Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 O PŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 O PŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO."— Zapis prezentacji:

1 1 O PŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

2 A GENDA 2  Podstawy prawne  Informacje ogólne (korzystający ze środowiska, wzory formularzy, stawki opłat, zasady ogólne, opłaty podwyższone)  Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza  Pobór wód  Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi  Składowanie odpadów  przykłady

3 3

4 P ODSTAWY PRAWNE 4 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.), Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – dział III (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.)

5 K ORZYSTAJĄCY ZE ŚRODOWISKA 5 art. 275 w zw. z art. 3 pkt 20 POŚ  przedsiębiorcy oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie (…)  jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami  osoby fizyczne - w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia  składowanie odpadów - zarządzający składowiskiem odpadów  Magazynowanie odpadów bez decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania oraz składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym – posiadacz odpadów który dopuścił się naruszenia

6 ART. 287 USTAWY POŚ 6 obowiązek prowadzenia, aktualizowanej co rok ewidencji zawierającej informacje o: Ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza Ilości i jakości pobranej wody ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi o wielkości, rodzaju i sposobie zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów

7 ART. 284 UST. 1 USTAWY POŚ 7 Podmiot ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska WYJĄTEK: Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z urządzeń mobilnych np. ze środków transportu wnosi się na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska (art. 277 ust. 2 ustawy POŚ)

8 O KRESY SPRAWOZDAWCZE 8 Od 1 stycznia 2013 r. – do 31 marca za rok poprzedni Do końca 2012 r. obowiązywała sprawozdawczość co pół roku.

9 ART. 289 UST. 1 USTAWY POŚ 9 Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego jeśli łączna opłata za korzystanie ze środowiska dla każdego z komponentów osobno wynosi powyżej 800 zł. Obowiązek sprawozdawczy jest obligatoryjny!!!

10 D ECYZJE 10 Jeśli podmiot korzystający ze środowiska nie przedłożył wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, lub dane w wykazie nasuwają zastrzeżenia – Marszałek województwa wymierza, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli WIOŚ opłatę w drodze decyzji

11 W ZÓR FORMULARZA 11

12 S TAWKI OPŁAT 12 Rok 2015 - obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2015 (M. P. z 2014 r. poz. 790). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2015 r. poz. 1875). Stawki opłat dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.umww.pl

13 O PŁATA PODWYŻSZONA 13 Korzystanie ze środowiska bez wymaganego pozwolenia (zintegrowanego, wodnoprawnego, na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza) = opłata podwyższona o 500% Art. 152 POŚ - Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska

14 P OZWOLENIA EMISYJNE 14 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 881) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880)

15 O PŁATY ZA UPRAWNIENIA DO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH 15 Ustawa z dnia 12 czerwca o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2015 poz. 1223) Nowa opłata - przydział uprawnień do emisji CO 2 do Marszałka Województwa Do 31 marca podmiot wpłaca Marszałkowi opłatę za przydział uprawnień za rok poprzedni Do 30 kwietnia czas na rozliczenie emisji CO 2 z roku poprzedniego

16 W PROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA 16

17 W PROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA 17 Opłaty zryczałtowane Opłaty wg ilości wyemitowanych zanieczyszczeń

18 E MISJA TECHNOLOGICZNA 18 W przypadku urządzeń bądź instalacji nie objętych stawkami ryczałtowymi (np. spawanie, malarnia, lakiernia), przy obliczaniu wielkości emisji (w tabeli A) podmiot powinien posłużyć się: danymi z operatu ochrony powietrza; dokumentacji technicznej urządzeń bądź instalacji; znaleźć informacje dołączone do produktów (np. puszki z lakierami); skorzystać z kart charakterystyk, o które można się zwrócić do producenta bądź importera; dokumentacji technicznej urządzeń redukujących emisje (np: filtry, cyklony) przeprowadzić pomiary we własnym zakresie w celu ustalenia wskaźników; Przepisy nie określają sposobu ustalania rodzaju i ilości substancji wprowadzonych do powietrza, dlatego podmiot może dokonać tych ustaleń w dowolny wiarygodny sposób.

19 W SKAŹNIKI 19 Do wyliczenia opłat stosuje się wzory i wskaźniki podane w: Materiałach Informacyjno – Instruktażowych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 1/96, operatach ochrony powietrza, pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleniach zintegrowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – dla kotłów do 5 MW

20 O PŁATY ZRYCZAŁTOWANE 20 Przeładunek benzyn = ilość przeładowanego paliwa × stawka opłaty (× ew. skuteczność redukcji emisji) Kotły do 5 MW oraz pojazdy = zużycie paliwa × stawka Chów lub hodowla drobiu = rodzaj zwierząt × liczba stanowisk × czas utrzymania

21 O PŁATY ZA SPALANIE PALIW W POJAZDACH 21 Masę spalonego paliwa należy obliczyć przyjmując, że gęstość: Benzyny silnikowej wynosi 0,755 kg/l Oleju napędowego wynosi 0,84 kg/l Sprężonego gazu ziemnego wynosi 0,74 kg/m 3 Biodiesla wynosi 0,84 kg/l Gazu płynnego propan–butan (LPG) wynosi 0,5 kg/l

22 MALOWANIE 22 emalia nitrocelulozowa - zużycie 50 kg substancja grupa opłatowa wskaźnik wielkość emisji stawkaopłata ksylen 63 (węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) 0,1 kg/kg 0,1 kg/kg x 50 kg = 5 kg 1,44 [zł/kg] 5 kg x 1,44 zł/kg = 7,20 zł toluen 63 (węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) 0,05 kg/kg 0,05 kg/kg x 50 kg = 2,5 kg 1,44 [zł/kg] 2,5 kg x 1,44 zł/kg = 3,60 zł alkohol butylowy 4 (alkohole alifatyczne i ich pochodne) 0,05 kg/kg 0,05 kg/kg x 50 kg = 2,5 kg 1,28 [zł/kg] 2,5 kg x 1,28 zł/kg = 3,20 zł

23 S PAWANIE 23 elektrody ER 146 gr. 2,5 mm - zużycie 1000 szt. substancja grupa opłatowa wskaźnikwielkość emisjistawkaopłata Dwutlenek azotu 59 (tlenki azotu) 0,004845 kg/szt. 0, 004845 kg/szt. x 1000 szt. = 4,845 kg 0,53 zł/kg 4,845 kg x 0,53 zł/kg = 9,141 zł = 9,14 zł Tlenek węgla 58 (tlenek węgla) 0,002703 kg/szt. 0, 002703 kg/szt. x 1000 szt. = 2,703 kg 0,11 zł/kg 2,703 kg x 0,11 zł/kg = 0,29 zł = 0,29 zł Pyły pozostałe 54 (pyły pozostałe) 06657 kg/szt. 0, 06657 kg/szt. x 1000 szt. = 66,57 kg 0,58 zł/kg 66,57 kg x 0,58 zł/kg = 38,61 zł = 38,61 zł

24 S PALANIE PALIWA W KOTŁACH O MOCY DO 5 MW 24 Spółka posiada kocioł do ogrzewania pomieszczeń biurowych Kocioł o mocy 1 MW opalany gazem ziemnym wysokometanowym W ciągu roku zużyto 12804 m 3 gazu Stawka opłaty – 1345,81 zł/mln m 3 Opłata = (12 804/1 000 000) * 1345,81 = 17,23 zł

25 P OBÓR WÓD 25

26 S ZCZEGÓLNE KORZYSTANIE Z WÓD 26 Korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, np.: korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5m 3 /dobę nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków jeżeli łączna ilość jest większa niż 5 m 3

27 P OZWOLENIA WODNOPRAWNE 27 Marszałek lub Starosta wydaje w drodze decyzji administracyjnej na wniosek zainteresowanego korzystaniem z wód lub urządzeń wodnych na czas określony (20, 10, 4, 5 lat) Pozwolenie wodnoprawne nie jest wymagane, m. in. na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych w ilości nie przekraczającej 5 m 3 na dobę

28 P OBÓR WÓD 28

29 P OBÓR WÓD 29 Wysokość opłaty za pobór wód zależy od: rodzaju pobranej wody: powierzchniowa czy podziemna ilości pobranej wody z danego ujęcia procesu uzdatniania, jakiemu poddawana jest woda przeznaczenia (celu zużycia) w przypadku wód powierzchniowych: od części obszaru kraju

30 P OBÓR WÓD 30 Opłata = ilość pobranej wody [m 3 ] x współczynnik różnicujący x jednostkowa stawka opłaty [zł/m 3 ] Za pobór wody bez wymaganego pozwolenia nalicza się opłatę podwyższoną o 500%

31 C ELE POBORU WÓD 31 WODA PODZIEMNA A – na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno- bytowe B – na potrzeby produkcji, której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi i farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania C – inne cele WODA POWIERZCHNIOWA A – na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno- bytowe B – inne cele

32 W SPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE - UZDATNIANIE 32 PODZIEMNEJ 2 - woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub podlega tylko dezynfekcji lub demineralizacji lub innym procesom nie wymienionym poniżej 1,25 - woda podlega procesom odżelaziania 1 - woda podlega procesom odmanganiania 0,5 - woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji 0,3 – woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich POWIERZCHNIOWEJ 2,8 – woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub następuje uzdatnianie za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwanie zawiesin bez stosowania chemicznych środków uzdatniania lub za pomocą innych środków niż wymagane poniżej 2 – filtracja pośpieszna lub ujmowanie wody za pomocą urządzeń filtracyjnych 1 – koagulacja, flokulacja lub filtracja powolna albo stosowanie odżelaziania lub odmanganianie wody z własnych ujęć filtracyjnych 0,6 – procesy membranowe, wymiana jonowa, sorpcja na węglu aktywnym utlenianie ozonem lub innymi utleniaczami

33 W SPÓŁCZYNNIKI RÓŻNICUJĄCE – REGION RZGW 33 1 – w Gdańsku, Szczecinie 1,1 – w Poznaniu 1,2 – w Gliwicach, Krakowie, Wrocławiu w Warszawie: na terenie woj. łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego – 1,1 na pozostałym obszarze - 1

34 P OBÓR WODY 34 Jeżeli do uzdatniania wody stosuje się dwa lub więcej procesów uzdatniania to przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest NAJNIŻSZY. Jeżeli podmiot prowadzi za pomocą przyrządów posiadających dowód legalizacji pomiar ilości wody podziemnej lub powierzchniowej uzdatnionej różnymi sposobami OPŁATY USTALA SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM ILOŚCI WODY UZDATNIONEJ POSZCZEGÓLNYMI SPOSOBAMI Jeżeli podmiot uzdatnia część pobranej wody różnymi sposobami nie prowadząc pomiaru za pomocą zalegalizowanych przyrządów ZA MIARODAJNY PRZY USTALANIU OPŁAT PRZYJMUJE SIĘ PROCES, PRZY KTÓRYM WSPÓŁCZYNNIK RÓŻNICUJĄCY JEST NAJWYŻSZY

35 Z WOLNIENIA – ART. 294 USTAWY POŚ 35 Dokonywany na potrzeby przerzutów wody Na potrzeby energetyki wodnej pod warunkiem zwrotu takiej samej ilości wody, co najmniej nie gorszej jakości Powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej w części odpowiadającej ilości wody odprowadzanej do odbiornika (zgodny z pozwoleniem) Na potrzeby funkcjonowania pomp cieplnych oraz geotermii, wykorzystujących energię wody podziemnej, pod warunkiem zwrotu do wód podziemnych takiej samej ilości wody co najmniej nie gorszej jakości na potrzeby wykonywania odwiertów lub otworów strzałowych do badań sejsmicznych przy użyciu płuczki wodnej Na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych (zgodny z pozwoleniem) na potrzeby nawadniania gruntów rodzinnych ogrodów działkowych Na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych Pochodzącej z odwodnienia gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych i zakładów górniczych

36 P OBÓR WODY PODZIEMNEJ 36 Spółka zużyła 8 000 m 3 wody podziemnej w 2015 r. na potrzeby związane z farmaceutyką. Woda została poddana dezynfekcji oraz procesom odmanganiania. Podmiot nie posiada pozwolenia wodnoprawnego jednostkowa stawka opłaty = 0,097 zł/m 3 współ. różnicujący: dezynfekcja – 2, odmanganianie – 1 Opłata: 8 000 m 3 x 0,097 zł/m 3 x 1 = 776 zł Z uwagi na brak pozwolenia na pobór wód podziemnych opłata jest zwiększona o 500% 776 zł x 6 = 4 656 zł

37 P OBÓR WODY POWIERZCHNIOWEJ 37 Firma, mająca siedzibę w Poznaniu, w 2015 r. pobrała 12 000 m 3 wody powierzchniowej na cele socjalno-bytowe. Pobraną wodę poddano cedzeniu na sitach (2,8) oraz utlenianiu ozonem (0,6). Firma nie posiada pozwolenia wodnoprawnego. jednostkowa stawka opłaty = 0,04 zł/m 3 współ. różnicujący: cedzenie na sitach – 2,8; utlenianie ozonem – 0,6 RZGW Poznań – 1,1 Opłata: 12 000 m 3 x 0,6 x 0,04 zł/m 3 x 1,1 = 316,8 zł Z uwagi na brak pozwolenia opłata podwyższona o 500% - 1900,8 zł 316,8 zł x 6 = 1900,8 zł

38 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI 38

39 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI 39 ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe i inne, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni o trwałej nawierzchni, ujętych w systemy kanalizacyjne z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb i innych organizmów wodnych.

40 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI 40 Wysokość opłat ustala się na podstawie: pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), zawiesiny ogólnej, sumy jonów chlorków i siarczanów. Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą.

41 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI 41 W przypadku wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków przemysłowych lub komunalnych innych niż bytowe, do opłaty ustalonej według powyższych zasad, dolicza się opłatę za inne substancje zawarte w ściekach fenole lotne, heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla - CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform – CHCl3), 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen - PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad, srebro

42 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI 42 Podstawą naliczenia opłaty za wprowadzanie ścieków jest ilość substancji zawartych w ściekach pomniejszona o ilość tych substancji zawartych w pobranej wodzie, której zużycie spowodowało powstanie tych ścieków (jeśli podmiot dysponuje danymi w tym zakresie). W przypadku wprowadzania ścieków do jezior wysokość jednostkowej stawki opłaty jest podwajana.

43 rodzaj ścieków / wskaźnikdla BZT 5 dla ChZT Cr ścieki bytowe, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne 0,30,4 ścieki komunalne wprowadzane do wód lub do ziemi urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych 0,40,5 ścieki przemysłowe11 ścieki inne0,50,7 43

44 W ODY ZASOLONE 44 Opłatę ustala się na podstawie sumy jonów chlorków i siarczanów. Zwolnione z opłat jest wprowadzanie do wód lub do ziemi wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l.

45 W ODY CHŁODNICZE 45 Opłatę za wprowadzanie wód chłodniczych do środowiska, ponosi się w zależności od ich temperatury. Stawki ustalane są dla poszczególnych przedziałów temperatur: temp. wyższa niż +26˚C, a nie przekracza +32 ˚C temp. wyższa niż +32 ˚C, a nie przekracza +35 ˚C temp. wyższa niż +35 ˚C. Opłata = S x V S – jednostkowa stawka opłaty dla danego zakresu temperatur w [zł/dam 3 ] V – ilość wód chłodniczych odprowadzanych w danym okresie sprawozdawczym [dam3]

46 Ś CIEKI - WODY OPADOWE I ROZTOPOWE 46 Opłaty ponosi się za wprowadzanie ścieków stanowiących wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów). Opłata zależy od wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te ścieki są odprowadzane.

47 Ś CIEKI Z HODOWLI RYB I INNYCH ORGANIZMÓW WODNYCH 47 Opłata za wprowadzanie ścieków stanowiących wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych zależy od rodzaju substancji zawartych w tych ściekach i ich ilości. Opłatę ponosi się za substancje wyrażone wskaźnikiem pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, a także zawiesiny ogólnej.

48 Z WOLNIENIA – WPROWADZANIE ŚCIEKÓW 48 do ziemi – ścieków w celu rolniczego wykorzystania, (w przypadku posiadania pozwolenia wodnoprawnego), do wód lub do ziemi – wód chłodniczych i wód pochodzących z obiegów chłodzących, jeżeli ich temperatura nie przekracza +26°C albo naturalnej temperatury wody, w przypadku gdy jest ona wyższa niż +26°C, do wód lub do ziemi – wód zasolonych, jeżeli wartość sumy jonów chlorków i siarczanów w tych wodach nie przekracza 500 mg/l. do wód lub ziemi – wód wykorzystanych na potrzeby chowu i hodowli ryb łososiowatych, pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji w nich zawartych nie przekroczy wartości określonych w warunkach wprowadzania ścieków do wód, do wód lub do ziemi – wód odprowadzanych z obiektów chowu i hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile produkcja rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów nie przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawu w jednym roku danego cyklu.

49 Z WOLNIENIA 49 Opłaty ponosi się wyłącznie za bezpośrednie wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Nie ponosi się opłat w przypadku podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych (szamba), z których następuje odbiór ścieków na podstawie umowy cywilno-prawnej.

50 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 50 Zakład wprowadza ścieki przemysłowe do jeziora, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. W 2015 r. odprowadził 3700 m 3 ścieków. Wskaźniki zanieczyszczeń BZT5 = 32 mg/dm 3, CHZT-Cr = 67 mg/dm 3, Zawiesina ogólna = 15 mg/dm 3, Chlorki i siarczany = 23 mg/dm 3, Fenole lotne 7,5 mg/dm 3, Rtęć = 0,8 mg/dm 3, Miedź = 2 mg/dm 3 Współczynniki różnicujące dla ścieków przemysłowych: BZT5 = 1; CHZT-Cr =1; zawiesina ogólna = 1 Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach: BZT5 3 700 m 3 x 32 mg/dm 3 /1000 = 118,5 kg CHZT-Cr 3 700 m 3 x 67 mg/dm 3 /1000 = 247,9 kg Zawiesina ogólna3 700 m 3 x 15 mg/dm 3 /1000 = 55,5 kg Chlorki i siarczany3 700 m 3 x 23 mg/dm 3 /1000 = 85,1 kg Fenole lotne3 700 m 3 x 7,5 mg/dm 3 /1000 = 27,75 kg Rtęć3 700 m 3 x 0,8 mg/dm 3 /1000 = 2,96 kg Miedź3 700 m 3 x 2 mg/dm 3 /1000 = 7,4 kg

51 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH 51 Naliczenie opłaty: BZT5 118,5 kg x 4,28 zł/kg x 1 = 507,18 zł CHZT-Cr 247,9 kg x 1,71 zł/kg x 1 = 423,91 zł zawiesina ogólna 55,5 kg x 0,52 zł/kg x 1= 28,86 zł chlorki i siarczany 85,1 kg x 0,05 zł/kg = 4,26 zł fenole lotne 27,75 kg x 45,55 zł/kg = 1 264,01 zł rtęć 2,96 kg x 124,56 zł/kg = 368,70 zł miedź 7,4 kg x 124,56 zł/kg = 921,74 zł Opata wznosi : 507,18 zł + 1 264,01 zł + 368,70 zł + 921,74 zł = 3 061,63 zł = 3 062 zł W przypadku odprowadzania ścieku do jeziora opłatę mnożymy x2 Całkowita opłata za ścieki przemysłowe wynosi: 3 062 zł x 2 = 6 124 zł

52 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH – MIESZANINA ŚCIEKÓW 52 W związku z działalnością firmy powstają ścieki bytowe oraz przemysłowe, które po zmieszaniu wprowadzane są do środowiska jednym wylotem do rzeki Wisły. Spółka nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 = 24 mg/dm 3, CHZT-Cr = 53mg/dm 3, Zawiesina ogólna = 30 mg/dm 3. Ilość wprowadzonych ścieków w 2015 r. wyniosła 5340 m 3 Ilość substancji (ładunki brutto) w ściekach: BZT5 5 340 m 3 x 24 mg/dm 3 /1000 = 128,16 kg CHZT-Cr 5 340 m 3 x 53 mg/dm 3 /1000 = 283,02 kg Zawiesina ogólna5 340 m 3 x 30 mg/dm 3 /1000 = 160,20 kg Naliczenie opłaty: BZT5 128,16 kg x 4,28 zł/kg x 1 = 548,53 zł CHZT-Cr 283,02 kg x 1,71 zł/kg x 1 = 483,96 zł zawiesina ogólna 160.20 kg x 0,52 zł/kg x 1 = 83,30 zł Z uwagi na brak pozwolenia opłata jest zwiększona o 500% 548,53 zł x 6 = 3 291,18 zł Opłata za ścieki wynosi 3 291 zł (na podstawie wskaźnika powodującego opłatę najwyższą)

53 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW – WODY CHŁODNICZE 53 Firma w wyniku swojej działalności wytwarza wody chłodnicze o temp. 29 ˚C oraz o temp. 19 ˚C, zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym. W 2015 r. wytworzyła 3 800 m 3 wód chłodniczych o temp. 29˚C oraz 2 200 m 3 wód chłodniczych o temp. 19 ˚C. Jednostkowa stawka opłaty dla wód chłodniczych o temp. >26 a <32 ˚C = 0,68 zł/dam 3 Wody chłodnicze o temp. ≤ 26 ˚C nie podlegają opłacie Opłata: 1 000 m 3 = 1 dam 3 3,8 dam 3 x 0,68 zł/dam 3 = 2,58 zł = 3 zł Całkowita opłata za wody chłodnicze = 3 zł (opłata nienależna – podmiot zwolniony z opłaty)

54 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW – WODY OPADOWE I ROZTOPOWE 54 Firma na początku 2015 r. posiadała utwardzone, skanalizowane drogi i parkingi o pow. 4 900 m 2. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane są do ziemi. Od 18 maja 2015 r. powierzchnia zwiększyła się 1 100 m 2. Firma ma uregulowany stan formalno prawny. Jednostkowa stawka opłaty w 2015 r. = 0,057 zł/ m 2 Ilość dni w roku = 365 4 900 x 0,057 = 279,3 zł 279,3 : 365 dni = 0,765 zł / dzień Ilość dni od 1 stycznia 2015 r. do 17 maja 2015 r. = 137 dni 0,765 x 137 = 104,805 zł 6 000 x 0,057 = 342 zł 342 : 365 = 0,937 zł/dzień Ilość dni od 18 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. = 228 dni 0,937 x 228 dni = 213, 636 zł Całkowita opłata za wody opadowe za 2015 r. 104,805+213,636 = 318,44 zł

55 W PROWADZANIE ŚCIEKÓW – WODY OPADOWE I ROZTOPOWE 55 Na terenie zakładu znajduje się 1 500 m 2 powierzchni stanowiącej tereny przemysłowe, z której kanalizacją deszczową odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe do rowu. Zakład z dniem 16 września 2015 r. uzyskał pozwolenie wodnoprawne. jednostkowa stawka opłaty w 2015 r. = 0,29 zł/m 2 Ilość dni do 15 września 2015 r. = 258 dni 1 500 x 0,29 = 435 zł / 365 = 1,19178/dzień Opłata podwyższona = 7,15068/dzień 258 dni x 7,15068 = 1844,87 zł 107 dni x 1,19178 = 127,52 zł Całkowita opłata za wody opadowe w 2015 r. 1844,87 + 127,52 = 1972,39 zł

56 S KŁADOWANIE ODPADÓW 56

57 S KŁADOWANIE ODPADÓW 57 Opłaty ponosi: zarządzający składowiskiem odpadów posiadacz odpadów, które są składowane w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym lub magazynujący odpady bez wymaganej decyzji określającej miejsce i sposób ich magazynowania Opłata podstawowa/opłata podwyższona

58 O PŁATY PODWYŻSZONE 58 Składowanie odpadów bez uzyskania decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska - 0,05 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku za każda dobę składowania Magazynowanie odpadów bez wymaganej decyzji określającej sposób i miejsce magazynowania traktuje się jako składowanie odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska Za składowanie odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym – 0,7 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku za każda dobę składowania

59 O PŁATY PODWYŻSZONE 59 W przypadku pozbycia się odpadów: nad brzegami zbiorników wodnych, a zwłaszcza w strefach ochronnych ujęć wód i na terenach wypływu wód z warstw wodonośnych, na terenach parków narodowych i rezerwatów przyrody na terenach leśnych albo uzdrowiskowych lub na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe Podmiot korzystający ze środowiska ponosi opłaty podwyższone w wysokości 1,0 jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku za każda dobę składowania Podmiot korzystający ze środowiska w przypadku pozbycia się odpadów do śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych, morskich wód wewnętrznych lub wód morza terytorialnego ponosi opłatę podwyższona w wysokości 100-krotnej jednostkowej stawki opłaty za umieszczanie odpadów na składowisku

60 S KŁADOWANIE ODPADÓW – OPŁATA PODWYŻSZONA 60 Opłata = s x w x m x d s – jednostkowa stawka opłaty za umieszczanie 1 tony danego odpadu na składowisku w – współczynnik przeliczeniowy m – masa odpadów ( wyrażona w tonach) umieszczonych na składowisku d – ilość dób składowania odpadu bez zezwolenia W 2015 r. na składowisko odpadów nie posiadające decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska przyjęto 100 t zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) (ilość dni w roku 365) 120,76 zł/t x 0,05 x 100 t x 365 = 220 387 zł

61 W PŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 61 Zgodnie z art. 402 ust. 1 Poś zarząd województwa prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy te przekazywane są na rachunki bankowe Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska oraz rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin. Środki funduszy przeznacza się na finansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodno - ściekową.

62 WWW. UMWW. PL 62

63 EKOPŁATNIK 63

64 K ONTAKTY 64 powiaty: gostyński, kolski, kościański, ostrowski, pleszewski, słupecki – Anna Głogowska tel. 61 626 64 20 e-mail: anna.glogowska@umww.pl Powiaty: gnieźnieński, m. Konin, koniński, szamotulski, średzki – Anna Wysoczańska tel. 61 626 64 21 e-mail: anna.wysoczanska@umww.pl Powiat poznański – Maria Lewandowicz tel. 61 626 64 38 e-mail: maria.lewandowicz@umww.pl Powiat m. Poznań – Michał Machnicki tel. 61 626 64 41 e-mail: michal.machnicki@umww.pl

65 K ONTAKTY 65 powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, rawicki, wrzesiński, złotowski – Katarzyna Sarna-Adamska tel. 61 626 64 53 e-mail: katarzyna.sarna@umww.pl Powiaty: m. Kalisz, kaliski, kępiński, ostrzeszowski, turecki – Piotr Szklarski tel. 61 626 64 42 e-mail: piotr.szklarski@umww.pl Powiaty: grodziski, krotoszyński, międzychodzki, obornicki, wągrowiecki, wolsztyński – Antoni Szymanowski tel. 61 626 64 54 e-mail: antoni.szymanowski@umww.pl Powiaty: jarociński, m. Leszno, leszczyński, nowotomyski, pilski, śremski – Jowita Mielnicka tel. 61 626 64 60 e-mail: jowita.mielnicka@umww.pl

66 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 66


Pobierz ppt "1 O PŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google