Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NOWA ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2011r. nr 152, poz. 897 ze zm.) Dominika Kaszyńska-Fisiak Urząd Gminy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NOWA ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2011r. nr 152, poz. 897 ze zm.) Dominika Kaszyńska-Fisiak Urząd Gminy."— Zapis prezentacji:

1 NOWA ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2011r. nr 152, poz. 897 ze zm.) Dominika Kaszyńska-Fisiak Urząd Gminy Brudzew

2 W lipcu 2011r. Sejm przyjął nową ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012r. Na wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami mamy zaledwie 13 miesięcy tj. najpóźniej od dnia 1 lipca 2013r. zaczynamy postępować zgodnie z zapisami nowej ustawy.

3 Dotychczasowy system gospodarowania odpadami Właściciel nieruchomości Umowa, Odpady, Opłata (za pojemnik) Przedsiębiorca (zezwolenie)GMINA Instalacje odzysku/unieszkodliwiania

4 Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel nieruchomości opłata odpady rejestr, umowa, opłata GMINA Przedsiębiorca Instalacja odzysku/unieszkodliwiania opłata

5 W ciągu najbliższych 13 miesięcy Gmina musi przejąć obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami. W zamian za to właściciel nieruchomości dokona na rzecz Gminy „opłaty śmieciowej” w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.

6 OPŁATA „ŚMIECIOWA” stawkę opłaty oraz częstotliwość i tryb jej uiszczania określi Rada Gminy w drodze uchwały Liczba osób w gospodarstwie albo powierzchnia lokalu mieszkalnego albo ilość zużytej wody (Rada zdecyduje który z ww. elementów zostanie zastosowany) X stawka opłaty (uwzględnia koszty funkcjonowania całego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów)

7 Za opłatę - utrzymywany będzie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - pokryte zostaną koszty administracyjne systemu - Przedsiębiorca (wybrany przez Gminę w drodze przetargu) odbierze zebrane odpady i przekaże je do właściwego zagospodarowania (koszty odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwienia) Sposób i zakres świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę określi Rada Gminy w drodze uchwały

8 Segregacja u „źródła” Opłata za odpady zbierane selektywnie będzie niższa. Selektywna zbiórka powinna obejmować następujące frakcje odpadów m.in. : papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji.

9 Dlaczego ważna jest segregacja odpadów - ograniczeniem masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, - do 2013r. nie więcej niż 50% wagowo w stosunku do roku 1995, - do 2020r. nie więcej 35% -osiągnięciem odpowiednich poziomów recyklingu odpadów komunalnych. - do 2020r. - 50% wagowo – papier, metal, plastik, szkło - 70% wagowo – odpady budowlane i rozbiórkowe Za nie zastosowanie się do wskazanych przez Ustawodawcę poziomów grożą Gminie wysokie kary pieniężne. GMINA MUSI WYKAZAĆ SIĘ:

10 REGULAMIN Ponadto Rada Gminy uchwali Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzew, w którym dodatkowo określony zostanie sposób zbiórki i odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane, wielkogabarytowe, zużyte opony, a także odpady zielone.

11 Deklaracja właściciela nieruchomości Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja, którą złoży właściciel nieruchomości. Wzór i termin złożenia pierwszej deklaracji zostanie określony w drodze uchwały rady gminy; W przypadku zmiany danych będących podstawą obliczenia opłaty właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany; W razie niezłożenia deklaracji Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty.

12 Nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, szkoły, punkty usługowe, domki letniskowe itp.) Rada Gminy zdecyduje czy przejmuje obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W tym przypadku opłata zależna będzie od ilości zebranych odpadów, wyrażonej w pojemnikach OPŁATA = liczba pojemników X stawka opłaty

13 Nieczystości ciekłe Rada Gminy może w drodze uchwały przejąć od właścicieli nieruchomości obowiązki pozbywania się nieczystości ciekłych oraz błota śniegu i lodu wzdłuż nieruchomości. Opłata ustalona zostanie w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się ww. odpadów.

14 Nowa system - zapobiegać będzie powstawaniu dzikich wysypisk śmieci, - ograniczy szkodliwą dla środowiska emisje z przewodów kominowych w których spalane są odpady, Ponadto odebrane zostaną niemalże wszystkie odpady komunalne produkowane w gospodarstwie domowym, a opłatą objęci zostaną wszyscy mieszkańcy. Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "NOWA ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2011r. nr 152, poz. 897 ze zm.) Dominika Kaszyńska-Fisiak Urząd Gminy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google