Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

VIII Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020 Integracja Społeczna Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Integracji Społecznej EFS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "VIII Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020 Integracja Społeczna Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Integracji Społecznej EFS."— Zapis prezentacji:

1 VIII Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020 Integracja Społeczna Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Integracji Społecznej EFS

2 Cele szczegółowe osi priorytetowej Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia, Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia, Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie.

3 Wkład UE 169 088 779 EURO

4 Działania w ramach Osi VIII: Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie Działanie 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy ROPS

5 Konkursy w III i IV kwartale 2016 r. Działanie 8.1 – 2 konkursy, nabór do 9 września 2016 r. Działanie 8.2 – nabór do 30 września 2016 r. Działanie 8.3 (usługi społeczne) – 2 konkursy, nabór do 23/30 września 2016 r. Działanie 8.3 (usługi zdrowotne) – konkursy planowane w IV kwartale 2016 r. Działanie 8.1 – 2 konkursy, nabór do 9 września 2016 r. Działanie 8.2 – nabór do 30 września 2016 r. Działanie 8.3 (usługi społeczne) – 2 konkursy, nabór do 23/30 września 2016 r. Działanie 8.3 (usługi zdrowotne) – konkursy planowane w IV kwartale 2016 r.

6 Wymogi formalne Wniosek został złożony w wymaganej formie, na właściwym formularzu zgodnie z regulaminem konkursu. Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku. Wersja elektroniczna wniosku jest tożsama z wersją papierową wniosku oraz czy wydruk zawiera wszystkie strony. Wniosek w wersji papierowej został opatrzony podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z regulaminem konkursu (o ile dotyczy). Wniosek nie zawiera innych braków formalnych lub oczywistych omyłek, których uzupełnienie bądź poprawa spowoduje istotną modyfikację wniosku – w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wymogi formalne Wniosek został złożony w wymaganej formie, na właściwym formularzu zgodnie z regulaminem konkursu. Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku. Wersja elektroniczna wniosku jest tożsama z wersją papierową wniosku oraz czy wydruk zawiera wszystkie strony. Wniosek w wersji papierowej został opatrzony podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy). Wraz z wnioskiem złożono wszystkie wymagane załączniki zgodnie z regulaminem konkursu (o ile dotyczy). Wniosek nie zawiera innych braków formalnych lub oczywistych omyłek, których uzupełnienie bądź poprawa spowoduje istotną modyfikację wniosku – w rozumieniu art. 43 ust. 2 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

7 Składanie wniosków o dofinansowanie projektów: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów określony jest w Regulaminie konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać: w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. oraz w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów (Kancelaria) oraz w Oddziałach Zamiejscowych WUP Rzeszów. Składanie wniosków o dofinansowanie projektów: Nabór wniosków o dofinansowanie projektów określony jest w Regulaminie konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać: w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI WUP) do obsługi procesu naboru wniosków o dofinansowanie dostępnego pod adresem https://lsi.wup-rzeszow.pl do godziny 23:59 ostatniego dnia naboru. oraz w formie papierowej w 2 egzemplarzach wydrukowanych z systemu LSI WUP - osobiście, przesyłką kurierską lub pocztą w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie ul. płk L. Lisa - Kuli 20, 35-025 Rzeszów (Kancelaria) oraz w Oddziałach Zamiejscowych WUP Rzeszów.

8 Ogólne kryteria formalne Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku Wniosek został sporządzony w języku polskim Liczba złożonych wniosków (określona w regulaminie konkursu) Kwalifikowalność wnioskodawcy Kwalifikowalność partnera/partnerów Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa podkarpackiego Projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu Zakaz podwójnego finansowania Ogólne kryteria formalne Terminowość i prawidłowość dostarczenia wniosku Wniosek został sporządzony w języku polskim Liczba złożonych wniosków (określona w regulaminie konkursu) Kwalifikowalność wnioskodawcy Kwalifikowalność partnera/partnerów Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa podkarpackiego Projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany Okres realizacji projektu jest zgodny z regulaminem konkursu Zakaz podwójnego finansowania

9 Specyficzne kryteria dostępu (ocena formalna): Ocena specyficznych kryteriów dostępu. Kryteria te zatwierdzane są dla danego Działania RPO WP 2014- 2020 (lub typów projektu/projektów danego Działania) w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych i zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO. Specyficzne kryteria dostępu (ocena formalna): Ocena specyficznych kryteriów dostępu. Kryteria te zatwierdzane są dla danego Działania RPO WP 2014- 2020 (lub typów projektu/projektów danego Działania) w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych i zatwierdzane przez Komitet Monitorujący RPO..

10 Kryteria ogólne horyzontalne (ocena merytoryczna) Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami unijnymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO WP 2014-2020 i właściwymi wytycznymi RPO WP 2014-2020. Projekt skierowany jest do grup docelowych pochodzących z obszaru województwa podkarpackiego. Zakres finansowy projektu spełnia kryteria kwalifikowalności. „Krótki opis projektu” (pkt. 3.4 wniosku) został sporządzony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Kryteria ogólne horyzontalne (ocena merytoryczna) Projekt jest zgodny z właściwymi politykami i zasadami unijnymi (w tym: polityką równości szans kobiet i mężczyzn, polityką równości szans i niedyskryminacji i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym. Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym, w tym przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Projekt jest zgodny z RPO WP 2014-2020, SZOOP RPO WP 2014-2020 i właściwymi wytycznymi RPO WP 2014-2020. Projekt skierowany jest do grup docelowych pochodzących z obszaru województwa podkarpackiego. Zakres finansowy projektu spełnia kryteria kwalifikowalności. „Krótki opis projektu” (pkt. 3.4 wniosku) został sporządzony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

11 Kryteria ogólne merytoryczne Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym/celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020, w tym planowane do osiągnięcia rezultaty (adekwatność doboru, założona wartość docelowa oraz rzetelność sposobu pomiaru). Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić jego realizacja. Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu. Adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań w tym również potencjału do zarządzania projektem oraz doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do realizacji przedsięwzięć w obszarze, wsparcia projektu, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium którego będzie dotyczyć realizacja projektu. Efektywność kosztowa projektu w kontekście zasadności zaplanowanych w projekcie zadań i niezbędności planowanych wydatków oraz ich kwalifikowalności. Kryteria ogólne merytoryczne Zgodność projektu z właściwym celem szczegółowym/celami szczegółowymi RPO WP 2014-2020, w tym planowane do osiągnięcia rezultaty (adekwatność doboru, założona wartość docelowa oraz rzetelność sposobu pomiaru). Zasadność realizacji projektu w kontekście problemów grupy docelowej, które ma rozwiązać lub złagodzić jego realizacja. Trafność doboru instrumentów realizacji projektu w kontekście wskazanych problemów grupy docelowej oraz zaplanowanych do osiągnięcia rezultatów projektu. Adekwatność potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do skali i zakresu zaplanowanych w projekcie działań w tym również potencjału do zarządzania projektem oraz doświadczenia wnioskodawcy i ew. partnerów do realizacji przedsięwzięć w obszarze, wsparcia projektu, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt oraz na określonym terytorium którego będzie dotyczyć realizacja projektu. Efektywność kosztowa projektu w kontekście zasadności zaplanowanych w projekcie zadań i niezbędności planowanych wydatków oraz ich kwalifikowalności.

12 Zasada równości szans i niedyskryminacji Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 nakładają na każdego projektodawcę obowiązek zaplanowania, a następnie zrealizowania wszystkich działań, które są niezbędne do umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami udziału w projekcie. W przypadku projektów ogólnodostępnych zalecane jest założenie, że wśród uczestników będą osoby z niepełnosprawnościami. W projektach niezakładających bezpośredniego wsparcia dla takich osób należy uwzględnić, że nawet jeśli mogą one nie zakładać bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, to jednak ich trwałe efekty, jak np. wybudowana droga, nowo otwarte muzeum czy rozwiązania z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych, mają być dostępne i służyć wszystkim w równym stopniu. Zasada równości szans i niedyskryminacji Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 nakładają na każdego projektodawcę obowiązek zaplanowania, a następnie zrealizowania wszystkich działań, które są niezbędne do umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami udziału w projekcie. W przypadku projektów ogólnodostępnych zalecane jest założenie, że wśród uczestników będą osoby z niepełnosprawnościami. W projektach niezakładających bezpośredniego wsparcia dla takich osób należy uwzględnić, że nawet jeśli mogą one nie zakładać bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, to jednak ich trwałe efekty, jak np. wybudowana droga, nowo otwarte muzeum czy rozwiązania z zakresu technologii informacyjno- komunikacyjnych, mają być dostępne i służyć wszystkim w równym stopniu.

13 Zasada równości szans i niedyskryminacji Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu. Przez działania podejmowane w celu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami rozumie się w szczególności: 1.koncepcję uniwersalnego projektowania tj. zaplanowanie wsparcia w taki sposób, aby było dostępne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, 2.zwiększanie dostępności usług, przedmiotów i obiektów, która jest warunkiem zapewnienia równości szans osób z niepełnosprawnościami – zadania należy zaplanować w taki sposób, aby osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności mogły skorzystać z pełnej oferty, 3.przygotowanie komunikatów o projekcie w języku prostym, sposób prezentowania informacji w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach np. osób niedowidzących, osób niedosłyszących i osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zasada równości szans i niedyskryminacji Projektodawca ubiegający się o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu. Przez działania podejmowane w celu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami rozumie się w szczególności: 1.koncepcję uniwersalnego projektowania tj. zaplanowanie wsparcia w taki sposób, aby było dostępne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, 2.zwiększanie dostępności usług, przedmiotów i obiektów, która jest warunkiem zapewnienia równości szans osób z niepełnosprawnościami – zadania należy zaplanować w taki sposób, aby osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności mogły skorzystać z pełnej oferty, 3.przygotowanie komunikatów o projekcie w języku prostym, sposób prezentowania informacji w sposób przystępny dla odbiorców o różnorodnych potrzebach np. osób niedowidzących, osób niedosłyszących i osób z niepełnosprawnością intelektualną,

14 Zasada równości szans i niedyskryminacji cd. 4. mechanizm racjonalnych usprawnień tj. możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością, 5.zapewnienie dostępności informacji o projekcie - materiały informacyjno- promocyjne (plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe)powinny zostać opracowane z wykorzystaniem tekstu łatwego w odbiorze, 6.dostępność architektoniczna - wszystkie działania świadczone w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami powinny być realizowane w budynkach dostosowanych architektonicznie, Zasada równości szans i niedyskryminacji cd. 4. mechanizm racjonalnych usprawnień tj. możliwość finansowania specyficznych usług dostosowawczych nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością, 5.zapewnienie dostępności informacji o projekcie - materiały informacyjno- promocyjne (plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe)powinny zostać opracowane z wykorzystaniem tekstu łatwego w odbiorze, 6.dostępność architektoniczna - wszystkie działania świadczone w ramach projektów, w których na etapie rekrutacji zidentyfikowano możliwość udziału osób z niepełnosprawnościami powinny być realizowane w budynkach dostosowanych architektonicznie,

15 Zasada równości szans i niedyskryminacji cd. 7.wszystkie materiały, które powstaną w ramach projektu powinny być przystosowane do potrzeb osób różnymi rodzajami z niepełnosprawności, np. strony WWW muszą być zgodne ze standardem WCAG 2.0, filmy opatrzone napisami, tłumaczeniem na język migowy, 8. dostępność procesu rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami - rekrutacja uczestników projektu powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej zainteresowanej osobie. Zasada równości szans i niedyskryminacji cd. 7.wszystkie materiały, które powstaną w ramach projektu powinny być przystosowane do potrzeb osób różnymi rodzajami z niepełnosprawności, np. strony WWW muszą być zgodne ze standardem WCAG 2.0, filmy opatrzone napisami, tłumaczeniem na język migowy, 8. dostępność procesu rekrutacji dla osób z niepełnosprawnościami - rekrutacja uczestników projektu powinna zostać przeprowadzona w sposób umożliwiający wzięcie udziału w tym procesie (a tym samym w projekcie) każdej zainteresowanej osobie.

16 Koszty pośrednie są rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 25% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 20% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie, 15% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie, 10% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN. Koszty pośrednie są rozliczane wyłącznie z wykorzystaniem następujących stawek ryczałtowych: 25% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie, 20% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 mln PLN włącznie, 15% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 mln PLN włącznie, 10% kosztów bezpośrednich w przypadku projektów o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

17 Zlecenie usługi merytorycznej w ramach projektu oznacza powierzenie wykonawcom zewnętrznym, niebędącym personelem projektu, realizacji działań merytorycznych przewidzianych w ramach danego projektu, np. zlecenie usługi szkoleniowej. Wartość wydatków nie powinna przekraczać 30% wartości projektu.

18 Cross-financing W ramach obu konkursów wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 10% wartości projektu (w tym cross-financingu). Wyjątkiem jest Działanie 8.1, w którym wartość ta jest określona na maksymalnym poziomie 15%. Zgodnie z zapisami SZOOP wydatki w ramach cross ‐ financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości współfinansowania unijnego (EFS). Cross-financing W ramach obu konkursów wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych nie może przekroczyć 10% wartości projektu (w tym cross-financingu). Wyjątkiem jest Działanie 8.1, w którym wartość ta jest określona na maksymalnym poziomie 15%. Zgodnie z zapisami SZOOP wydatki w ramach cross ‐ financingu nie mogą przekroczyć 10% wartości współfinansowania unijnego (EFS).

19 Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

20 Terminy naborów dla konkursów 8 sierpnia 2016 r. – 9 września 2016 r. Termin realizacji projektów: maksymalnie do 30.06.2019 r. Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić proces oceny, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy. Terminy naborów dla konkursów 8 sierpnia 2016 r. – 9 września 2016 r. Termin realizacji projektów: maksymalnie do 30.06.2019 r. Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić proces oceny, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy.

21 Kwoty środków przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Wsparcie podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej (WTZ, ZAZ, KIS, CIS) 25.000.000,00 zł RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Usługi aktywnej integracji 30.000.000,00 zł Kwoty środków przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektów RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Wsparcie podmiotów reintegracji zawodowej i społecznej (WTZ, ZAZ, KIS, CIS) 25.000.000,00 zł RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - Usługi aktywnej integracji 30.000.000,00 zł

22 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 95% Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu: 50.000,00 zł Maksymalna wartość projektu: nie określono Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 95% Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu: 50.000,00 zł Maksymalna wartość projektu: nie określono

23 Typy projektów przewidziane do realizacji Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne), stanowiących poszerzenie oferty WTZ. 2. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach bądź tworzenie nowych podmiotów (z zastrzeżeniem, że nie są tworzone nowe ZAZ). Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Typy projektów przewidziane do realizacji Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 1. Włączanie osób z niepełnosprawnościami w zajęcia na rzecz aktywizacji zawodowej, realizowane w warsztatach terapii zajęciowej poprzez finansowanie zajęć związanych z uczestnictwem w WTZ (w zakresie nie finansowanym przez PFRON) oraz działań na rzecz aktywnej integracji dotychczas nie oferowanych przez WTZ (np. zajęcia aktywizacyjne), stanowiących poszerzenie oferty WTZ. 2. Wsparcie działalności w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w szczególności prowadzonej przez takie podmioty jak Zakłady Aktywności Zawodowej, Kluby oraz Centra Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej w istniejących podmiotach bądź tworzenie nowych podmiotów (z zastrzeżeniem, że nie są tworzone nowe ZAZ). Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

24 Typy projektów przewidziane do realizacji Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 1.Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.: pracy socjalnej, poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, poradnictwa specjalistycznego, w tym: poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej, zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi dysleksją i dyskalkulią dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Typy projektów przewidziane do realizacji Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 1.Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji, obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym, zdrowotnym, zawodowym zawierające instrumenty odpowiadające na indywidualne potrzeby m.in.: pracy socjalnej, poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, poradnictwa specjalistycznego, w tym: poradnictwo prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów, uczestnictwa w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej, zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową, działań diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zaburzeniami komunikacyjnymi dysleksją i dyskalkulią dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

25 Typy projektów przewidziane do realizacji Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 cd. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie rozwijaniu usług. Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Typy projektów przewidziane do realizacji Konkurs nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 cd. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach, a nie rozwijaniu usług. Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

26 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym), podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej, podmioty ekonomii społecznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 poz. 1118, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursów: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, podmioty zatrudnienia socjalnego (tworzone zgodnie z wymogami określonymi w prawodawstwie krajowym), podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej, podmioty ekonomii społecznej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014 poz. 1118, z późn. zm.), statutowo działające w obszarze pomocy i integracji społecznej.

27 Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz z wyłączeniem podmiotów wymienionych w punkcie 2.4.2 Regulaminów konkursów tj.: 1)podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.); 2)podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 3)podmioty, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn. zm.). 4)osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz z wyłączeniem podmiotów wymienionych w punkcie 2.4.2 Regulaminów konkursów tj.: 1)podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.); 2)podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 3)podmioty, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn. zm.). 4)osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

28 Grupa docelowa 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020): a)osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; b)osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; c)osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; Grupa docelowa 1. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020): a)osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; b)osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; c)osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

29 Grupa docelowa cd. d)osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); e)osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.); f)osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375); g)rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; Grupa docelowa cd. d)osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382); e)osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.); f)osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375); g)rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;

30 Grupa docelowa cd. h)osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); i)osoby niesamodzielne, czyli osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; j)osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; k)osoby korzystające z PO PŻ. 2. Rodziny - to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Grupa docelowa cd. h)osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.); i)osoby niesamodzielne, czyli osoby, które ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego; j)osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020; k)osoby korzystające z PO PŻ. 2. Rodziny - to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

31 Specyficzne kryteria dostępu (ocena formalna) 1. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym : a. ogólny wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na minimalnym poziomie 56%, b. w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%. 2. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym : a. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 22%, b. w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%. Specyficzne kryteria dostępu (ocena formalna) 1. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym : a. ogólny wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na minimalnym poziomie 56%, b. w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%. 2. Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym : a. ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 22%, b. w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%..

32 Specyficzne kryteria dostępu (ocena formalna) cd. 3. W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą podmioty reintegracji społecznej i zawodowej projektodawca zobowiązuje się, do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający jego realizacji, przy czym jeśli projekt trwa krócej niż 24 miesiące, czas trwałości nie może być krótszy niż dwa lata. 4. W przypadku, gdy projekt w zakresie aktywizacji zawodowej przewiduje realizację kursów i szkoleń, dla każdego uczestnika objętego tą formą wsparcia obligatoryjnie należy założyć realizację, co najmniej jednego kursu lub szkolenia kończącego się uzyskaniem kwalifikacji. 5. W ramach projektu po opuszczeniu programu, co najmniej 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy. Specyficzne kryteria dostępu (ocena formalna) cd. 3. W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą podmioty reintegracji społecznej i zawodowej projektodawca zobowiązuje się, do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu podmiotów po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający jego realizacji, przy czym jeśli projekt trwa krócej niż 24 miesiące, czas trwałości nie może być krótszy niż dwa lata. 4. W przypadku, gdy projekt w zakresie aktywizacji zawodowej przewiduje realizację kursów i szkoleń, dla każdego uczestnika objętego tą formą wsparcia obligatoryjnie należy założyć realizację, co najmniej jednego kursu lub szkolenia kończącego się uzyskaniem kwalifikacji. 5. W ramach projektu po opuszczeniu programu, co najmniej 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy.

33 Specyficzne kryteria dostępu (ocena formalna) cd. 6.W ramach projektu po opuszczeniu programu, co najmniej 31% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które objęte są wsparciem w postaci kursów i szkoleń zawodowych uzyska kwalifikacje zawodowe. 7. Beneficjent lub partner w projekcie (o ile dotyczy) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie: w pracy z grupą docelową, którą zamierza objąć wsparciem oraz w zakresie merytorycznym, którego dotyczy projekt. 8. Każdy uczestnik projektu podpisuje kontrakt socjalny lub dokument równoważny. 9. Beneficjent na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Specyficzne kryteria dostępu (ocena formalna) cd. 6.W ramach projektu po opuszczeniu programu, co najmniej 31% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które objęte są wsparciem w postaci kursów i szkoleń zawodowych uzyska kwalifikacje zawodowe. 7. Beneficjent lub partner w projekcie (o ile dotyczy) posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie: w pracy z grupą docelową, którą zamierza objąć wsparciem oraz w zakresie merytorycznym, którego dotyczy projekt. 8. Każdy uczestnik projektu podpisuje kontrakt socjalny lub dokument równoważny. 9. Beneficjent na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

34 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego dla konkursów nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 oraz nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego dla konkursów nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 oraz nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 31% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 56% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 20%

35 Wskaźniki produktu dla konkursów nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 oraz nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Wartości docelowe dla powyższych wskaźników produktu są określane indywidulanie przez Beneficjenta w zależności od specyfiki projektu. Wskaźniki produktu dla konkursów nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-008/16 oraz nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-009/16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie Wartości docelowe dla powyższych wskaźników produktu są określane indywidulanie przez Beneficjenta w zależności od specyfiki projektu.

36 Wskaźniki Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu, adekwatne do planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. Wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane do monitorowania dla Działania 8.1 mogą nie obejmować całości rezultatów, w ramach danego projektu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, wnioskodawca może określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). Wskaźniki Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu, adekwatne do planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. Wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane do monitorowania dla Działania 8.1 mogą nie obejmować całości rezultatów, w ramach danego projektu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, wnioskodawca może określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe).

37 Wskaźniki wspólne Wnioskodawca na etapie realizacji projektu zobligowany jest do monitorowania wskaźników wspólnych, które wynikają z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. We wniosku o dofinansowanie projektu należy obligatoryjnie wpisać „ręcznie” wszystkie poniższe wskaźniki jako „specyficzne dla projektu” z określeniem ich wartości docelowych (nawet w przypadku wartości zerowej): Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami Wskaźniki wspólne Wnioskodawca na etapie realizacji projektu zobligowany jest do monitorowania wskaźników wspólnych, które wynikają z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. We wniosku o dofinansowanie projektu należy obligatoryjnie wpisać „ręcznie” wszystkie poniższe wskaźniki jako „specyficzne dla projektu” z określeniem ich wartości docelowych (nawet w przypadku wartości zerowej): Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami

38 Specyficzne kryteria premiujące 1.Projekt realizowany jest wyłącznie na terenach gmin z obszaru jednego lub więcej spośród następujących powiatów: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski – 10 pkt. 2. Wsparcie będzie kierowane wyłącznie do jednej lub kilku z wymienionych poniżej grup: Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi – 10 pkt. 3.Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym – 5 pkt. Specyficzne kryteria premiujące 1.Projekt realizowany jest wyłącznie na terenach gmin z obszaru jednego lub więcej spośród następujących powiatów: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski – 10 pkt. 2. Wsparcie będzie kierowane wyłącznie do jednej lub kilku z wymienionych poniżej grup: Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia, Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z zaburzeniami psychicznymi – 10 pkt. 3.Projekt realizowany jest w partnerstwie instytucji integracji społecznej z instytucją rynku pracy i/lub organizacją pozarządową i/lub podmiotem ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwem społecznym – 5 pkt.

39 Specyficzne kryteria premiujące cd. 4. Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących – 5 pkt. 5. W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą podmioty reintegracji społecznej i zawodowej zakłada się tworzenie tych podmiotów na obszarach gmin, na których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie instytucje o tożsamym zakresie wsparcia nie funkcjonują (nie posiadają wpisu do rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz zakłada objęcie wsparciem mieszkańców tych samych gmin (co najmniej 50% grupy docelowej stanowią mieszkańcy tychże gmin) – 10 pkt. Specyficzne kryteria premiujące cd. 4. Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ), a zakres wsparcia w ramach projektu jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowane z PO PŻ w ramach działań towarzyszących – 5 pkt. 5. W przypadku projektów, w ramach których tworzone będą podmioty reintegracji społecznej i zawodowej zakłada się tworzenie tych podmiotów na obszarach gmin, na których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie instytucje o tożsamym zakresie wsparcia nie funkcjonują (nie posiadają wpisu do rejestrów prowadzonych przez Wojewodę Podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz zakłada objęcie wsparciem mieszkańców tych samych gmin (co najmniej 50% grupy docelowej stanowią mieszkańcy tychże gmin) – 10 pkt.

40 Wskaźniki efektywności społeczno-zatrudnieniowej Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania w wymiarze społecznym; w wymiarze zatrudnieniowym. Wskaźniki efektywności społeczno-zatrudnieniowej Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników projektu w dwóch wymiarach ich funkcjonowania w wymiarze społecznym; w wymiarze zatrudnieniowym.

41 Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie : a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien rozumiany m.in. jako; rozpoczęcie nauki; wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; podjęcie wolontariatu; poprawa stanu zdrowia; ograniczenie nałogów; doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób niepełnosprawnych) b) lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która: obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia; nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem; nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projektu, chyba, że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie : a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien rozumiany m.in. jako; rozpoczęcie nauki; wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie; zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności; poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów; podjęcie wolontariatu; poprawa stanu zdrowia; ograniczenie nałogów; doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób niepełnosprawnych) b) lub podjęli dalszą aktywizację w formie, która: obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej i zmniejsza dystans do zatrudnienia; nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał przed projektem; nie jest tożsama z formą aktywizacji, którą uczestnik projektu otrzymywał w ramach projektu, chyba, że nie jest ona finansowana ze środków EFS i że stanowi postęp w stosunku do sytuacji uczestnika projektu w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

42 WAŻNE – We wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić jako dwa odrębne wskaźniki zarówno wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym jak i wskaźnik rezultatu bezpośredniego „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu”.

43 Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. Pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym odbywa się zgodnie z metodologią określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. Kryterium efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie ze ścieżką udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. Pomiar efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym odbywa się zgodnie z metodologią określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

44 Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o: stosunek pracy; stosunek cywilnoprawny; podjęcie działalności gospodarczej; Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły zakończyły udział w projekcie. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres, co najmniej 90 dni kalendarzowych. Podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu - nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie. Zatrudnienie to podjęcie pracy w oparciu o: stosunek pracy; stosunek cywilnoprawny; podjęcie działalności gospodarczej; Kryterium efektywności zatrudnieniowej odnosi się do odsetka osób, które podjęły pracę w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym zakończyły zakończyły udział w projekcie. Przez trzy miesiące należy rozumieć okres, co najmniej 90 dni kalendarzowych. Podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zatrudnieniowej, uczestników należy wykazywać w momencie podjęcia pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, a w przypadku niepodjęcia pracy przez uczestnika projektu - nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, następujących po dniu zakończenia udziału w projekcie.

45 Warunki niezbędne w przypadku stosunku pracy: zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw, wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, istotna jest data rozpoczęcia pracy, nie data podpisania umowy, wymiar czasu pracy przynajmniej ½ etatu, co do zasady powinna to być jedna umowa, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru zatrudnienia w wysokości ½ etatu dla każdej umowy. Warunki niezbędne w przypadku stosunku pracy: zatrudnienie na nieprzerwany okres (tj. okres zatrudnienia musi być ciągły, bez przerw, wyjątek stanowią dni świąteczne, które nie są traktowane jako przerwy w zatrudnieniu) co najmniej trzech miesięcy, istotna jest data rozpoczęcia pracy, nie data podpisania umowy, wymiar czasu pracy przynajmniej ½ etatu, co do zasady powinna to być jedna umowa, dopuszcza się również sytuacje, w których uczestnik udokumentuje fakt podjęcia pracy na podstawie kilku umów (lub innych dokumentów stanowiących podstawę do nawiązania stosunku pracy), pod warunkiem potwierdzenia zatrudnienia na łączny okres trzech miesięcy (do tego okresu nie należy wliczać ewentualnych przerw w zatrudnieniu) i zachowania minimalnego wymiaru zatrudnienia w wysokości ½ etatu dla każdej umowy.

46 Warunki niezbędne w przypadku umowy cywilnoprawnej: umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej umowy); w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunki niezbędne w przypadku umowy cywilnoprawnej: umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, wartość umowy jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w przypadku, gdy umowa cywilnoprawna zostanie zawarta na okres powyżej trzech miesięcy, kwota wynagrodzenia musi być proporcjonalna do okresu zawartej umowy); w przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

47 Warunki niezbędne w przypadku podjęcia działalności gospodarczej: dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy), jako datę początkową należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS), nie zaś sam moment dokonania rejestracji firmy. Warunki niezbędne w przypadku podjęcia działalności gospodarczej: dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy), jako datę początkową należy brać pod uwagę datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub KRS), nie zaś sam moment dokonania rejestracji firmy.

48 W celu potwierdzenia podjęcia pracy wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez, co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej). Mając na uwadze powyższe, zalecane jest, aby na etapie rekrutacji do projektu beneficjent zobowiązał uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy po zakończeniu udziału w projekcie – o ile uczestnik ten podejmie pracę. W celu potwierdzenia podjęcia pracy wystarczające jest dostarczenie przez uczestnika projektu dokumentów potwierdzających podjęcie pracy na co najmniej trzy miesiące lub prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej trzy miesiące (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez, co najmniej trzy miesiące, dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez co najmniej trzy miesiące prowadzenia działalności gospodarczej). Mając na uwadze powyższe, zalecane jest, aby na etapie rekrutacji do projektu beneficjent zobowiązał uczestników projektu do dostarczenia dokumentów potwierdzających podjęcie pracy po zakończeniu udziału w projekcie – o ile uczestnik ten podejmie pracę.

49 W odniesieniu do osób: będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno- zatrudnieniowej. W odniesieniu do osób: będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, do których są kierowane usługi aktywnej integracji nie ma obowiązku stosowania kryteriów efektywności społeczno- zatrudnieniowej.

50 WAŻNE – We wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić jako dwa odrębne wskaźniki zarówno wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym jak i wskaźnik rezultatu bezpośredniego „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)”.

51 Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Działanie 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej/ Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia. Cel szczegółowy: Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia.

52 Termin naboru dla konkursu 26 sierpnia 2016 r. – 30 września 2016 r. Termin realizacji projektów: maksymalnie do 30.09.2019 r. Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić proces oceny, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy. Termin naboru dla konkursu 26 sierpnia 2016 r. – 30 września 2016 r. Termin realizacji projektów: maksymalnie do 30.09.2019 r. Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić proces oceny, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy.

53 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 45.000.000,00 PLN Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie realizacji projektów RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 45.000.000,00 PLN

54 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 85% Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu: 50.000,00 PLN Maksymalna wartość projektu: nie określono, jest ona ograniczona przez kwotę dofinansowania przeznaczoną na realizację niniejszego konkursu. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 85% Minimalny udział wkładu własnego beneficjenta w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu w ramach konkursu wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu: 50.000,00 PLN Maksymalna wartość projektu: nie określono, jest ona ograniczona przez kwotę dofinansowania przeznaczoną na realizację niniejszego konkursu.

55 Typy projektów przewidziane do realizacji 1.Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze: a)społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (w tym: obowiązkowo stosowana jest praca socjalna), b)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, c)zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, d)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia. Typy projektów przewidziane do realizacji 1.Zintegrowane oraz zindywidualizowane programy realizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji obejmujące usługi aktywnej integracji o charakterze: a)społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (w tym: obowiązkowo stosowana jest praca socjalna), b)edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, c)zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy, d)zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, pomoc w utrzymaniu zatrudnienia.

56 Typy projektów przewidziane do realizacji cd. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach a nie rozwijaniu usług. Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Typy projektów przewidziane do realizacji cd. W ramach ścieżki reintegracji, obok usług aktywnej integracji mogą być realizowane usługi społeczne, o ile jest to niezbędne do zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby, rodziny i przyczynia się do realizacji celów aktywnej integracji, przy czym wsparcie jest skoncentrowane na osobie i jej potrzebach a nie rozwijaniu usług. Projekty w ramach niniejszego działania mogą być realizowane, jako projekty partnerskie w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

57 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu: Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) z terenu województwa podkarpackiego. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu: Jednostki organizacyjne pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie) z terenu województwa podkarpackiego.

58 Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz z wyłączeniem podmiotów wymienionych w punkcie 2.4.2 Regulaminu konkursu tj.: 1)podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.); 2)podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 3)podmioty, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn. zm.); 4)osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Partnerami w projekcie mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) oraz z wyłączeniem podmiotów wymienionych w punkcie 2.4.2 Regulaminu konkursu tj.: 1)podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.); 2)podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769); 3)podmioty, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r., poz. 1417, z późn. zm.); 4)osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

59 Grupa docelowa 1. Osoby spełniające łącznie poniższe warunki: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), bezrobotni, którym zgodnie art. 33 ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalono profil pomocy III (Dz. U. 2013 poz. 647 z późn. zm.), 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym* korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). *Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Grupa docelowa 1. Osoby spełniające łącznie poniższe warunki: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), bezrobotni, którym zgodnie art. 33 ust. 1 pkt. 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ustalono profil pomocy III (Dz. U. 2013 poz. 647 z późn. zm.), 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym* korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). *Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

60 Grupa docelowa cd. 3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), 4. Rodziny - to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.* *Wsparcie dla rodziny może być realizowane wyłącznie, gdy odbywa się wraz (w tym samym projekcie) ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego (to jest - osiągnięte zostaną efekty społeczno zatrudnieniowe) wsparcia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Grupa docelowa cd. 3. Osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), 4. Rodziny - to jest osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.* *Wsparcie dla rodziny może być realizowane wyłącznie, gdy odbywa się wraz (w tym samym projekcie) ze wsparciem dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz jest niezbędne dla skutecznego (to jest - osiągnięte zostaną efekty społeczno zatrudnieniowe) wsparcia osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

61 W ramach konkursu stosowane są następujące specyficzne kryteria dostępu: 1.Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym (ppkt. 3.1.1 wniosku) : a.ogólny wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na minimalnym poziomie 56%, b.w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%. 2.Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym (ppkt. 3.1.1 wniosku) : a.ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 22%, b.w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%. W ramach konkursu stosowane są następujące specyficzne kryteria dostępu: 1.Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym (ppkt. 3.1.1 wniosku) : a.ogólny wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na minimalnym poziomie 56%, b.w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej wynosi 46%. 2.Projekt zakłada realizację wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym (ppkt. 3.1.1 wniosku) : a.ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 22%, b.w odniesieniu do: osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 12%..

62 W ramach konkursu stosowane są następujące specyficzne kryteria dostępu c.d. : 3.W ramach realizowanych projektów obowiązkowym jest zastosowanie kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pkt. 3.2/4.1 wniosku). 4.W ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy (ppkt. 3.1.1 wniosku). 5.W ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 31% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które objęte są wsparciem w postaci kursów i szkoleń zawodowych uzyska kwalifikacje zawodowe (ppkt. 3.1.1 wniosku). W ramach konkursu stosowane są następujące specyficzne kryteria dostępu c.d. : 3.W ramach realizowanych projektów obowiązkowym jest zastosowanie kontraktu socjalnego lub indywidualnych programów, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (pkt. 3.2/4.1 wniosku). 4.W ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 56% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będzie poszukiwać pracy (ppkt. 3.1.1 wniosku). 5.W ramach projektu po opuszczeniu programu co najmniej 31% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które objęte są wsparciem w postaci kursów i szkoleń zawodowych uzyska kwalifikacje zawodowe (ppkt. 3.1.1 wniosku).

63 W ramach konkursu stosowane są następujące specyficzne kryteria dostępu c.d. : 6.Beneficjent na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (pkt. 3.2 wniosku). 7.Ośrodek pomocy społecznej/powiatowe centrum pomocy rodzinie nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej (pkt. 4.1 wniosku). Realizacja wsparcia może odbywać się wyłącznie poprzez: zawarcie porozumienia (z PUP), umowy partnerstwa, realizację zadania/zadań przez jednostkę organizacyjną gminy/OPS/powiatu/PCPR tj. CIS/KIS, na podstawie zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 8.W przypadku gdy projekt zakłada udział osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy ich aktywizacja realizowana jest w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (pkt. 4.1 wniosku). W ramach konkursu stosowane są następujące specyficzne kryteria dostępu c.d. : 6.Beneficjent na etapie rekrutacji preferował będzie osoby, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (pkt. 3.2 wniosku). 7.Ośrodek pomocy społecznej/powiatowe centrum pomocy rodzinie nie wdrażają samodzielnie usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Wdrożenie tych usług jest możliwe wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywizacji zawodowej (pkt. 4.1 wniosku). Realizacja wsparcia może odbywać się wyłącznie poprzez: zawarcie porozumienia (z PUP), umowy partnerstwa, realizację zadania/zadań przez jednostkę organizacyjną gminy/OPS/powiatu/PCPR tj. CIS/KIS, na podstawie zlecenia zadania publicznego organizacji pozarządowej na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie. 8.W przypadku gdy projekt zakłada udział osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu pomocy ich aktywizacja realizowana jest w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (pkt. 4.1 wniosku).

64 Wskaźniki wspólne Wnioskodawca na etapie realizacji projektu zobligowany jest do monitorowania wskaźników wspólnych, które wynikają z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. We wniosku o dofinansowanie projektu należy obligatoryjnie wpisać „ręcznie” wszystkie poniższe wskaźniki jako „specyficzne dla projektu” z określeniem ich wartości docelowych (nawet w przypadku wartości zerowej): Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Wskaźniki wspólne Wnioskodawca na etapie realizacji projektu zobligowany jest do monitorowania wskaźników wspólnych, które wynikają z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. We wniosku o dofinansowanie projektu należy obligatoryjnie wpisać „ręcznie” wszystkie poniższe wskaźniki jako „specyficzne dla projektu” z określeniem ich wartości docelowych (nawet w przypadku wartości zerowej): Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami.

65 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego dla konkursu Nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 Wskaźniki rezultatu bezpośredniego dla konkursu Nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 31%, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 56%, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 20%.

66 Wskaźniki produktu dla konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu, adekwatne do planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. Wartości docelowe dla powyższych wskaźników produktu są określane indywidualnie przez Beneficjenta w zależności od specyfiki projektu. Wskaźniki produktu dla konkursu nr RPPK.08.02.00-IP.01-18-012/16 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie, Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić we wniosku o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu i wskaźniki rezultatu, adekwatne do planowanego w projekcie wsparcia i grup docelowych. Wartości docelowe dla powyższych wskaźników produktu są określane indywidualnie przez Beneficjenta w zależności od specyfiki projektu.

67 Wskaźniki projektowe Wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane do monitorowania dla Działania 8.2 mogą nie obejmować całości rezultatów, w ramach danego projektu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, wnioskodawca może określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe). Wskaźniki projektowe Wskaźniki produktu i rezultatu przewidziane do monitorowania dla Działania 8.2 mogą nie obejmować całości rezultatów, w ramach danego projektu. W związku z tym, oprócz wymienionych na liście rozwijanej wskaźników, wnioskodawca może określić własne wskaźniki pomiaru celu zgodnie ze specyfiką projektu (wskaźniki projektowe).

68 WAŻNE – We wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić jako dwa odrębne wskaźniki: wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym – na wymaganym minimalnym poziomie 56% / 46%, mierzony w okresie do 3 m-cy od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie; wskaźnik rezultatu bezpośredniego „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” - na wymaganym minimalnym poziomie 56%, mierzony w okresie do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. WAŻNE – We wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić jako dwa odrębne wskaźniki: wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze społecznym – na wymaganym minimalnym poziomie 56% / 46%, mierzony w okresie do 3 m-cy od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie; wskaźnik rezultatu bezpośredniego „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu” - na wymaganym minimalnym poziomie 56%, mierzony w okresie do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

69 WAŻNE – We wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić jako dwa odrębne wskaźniki: wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym - na wymaganym minimalnym poziomie 22%/ 12%, mierzony w okresie do 3 m-cy od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie, wskaźnik rezultatu bezpośredniego „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” – poziom określony przez Beneficjenta (poziom 20% określony w Regulaminie dotyczy Działania 8.2, nie konkretnego projektu), mierzony w okresie do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie. WAŻNE – We wniosku o dofinansowanie należy uwzględnić jako dwa odrębne wskaźniki: wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej w wymiarze zatrudnieniowym - na wymaganym minimalnym poziomie 22%/ 12%, mierzony w okresie do 3 m-cy od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie, wskaźnik rezultatu bezpośredniego „liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)” – poziom określony przez Beneficjenta (poziom 20% określony w Regulaminie dotyczy Działania 8.2, nie konkretnego projektu), mierzony w okresie do 4 tygodni od zakończenia przez uczestnika udziału w projekcie.

70 Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych Cel konkursu: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel konkursu: Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych i opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

71 Terminy naborów dla konkursów 16 sierpnia 2016 r. – 30 września 2016 r. konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 16 sierpnia 2016 r. – 23 września 2016 r. Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Termin realizacji projektów: maksymalnie do 31.12.2018 r. Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić proces oceny, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy. Terminy naborów dla konkursów 16 sierpnia 2016 r. – 30 września 2016 r. konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 16 sierpnia 2016 r. – 23 września 2016 r. Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Termin realizacji projektów: maksymalnie do 31.12.2018 r. Przy określaniu daty rozpoczęcia realizacji projektu należy uwzględnić proces oceny, ewentualne negocjacje oraz czas niezbędny na przygotowanie dokumentów wymaganych do zawarcia umowy.

72 Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów: Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 40 000 000,00 PLN Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 20 000 000,00 PLN Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektów: Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 40 000 000,00 PLN Konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 20 000 000,00 PLN Wysokość wkładu własnego: Minimalny wkład własny – 5% kosztów kwalifikowalnych projektu Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN Maksymalna wartość projektu: nie została określona Wysokość wkładu własnego: Minimalny wkład własny – 5% kosztów kwalifikowalnych projektu Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN Maksymalna wartość projektu: nie została określona

73 Projektodawcy:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,  podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające wִobszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Projektodawcy:  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,  podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające wִobszarze pomocy i integracji społecznej oraz działalności leczniczej,  spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

74 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16: 1.Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez: a)wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy, b)wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych, c)inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków), UWAGA! W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości pozyskania środków na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego! Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16: 1.Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy poprzez: a)wsparcie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym ośrodków wsparcia np.: dziennych domów pomocy, klubów samopomocy, b)wykorzystanie dziennych opiekunów, asystentów osób niesamodzielnych, wolontariatu opiekuńczego, pomocy sąsiedzkiej i innych form samopomocowych, c)inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób starszych, dowożenie posiłków), UWAGA! W ramach niniejszego konkursu nie ma możliwości pozyskania środków na utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego!

75 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 c.d.: d)wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii. 2.Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez: a)tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej, b)poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych, Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 c.d.: d)wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii. 2.Działania wspierające opiekunów nieformalnych w opiece domowej, m.in. poprzez: a)tworzenie krótkookresowych miejsc opieki w zastępstwie za opiekunów nieformalnych (wyłącznie w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności) albo sfinansowanie usługi opiekuńczej, b)poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne do sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,

76 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 c.d.: c)finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób, d)kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi, e)finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej. 3.Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 c.d.: c)finansowanie usług wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w celu aktywizacji społecznej osób, d)kształcenie, w tym szkolenia, praktyki i wymiana doświadczeń dla opiekunów nieformalnych, potrzebnych do opieki nad osobami niesamodzielnymi, e)finansowanie usługi asystenckiej lub opiekuńczej dla osoby niesamodzielnej w celu umożliwienia jej opiekunom podjęcia aktywności zawodowej. 3.Tworzenie miejsc opieki dla osób niesamodzielnych w nowo tworzonych lub istniejących ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową.

77 Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16: 1.Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym poprzez: a)tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspomaganym, w tym miejsc krótkookresowego pobytu, b)sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze wspomaganym. Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16: 1.Wsparcie dla usług mieszkalnictwa o charakterze wspomaganym poprzez: a)tworzenie miejsc pobytu w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach o charakterze wspomaganym, w tym miejsc krótkookresowego pobytu, b)sfinansowanie form pomocy w postaci mieszkania o charakterze wspomaganym.

78 Grupa docelowa: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020. Grupa docelowa: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Regionalnego na lata 2014-2020.

79 Wskaźniki obligatoryjne dla Działania 8.3 1.Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu 2.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu 3.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w interesie ogólnym w programie Wskaźniki obligatoryjne dla Działania 8.3 1.Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu 2.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu 3.Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi w interesie ogólnym w programie

80 Kryteria specyficzne dostępu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 (ocena formalna): 1.W przypadku realizowania w ramach projektu usług asystenckich i/lub opiekuńczych Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia ww. usług po zakończeniu projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu, przy czym trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług. 2.Projekt prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez danego Beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności projektu. Kryteria specyficzne dostępu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 (ocena formalna): 1.W przypadku realizowania w ramach projektu usług asystenckich i/lub opiekuńczych Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia ww. usług po zakończeniu projektu przez okres odpowiadający co najmniej okresowi realizacji projektu, przy czym trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług. 2.Projekt prowadzi do zwiększenia liczby osób objętych usługami świadczonymi w lokalnej społeczności przez danego Beneficjenta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia działalności projektu.

81 Kryteria specyficzne dostępu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 (ocena formalna): 3.W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych i/lub asystenckich Beneficjent na etapie rekrutacji będzie preferował osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 4.W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych projekt zakłada tworzenie nowych i/lub utrzymanie dotychczas istniejących miejsc świadczenia ww. usług wyłącznie poza systemem opieki instytucjonalnej. 5.Projekt przewiduje częściową odpłatność uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, za realizowane usługi. Kryteria specyficzne dostępu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 (ocena formalna): 3.W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych i/lub asystenckich Beneficjent na etapie rekrutacji będzie preferował osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 4.W przypadku realizacji wsparcia w formie usług opiekuńczych projekt zakłada tworzenie nowych i/lub utrzymanie dotychczas istniejących miejsc świadczenia ww. usług wyłącznie poza systemem opieki instytucjonalnej. 5.Projekt przewiduje częściową odpłatność uczestników, których dochód przekracza 150% kryterium dochodowego pomocy społecznej, za realizowane usługi.

82 Kryteria specyficzne dostępu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 (ocena formalna): 1.Działania prowadzone w ramach projektu nie służą tworzeniu lokali na terenie jakichkolwiek istniejących form opieki instytucjonalnej. 2.Wnioskodawca gwarantuje, iż osoby które zamieszkują mieszkania o charakterze wspieranym, objęte działaniami projektu, mogą podejmować w pełni niezależne decyzje. 3.Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług w mieszkaniach o charakterze wspomaganym po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, przy czym trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług. Kryteria specyficzne dostępu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 (ocena formalna): 1.Działania prowadzone w ramach projektu nie służą tworzeniu lokali na terenie jakichkolwiek istniejących form opieki instytucjonalnej. 2.Wnioskodawca gwarantuje, iż osoby które zamieszkują mieszkania o charakterze wspieranym, objęte działaniami projektu, mogą podejmować w pełni niezależne decyzje. 3.Beneficjent zapewnia trwałość miejsc świadczenia usług w mieszkaniach o charakterze wspomaganym po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu, przy czym trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.

83 Kryteria specyficzne dostępu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 c.d. (ocena formalna): 4.Beneficjent obligatoryjnie zapewnia uczestnikom projektu przebywającym w mieszkaniach wspomaganych spersonalizowane wsparcie towarzyszące określone na podstawie przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb 5.W przypadku świadczenia w ramach projektu usług w mieszkaniach chronionych Beneficjent zapewnia, że jest stosowany standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Kryteria specyficzne dostępu w ramach konkursu nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 c.d. (ocena formalna): 4.Beneficjent obligatoryjnie zapewnia uczestnikom projektu przebywającym w mieszkaniach wspomaganych spersonalizowane wsparcie towarzyszące określone na podstawie przeprowadzonej indywidualnej diagnozy potrzeb 5.W przypadku świadczenia w ramach projektu usług w mieszkaniach chronionych Beneficjent zapewnia, że jest stosowany standard dotyczący tej formy pomocy wynikający z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

84 Kryteria specyficzne premiujące (ocena merytoryczna): 1. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane przez podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie z podmiotem/ami ekonomii społecznej. Kryteria specyficzne premiujące (ocena merytoryczna): 1. Wsparcie w ramach projektu jest realizowane przez podmioty ekonomii społecznej lub w partnerstwie z podmiotem/ami ekonomii społecznej.

85 Dziękuję za uwagę Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Integracji Społecznej EFS www.wup-rzeszow.pl wup@wup-rzeszow.pl


Pobierz ppt "VIII Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020 Integracja Społeczna Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Integracji Społecznej EFS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google