Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Projekt jest naszym głosem sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Pragniemy, aby ten głos był słyszalny, a echo niosło go jak najdłużej. Wraz z wolontariuszami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Projekt jest naszym głosem sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Pragniemy, aby ten głos był słyszalny, a echo niosło go jak najdłużej. Wraz z wolontariuszami."— Zapis prezentacji:

1

2  Projekt jest naszym głosem sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Pragniemy, aby ten głos był słyszalny, a echo niosło go jak najdłużej. Wraz z wolontariuszami i partnerami Fundacji nasze działania chcemy oprzeć na 3 głównych wydarzeniach:  konkursie plastycznym „Szczęśliwa Rodzinka” który jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Chcemy propagować właściwe relacje rodzinne, kreatywność dzieciaków poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego, oraz rozwijać ich poczucie własnej wartości. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz wystawione podczas koncertu kończącego projekt.  prelekcjach/ warsztatach skierowanych do młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych. Poprzez działania edukacyjne chcemy obalić mity i stereotypy dotyczące przemocy domowej, opowiedzieć o wzorcach społeczno – kulturowych mających wpływ na zachowania sprzyjające stosowaniu przemocy.  - koncercie muzycznym „ Muzyczna MOC kontra przemoc” podczas którego lokalne środowisko artystyczne zamanifestuje swój sprzeciw wobec stosowania przemocy w rodzinie. Pragniemy, aby muzyka była bodźcem do przemyśleń, refleksji oraz zrodziła poczucie wspólnoty która stanowczo powie NIE przemocy

3  CO TO JEST PRZEMOC?

4 Żaba żyje w środowisku, w którym panuje temperatura pokojowa. Żaba wrzucona do garnka z gorącą woda wyskoczy z niego od razu. Ta sama żaba będzie siedziała w garnku przez cały czas, jeśli będziemy garnek z wodą podgrzewali tylko o 1/10 stopnia dziennie. Żaba przystosuje się do nowych warunków i ugotuje się w garnku wtedy, gdy woda będzie wystarczająco gorąca.

5

6 Prawna ( jest to przestępstwo, Ustawa, Kodeks Karny itd.) Społeczna (normy społeczne, kulturowe itp.) Moralna (przemoc jest złem, narusza system wartości, krzywdzenie słabszego jest złem moralnym. Sprawca powinien podlegać sankcjom własnego sumienia i potępieniu ze strony innych ludzi. Moralna ocena przemocy powinna powstrzymywać sprawców i motywować świadków do pomagania) Psychologiczna (interesuje nas, co się dzieje z jednostką, która przemocy doświadcza i która ją stosuje)

7  Intencjonalna (zamierzone i celowe działanie, zaniechanie)  Nakierowana na kontrolowanie i podporządkowanie ofiary  Stosowana w warunkach nierównowagi sił (fizyczna, psychiczna, ekonomiczna)  Prowadzi do naruszenia podstawowych praw i wolności ofiary  Powoduje cierpienie oraz naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody

8 Przemoc w rodzinie- definicja terapeutyczna: przemoc psychiczna fizyczna seksualna materialna Przemoc instytucjonalna

9  Art. 207 kk – znęcanie się  Art. 217kk – naruszenie nietykalności  Art. 156, 157 –ciężki uszczerbek, naruszenie czynności narządu ciała- fizyczna  Art. 190 kk – groźba  Art. 190a - stalking  Art. 217 – znieważenie  Art. 197-200 –przemoc seksualna  Art. 208 – rozpijanie małoletniego  Art. 209 – niealimentacja  Art. 189 – pozbawienie człowieka wolności  Art. 278, 279 – kradzież, kradzież z włamaniem  Art. 288 – uszkodzenie rzeczy  Art. 210 – porzucenie małoletniego  Art. 211 – uprowadzenie

10  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (ang. Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence 11 maja 2011 roku w Stambule.  „przemoc domowa” oznacza wszelkie akty fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej przemocy występujące w rodzinie lub gospodarstwie domowym lub pomiędzy byłymi lub obecnymi małżonkami lub partnerami, niezależnie od tego, czy sprawca i ofiara dzielą miejsce zamieszkania, czy też nie;  Przemoc wobec kobiet ze względu na płeć” oznacza przemoc skierowaną przeciwko kobiecie ze względu na jej płeć lub taką przemoc, która w szczególności dotyka kobiety;

11  - „przemoc wobec kobiet” rozumie się jako naruszenie praw człowieka oraz formę dyskryminacji kobiet, w tym wszelkie akty przemocy ze względu na płeć, które prowadzą lub mogą prowadzić do fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej szkody lub cierpienia kobiet, w tym również groźby takich aktów, sytuacje przymusu lub arbitralnego pozbawienia wolności, zarówno w życiu publicznym, jak i prywatnym;

12  Uznając, że przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom i obywatelkom równe traktowanie i poszanowanie praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

13 Art.2 pkt.2: przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt.1 (najbliższych) a w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym,a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą

14 14 fizycznym małoletnim psychicznym nad jedną z osób: osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy osobą najbliższą osobą nieporadną Zachowanie sprawcy polega na znęcaniu się

15  Znęcanie musi być popełnione umyślnie. Najczęściej jest zachowaniem wielodziałaniowym, złożonym zazwyczaj z wielu, powtarzających się elementów wykonawczych naruszających różne dobra (pochłania znamiona takich czynów jak art. 190 kk, 191 kk, 216 kk, 217 kk). Dopiero pewna suma tych zachowań decyduje o istnieniu przestępstwa znęcania się.

16 W 2014 roku w Sądach Rejonowych w Polsce skazano z art. 207 § 1 kk ogółem: 12.699 osób. Z tego wymierzono:  152- kary grzywny (samoistnych);  577 - kar ograniczenia wolności;  11.969 - kar pozbawienia wolności;  - 1.691 - bezwzględnych;  - 10.278 - z warunkowym zawieszeniem wykonania. 16

17  Mity i stereotypy to kulturowo uwarunkowane, silne i często ponadczasowe przekonania gromadzące wiedzę i sposób rozumienia różnych wydarzeń danej społeczności, niesione przez pokolenia.  Na zjawisko przemocy w rodzinie mają bardzo duży wpływ, bowiem wiele z nich stoi na straży jednej z największych wartości w naszej kulturze, którą jest rodzina. Mity i stereotypy opisują więc "pożądane" relacje w rodzinie, pomiędzy mężem i żoną, rodzicami i dziećmi; wyznaczają role kobiecie, mężczyźnie, dzieciom; "wyjaśniają" samo zjawisko i "dają wskazówki", jak należy postępować wobec problemów rodzinnych. Wiele z nich również, w najlepszej intencji ochrony rodziny, sprzyja niestety przemocy, usprawiedliwia ją i postuluje powstrzymywanie się od reakcji osób z zewnątrz.

18  w sprawy rodzinne nie należy się wtrącać  każdy powinien reagować kiedy jest świadkiem przemocy :  brudy pierze się we własnym domu",  co to za ptak, co własne gniazdo kala?„ ,wolnoć Tomku w swoim domku", „  mój dom - moją twierdzą", „  bliscy nie krzywdzą",

19 Przekonanie to nakazuje trzymanie spraw rodzinnych w tajemnicy przed obcymi, dodatkowo czyniąc z tego cnotę godną pochwały. Zamyka dom przed ingerencją z zewnątrz. Jest to jeden z najpowszechniejszych hamulców powstrzymujących reakcję osoby doznające przemocy i innych ludzi - sąsiadów, policjantów, innych osób - na to, co się dzieje w rodzinie. Tak samo myśli policjant, który nie spieszy z pomocą bitej kobiecie, jak i przypadkowy przechodzień, który widzi jak matka bije dziecko w supermarkecie. Gdyby to dotyczyło obcych, prawdopodobnie - każdy z nich jakoś by zareagował. A w sprawy rodzinne - lepiej się nie wtrącać Warto więc wiedzieć, że z doniesień policyjnych wynika, iż najwięcej przestępstw popełnianych jest w obrębie rodziny. Wielu ludzi nie radzi sobie z problemami rodzinnymi i bez pomocy osób z zewnątrz, nie jest w stanie znaleźć konstruktywnych rozwiązań. Im wcześniejsze "wtrącanie się", tym większa szansa na pomyślniejsze i szybsze rozwiązanie sprawy. Dotyczy to zwłaszcza przemocy w rodzinie, gdzie prewencja, szybka i przemyślana interwencja - mogą przyczynić się do powstrzymania eskalacji zdarzeń i zapobiec niejednej tragedii. Pamiętajmy, że szukając wyjścia z sytuacji przemocy, stwarzamy szanse dla siebie oraz dla całej rodziny

20  przemoc występuje także w dobrze sytuowanych rodzinach„  przemoc i alkohol, to jedno", „  to taka porządna rodzina - niemożliwe, by była tam przemoc", „  oni oboje mają wyższe wykształcenie - nie mogli tego zrobić swojemu dziecku", itp.;

21 Przekonanie to zniekształca obraz zjawiska przemocy, spychając je do środowisk, z którymi większość społeczeństwa nie ma wielu kontaktów. Pozwala to czuć się w miarę bezpiecznie w gronie tzw: "porządnych obywateli", z poczuciem, że "nas te sprawy nie dotyczą". Niestety, z doświadczeń osób przeciwdziałających przemocy w rodzinie wynika, że jest to zjawisko, które dotyczy wszystkich środowisk i warstw społecznych. Ludzie doznają przemocy, niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia, posiadanych pieniędzy, majątku. Przyjęcie tego faktu, może uczulić i "otworzyć oczy" na osoby krzywdzone w tzw.: "dobrych domach", dając im tym samym szansę na poprawę sytuacji. Śledzenie przypadków przemocy w rodzinie coraz częściej pokazuje, że alkohol nie jest dominującym czynnikiem współwystępującym. Często na alkohol "przerzuca się" przyczynę" tego, że ktoś znęca się nad bliskimi, co zmniejsza odpowiedzialność sprawcy przemocy. Przemoc w rodzinie to jedno z najbardziej demokratycznych zjawisk psychospołecznych, może zdarzyć się każdemu.

22  kobieta bez mężczyzny jest nic nie warta  niechby pił, niechby bił, byle by był„  kobieta, która żyje bez mężczyzny jest feministką lub lesbijką - nie jest w pełni kobietą i jest gorsza"  stara panna - okropny los - musi być straszną jędzą„  małżonkowie mają równe prawa  gwałt w małżeństwie nie istnieje

23 Przekonania powyższe, choć nadal dość powszechne, nie znajdują potwierdzenia we współczesnym świecie. Minęły czasy, gdy kobiety nie posiadały żadnych praw i bez pomocy i wsparcia mężczyzny nie miały szans na dobre, satysfakcjonujące, godne i dostatnie życie. Jest wiele przykładów z codziennego życia, które pokazują, że kobiety radzą sobie równie dobrze, jak mężczyźni a często i lepiej, w wielu sferach życia,. Na nic jednak zdadzą się porównania kto "lepszy" i "silniejszy" - mężczyzna, czy kobieta - każda bowiem płeć jest równie ważna. Jesteśmy sobie równi "mamy prawo być tutaj", "a miłość jest wieczna, jak trawa". Mamy wspólny "los", "dom" i takie same prawa.

24  kobieta powinna wstydzić się, jeśli doznaje przemocy: "to wszystko twoja wina - powinnaś się wstydzić", "twoja rodzina - świadczy o tobie", "kobieta jest strażniczką domowego ogniska", "widocznie nie dosyć się starałaś", "musisz być samolubną egoistką", itp.:

25  Pamiętajmy, że za przemoc odpowiada sprawca - niezależnie od tego, co robiła, czy jak się zachowuje ofiara. W sprawach przemocy osoba słabsza, a taką jest ofiara (a jest nią najczęściej kobieta) - zazwyczaj - nie ma żadnych szans. Po rozważeniu dysproporcji sił - nikt by nie miał. To nie jest żadna wina osoby doznającej przemocy i nie ma ona czego się wstydzić. Po prostu - tak się złożyło, że spotkała na swojej drodze sprawcę przemocy. Nie ma więc co brać na siebie winy i odpowiedzialności, ukrywać i milczeć. Wręcz przeciwnie: trzeba wszystkim mówić, protestować, bronić się, dbać o siebie: swoje bezpieczeństwo, potrzeby, komfort, dobre samopoczucie i prawa.

26  dla dobra dzieci powinno się znosić wszystko ze strony współmałżonka: "kobieta powinna poświęcić się dla dobra dzieci i rodziny", "powinnam wytrzymać wszystko dla dobra dzieci", "dzieci powinny mieć ojca", "lepszy zły ojciec, niż żaden" itp.:

27 Nic nie usprawiedliwia i nie uzasadnia znoszenia przemocy ze strony partnera. Z badań i doniesień praktyków wynika, że dzieci wychowujące się w rodzinach, gdzie jest przemoc "nasiąkają" przemocą. Nawet jeśli nie są bezpośrednio bite, upokarzane, wykorzystywane, zaniedbywane i molestowane, a "tylko" obserwują przemocowe traktowanie matki przez ojca, to równocześnie są osobami doznającymi przemocy. Dzieci, które są "tylko" świadkami przemocy w rodzinie, są jednocześnie jej ofiarami. Uczą się, że w wielu sferach życia ma miejsce przemoc lub przemoc towarzyszy wielu sferom życia z użyciem przemocy wyglądają w rodzinie: - stosunki i bliskość, - sposoby rozwiązywania konfliktów i problemów, - wzorce bycia mężczyzną i kobietą, - relacje - w których są dwie role: sprawcy i ofiary, z których bardziej opłaca się być sprawcą. Przemoc w rodzinie jest wzorcem negatywnym dla dzieci. Dla ich przyszłego dobra należy dążyć do zatrzymania przemocy i pokazania wzorców życia rodzinnego opartych na wsparciu, miłości, przyjaźni, życzliwym i dobrym wzajemnym traktowaniu.

28 Za przemoc zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca, niezależnie od tego co zrobiła osoba doznająca przemocy. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy. Każdy człowiek ma prawo czuć się bezpiecznie w swoim domu. Każdy człowiek ma prawo do szacunku i godnego traktowania. Każdy człowiek ma prawo do swobodnego wyrażania swojego zdania i współdecydowania o sprawach dotyczących jego i jego rodziny. Każdy człowiek ma prawo się mylić i być niedoskonałym. Każdy człowiek ma prawo szukać pomocy, gdy jego prawa są łamane.

29 NIEBIESKA KARTA - procedura szczególna w sytuacji stwierdzenia występowania przemocy w rodzinie. Została uregulowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

30  Wszczęcie procedury może być przeprowadzone przez policjanta, pracownika socjalnego, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników służby zdrowia lub pracowników oświaty.

31

32 Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

33 − jednostki organizacyjne pomocy społecznej, − gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, − policja, − oświata, − służba zdrowia, − organizacje pozarządowe, − kuratorzy sądowi. Fakultatywnie: prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

34  Globalne dane na temat przemocy wobec kobiet:  1 kobieta na 5 przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy ze strony swojego męża/partnera.  Około 12-15% kobiet funkcjonuje w „związkach z przemocą” po skończeniu 16. roku życia.  25% zgłoszonych przestępstw z użyciem przemocy to przemoc wobec kobiet ze strony ich mężów/partnerów.  95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci  Przemoc wobec kobiet ma najwyższy odsetek powtarzalności przypadków prześladowania spośród wszystkich przestępstw. Obliczono, że kolejny incydent związany z przemocą ma miejsce w 35% gospodarstw domowych w ciągu pięciu tygodni od pierwszego zajścia (za: Women and Equality Unit).  Około 70 % żeńskich ofiar morderstw zostało zabitych przez swoich partnerów – mężczyzn  Dziewczęta między 15-19 rokiem życia stanowią 50% ofiar przemocy seksualnej w skali światowej.

35  Co trzecia nastolatka doświadcza przemocy seksualnej na randkach i w związkach z rówieśnikami. Nastolatki które doświadczają przemocy często podejmują zachowania seksualne wysokiego ryzyka, próby samobójcze, uzależniają się od środków odurzających, mają zaburzenia odżywiania się.  Kobiety stanowią największą grupę cywilnych ofiar wojen. W czasie konfliktów zbrojnych wykorzystywanie kobiet stosowane jest jako instrument czystek etnicznych i broń wojenna (gwałty, przymusowe ciąże, wykorzystywanie seksualne)  Kobiety należące do mniejszości – etnicznych i narodowych, uchodźczynie, kobiety z różnymi rodzajami niepełnosprawności, ubogie, nieheteroseksualne są wyjątkowo narażone na przemoc.  Przemoc wobec kobiet, tak jak każda inna jest przestępstwem, a nie sprawą prywatną.  Przemoc mężczyzn wobec kobiet wydarza się niezależnie od poziomu wykształcenia, dochodów, pochodzenia etnicznego lub narodowego, wieku i religii.

36

37

38 ILOŚĆ SPORZĄDZONYCH NIEBIESKICH KART PRZEZ PRZEDSTAWICIELI POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW – MIASTO ZAWIERCIE – 2015 ROK DANE ZA KPP ZAWIERCIE

39 LICZBA SPORZĄDZONYCH NIEBIESKICH KART I-X 2015

40 LICZBA SPORZĄDZONY NK W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH KPP W ZAWIERCIU

41 OFIARY PRZEMOCY WEDŁUG PŁCI I WIEKU

42 SPRAWCY PRZEMOCY WEDŁUG PŁCI I WIEKU

43 RODZAJ STOSOWANEJ PRZEMOCY

44 Telefony zaufania 800 120 226

45 Dziękujemy za uwagę Prezes Zarządu Fundacji – Jerzy Radosz Wiceprezes Zarządu Fundacji – Adam Witkowicz Członek Zarządu Fundacji – Monika Nowińska


Pobierz ppt " Projekt jest naszym głosem sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Pragniemy, aby ten głos był słyszalny, a echo niosło go jak najdłużej. Wraz z wolontariuszami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google