Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Istota zmian i wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia i oczyszczania ścieków w polityce ekologicznej państwa Zbigniew Sobociński Gdańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Istota zmian i wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia i oczyszczania ścieków w polityce ekologicznej państwa Zbigniew Sobociński Gdańska."— Zapis prezentacji:

1 Istota zmian i wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia i oczyszczania ścieków w polityce ekologicznej państwa Zbigniew Sobociński Gdańska Fundacja Wody 1Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Art. 7 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz. 2Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

3 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - określa zasady ochrony środowiska - warunki korzystania z jego zasobów 3Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

4 -wymaga opracowania strategicznego dokumentu: „Polityka ekologiczna Państwa”(uchwala Sejm) określającego: Cele ekologiczne Priorytety ekologiczne Rodzaj i harmonogram działań proekologicznych Środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe Dokument obejmuje okresy 4 letnie z perspektywą na kolejne 4 lata 4Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

5 Określenie zasad i warunków zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi 5 Odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków jest uregulowane ustawą z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawa określa m.in. zasady działalności przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i wymagania dotyczące jakości wody pitnej. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

6 Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę reguluje: -warunki dostawy wody pitnej do odbiorcy (umowa cywilno- prawna wodociągi – odbiorca) -wymagania dotyczące wewnętrznej kontroli jakości wody przez firmę wodociągową - nadzór Inspekcji Sanitarnej nad jakością wody pitnej - warunki odcięcia dostawy wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego 6Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

7 Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę… uregulowano: 1.Jakość wody przeznaczonej do spożycia jest określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 t. zmienione rozporządzeniem MZ z dnia 20 kwietnia 2010 2. Warunki odprowadzania ścieków po oczyszczeniu do wód powierzchniowych lub do ziemi są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 r. 3. Warunki wprowadzenia ścieków przemysłowych do kanalizacji komunalnej są regulowane rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. 7Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

8 8 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych Weszło w życie 11 października 1933 r., utraciło moc 20 grudnia 1961r. Wydane na podstawie art. 2 pkt. 8 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

9 9 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych Określa wymagania dla wody do picia, do celów gospodarstwa domowego, do wyrobu i w związku z wyrobem artykułów żywności w wytwórniach tych artykułów, do wyrobu lodu oraz wody w zakładach kąpielowych publicznych - w miejscach jej czerpania. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

10 10 Rozporządzenie Ministrów Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych Woda j.w. nie może: 1. Być źródłem zakażenia lub zatrucia 2. Zawierać składników lub domieszek - szkodliwych dla zdrowia - wskazujących na jej zanieczyszczenie - wywierających ujemny wpływ na smak i wygląd wody 3. Zawierać związków arsenu i metali ciężkich 4. Zawierać bakterii chorobotwórczych 5. Zawierać związków żelaza, manganu, chlorków, siarczanów, azotanów, stałej pozostałości i twardości a także bakterii okrężnicy i ogólnej liczby bakterii na żelatynie w 20 o C po 48 h w ilościach powyżej wskazanych w tym rozporządzeniu. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

11 11 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych Rozporządzenie weszło w życie 21.12.1961r. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

12 12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 listopada 1961 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych Rozporządzenie określa wymagania dla wody do picia i potrzeb gospodarstw domowych, potrzeb zakładów żywienia zbiorowego, do wyrobu artykułów żywności, środków farmaceutycznych oraz lodu sztucznego, a także wodę w przyzakładowych i publicznych zakładach kąpielowych i do utrzymania czystości osobistej. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

13 13 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1977 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze Rozporządzenie określa warunki jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarstw domowych, potrzeby zakładów żywienia zbiorowego, zakładów produkujących środki spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne i lód oraz na potrzeby zakładów kąpielowych i pływalni. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

14 14 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz. U. nr 35 poz. 205 z 1990 r.) Rozporządzenie weszło w życie 13.06.1990r. Rozporządzenie wprowadza zmiany dot. wskaźników i parametrów jakości wody do spożycia. Rozszerzono zakres badań bakteriologicznych dla wody basenowej tj. wprowadzono liczbę gronkowców w 100 ml wody i zmieniono chlor użyteczny -nie mniej niż 0,2mg/l - na odpływie z basenu. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

15 15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej Rozporządzenie określa warunki jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarstw domowych, potrzeby zakładów żywienia zbiorowego, zakładów produkujących środki spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne i lód oraz na potrzeby zakładów kąpielowych i pływalni. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

16 16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Rozporządzenie weszło w życie 20.12.2002r. Data uchylenia 17.08.2006r. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

17 17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Określa: - Warunki pobierania próbek - Minimalną częstotliwość i miejsca pobierania próbek - Sposób oceny jakości wody - Program monitoringu - Sposób nadzoru nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody - Sposób informowania konsumentów o jakości wody. Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 2012

18 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia…. Obecnie : Podstawowe parametry chemiczne w badaniach jakości wody 27 (zał. Nr 2 do rozporządzenia) Podstawowe parametry mikrobiologiczne 2 - dla wody w opakowaniach jednostkowych 5 - dla wody w cysternach 4 Dodatkowe parametry: - dla badań organoleptycznych i fizykochemicznych 15 (zał. Nr 3) i 14 (zał. Nr 4) - mikrobiologiczne 4 Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 201218

19 Dziękuję za uwagę Zbigniew Sobociński zbigniew.s@gfw.pl Zbigniew Sobociński, Gdańska Fundacja Wody Chersoń 201219


Pobierz ppt "Istota zmian i wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia i oczyszczania ścieków w polityce ekologicznej państwa Zbigniew Sobociński Gdańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google