyjne i promocyjne; o wszystkie dokumenty związane z realizacją projektu, które podaje do wiadomości publicznej; o dokumenty i materiały dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie; o wydarzenia związane z projektem (np. odpowiednio oznaczać konferencje, szkolenia, targi itp.); umieścić plakat (lub tablicę informacyjną i/lub pamiątkową) w miejscu realizacji projektu; umieścić opis projektu na stronie internetowej (jeśli taką posiada); dokumentować działania.

28 www.wup.pl/rpo Jak oznaczyć miejsce projektu? Plakat o wielkości minimum A3 musi zostać wyeksponowany w widocznym miejscu w trakcie realizacji projektu. Można go zdjąć dopiero po zakończeniu projektu (to znaczy po jego rozliczeniu).

29 www.wup.pl/rpo Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają: Małgorzata Roszczyk Wydział Aktywizacji Zawodowej i Przedsiębiorczości EFS ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin tel. (91) 42 56 268 e-mail: malgorzata_roszczyk@wup.pl Magdalena Nurković Wydział Aktywizacji Zawodowej i Przedsiębiorczości EFS ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. (91) 42 56 212 e-mail: magdalena_nurkovic@wup.pl Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

30 www.wup.pl/rpo Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 70-383 Szczecin tel. 91 42 56 100 fax. 91 42 56 103 e-mail: sekretariat@wup.plsekretariat@wup.pl


Pobierz ppt "SPOTKANIE INFORMACYJNE w ramach Działania 6.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecin, dnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google