Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZNAM SWOJE PRAWA !!. Po raz pierwszy w historii prawa dziecka zostały zapisane w Konwencji Genewskiej w 1924r. Pierwszy pełny zbiór praw dziecka ukazał.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZNAM SWOJE PRAWA !!. Po raz pierwszy w historii prawa dziecka zostały zapisane w Konwencji Genewskiej w 1924r. Pierwszy pełny zbiór praw dziecka ukazał."— Zapis prezentacji:

1 ZNAM SWOJE PRAWA !!

2 Po raz pierwszy w historii prawa dziecka zostały zapisane w Konwencji Genewskiej w 1924r. Pierwszy pełny zbiór praw dziecka ukazał się w Konwencji o Prawach Dziecka, która jednogłośnie została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r. W Polsce Konwencja obowiązuje od 7 lipca 1991r.

3 D RUGIM DOKUMENTEM, KTÓRY RATYFIKUJE PRAWA CZŁOWIEKA JEST P OWSZECHNA D EKLARACJA P RAW C ZŁOWIEKA. C ZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE DWA DOKUMENTY ? Konwencja jest prawnie wiążącą umową, nabierającą mocy po ratyfikacji przez pewną liczbę państw. Jest to międzynarodowa umowa, w której zostały spisane wszystkie prawa dziecka. W rozumieniu niniejszej konwencji "dziecko" oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat. Deklaracja nie jest wiążąca w sensie prawnym, ale jako dokument przyjęty przez wspólnotę międzynarodową ma charakter moralnego zobowiązania.

4 W powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają prawo do szczególnej troski i pomocy, (…) uznając, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, uważając, że dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności

5 D OKUMENT K ONWENCJI O P RAWACH D ZIECKA ZAWIERA 41 ARTYKUŁÓW. W PIERWSZEJ CZĘŚCI MOŻEMY WYODRĘBNIĆ 4 GRUPY PRAW :

6 P RAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE prawo do życia i rozwoju, prawo do tożsamości, prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, Prawo do posiadania stanu cywilnego,

7 P RAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym, prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi, prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia,

8 P RAWA SOCJALNE : prawo do odpowiedniego standardu życia, prawo do ochrony zdrowia, prawo do zabezpieczenia socjalnego, prawo do wypoczynku i czasu wolnego

9 P RAWA KULTURALNE : prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej), prawo do korzystania z dóbr kultury, prawo do informacji, prawo do znajomości swoich praw

10 P RAWA POLITYCZNE : prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

11 W AŻNE RZECZY, KTÓRE POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O SWOICH PRAWACH : Dzieci objęte są postanowieniami konwencji o prawach dziecka od chwili urodzenia do 18 roku życia. Nauka w Polsce jest obowiązkowa od 7 do 18 roku życia po ukończeniu 15 lat dziecko może rozpocząć pracę. Dziecko może uczestniczyć w rozprawie sądowej i zeznawać pod przysięgą od 13 roku życia.

12 J EŚLI T WOJE PRAWA BYŁY ŁAMANE LUB W JAKIŚ SPOSÓB NARUSZONE MOŻESZ TO ZGŁOSIĆ DO : Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 0-800 12 12 12 Telefon zaufania Komitetu Ochrony Praw Dziecka – 988 Ogólnopolski telefon zaufania dla osób w kryzysie 116 123 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 48 362 2745

13 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Radomiu Ośrodek Interwencji Kryzysowej 26-600 radom ul. Malczewskiego tel. 48 362 27 45e-mail osrodek@tpd.radom.plosrodek@tpd.radom.pl Caritas Diecezji Radomskiej ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 26-600 Radom ul. Kościelna 3 Tel. 48 36-52-929, 48 26-51-087


Pobierz ppt "ZNAM SWOJE PRAWA !!. Po raz pierwszy w historii prawa dziecka zostały zapisane w Konwencji Genewskiej w 1924r. Pierwszy pełny zbiór praw dziecka ukazał."

Podobne prezentacje


Reklamy Google