Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Literatura ● J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom I-III, 1992 ● M. Krakowski, Elektrotechnika teoretyczna, tom I – Obwody liniowe i nieliniowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Literatura ● J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom I-III, 1992 ● M. Krakowski, Elektrotechnika teoretyczna, tom I – Obwody liniowe i nieliniowe."— Zapis prezentacji:

1 Literatura ● J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom I-III, 1992 ● M. Krakowski, Elektrotechnika teoretyczna, tom I – Obwody liniowe i nieliniowe ● M. Tadeusiewicz, Teoria obwodów, część I, Politechnika Łódzka, 2000 ● S. Bolkowski, Teoria obwodów elektrycznych, WNT, W-wa 1995 Zadania ● S. Bolkowski. W. Brociek, H. Rawa, Teoria obwodów elektrycznych. Zadania, WNT, W-wa 1995 ● E. Gierczak, J. Suchański, Zbiór zadań z elektrotechniki teoretycznej, Politechnika Świętokrzyska, 1977 – dostępny online

2 Sygnał Sygnał to jakiś znak służący do przekazywania informacji. Sygnał to zmieniająca się wartość jakiejś wielkości fizycznej. Sygnał elektryczny jest to fala napięcia lub prądu rozchodząca się ze źródła wzdłuż pewnych kierunków zwanych promieniami fali. Sygnał = funkcja lub wykres

3 Sygnały elektryczne

4 Sygnały Funkcję sygnału przedstawiamy zazwyczaj jako: ● Funkcję współrzędnych przestrzennych dla ustalonego czasu - rozkład napięcia lub prądu ● Funkcję czasu w określonym punkcie przestrzeni ● przebieg napięcia – u(t) ● prądu - i(t)

5 Sygnały Pobudzenie sygnał stanowiący zewnętrzną przyczynę zjawisk występujących w obwodzie Odpowiedź sygnał będący reakcją obwodu na wymuszenie Na układ może działać jedno lub wiele wymuszeń, a badanie reakcji może dotyczyć jednego lub wielu odpowiedzi. W obwodach elektrycznych wymuszeniem jest prąd lub napięcie źródłowe, odpowiedziami są prądy lub napięcia powstałe w gałęziach lub elementach.

6 Klasyfikacja sygnałów wg zależności funkcji sygnału od czasu

7 Sygnały

8 Sygnały przemienne

9 Sygnały tętniące

10 Sygnały harmoniczne

11 Sygnały nieokresowe

12 Sygnały przyczynowe i nieprzyczynowe

13 Wielkości charakterystyczne sygnałów okresowych ● Wartość chwilowa f ● Wartość maksymalna F m ● Wartość średnia półokresowa, średnia wyprostowana ● Wartość średnia okresowa ● Wartość skuteczna

14 Wielkości charakterystyczne sygnałów okresowych

15

16 Wartość skuteczna

17 Wartości... ● Współczynnik szczytu ● Współczynnik kształtu ● Współczynnik uśrednienia

18 Podstawowe pojęcia elektrotechniki

19 Podstawowe pojęcia

20

21 Jednostką strumienia magnetycznego jest weber (1 Wb)

22 Podstawowe pojęcia

23

24 Modelowanie zjawisk w obwodach W celu analizy stanu obwodu należy zamodelować zachodzące zjawiska w jego elementach. Założenie wstępne – warunek quasistacjonarności stanu obwodu

25 Modelowanie zjawisk w obwodach

26 Modelowanie zjawisk w obwodzie Jakie zjawiska występujące w obwodzie będą modelowane? ● Gromadzenie ładunku elektrycznego na przewodnikach umieszczonych w polu elektrycznym - C ● Wytwarzanie pola magnetycznego przez prąd elektryczny przewodnika - L ● Rozpraszanie energii elektrycznej w przewodniku z prądem - R, ● Powstawanie pola elektrycznego w danym układzie kosztem zewnętrznych zasobów energii. Każdemu ze zjawisk odpowiadają określone parametry pierwotne obwodu elektrycznego.

27 Modelowane elementy obwodu Wymienione zjawiska występują w każdym przewodniku, jednakże ich skala może być znikoma. Obwody składają się z odpowiednio zbudowanych elementów przewodzących, w których efekt jednego ze zjawisk jest dominujący, a pozostałe można pominąć. Tego typu elementy to najbardziej elementarne składowe obwodów elektrycznych: ● opornik ● kondensator ● cewka ● źrodło napięciowe lub prądowe

28 Kategorie elementów Idealne – model uwzględnia tylko jedno zjawisko, pozostałe są pomijane Liniowe – modelowane równaniem liniowym lub różniczkowym Nieliniowe – modelowane równaniem nieliniowym Stacjonarne – parametry modelu nie są funkcją czasu Niestacjonarne – parametry modelu są funkcją czasu Elementy o parametrach skupionych – parametry modelu nie są funkcją przestrzenną (nie uwzględniamy rozmiarów elementu) Elementy o parametrach rozłożonych – parametry modelu są funkcją przestrzenną.

29 Kategorie elementów Element odwracalny – struktura modelu nie zależy od znaku wielkości, które ze sobą wiąże (nie jest istotna biegunowość włączenia elementu w obwodzie). Element nieodwracalny – model elementu uzależniony jest od znaku wiążącej wielkości (istotna biegunowość)

30 Kategorie elementów Element obwodu elektrycznego jest pasywny wtedy i tylko wtedy gdy spełnia dwa warunki: 1) Całkowita energia elektryczna doprowadzona do elementu w czasie od do t jest nieujemna dla dowolnego charakteru napięcia na jego zaciskach i prądu w tym elemencie ● Do chwili doprowadzenia napięcia do zacisków elementu prąd w nim nie płynie i na jego zaciskach nie ma napięcia przed doprowadzeniem prądu

31 Kondensator Zależność wiążącą napięcie z prądem kondensatora przedstawia równanie Jednostką pojemności jest farad ( 1 F = 1 C/V ) Jeśli stosunek ładunku q zgromadzonego na okładzinie kondensatora do napięcia u na jego zaciskach pozostaje stały, to zależność q ( u ) jest liniowa.

32 Cewka a) symbol graficzny cewki, b) charakterystyka napięciowo- prądowa cewki liniowej  = z  Jednostką indukcyjności jest 1 henr ( 1 H = 1  s = 1 Vs/A ). Strumień skojarzony  cewki o z zwojach jest równy sumie strumieni wszystkich zwojów cewki Cewkę opisuje równanie

33 Rezystor Wartość rezystancji rezystora liniowego przyjmuje wartość stałą. W praktyce opornik jest wykonywany często z drutu metalowego o długości l, polu przekroju poprzecznego S i rezystancji właściwej . Rezystancja takiego opornika jest wprost proporcjonalna do l i  a odwrotnie proporcjonalna do S

34 Elementy aktywne Energia całkowita W pobrana przez element aktywny jest ujemna W < 0 Elementy aktywne, których cechą dominującą jest dostarczanie energii, nazywamy elementami aktywnymi źródłowymi ( źródłami ). Źródła dzielimy na:  źródła niesterowane  źródła sterowane

35 Podstawowe prawa Prawo Omha dotyczące grupy przewodników (metali) przy ustalonych warunkach (temperatura):

36 Podstawowe prawa – I prawo Kirchhoffa Przy dowolnym charakterze zmienności prądów algebraiczna suma ich wartości chwilowych w węźle obwodu elektrycznego, jest równa zeru.

37 Podstawowe prawa – II prawo Kirchohoffa Przy dowolnym charakterze zmienności napięć, algebraiczna suma wartości chwilowych napięć źródłowych i odbiornikowych w oczku równa się zeru.

38 Przykład

39 Proste obwody rezystancyjne

40 Połączenie szeregowe

41 Połączenie równoległe

42 Obciążony dzielnik napięcia

43

44


Pobierz ppt "Literatura ● J. Osiowski, J. Szabatin, Podstawy teorii obwodów, tom I-III, 1992 ● M. Krakowski, Elektrotechnika teoretyczna, tom I – Obwody liniowe i nieliniowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google